HELMO BOETIEK Eerste stap naar Welzij nsraad- nieuwe-stijl Middelburg gezet ROOVERS LEER ROOVERS IJZER DOE-HET-ZELF! Unicef-kaarten aktie weer gestart! BIJOU B. MIDAVAINE u1 BANKGIROREKE Resultaat van beleidsdiscussienota u herkent <le kwaliteit Extra hoog krediet met lage aflossing Zeeuwse Voorschotbank middelburg OVERS SCHOEMEH OATSUN AUTO DATSUN DIJ KWEL B.V. Een schitterende collectie herenportemonnees ZEEUWSE BONDSSPAARBANK AMERIKAANSE FOLKZANGER NICK SEEGER IN "MIDGARD" Een overweldigende collectie '77 bont, vacht en lerenkleding Cadeau- en huishoudelijke artikelen Gereedschappen DIERENDAG OP DE KINDER BOERDERIJ VREDESWEEK 1977 IN O. EN W.SOUBURG •trefp tijdelijk 999,— tijdelijk 149,— GASFORNUIS slechts 668,— PREST ATIELOÖP DYNAMO '70 79e jaargang no. 38 - woensdag 21 september 1977 uw salaris via een bankgirorekening bij de HOBBYHUIS DAUWENDAELE 1 5.000/ l. DELFT 48 Middelburg Lange Delft 31. Gas- en Loodgletersbedrijf CV-INSTALLATIE en cv-zelfbouw pakketten ERRES WASAUTOMAAT GEKLEURDE WASTAFELS binnenkort in Vlissingeo HET LEDERHUIS «A ■f t I thLtmiv/ r >/-* «r,1 BROEKEN 4 nieuwe mc kleuren SHETLAND TRUIEN 24.50 TERLENKA nieuwe modellen en kleuren69.— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-59 TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANQE DELFT «1. MIDDELBURG. De Faam WAARIN OPGENOMEN „ÜROO'I WALCHEREN" IN OMHIN \l II Mil 1)1 I 1SSINGI R HT IS-MI IS t III I I U 111 R| N Begin 1976 heeft het algemeen bestuur van de Stichting YVelzijnsraad te Mid delburg. de beleidscommissie ad boe in gesteld. De taak van deze commissie was te proberen een antwoord te vinden op vragen van inhoudelijke en structurele aard die het werk van de YVelzijnsraad. zowel intern als extern (respectievelijk besturend en uitvoerend), belemmerd hadden. Verder zou de commissie met voorstellen komen inzake een noodza kelijk geachte bestuursherstructuering met daaraan gekoppeld een herziening van het beleid. In maart 1977 kwam deze commissie met een beleidsdiskussienota waarin opgenomen een historisch overzicht van zowel de landelijke als de lokale ont wikkeling. alsmede een analyse van de huidige toestand. Op basis van deze twee faktoren komt de commissie met konkrète voorstellen om te komen dat datgene wat intern genoemd wordt: "YVelzijnsraad nieuwe stijl". "De YVelzijnsraad". zo konstateèrl de nota. heeft bij zijn installatie indertijd in zijn takenpakket meegekregen: plan- Mannelijke brillen zonder poespas. Stevig en mooi gemaakt, mei keuze uit diverse kleuren en materialen. ning en overleg, het signaleren en in spraak-begeleiding. Met name de funktie planning en over leg is nooit zo goed uil de verf gekomen. De knelpuntennota (dd 1974)'had reeds te kennen gegeven dat twee van de drie funkties van de YVelzijnsraad. t.w.: planning en overleg enerzijds en in spraak-begeleiding anderzijds, in feite onverenigbaar waren. Deze nota stelde dan ook voor de funktie planning en overleg te laten schieten en zich zuiver op het opbouwwerk als zodanig te con centreren. De discussienota gaat ook uitgebreid in op het zg. representatieve model van het bestuur van de YVelzijnsraad. waarbij de Ifonklusic xordt gegeven dat dit model gefaald heeft. In plaats daarvan zag de commissie graag het zg. participatie model. Men is namelijk van mening, dat degenen die dicht bij het werk van Wel zij nsraden betrokken zijn. mee moeten kunnen beslissen inzake hel beleid van het bestuur. De commissie stelt verder dat dc