Sa Eerste grote evenement van Sportieve Recreatie voor het hele gezin Aantrekkelijke expositie van Hans Ter Keurs in het Z.K.C. DOE-HET-ZELF! FOTO-VISIE: kleurige nieuwe loot aan boom fotografie *•- •A IDEAAL VOOR ELKE MAN BIJOU \JoSls Provinciale Fietsdag Zeeland op 3 september a.s. B. MIDAVAINE 999,— SALVRISREKENING HELMO BOETIEK ERRES PVDA- BUURTSPRAAK IN DAUWENDAELE SOOS DISCO-DAYAN WEER VAN START AKTIYITEITEN ROND KINDERBOEKENWEEK COLLECTE VOOR KANKER BESTRIJDING 79e jaargang no. 35 - woensdag 31 augustus 1977 m£flOna,e uw salaris via een spaargirorekening bij de /Mi J j ZEEUWSE NUTSSPAARBANK h bondsspaarbank Gas- en Loodgietersbedryf CV-INSTALLATIE EN ONDERHOUD Tevens levering van ZELFBOUW PAKKETTEN WASAUTOMAAT ETNA LUXE GASFORNUIS GEKLEURDE WASTAFELS f 139,- voor zijn werk, vergaderingen.. W7 i'D De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOI WALCHEREN" IN OMMIN III Ml I I IS.SING1 R HI IS A N H i IS Of >1 III I I W M III R| N ca jd R ïmu SCHETLAND TRUIEN 29.90 TERLENKA BROEKEN nieuwe modellen en kleuren69.— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69 - TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a15.90 LANGE DELFT «1. MIDDELBURG. PROVINCIALE ZEELAND Op 3 september a.s. gaat het eerste grote evenement van de Sportieve Rekreatie van start. Het is de Provinciale Fietsdag Zeeland 1977. Een fietsdag die in andere provincies een overweldigend succes blijkt te zijn, getuige de zeker 10 a 20.000 deelnemers die deze fietsdagen in de noordelijke provincies telkenmale trek ken. Geen wonder: de laatste jaren is er van alle kanten steeds op gehamerd dat de fiets een enorm goed vervoermiddel is. Niet alleen zuinig, maar ook nog ideaal voor de gezondheid. Mensen die een hoofdzakelijk zittend bestaan lijden en derhalve nauwelijks of geen voldoende spierbeweging hebben, doen er goed aan regelmatig op de fiets te stappen en al peddelend de spieren de nodige ontspan ning te geven en ze middels een goede doorbloeding, die door de beweging ont staat, opnieuw in een goede konditie te brengen. In de provincie Zeeland is het fietsen zeer in trek. zeker in Zeeuwsch Vlaan deren waar maar eventjes 17 toerclubs Met de vakanties weer achter de rug zet de PvdA-afdeling Middelburg het regel matig houden van bijeenkomsten in de wijken voort. In het afgelopen voorjaar is men begonnen met het houden van dit soort bijeenkomsten, welke men buurts- praak noemt. Na de wijk Nieuw-Middel- burg en de Magistraatwijk vóór de va kantie zal nu de eerstvolgende buurts- praak in Dauwendaele worden gehouden in het Ontmoetingscentrum (in het win kelcentrum) op dinsdagavond 6 septem ber om half acht. Op de buurtspraak-avond zullen de ge meenteraadsleden en wethouders van de PvdA en leden van het bestuur aan wezig zijn. Door naar de mensen in de wijk te komen luisteren en met hen te praten over de problemen in de buurt hopen zij zich op meer direkte wijze voor de bevolking van Middelburg in te kunnen zetten. Overigens hoeven de ge spreksonderwerpen zich niet tot de wijk te beperken, maar kunnen deze ook be trekking hebben op bijvoorbeeld per soonlijke omstandigheden of de lande lijke politiek. Met het houden van buurtspraak-avonden wordt getracht ook buiten verkiezingsperiodes een re gelmatig kontakt tussen kiezer en geko zene te bevorderen. Het vaste kontakt- adres van de PvdA in de wijk Dauwen daele waar mensen buiten de buurts praak-avonden om terecht kunnen met ideeën, enz. is Ria v. Colmjon. Krie- kenhofstraat 14 (tel. 28912). aktief zijn. Verder is er een toerclub in deze omgeving. Theo Middelkamp, en een club op het eiland Tholen. Op Schouwen-Duiveland is een club in voorbereiding, omdat ook daar veel be langstelling voor de fiets als ontspan ningsmiddel bestaat. Recentelijk meld de de heer J. Joziasse. van Theo Mid delkamp. dat het ledental in de afgelo pen paar weken met 12 was gestegen, ondanks het feit dat het deze zomer niet zo bijzonder is geweest, wat fietsweer betreft. Geen wonder dat bij de organisatie van deze Provinciale Fietsdag