Spaar- giro HELMO BOETIEK DOE-HET-ZELF! gebouw roovers speciaalzaken ROOVERS LEER ROOVERS IJZER Nutsspaarbank in vernieuwd Interessante behoud van watervogels WK> expositie pleit voor waterland en Toko Bandung naar Segeerstr. B. MIDAVAINE 00VERS SCHOENEN Een schitterende collectie herenportemonnees Tot en met 14 septin Schotse Huizen te Veere middelburg ZEEUWSE NUTSSPAARBANK DER T|| Een overweldigende collectie '77 bont, vacht en lerenkleding Cadeau- en huishoudelijke artikelen Gereedschappen T'inoccfuo 79e jaargang no. 36 - woensdag 7 september 1977 O Gas- en Loodgietersbedrijf CV-IIMSTALLATIE en cv-zelfbouw pakketten WASTAFEL OP ZUIL TIJDELIJK 259,- TOILETKAST TIJDELIJK 119,- DIEPVRIESKIST TIJDELIJK 699,- VAKFOTOGRAFIE EXCLUSIEVE BRUIDS REPORTAGES I TECHNISCHE FOTOGRAFIE PASFOTO'S direkt klaar 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 riemschoen, goed hè! l. DELFT 43 Middelburg Lange Delft 31. lange delft 44 segeerstraat 4a MOOIE DRIEDELIGE KAST Goed voor modegevoelige voeten De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN (OMMIN I II Ml I [)1 1.ISSINGER HITS.A AN.Hl "IS Hl 1. \V \l III Rl N De zekerste manier om uw betalingen te regelen. Snel en doelmatig. Met dagafschrift van elke bij en afschrijving. Een ideale rekening voor salaris en pensioen. SCHETLAND TRUIEN 29.90 TERLENKA BROEKEN nieuwe modellen en kleuren69.— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69.- TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANGE DELFT 61, MIDDELBURG. Code 785 TROTTEUR Naturel nappanil 89.m BURGPROMcNADE 18 - MIDDELBURG betreft de vele soorten watervogels, die hier broeden of doortrekken. Juist ook om het publiek een indruk te kunnen geven van de grote verschei denheid aan watervogels, is deze ten toonstelling samengesteld, met mede werking van hel ministerie van CRM. Op een groot aantal foto's is duidelijk gemaakt hoe gevarieerd de vogelbcvol- king op het water eigenlijk is. terwijl deze dan weer verdeeld zijn in verschil lende gebieden. De foto's zijn magnifiek van uitvoering. Er zijn ook afbeeldingen van vissen, waterplanten etc. Al met al biedt de fototentoonstelling een prachtig overzicht, terwijl er ook de nodige aan dacht wordt besteed aan de andere kant van de medaille, getuige de foto's van een stookolieslachtoffer. Daar vlak bij zijn de "De blauwe tien" opgehangen, een rijtje met tips die er toe moeten bij dragen het waterland vol watervogels echt goed schoon en - wat ook zeer be langrijk is - rustig te houden. Kortom: een expositie die zeer de moeite waard is om te bekijken. Voor scholen is bij de gemeente Veere. afd. Onderwijs, een lesbrief verkrijgbaar. in kleur, kompleet met mengkraan en sifon van 421,65 Allibert met verlichting, 3 deurs met 2 schuifladen van 199,-- Esta 310 ltr. van 869,— „DOE-HET-ZELVERS" kunnen by ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 VLISSINGEN lieuwendijk Een feestelijke dag voor de Zeeuwse Nutsspaarbank, vorige week vrijdag, toen deze bankinstelling aan de Vlis- singse Coosje Buskenstraat een geheel vernieuwd bankgebouw in gebruik kon nemen. Achter de oude gevel gaat een volkomen nieuw gebouw schuil, dat is voorzien van de modernste apparatuur. Het interieur is volkomen open gebouwd, zodat er een optimale communicatie kan bestaan tussen het personeel van de bank en cliënten. De officiële opening voor het gebouw werd verricht door de Vlissingse over een'termijn van 120 of 180 mnd. Ï0.DÖ0,- 15.000,- 20.000- 30.000.- 40.000,- 143,20 210,07 276,95 410,70 544,45 f 120,02 f 180,03 f240,04 f360,06 f480,08 Aanvr. kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedr. mogelijk. Bel. bemidd. financ. ass-kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg Lange Delft 17, t.o. Citytheater 'VOO* '«Twchofn Juchtemede' Ti»ien?8- BIJOU DF.ZAAK OP DE HOEK MIDDELBURG U kunt de tekening bestellen door storting van 10.