Veranderingen in de Honda-series De auto heeft veel te verduren TOYOTA CARINA 1600 AUTOCENTRUM WALCHEREN B.V. Sportieve auto's zijn zelden sportief geprijsd is een uitzondering 12.595,- De VW-Polo S Sport staat voor u klaar bij: Volkssterrenwacht te Middelburg houdt weer cursus Bijeenkomst voor zieken, bejaarden en gehandicapten in Scheldekwartier v.a.i AKTUEEL De VW-Polo S Sport mèt: Woensdag 12 oktober 1977 VF Bijzondere activiteiten in Woltershuis Vegetarisch eethuisje verhuisd r- I St Stads- KOMFORTABEL EN KOMPLEET LUXUEUS EN PRAKTISCH Carina 1600 2-deurs1600 de Luxe1600 de Luxe Automatic, 4-deurs de Luxe en 1600 ST over uw auto uw gemeente uw bedrijf etc in de"\/lissinger ft ft U herkent hem aan z'n opvallende signaal kleur marsrood: de VW-Polo S Sport. Een pittige verschijning met een al even pittige 50 pk motor. Met z'n vele extra snufjes en accessoires is de VW-Polo S Sport duidelijk dè sportieve- ling onder de Polo's. En bij dat alles blijft ie toch een rasechte Polo. Groot als het gaat om zit- en bagageruimte. Klein als het gaat om benzine verbruik en onderhoud. En als we het toch over klein hebben, kijk eens naar de prijs! -AUTO-AKTUEEL—AUTO-AKTU van de ree v/h waverijn bv auloschadebedrijf Kleverskerkseweg 3-5 Middelburg schadeherslellers van klasse Telefoon: 01 180-13564 Honda heeft voor volgend jaar zowel voor de Honda Civic als voor de Accord een aantal veranderingen aange kondigd. De Civic-seric wordt uitge breid mei een Civic 1200 5- deurs model en het motor vermogen wordt met 5 pk. vergroot tot 60 pk. van alle 1200 modellen. De achterpassagiers zullen meer ruimte krijgen door een vergroting van de wiel basis en. om beschadigingen bij parkeren te voorkomen, zullen de bumpers van rub- berhoeken worden voorzién. Verder komen er parkeer- lichten en richtingaanwij- zcrlichten in de voorbum pers en in de achterbumpers zijn twee reflektoren en twee achteruitrijlampen gemon teerd. Ook zijn de motorkap en de grill veranderd en voorts zijn alle Civic's met een mistachterlamp uitge rust. Ook het interieur heeft en kele wijzigingen ondergaan. De bedieningsknoppen zijn vervaardigd van zacht ma teriaal. Er is een waarschu- wingslampjc voor de choke en voor hel mistachterlicht, nieuwe verlichting voor hel bedieningspaneel van de verwarming, een hoeden- plank achter de driepunts- vcilighcidsgordels op de achterbank. Verder wordt door het waarschuwings lampje voor remdefekten tevens gewaarschuwd als het niveau van de remvloeistof te laag is. De 1200 3-dcurs is uitgerust met staalgordelradiaalban- den en de 1200 5-deurs met staalgordelradiaaltubless- banden. Vanaf de eerste produktie in juni 1972 zijn er inmiddels 1.300.000 Civic's verkocht. In de 1978 modellen van de Accord worden de volgende veranderingen aangebracht: Opbouwbare hoedenplank achter, halogeen koplam pen. mistachterlicht, waar- Op de foto: de Honda Ac cord. schuwingslampje voor de choke, asbak in het rechter voorportier, alle bedie ningsknoppen worden ge maakt van zacht materiaal en cje Accord is uitgerust met staalgordel radiaalban- den (tubless). Vlissingen.- I ijdens de herfstvakantie van de scholen (maandag 17 t/m zater dag 22 oktober) komen de.gewone klubs in het S.K.W.