Wel zijnsraad zijn doeleinden niet heeft kunnen realiseren en verwoordt dal in een negental stellingen die doelen op strukturele en inhoudelijke fouten. Met name het brede representatieve model waaruil het bestuur van de Welzijnsraad is gevormd, voldoet dus niet. De com missie'konkludeert dut er een herstruk- lurering dient plaats te vinden met als hoofdthema's: herkenbaarheid, demo- kratisch en een begrensd takenpakket. Met de volgende stellingen wil de com missie ad hoe haar haar standpunt dui delijker maken: I licn opbouwwerkorgaan werkt met dc bewoners en moet volkomen onafhankelijk van de gemeentelijke overheid kunnen opereren: 2. Hel representatie model is mislukt: alleen een participatiemodel zou VOOR ZONWERING. BEHANG EN VERF Vrijlandstraat 47, Middelburg (in het winkelcentrum) Indien U op 1 of meerdere leningen reeds 18 mnd. probleemloos ca. 250,— heeft betaald, dan krijgt U van ons. met ongeveer hetzelfde maandbedrag, een nieuwe lening van maar liefst Enkele andere voorbeelden: ca 200 p mnd ƒ12 000 ca 300 p.mnd ƒ18 000 ca 350 p mnd ƒ21 000 ca 400 p mnd 24 000 ca 450 p mnd 27 000 Vertelt u ons maar wat u nu betaalt. wij zorgen wel voor de rest Eenvoudiger kan het niet Lopende contracten worden ingelost Looptijd 96 maanden Tel. 01180-28037 (5 lijnen) daarom alleen een kans moeten krij gen: 3. In beleidsgroep en behcerskommis sie mogen alleen de bij de verschil lende projekten niet-professioneel betrokkenen zitting nemen: 4. De beleidsgroep en de beheerscom missie mogen pertinent geen macht sgroeperingen worden. Er moet ho rizontaal en vertikaal gewerkt wor den. 5. Opbouwwerk mag niet van bovenaf gedropt worden, maar moét van be- nedenuit groeien. De beleidsdiscussienota is inmiddels in drie vergaderingen uitgebreid ter sprake geweest en is van alle kanten bekeken. Op dc vergadering v.Yn v. s^j.w.,.!.er j.l werd de nota door 13 van de 14 aanwe zige stemgerechtigden aangenomen. Op dezelfde vergadering werd een organi satie kommissie ingesteld die de verdere gang van zaken bij de Middelburgse YVelzijnsraad zal gaan bekijken. Hier- Zaterdag 24 september a.s. om half ne gen zal de Amerikaanse folkzanger Nick Seeger in Midgard te Middelburg optre den. Secgcr is als lid van een muzikale fami lie in Amerika geboren en daarna opge groeid in Nederland. Later ging hij naar zijn geboorteland terug, waar hij door zijn interesse voorschrijven en kommu- nikatie. van Texas tot Californië reisde. In Californië haalde hij in 1969 een graad aan het conservatorium van Montery Peninsula college. Na zijn s.tu- die reisde hij door de Ver. Staten en Canada, voortdurend bezig met aller hande soorten muziek. Hij speelde in verschillende groepen en deed ook stu diowerk. Sinds 1972 is hij nu soloartiest, waarbij hij zichzelf begeleidt op gitaar, banjo, penny whistle en Jew's harp. De muziek die hij maakt, schrijft hij zelf. Zijn optreden bestaat uil folkmuziek, afgewisseld met blues, country en ragti me. Entree 3.50. roovers speciaalzaken Lange Delft 17. t.o. Citytheater n Het pand van de Middelburgse Wel zijnsraad. mee is de eerste stap op weg naar een Welzijnsraad nieuwe stijl gezet. Steunend op de grote deelname de laat ste tijd aan de viering van Dierendag op de Kinderboerderij aan de Schroeweg, organiseert de Werkgroep van de Ned. Vereniging tot bescherming van dieren, afdeling Middelburg. v> bensdag 5 okto ber a.s. weer een feestelijke dierendag voor kinderen van 6 - 12 jaar. Dit zal gebeuren in samenwerking