HELMO BOETIEK Comité Zeeland voor "Geef om de Natuur" door Commissaris Boertien geïnstalleerd renata BIJOU DOE-HET-ZELF! ,4 /ilPf 'j 7| Inzamelingsactie van 21 t/m 25 november B. MIDAVAINE DATSUN BANKGIROREKENING jeugdschoenen Haar tas is van AUTO DATSUN DIJ KWEL B.V. uw salaris via een A bankgirorekening iPf bij de WP\ ZEEUWSE BONDSSPAARBANK ^3 TWEEDE "NACHT VAN HUVERS" Gas- en Loodgietersbedrijf VOGELSHOW TEN BATE VAN ARNEMUIDSE MOLEN INSPRAAKAVOND NOTA LANDELIJKE GEBIEDEN X J ''VS\ 79e jaargang no. 39 - woensdag 28 september 1977 De tassenzaak van Zeeland CV-INSTALLATIE EN ONDERHOUD Tevens levering van ZELFBOUW PAKKETTEN DOE HET ZELF „LOODGIETERS" HOBBYHUIS DAUWENDAELE binnenkort in V'/sS/7,ffe/? .4V ii - ;'i SHETLAND TRUIEN 24.50 TERLENKA BROEKEN nieuwe modellen en kleuren69. SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69. TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANGE DELFT 81, MIDDELBURG. De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHFRFN" IN ('OM Hl.VA I li- Ml I 1)1 VI I.SS ING F R Hl IS-A A HI IS OP HI I I Hl KI N ■s |XT8 Vorige week vrijdagmiddag werd in de Statenzaal van van het Abdijcomplex in Middelburg het Comité Zeeland voor de aktie "Geef om de Natuur" geïnstalleerd door de ere-voor/.itter van het comité Zeeland, de commissaris der koningin in Zeeland, dr. C. Boertien. Hij deed dit op uitnodiging van mr. A. Veenhoven. voor zitter van het comité Zeeland van het Wereld Natuurfonds, dat nauw bij dit evenement is betrokken. Hij was het die Béste maatjes met jonge voeten BURGPROMENADE 18 MIDDELBURG de leden van het comité verwelkomde en hen wees op de belangrijke taak die het comité Zeeland heeft. Dr. Boertien'stelde vast dat het duidelijk is dat de strijd om het behoud van de natuur een zaak is die iedereen aangaat, waarbij hij vooral wees op het leren omgaan met die natuur. "Aan de ene kant zijn we bezig met natuurbescher ming". aldus de commissaris, "maar aan de andere kant wordt dat allemaal weer teniet gedaan. Vandaar dat het nodig is om te komen van bescherming naar be heer der natuur. De overheid bemoeit zich daar ook mee: streekplannen, staatsbosbeheeer. subsidies etc. wijzen in die richting. Toch is het niet voldoen de. omdat er steeds weer nieuwe tech nologische ontwikkelingen zijn waar mee aanslagen op de natuur worden ge pleegd. Het wordt dan ook tijd dat be heer en inrichtingswijze van de natuur beter op elkaar worden afgestemd. Ik zie de installatie van dit comité als een goe de start om het natuurgebied dat we in Zeeland gelukkig nog hebben, te be houden. Wil het echter niet zien als iets van plaatselijke aard: veel meer zaak is het om mondiaal te xerk te gaan. Niet voor niets worden er woestijn-konfe- renties gehouden; de woestijnvorming is iets door mensen in hand gewerkt. Laten wc met z.V allen oris inzetten voor de natuur, niet alleen hier. maar overal waar dat nodig is". Ook de heren J. Filiüs en P. A. Stoon lieten zich in het onderstrepen van het belang van de aktie niet onbetuigd. De heer Filius begeleidt de publiciteit ron dom de aktie. de heer Stoon is sekretaris van het Aktie comité voor Zeeland. De Aktie "Geef om de Natuur" wordt gehouden van 21 t/m 25 november, waarbij huis aan huis voorlichtingsma teriaal over de aktie wordt verspreid, dat vergezeld gaat van een envelop. Het is de bedoeling dat de mensen die eerst de materialen brengen, de envelop - in- Het beschikbare voorlichtingsmateriaal had gretig aftrek. middels gevuld met geld - later