-klubhutó .'Het Wolters huis. Hogewtjg 103/105, te vervallen.' In de plaats daarvan komen verschil lende bijzondere aktiviteiten: Maandag 17 oktober: 10.00 - 16.00 uur - Zigeunerkermis voor kinderen van 6 - 12 jaar. Voor de best verklede kinderen zijn er enkele prijsjes. Mogelijkheid meegebracht brood te eten. Voor drinken wordt gezorgd. Toegangsprijs J' 1,— Dinsdag 18 oktober: 19.30 uur - Filmavond voor jongeren van 13 jaar en ouder. Film over het jon- gerenprotcst tegen de harde maatschap pij. met mogelijkheid om met elkaar er over na te praten. Toegangsprijs J' 1,— Woensdag 19 oktober: 14.00 uur - Filmprogramma voor de jeugd en een schimmenspel. Toegangsprijs 1,-. Donderdag 20 oktober: 14.00 uur - Optreden van het Poppent heater "Houtje Touwtje" voor de kin deren. Toegangsprijs: 1,— 19.00 - 23.00 uur - Jongerensoos 13 jaar en ouder. Toegangsprijs)' I.— Vrijdag 21 oktober: 10.00 - 16.00 uur - Spelepdag voor de kinderen in en rond het Nollebos. Brood meebrengen. Voor drinken wordt ge zorgd. vertrek vanaf Het Woltershuis. Toegangsprijs 1,— Het vegetarisch eethuisje dat tot voor kort in de Nieuwepoortstraat gevestigd was, heeft, wegens de steeds toenemende belangstelling de wijk moeten nemen naar een groter onderkomen. Het nieuwe adres van "De Nieuwe Poort" is Dam plein 7 in Middelburg. Ruth Tiensma cn Henneke de Jong be gonnen het huisje op 17 maart j.l. om eigenlijk een soort ideaal te laten zien: de mogelijkheid om ook zonder vlees en met onbespoten groenten een voortref felijke maaltijd te bereiden valt. De maaltijden in De Nieuwe Poort worden zonder winstoogmerk verkocht en be staan hoofdzakelijk uit: bv. rijst, gierst, boekweit, groenten, peulvruchten en rauwkost. De prijzen liggen allemaal inklusief soep en toetje onder de tien gulden. De openingstijden op het nieu we adres zijn: dinsdag t/m vrijdag van 17.00- 19.30 uur. Dat de tegenwoordige auto zonder bezwaar en steeds tot volle tevredenheid van de rijder moeiteloos 100.000 km aflegt, is iels wat de he dendaagse mens als van zelfsprekend beschouwt. Niemand staat er echter bij stil aan welke krachten de diverse delen van die auto onderhevig zijn. VW-technici zijn deze be lastingen eens nagegaan. Daarbij werden alle auto's uit het programma gedu rende 100.000 km gevolgd, waarbij door middel van telmechaniekjes de verschil lende handelingen werden geregistreerd. Een belangrijk verschil tus sen de belastingen bij een auto ontstaat door het rijge drag. Vooral het gebruik in de stad stelt bijzonder veel eisen. De VW-technici maakten daarom onder scheid tussen gebruik in de stad en gebruik op snelwe gen. Op de tekening van een VW-Golf zijn de gegevens voor gebruik op de snelweg en in de stad afzonderlijk weergegeven. 600000 X N. 2 miljoen x St. VERSNELLINGSBAK le 75000 N 3e 95000 N. le 150000 St 3e 180000 St, 2e 100000 N 4e 40000 N. 2e 190000 St 4e 70000 St. 20000 x achteruit N. 45000 x achteruit St. KOPPELING VOETREM 330000 N. 200000 N. 630000 St 450000 St. |\1 normaal gebruik gebruik II autopress Vrijdag 14 oktober beginnen bij de Stichting Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen te Middelburg weer twee cursussen "Sterrenkunde voor beginner s''; &én voor cursisten van 12 tot 16 jaar en één voor cursisten van 16 jaar en ou der. De cursussen duren drie maanden (12 maal één avond in de week) en de kosten zijn 10,— voor de jongeren en 25,— voor de ouderen). De cursus behandelt de elementaire sterrenkunde in z'n meest eenvoudiqe vorm en er is geen bepaalde vooroplei ding voor nodig: lagere school en wat interesse in de astronomie is voldoende. Onderwerpen als de zon. ons