met de beide wijkverenigingen "Dauwendaele" en "Magistraatwijk". Om 2 uur worden de deelnemende kin deren verwacht op de Kinderboerderij. Ze gaan dan dieren weergeven met be hulp van tekenmateriaal of klei. Na een kleine pauze met een verfrissing zullen de dames Witte de middag besluiten met een poppenkastvoorstelling. Anders dan in voorgaande jaren, moeten de kinderen geen eigen dieren meebren gen. De Contactraad van Kerken te Souburg, waarin vertegenwoordigd zijn de Rooms-Katholieke, Nederlands-Her vormde en Gereformeerde kerk. wil dit jaar méér dan vorige jaren aandacht vra gen voor de ideeën van het Interkerkelijk Vredesberaad, het jikv. De laatste jaren werd er in de vredes- week op woensdagavond steeds een avondgebed gehouden waarin het werk van het fKV centraal stond. Dit jaar wort óók in de kerkdiensten van 18 en 25 september extra aandacht aan dit onderwerp besteed. Daarbij zal via prediking en gebeden getracht worden om dit moeilijke onderwerp bespreek baar te maken vanuit de bijbel, de Woord-uitleg is norm voor iedereen. Het is bekend dat er zéér verschillend over de zaak van de kernwapens wordt gedacht en veelal verzeilen de gesprek ken en opvattingen snel in de politieke sfeer. Om tot een nieuwe bezinning te kunnen komen zal ieder moeten afzien van vooringenomen standpunten en de bij belse Boodschap opnieuw aanhoren en vertalen naar het thema kernwapens. Omdat dit een haast onmenselijke zaak is. menen de Souburgse kerken dat daa rom óók dit jaar het avondgebed cen traal moet staan. Op woensdag 21 sep tember, om half-acht zal er gelegenheid tot gebed zijn in de kerk aan de Kanaal straat. leder die de zaak van de vrede ter harte gaat is daar welkom. type AYY'D 526 met regelbare centrifugesnelheid, volgens consumentengids de beste wasautomaat, van 1372, kompleet met mengkraan en sifon van 191.60 met Grill van 798 - „DOE-HET-ZELVERS" kunnen t>U om terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 BROEIKAS MET PLASTIC BEDEKKING Nu kunt u net een minimum aan moeite en kosten, die broeikas bouwen, die u al zolang had willen hebben. Door een stevig, weerbestendig plastic te ge bruiken. kan een dure en moeilijke beglazing vermeden worden. De tekening geeft aan. hoe een halfvrijstaande broeikas te bouwen tegen de zijkant van een huis of schuur, zoals te zien is op de foto. Tevens zijn echter de details aangegeven voor de bouw can een geheel vrijstaande kas. De con structie is licht, maar voorzien van extra hoekverstevigingen van multiplex van 6 mm dikte. Het plastic afdichtingsmateriaal wordt vastgenict en door latten op zijn plaats gehouden. Het is aan te bevelen de kas. zo mogelijk, op een licht beschaduwde plaats te zetten, zodat er 's zomers niet de volle zon op staat, wa't de levensduur van het plastic ten goede komt. Op de tekening zijn afmetingen en hoeveelheden materiaal voor broeikassen van verschillende afmetingen aangegeven. U kimt de tekening bestellen door storting van 15.= op postrekening 35.67.600 van Karweipost BV te Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. 2342. Na ontcangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie: drie antieke cadeauartikelen (Fa/Vl. 155. 7.50). zeven-in-één koffietafel (Fa/Vl. 1332. J' 10. een driedelige kast (Fa/Vl. 1369./ 10. en een hondehok (Fa/Vl. 463. 