weer komen ophalen. De aktie wordt besloten met een speciale TV-uitzending van uit het Congresgebouw te Den Haag. Vanaf 21 november begeleidt de AVRO met speciale programma's de aktie "Geef om de Natuur", waarna in het laatste programma in het Congresgebouw, te vens de totaal opbrengst zal worden be kendgemaakt. Voor de aanpak van diverse projekten in binnen- en buitenland is een bedrag nodig van ruim 50 miljoen, een be drag dat men met behulp van alle Ne derlanders zeker geen onmogelijkheid acht. Integendeel: men is er van over tuigd dat het een haalbare kaart is. die gezien het belang van het natuurbe houd. tevens een onmisbare kaart is. HOTEL-RESTAURANT de gelegenheid voor het houden van Uw bruiloft, familiedineetje' en vergaderingen. Voor elke gelegenheid gepaste zalen. Voor bruiloften, diners en feestavonden berekenen wij geen zaalhuur. Lange Delft 10, Middelburg Tel. (01180) 13490 De Motor- en Autoclub "De Zeeuwen" organiseert in de nacht van 30 september op 1 oktober a.s. de twééde "Nacht van H uvers". Deze open kaartleesrit leidt over goede wegen op Walcheren en is onderver deeld in drie klassen, nl. een A-klasse over plm. 260 km., een B-klasse (plm. 130 km) en een C-klasse (plm. 50 km). De A- en B-klasse tellen mee voor het PK K Dé A-klasse is voor de meer ervaren rij ders. die 3 trajekten rijden, de B-klasse voor minder ervaren rijders, die 3 tra- jekien moeten afleggen en de C-klasse is vr beginners, die I trajekt rijden. De start is voor de eerste deelnemer om 21.01 uur. Inschrijfgeld: A-klasse j' 20.-. B-klasse J' 15.-. C-klasse 10.-. Leden MAC De Zeeuwen 2.50 reduktie. Overschrij vingen op giro 2853073 t.n.v. F. H. Ku- pers. Vlissingen. met vermelding klasse, kaartlezer, automerk en kenteken. Na ontvangst inschrijfgeld volgt acceptatie- brief. reglement en rallybordjc. Lange Delft 44/Segeerstraat 4. Middelburg, de zaak op de'hoek HET ADRES VOOR Levering uit voorraad van o.a.: WASTAFELS KRANEN BADKAMER ACCESSOIRES DOUCHEGORDIJNEN en toebehoren. DEKORATIETEGELS om uw keuken of badkamer op te fleuren. TOILETKASTEN ruime sortering SPIEGELS CLOSETCOMBINATIES AFVOER- en P.V.C. RIOLERINGSMATERIAAL KOPEREN BUIS etc. DAKGOTEN P.V.C. C.V. BOUWPAKKETTEN „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b|) ona terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 MAAK HET VII I ONS Vrijlandstraat 47, Middelburg (in het winkelcentrum) DECORATIEVE KLOK MET SLINGER Met deze unike decoratieve klok kunt u uw huis mooier en aantrekkelijker maken. Ze kan worden gemaakt van kersen-, walnoten- of vurehout. Het bijpassende lijstwerk is van klassiek dessin. Nadat de klok is afgewerkt, wordt ze verder verfraaid met een sierlijke urn en wordt een wijzerplaat en een uurwerk gemonteerd. U kunt hierbij kiezen uit een opwinduurwerk of een uurwerk met gewichten. De lange slinger met de glanzende koperen slinger schijf zal ieders aandacht trekken en u kunt trots zijn op dit prachtige meu belstuk in uw huis. Op tekening nr. 1339 vindt u alle nodige instructies en werktekeningen op ware grootie om deze klok te maken. U kunt de tekening bestellen door storting van 10,= op postrekening 35.67.600 van Karweipost BV te Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. 1339. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: zeven-in-één koffietafel (Fa/VI. 1332. J' 10. driedelige kast (Fa/VI. 1369. 10. een hondehok (Fa/VI. 463. I' 7.50) én een broeikas met plastic bedekking (Fa/VI. 2342. 