Zeeland 1977, de N.R.T.U. betrokken is. Met de men sen van Sportieve Rekreatie, w.o. Ton Kienhuis, zijn op verschillende plaatsen in de provincie routes van verschillende lengte uitgezet. Er is één grote fietsroute van ongeveer 200 km., die door de ge hele provincie voert. Verder zijn er ook nog wat kleinere routes, n.l. van 65 km en van 35 km. Daarvoor zijn verschil lende gedeelten van Zeeland gekozen. Er zijn op verschillende punten die alle maal op de grote route liggen, start en controleposten ingericht, zodat het niet noodzakelijk is om naar één bepaalde plaats te gaan om .te kunnen starten: dat kan dus gewoon vanaf de dichtstbijzijn de startplaats. Voor Midden-Zeeland zijn dat: Café Restaurant "In de Wijn gaard" in Goes. Rijwielhandel Koch in Heinkenszand. Café "De Goede Ver wachting" te Lewedorp en in Oost Sou burg: Sportzaal Van Duyvenvoorde. De starttijden voor de verschillende routes: van 08.00-10.00 voor de 200 km., van Zaterdag 3 september om 20.00 uur gaat in het Ontmoetingscentrum Dauwen daele de soos Disco-Dayan weer van start met een disco-avond in de z.g. ou dere jeugdruimte. Verder zal de soos met ingang van 7: september weer elke woensdagavond draaien van 19.30-22.30 uur en op elke 1ste zaterdag van de maand. De kontributie bedraagt 1,- per keer. De soos die deel uitmaakt van Kultureel Werk "de Hayman", is toegankelijk voor jongeren van 16 jaar en ouder. Bij de foto: Een aantal van de routes in beeld gebracht. 09.00-11.00 voor de tochten van 65 km en van 13.00-14.00 uur voor de routes van 35 km. Uitdrukkelijk stelt de organisatie dat er geen sprake is van een wedstrijdelement. Het is gewoon een leuke tocht, met een drieledig doel: ten eerste als bevorde ring van de gezinsrekreatie. ten tweede om mensen die niet al te veel beweging krijgen, kennis te laten maken met deze vorm van rekreatie en ten derde om middels de fietstocht wat propaganda te maken voor de geplande najaarsaktivi- teiten van Sportieve Rekreatie. Dit ge beurt dan door middel van het uitreiken van foldermateriaal aan elke deelnemer aan de Provinciale Fietsdag persoonlijk. Aan de Fietsdag is door een zevental Toerclubs medewerking verleend, o.a. bij het uitzetten van de routes. De twee kleinere fietstochten brengen de deel nemers door fraai natuurgebied, de grote route voert hoofdzakelijk over de Zeeuwse binnenwegen. In deze 200 km route zitten enkele veerponten en de Zeelandbrug. De kosten die daarvoor gemaakt moeten worden, komen voor rekening van de deelnemers. De deel name aan de Fietsdag op zich is geheel gratis. Na afloop van de Fietstocht ont vangen de deelnemers - eveneens koste loos - een fraaie medaille van Spo-tieve Rekreatie. Wie nadere informatie nodig heeft kan terecht bij De Zeeuwse Sportraad. Dam 31 te Middelburg. telefoon: 01180-28024. In het kader van de komende Kinder boekenweek worden er in Middelburg een aantal aktiviteiten georganiseerd door een werkgroep bestaande uit ver tegenwoordigers van de Stichting So ciaal Kultureel Werk, Boekhandel Fa- noy en de Openbare Bibliotheek. Dit jaar heeft de CPBN (Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek) als landelijk thema gekozen: "Wie je droomt ben je zelf'. De CPBN zegt: "Dromen lijkt geen eenvoudig onderwerp voor kinderen. Het is echter wél een onderwerp, waarbij zij hun fantasie de vrije loop kunnen laten. Zodoende biedt het zeker interes sante mogelijkheden om iets mee te doen." Tot en met 15 september a.s. exposeert in het Zeeuws Kunstenaars Centrum, Lange Noordstraat te 'Middelburg, de kunstschilder Han ter Keurs. Zo op het eerste gezicht biedt de tentoonstelling van werk van de laatste paar jaar, een w at eentonige aanblik. Ter Keurs werkt na melijk met lijnen. Deze lijnen - meestal vertikaal - zijn een vertolking van de struktuur van hetgeen de schilder wil weergeven. Het is bijna onmogelijk om bij een eerste aanblik van het werk al direkt een oordeel te vormen. Beter is om de zaak goed in ogenschouw te nemen, er nog eens op terug te komen, en pas daarna een konklusie