= op postrekening 35.67.600 van Karweipost BV te Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. 1369. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een windmolen met houthakker (Fa/Vl. 231, 6.50), een ruimtebesparende boekenkast (Fa/Vl. 1800, 12. drie antieke cadeauartikelen (Fa/Vl. 155. 7.50) en Zcvcn-in-één koffietafel (Fa/Vl. 1332, 10. Keuze uit honderden variaties, voor elke smaak, voor elke beurs. Gemaakt van stevig, soepel en fraai leer. o.a. van André Jovacs (met ritsgarantie) en Porto Quick. Prijzen vanaf Met ritssluiting vanaf/ 12. Deze klassieke en bijzonder fraaie kast wordt gebouwd van een mooie hout soort en achterwandpanelcn met V-groef. Het is een waardevol bezit, niet alleen voor nu, maar ook als belegging voor de toekomst. De driedelige kast is ca. 2 m hoog, 2.44 breed en 51 cm diep. Afhankelijk van de beschikbare ruimte kunt u de kast in één, twee of vier delen bouwen, in plaats van in drie delen zoals afgebeeld. De hoogte van de planken kunt u aanpassen aan de afmetingen van de boeken, porselein en glaswerk of andere voorwerpen die u er op wilt plaatsen. Ook in de ruimte achter de deuren kunt u planken aanbrengen. Als je in de tentoonstellingsruimte van het fraaie gebouwencomplex van het Veerse Museum, beter bekend als De Schotse Huizen staat, kijkt men al uit over een watergebied. Vanuit de kleine ramen heeft men een uitzicht over het Veerse Meer, een van de grootste water gebieden van deze provincie. Het is dan ook uitermate goed gekozen om de ex positie Waterland - Watervogels, geor ganiseerd door de Raad voor Europa, in dit museum te houden. De periode van 30 augustus tot en met 14 september, was eigenlijk gereserveerd voor de gemeente Rotterdam, maar de conservatrice van De Schotse Huizen, mevr. J. F. van den Berg, heeft kans gezien om de boeiende expositie wat vroeger in het Zeeuwse te krijgen. Vooral voor scholen kan de tentoonstel ling een boeiend aanknopingspunt zijn. bijvoorbeeld voor de biologielessen. Mevr. Van den Berg zou graag willen dat scholen die geïnteresseerd zijn in een bezoek, haar even bellen tussen 08.30-09.00 uur 's morgens. Het tele foonnummer van mevr. van den Berg is: ROMMELMARKT VAN "DE BOOMENBURCH" Op zaterdag 10 september a.s. zal de oudercommissie op het schoolplein van "De Boomenburch" aan de Oude Vlis- singseweg te Middelburg een rommel markt houden van 10.00 tot 13.00 uur. Voor de kinderen zal er een kinderker- mis zijn. produkten. Vele zijn vers voorhanden (of uit de diepvries), maar er is ook veel in glas en in blik verkrijgbaar. Gedu rende de eerste openingsdagen, met na me op de zaterdag, liep het eenvoudig storm. Ook de boetiek werd niet vergeten: al na enkele dagen moest de voorraad op nieuw worden aangevuld. De batik doeken, jurken, overhemden etc. doen het klaarblijkelijk érg goed.Daarnaast zijn tal van originele geschenkartikelen verkrijgbaar, zoals houtsnijwerk, wa jangpoppen, waaiers etc. etc. Met allerlei rietmateriaal heeft Van Toll gebrobeerd om de artikelen in een wat Oosters aandoende sfeer te presenteren, hetgeen bijzonder decoratief werkt. Vorige week openden Netty en Ernst van Toll in de Segeerstraat een nieuwe Toko. De naam van het bedrijf luidt: Toko Bandung. Tot voor kort was deze toko gevestigd in de Gravenstraat. In de loop van enkele jaren is deze zaak in Middel burg tot een begrip geworden, evenals bij vele mensen van buiten de stad. De reden voor de verhuizing van Toko Bandung was de toenemende belangstelling voor de zaak, waardoor het assortiment arti kelen diende te worden uitgebreid. In de ruimte die in het oude pand