15. GILDEWEG 16 Oostperkweg 25 - Middelburg - tel. 01180-27687 Het Molencomité te Arnemuiden dal voor de herbouw van de door brand verloren gegane molen "Nooit Gedach- t" reeds ruim dertigduizend gulden bij eenbracht. gaat met medewerking van vele personen, verenigingen en instan ties enthousiast verder om de benodigde gelden bijeen te brengen. Zaterdag I oktober a.s. is er weer een evenement, waarvan de opbrengst ge heel ten goede komt aan de actie. De plaatselijke vogelvereniging "Zanglust" zal die dag een vogelshow houden in het verenigingsgebouw van Arnemuiden. De show zal 's morgens om half elf worden geopend door de voorzitter van het molencomité, burgemeester J. de Jonge. De vogelshow zal geopend zijn tot des namiddags ongeveer zes uur. Op die show zullen ook reprodukties van pentekeningen van de molen tegen vijf gulden per stuk te koop worden aangeboden. De tekeningen werden be langeloos voor dit doel afgestaan door de heer P. Pons uit Hansweert. Van deze tekeningen, die ook op andere wijze ten verkoop zullen worden aange boden. worden met het oog op de a.s. feestdagen ook gelukwenskaarten ge maakt. Overbodig om te zeggen: óók weer ten bate van de molenaktie. Verder heeft men nog een sticker-actie op het programma staan. Met oudjaar wil men een oliebollen-ac tie houden. Wie een gift wil storten voor het sympathieke doel kan dit doen op gironummer 102776 van de Rabobank Arnemuiden t.g.v. Molencomité Arne muiden. bankrekening 30.38.11.625. Donderdag 29 september wordt in het gebouw van de Stichting Zeeland. Dam 31 te Middelburg (aanvang 19.30 uur) de tweede inspraakbijeenkomst gehou den over de Nota Landelijke Gebieden (NLG). In deze door de regering uitge geven nota worden o.a. de problemen van de kleine kernen, de ontwikkeling van de landbouw en de recreatie en de natuur- en lundschapsbelangen behan deld. De bevolking kan zijn mening over deze nota geven. Inwoners enn Middelburg en omstreken kunnen dit doen door deel te nemen aan de gespreksgroep NLG Middelburg. Zij zijn van harte welkom op de tweede bijeenkomst ran deze groep. zaterdag 1 oktober 11 00 uur Goes. Maria Magdalena Kerktoren Beiaardkonsert door Leon van E ijk (Zwolle) Oude en nieuwe mu/iek van Willem Breuker zaterdag 1 oktober 14 00 uur Vlissingen. St Jacobstoren Beiaardkonsert door Leon van tijk (Zwolle) Oude en nieuwe muziek van Willem Breuker zaterdag 1 oktober 16 30 uur Middelburg. Abdi|toren Beiaardkonsert door Leon van E ijk (Zwolle) Oude en nieuwe muziek van Willem Breuker zaterdag 1 oktober 20 00 uur Goes, Cultureel Centrum De Villa Willem Breuker Kollektief zaterdag 1 oktober 23 00 uur Vlissingen, Vestzaktheater Willem Bteuker Kollektief zondag 2 oktober 11 30 uur Hulst. Den Dullaert Willem Breuket Kollektief vri|dag 7 oktober 20 30 uur Middelburg, Kuiperspoorttheater Trio Fred van Hove In het kader van het B.NCV vrijdag 14 oktober 20 30 uur Middelburg, Kuiperspoorttheater Duo Michel Waisvisz. elektronika en Momek Toubosch zang vrijdag 21 oktober 20 30 uur Middelburg. Kuiperspoorttheater Duo Maarten van Regteren Altena. bas en Steve Lacy saxofoon vrijdag 28 oktober 20 30 uur Middelburg. Kuiperspoorttheater Nedley Elstak Harry Billet Incident vri|dag 28 oktober 20.30 uur Hulst. Den Dullaert Burton Greene ensemble zaterdag 29 oktober 20 30 uur Vlissingen. Vestzak theater Burton Greene ensemble Toegang f 5.50 jier konsert Doorloopkaart f 15.00 Jeugd en Muziek Zeeland. Nieuwe Haven 43 Middelburg. Teleloon (01180) 15256

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1