trekken. De geëxposeerde werken zijn wellicht het beste te karakteriseren als pogingen om betekenisgebieden achter de werke lijkheid te verbinden met de betekenis sen die beeldelementen zoals lijnen, kleuren etc.. met zich dragen. Het on derwerp dat telkens in het werk van Han Ter Keurs op de voorgrond treedt, is het landschap. Maar dan zo. dat van het oorspronkelijke visuele vrijwel niets meer herkenbaar is, dan alleen de struktuur. De basisvorm van het land schap. In deze manier van weergeven vindt ter Keurs een abstractie, die op tisch een uitstekende weergave van het landschap is. De elementen van beteke nis in het landschap, worden in de teke ningen ingepast in het geheel. Op deze manier werkend ontstaan vaak tekeningen van groot formaat, al hoewel dat niet altijd het geval is. Ze hebben een sterk poëtische inslag, deze landschap pen. De grote tekeningen zjn hoofdza kelijk uitgevoerd in zwart/wit, al zijn er enkele bij die wat meer kleuren verto nen. Er hangen ook een paar gouaches, veel kleiner van afmeting, maar juist door hun kleurwerking uitermate boeiend. De kleuren houden als het wa re elkaar gevangen, iets wat door de 'vertikale lijnwerking die ook daar een belangrijke taak vervult, wordt geac centueerd. Ter Keurs omschrijft zijn werk als: een uiting van een persoonlijk, poëtisch expressionisme. Op deze expositie ook enkele plastieken van Ter Keurs. En ook hier - hoe kan het anders - een zelfde visie. Als materiaal is staal gebruikt. Door de driedirq,ensio- nale werking van een plastiek, komt het vertikale nog beter naar voren en het moet gezegd: de kleine plastieken doen het uitstekend. Kortom: een expositie die beslist de moeite van het zien waard is. Han ter Keurs ontving zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kun sten in Dem Haag. hij nam aan ver schillende exposities deel. ook in Zee land (Deux Chapeaux, Vleeshal. Mu seum voor Zuid- en Noord-Beveland) Er hangt werk van hem in het Surinaams Museum te Paramaribo en er is een ge deeltc ondergebracht bij SBK-Zeeland. Een van de aktiviteiten is de vraag aan basisschoolleerlingen om over het on derwerp "dromen" een werkstukje te maken. Dit mag een verhaaltje, een ge dichtje of een tekening zijn. Een des kundigejury zal een keuze uit de inzen dingen maken. Alle inzendingen wor den tentoongesteld op een Kinderboe kenbeurs. die 26 en 27 oktober in de foyer van dc schouwburg gehouden zal worden. Aan deze beurs zullen diverse uitgevers en auteurs van kinderboeken meewerken, terwijl het geheel omlijst zal worden door een aantal andere aktivi teiten. De beurs staat open voor indivi duele bezoekers en voor groepen van scholen. Inzendingen over het thema "dromen" kunnen vóór 23 september ingeleverd worden op dc jeugdafdeling van de Openbare Bibliotheek (Molstraat 13) en in filiaal Zuid (Roozenburglaan 89a). Voor nadere inlichtingen kan men te recht bij de bibliotheek (tel. 14634 Mol straat en 11578 Zuid). Het volledige programma met daarin ook de aktivi teiten tijdens de herstvakantie wordt te zijner tijd bekend gemaakt. Er wordt gerekend op een groot aantal inzendin- gen. 22 programma's, bovenlader met 1000 toeren centrifuge, maakt aparte centrifuge overbodig, van 1399- TI.IDELIJK SLECHTS luxe uitvoering met klok, infra rode grill, draaispit en beveiligde zelfreinigende oven van/ 1260- tijdelijk slechts 895,- kompleet met mengkraan en sifon, van 191,60 tijdelijk „DOE-HET-ZELVERS" kunnen t>U om terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 ZEVEN-IN EEN KOFFIETAFEL Dit mooie meubelstuk is een combinatie van zeven tafels in één. Ieder seg ment van de prachtige 6-hoekigc koffietafel bevat namelijk een handig bij zettafeltje dat voldoende stevig is om tevens als zitje te kunnen worden gebruikt. Zeker een handige combinatie indien u zo nu en dan extra tafeltjes of zitjes nodig heeft voor gasten en uw ruimte slechts beperkt is. Indien u een mooie kwaliteit hardhout multiplex gebruikt en dit goed afwerkt, zal niemand kunnen geloven dat u dit prachtige meubel zelf gemaakt heeft. Tek. nr. 1332 geeft u alle benodigde afbeeldingen, bouwinstructies, materiaalspecificaties etc. U kunt de tekening bestellen door storting van 10,= op postrekening 35.67.600 van Kanveipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. 