zonnestel sel. de planeten, sterrenstelsels, het elektromagnetisch spektrum en waar nemingsinstrumenten worden met be hulp van dia's en waarnemingen aan de kursist uitgelegd. Ook leert men de as tronomische achtergrond van natuur verschijnselen als eb en vloed, een 's avonds rode zon. zons- en maansver duisteringen. enzovoort. De cursussen worden gehouden in het gebouw van de volkssterrenwacht. NoordboKVerk 35 te Middelburg. Geïn teresseerden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de volkssterren- wachl. Korendijk 40 te Middelburg (tel. 'De Zonnebloem', regio Walcheren, houdt zaterdag 29 oktober in het Schel dekwartier te Vlissingen een middag voor zieken, gehandicapten cn bejaar den. Deze middag, die om 14.00 begint, wordt geopend door een pastoor en een dominee. De rest van de middag wordt gevuld door het anderhalf uur durende vrolijke repertoire van het Loodsenkoor. Rond vijf uur zal de middag beëindigd worden. Voor deelname aan deze mid dag kan men zich in Vlissingen opgeven bij mevrouw Hoosemans, President Rooseveltlaan 196, en mevrouw Van de Berg. Gravenstraat 50. in Middelburg bij mevrouw Burgers. Hakewill Smith- laan 10 en mevrouw Donders, Nadorst- weg 17 en voor Souburg. Ritthem en de dorpen van Walcheren bij mevrouw Rottier. Nagelburgsingel 14 te Souburq. De inschrijving moet geschieden voor 15 oktober. 01180-15129). Men krijgt dan een uit nodiging voor de eerste cursusavond. Deze eerste les kan men vrijblijvend bezoeken en pas daarna beslissen of men de cursus wil volgen of niet. Naast deze twee cursussen zal er bij voldoende belangstelling ook een cursus sterrenkunde voor gevorderden georga niseerd worden op een in overleg met de cursisten vast te stellen avond. Voor ip- lichtingen wende men zich tot hel se cretariaat of rechtstreeks lot de volks sterrenwacht op de vaste openingstijden (vrijdagavond en zaterdagmiddag). Dat sportiviteit en gunstige prijs met ten koste hoeven te gaan van komfort en kom- pleetheid, wordt m de Carina tot m alle details bewezen. Let b.v eens op het moder ne en overzichtelijke dashboard met anti- reflekterend glas voor de verzonken klokken en op de tot in het dashboard doorlopende middenkonsole met o.a druktoetsradio. aansteker en verlicht bedieningspaneel voor ventilatie en verwarming. Het interieur is in alle opzichten luxueus, komfortabel en praktisch. Met o.a. moquette vloerbedekking, extra bergruimte onder het dashboard en afsluitbaar (en verlicht) dash boardkastje. Verder: zonwerend glas rond om. uitstelbare achterzijruiten (bij de 2- deursversies)en een voorbeeldigtedoseren verwarmmgs- en ventilatiesysteem met 3- snelheden blower en doorstroomventilatie 12*899; Mcrcuriusweg 25 t.o. parkeerplaats Koopcentrum Groenendijk VLISSINGEN - tel. 01184-12866 Pri|zen mcl BTW al depot Spi|kenisse Wijzigingen in pri|s en uitvoering voorbehouden Vol iaar garantie ongeacht het aantal kilometers De rappeVW-Polo S Sport marsrode signaalkleur sportstuur toerenteller sportieve pookknop •console voor-inbouw van radio «zwarte sport- strepen op de flanken sportieve wielsierringen zwarte steenslag beschermers op de achter- spatborden. Tijdelijke sportprijs incl. BTW, af Leusden, vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden. auto-poppe m m Vlissingen Middelburg Gildeweg (bij de Miro) Zuidsingel tel. (01184) 19610 tel. (01180) 26351

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 16