voorhanden was, was dat niet mogelijk. Toen Ernst van Toll dan ook beslag kon leggeft op het leegstaande pand in de Segeerstraat. was het snel bekeken en werd besloten om daar de zaken voort te zetten. De ruimte die de nieuwe zaak biedt is optimaal benul. Er zijn nu twee afdelingen gekomen: de eigenlijke toko en een speciale boetiek met allerlei In donesische snuisterijen en kleding, waarin Netty van Toll uiteraard een groot aandeel heeft. De toko. ook wel aangeduid als Rijstta fel-speciaalzaak. biedt de klanten een grote keus uit tal van specialistische burgemeester, drs. Th. J. Westerhout, die een "patroon" in een van de buizen van het buizenpost-systeem liet verdwij nen. De heer G. K. Brouwer, vice-voorzitfer van de Stichting de Zeeuwse Nutss- paaarbanken. gaf een kort expliqué over het wel en wee van de bank in Vlissin- gen. Hij memoreerde dat het gebouw in 1928 door de Spaarbank was aange kocht en 30 jaar later voor het eerst ver bouwd. Tien jaar eerder dan de vorige keer, was een andere verbouwing nood zakelijk om de gang van zaken up to date te houden. Burgemeester Wester hout was van mening dat de vernieu wingen bij de bank goed passen in het beleid van de gemeente de binnenstad tot een goed leefbaar gebied te maken. Hij maakte zijn toehoorders erop attent dat de relatie gemeente-Zeeuwse Nutss paarbank al lang geleden z'n beslag vond: de eerste zitting van de bankbe- stuurders vond plaats in het oude stad huis aan de Houtkade. De patroon die de heer Westerhout in het buizensysteem liet verdwijnen kwam even later gevuld terug. Er zat een spaarbankboekje in met een bedrag van 1000,— erop vermeld. Dit boekje werd overhandigd aan de heer Th. A. C. Van Tongeren, voorzitter van de Stich- ting Ponyrijden Gehandicapten. Het bedrag zal worden besteed voor de nieuw te bouwen manege. De bankzaken werden een aantal maanden verricht in een noodgebouw in de Badhuisstraat, waar het allemaal wat proviso jisch toeging. Daarvoor dankte de direkteur van de Vlissingse kantoor de heer P. T. van de Steenoven, het per soneel dat met deze situatie meer werk had dan anders, maar dit toch uitermate goed had verricht. Hij noemde onder meer een verbetering van de veiligheid uiterst belangrijk en ook het feit dat de bank goed toegankelijk is voor minder validen. Kinderen van cliënten kunnen even zoet zijn met een z.g. sprookjes te lefoon. De heer Koehorst sprak namens de Ne derlandse Spaarbankhond en de heer R. van den Berg namens architectenbureau Götzen. 01181-290. Er is bij de tentoonstelling vrij veel informatie- en lesmateriaal verkrijgbaar, zodat een optimale aan passing bij de lessen mogelijk is. Het was eigenlijk de bedoeling om de tentoon stelling nog in het zomerseizoen te krij gen. maar dat is helaas niet gelukt De vele toeristen die Veere gedurende het topseizoen bezoeken, hadden dan nog van een en ander kennis kunnen nemen. Niet alleen voor schoolkinderen is de tentoonstel ling interessant. Ook voor anderen kan het nooit kwaad om eens wat meer kennis te nemen van het belang van moerassen, meren, be ken, rivieren, schorren en slikken, om nog maar te zwijgen over het belang van het zuiver houden van dergelijke gebie den. In vrijwel alle Europese landen worden deze watergebieden - naar het Engels vaak aangeduid met het woord "Wetlands" - helaas maar al te vaak be dreigd. Bedreigd door inpoldering, drooglegging, ontginnning, kanalisatie en normalisatie. Het spreekt vanzelf dat het behoud van deze natuurgebieden, die stuk voor stuk zeer waterrijk zijn, ook ons land en onze provincie aangaat. Nederland is trouwens een waterland bij uitstek. Ons land heeft bijvoorbeeld een internationale vermaardheid voor wat

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1