1332. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een windwijzer met vogel (Fa/Vl. 213. 6.50), een windmolen met houthakker (Fa/Vl. 231. 6.50). een ruimte "besparende boekenkast (Fa/Vl. 1800. 12. en drie antieke cadeauartike len (Fa/Vl 155. 7.50). In deze FAAM vindt U het zakje voor Uw bijdrage voor de collecte van bet Koningin Wilhelmina Fonds ten bate van de Kankerbe strijding. Volgende week worden de gevulde zakjes door collectan ten bij U opgehaald. Geeft allen royaal. Wilt U mee helpen als collectant, neemt U dan contact op met het secreta riaat, Europalaan 50, Middelburg, tel. 14503. Wandelend over de Kinderdijk, richting Koningshrug. pak je nog net een stukje Kousteensedijk mee. Het is een mooi stukje Middelburg met wat oude pandjes, monumenten zoals Middelburg er vele telt. Plotseling ontdek je dan een ijzeren carousselpaard, afgejakkerd op vele ker missen, die dromend voor zich uit staat te staren voor een bijzonder klein pandje, dat - getuige het kleine uihangbordje met antieke witte letters - "De Vier Gemete- n" heet. Naast hel kermispaard staal een klein houten spcelgoedpaard. dat er op zijn kleine wieltjes wel iets mobieler uitziet, zij het beslist niet jonger dan het grotere kermispaard. Onwillekeurig glijdt het oog wat verder langs de gevel en dan achter het raam van "De Vier Gemeten" zie je een paar prachtige kleurenfoto's, hier en daar ten dele "overspiegcld" door een zich in het vensterglas weer kaatsende Rouaansekaai. en tegelijker tijd ontwaar je kleine, goudkleurige stickers met daarop vermeld: Foto- Vi sie. Foto-Visie is een nieuwe loot aan dc bekende boom van de fotografie. Jac queline Midavaine. die Foto - Visie heeft opgezet en geheel zelfstandig runt. liep toevallig tegen het leegstaande pand aan. en greep onmiddellijk de geboden kans: een kans waar ze al heel lang op gewacht had. Binnen de kortste ker9n was Foto - Visie van de grond. Jacqueline Midayaine heeft veel ervaring in de wereld van dc fotografie, ze begon al heel jong bij persbureau Slagboom en leerde daar dc kneepjes van de folojournaHstick. het zelf afwerken van zwart/wit materiaal en in later stadium ook het maken van luchtfoto's. Ook als kinder-fotografe oogstte zij veel waardering en datzelfde geldt voor haar werk als fotografe bij bruiloften, recepties, bijzondere ge beurtenissen etc. De tijd stond intussen niet stil: de ontwikkelingen in de foto grafie maakten duidelijk (zeker de laat ste jaren) dat zwart/wit langzaam maar zeker naar een tweede of zelfs derde plan verhuist en dat hei allemaal kleur is wat de klok slaat. "Ik maak uitsluitend kleurenfoto's" vertelt Jacqueline, "gewoon omdat de mensen vrijwel zonder uitzondering daar erg van zijn gecharmeerd. Ik heb hier geen atelier, de hele wereld is mijn décor zou ik willen zeggen, overal is wel iets boeiends te vinden, als je er maar oog voor hebt. Het is voor mij geen punt wat voor opdrachten ik krijg: of het nu gaat om het maken van een portret, een kinderfoto, een reportage om reklame foto's of b.v. opnamen van gebouwen etc.. het is me allemaal even welkom. Voorlopig is Foto - Visie geopend op dinsdag van 10.00-12.00 en van 14.00-17.00 uur. De rest van de week ben ik telefonisch bereikbaar op tel. 01188-1884. voor het maken van afs praken." Bijou heeft een enorme kollektie docu mentenmappen documentenkoffertjes en clippertassen. In een veelvoud van modellen en kleuren o.a. wereldmerken Samsonite. Del Sey en Telstar. Documentenmappen Documentenkoffertje s Clippertassen DE ZAAK OP DE HOEK in skai vanaf/ 12.--tot/ 32,- in leer vanaf 29.- tot 110,-- vanaf 39.-tot 250,- vanafj" 20.- tot 249.- LANGE DELFT 44 SEGEERSTRAAT4A MIDDELBURG BIJOU klanten: keuze uit 2 ingangen Lange Delft en Segeerstraat.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1