7.50). Op woensdag 14 september was het weer een beetje feest in de Statenzaal te Mid delburg. toen daar de heer en mevrouw Boertien de eerste keus maakten uit een pakket postmateriaal van de UNICEF, daarmee het teken gevend voor het begin van een grote verkoopaktie van de be kende UNICEF-kaarten die inmiddels bij vele mensen een dankbaar onthaal vinden, gezien het feit dat dé omzet re sultaten zonder meer stijgende zijn. Een uitermate verheugende zaak voor de or ganisatoren van de verkoopaktie, want ook in het UNICEF-vverk worden de kosten steeds hoger. Eén en ander gebeurde ten overstaan van schoolkinderen van een aantal Middelburgse scholen en kinderen van het zeehospitium Zonneveld uit Oost- kapelle. die met de bekende Middel burgse paardentram bij het Abdij-com plex aankwamen. De voorzitter van het regionaal Unicef comité (in de wande ling "RUC" genaamd), de heer J. H. Scheuermann, heette de aanwezigen welkom. Hij bracht onder de aandacht dat het vooral kinderen waren die de aktie middels hun verkoopaktiviteiten ondersteunden, maar ook dat een aantal volwassenen onvermoeibaar op de bres Op veler vereoek houdt Dynamo '70 nog een prestatieloop met start en finish op het einde van de Nadorstweg/Prooijen- seweg te Middelburg. Deze loop wordt gehouden op donderdag 22 september om 19.00 uur. Kaartverkoop ter plaatse bij de start. Kosten 2.- per persoon. Er kan een ronde van 4100 meter gelo pen worden. Naar keuze mag men meerdere ronden afleggen. De grootste afstand die men mag Topen is 4 ronden of te wel 16 km 400 meter. Na elke ronde kan men beslissen of men nog een ronde verder gaat. Iedereen die deze prestatie- loop uitloopt of het nu één of meerdere ronden is. ontvangt een medaille en een kaart met de gelopen tijd. Eventuele nadere inlichtingen: 01180-28917 of 01. Corbaulstr. I. Mid delburg. staat voor deze bekende VN organisatie. Hij stond ook even stil bij het heengaan van de heer H. C. Van de Vreugde, voorzitter van het regionaal comité van de Bevelanden die in juli j.l. plotseling is overleden. Hij schetste dit als een groot verlies voor de Zeeuwse U niccf-mensen. Met vreugde kon de heer Scheuermann melding maken van het feit dat De Be velanden hun omzet vorig jaar hadden weten op te voeren tot 10.000. en dat de afdeling Walcheren het tot ruim J' 16.000.- had gebracht. De bazar ten bate van Unicef, vorig jaar movember in Der Boede gehouden, bracht 3000. op. De deelname van Unicef aan de braderie te Vlissingen en Middelburg resulteerde in een batig saldo van 3.500.- Met hei lanceren van de slogan: Groet een vrind en help een kind. nodigde de heer Scheuermann dr. C. Boertien en diens echtgenote uit om een keus te ma ken uit het op een tafel uitgestalde Uni- cef-materiaal. De commissaris der ko ningin (landelijk voorzitter van dc Uni cef) merkte, alvorens zijn keus te bepa len op. dat het inderdaad zeer verheu gend is dat de schooljeugd zo positief bijdraagt in de verkoopaktie. Hij noem de ook een tweetal omroepverenigingen, die belangstelling hebben getoond voor de Unicef en vroeg over de hoofden van de aanwezigen heen. vooral te blijven helpen om de Unicef haar belangrijke werk te kunnen blijven aten doen. Met zijn echtgenote en een paar kinde ren bepaalde de commissaris ten slotte zijn keuze. (foto). Oostperkweg 25 - Middelburg - tel. 01180-27687 Keuze uit honderden variaties, voor elke smaak, voor elke beurs. Gemaakt van stevig, soepel en fraai leer. o.a. van And ré Jovacs (met ritsgarantie) Prijzen vanaf Met ritssluiting vanal'J' 13. LANGE DELE I 44 SEGI I RSSTR I IA MIDDI I Hl RCi

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1