r~ WOONERVEN IN MIDDELBURG Kenmerkende elementen PARKEERTERREIN HOF VAN TANGE ANJA ANBEEK NIEUW RAADSLID REKONSTRUKTIE POELENDAELEWEG RAADSCOMMISSIE OP BEZOEK IN GERVINSLAND MUZIEKDAG TER INZAGE VERKEERS MAATREGELEN GEVONDEN VOORWERPEN HEDEN VERGADERING CULTURELE ADVIESRAAD MEER VROUWEN IN DE RAAD FIETSPUZZEL TOCHTEN RUIM 15000 BEZOEKERS WONDERLIJKE VERHALEN IN VLEESHAL Woensdag 24 augustus 1977 NOTA WOONERVAN MIDDELBURG f2" Vroeger was "de straat" een gezellige plaats, waar je als kind kon spelen en waar ouderen 's avonds een praatje maakten met de buren. Er was ook wel verkeer. Zo nu en dan kw am er één auto langs of een handkar. Dat beeld is de laatste jaren nogal veranderd. Er kwamen steeds meer auto's en ander gemo toriseerd verkeer. Spelen en ontmoeten op straat was er niet meer bij. De verkeersfunktie kreeg de overhand. De funkties wonen en verkeer raakten met elkaar in konflikt. Het woonerf is nu een manier om de straat zo in te richten dat de zogenaamde verblijfsfunktie op de eerste plaats komt, terwijl tegelijk mogelijkheden worden geboden om het buurtverkeer toe te laten. Het woonerf moet worden gezien als een tussenoplossing (een kompromis): "het is een poging om de eisen van het wonen te verzoenen met die van het verkeer". Het instellen van een woonerf is een verkeersmaatregel volgens het Reglement verkeersregels en verkeersekens. Een woonerf is geen normale straat, waar de ;/t/ normale verkeersregels kunnen gelden. Omgekeerd: de woonerfregels kunnen alleen gelden in een straat, die ook als woonerf is aangelegd. Dat staat zo ongeveer in de inleiding op de "Nota Woonerven in Middel burg". die door een ambtelijke werk groep is gemaakt. De werkgroep heeft onderzocht in welke Middelburgse woonwijken woonerven kunnen wor den aangelegd, rekening houdend met de daarvoor in het leven geroepen wettelijke regels. Welke zijn de be langrijkste regels die in acht moeten worden genomen? De belangrijkste regels uit het Regle ment verkeersregels en verkeerstekens zijn sinds 15 septmber 1976: - voetgangers, mogen wegen, die aangeduid zijn als woonerf, over de volle breedte gebruiken: - bestuurders mogen binnen een woonerf niet sneller rijden dan stapvpets: - bestuurders mogen binnen een woonerf voetgangers niet hinde ren: omgekeerd mogen voetgan gers aldaar de bestuurders niet on nodig in de voortgang hinderen: - het is verboden auto's te parkeren in een woonerf behalve op plaat sen. die zijn aangeduid door bord 99 (blauw bord met witte P) of door de afbeelding va-n de letter P in een op het wegdek aangegeven parkeervak: - het bord "woonerf mag alleen worden geplaatst als is voldaan aan de door de minister gestelde mini mumeisen. Minimumeisen van de minister van verkeer en waterstaat. Eveneens op 15 september 1976 heeft de minister van verkeer en waterstaat een beschikking gepubliceerd, waarin de minimumeisen, waaraan wooner ven dienen te voldoen, zijn opgeno men. Deze beschikking is als bijlage II opgenomen. Belan' Belangrijk zijn vooral de volgende eisen: het woonerf dient een overwegen de woonfunk(ie te hebben; - in het wocïherf'mag geen door gaand verkeer rijden: - er mag geen doorlopend hoogte verschil in het dwarsprofiel van de weg zijn; - er moet voor de bewoners binnen het woonerf voldoende parkeerge legenheid zijn. Bij het instellen van een woonwerf zal aan alle eisen moeten zijn voldaan. Dit betekent, dat voor iedere straat, waar de instelling van een woonerf voor wordt overwogen, de eisen zullen moeten worden nagelopen. Groepen straten. De werkgroep heeft aan de hand van de gestelde eisen de straten in Mid delburg in vier groepen onderver deeld. 1. Straten waar hel instellen van een woonerf niet mogelijk is wegens de funktie voor het verkeer. 2. Straten waar het instellen van een woonerf niet mogelijk is. omdat niet aan de minimum eisen wordt voldaan. 3. Straten waar het instellen van een woonerf niet mogelijk is om een andere reden. 4. STRATEN WAAR HET IN STELLEN VAN EEN WOONERF DOOR DE WERK GROEP WORDT GEADVI SEERD. De grootste belangstelling gaat na tuurlijk uit naar groep vier. De werk groep heeft ook hier weer een onder verdeling gemaakt. Gezegd wordt dat straten die de mogelijkheid hebben om als woonerf aangewezen te worden als volgt kunnen worden ingedeeld: - Nieuw aan te leggen wijken: - nieuw aangelegde wijken waar reeds erfgebieden zijn aangelegd: - te rekonstrueren (oudere) straten (dus herbestrating); - op te knappen (oudere) wijken (het opknappen van huizen en straten). Kaart en opsomming. Op een bij de nota horende kaart is aangegeven welke straten verkeers functies hebben, welke straten een ondergeschikte verkeersfunktie heb ben, waar woonerven in nog aan te leggen wijken kunnen komen, waar mogelijk een woonerf kan worden aangelegd. Eerst een overzichtje van de straten, kwartieren, landen e.d. die nog moeten worden aangelegd of die al overeenkomstig de eisen van een erfgebied zijn aangelegd. - Klarenbeek III (gebied bij de Brigdamseweg): - de vier kwartieren in Klarenbeek: - Danielsland. Elmersland, Ewis- land. Gervinsland en Moerland: - de wijk waar de 64 woningen in aanbouw zijn in D^uwendaele grenzend aan de Overloper, de Torenweg en de Dauwendaelse- laan. Straten en wijken waar mogelijk een erfgebied kan worden aangelegd. Stromenwijk. Wielingenstraat, Deurloostraat, Oost- gatstraat. Westgatstraat, Veersegat- straat. IJsselstraat (dat gedeelte dat de Rijnstraat als begin- en eindpunt heeft). Waalstraat. Nieuw-Middelburg. Alle straten met uitzondering van de Nassaulaan. Sportlaan, Zacharias Jansenstraat. het gedeelte van de Ja cob Catsstraat dat ligt tussen de Zach. Jansenstraat en de Kon. Julianastraat en de Julianastraat zelf.ik Oud Amemuidsvoetpad en omgeving. Smidsbolwerk, Puntpoortstraat, Ha venstraat. Dwarsstraat, Kleine Werf- straat. Oud Amemuidsvoetpad. Ka- geen doorlopende stoeprand wilrand om lage lantaarnpaal gevarieerde bestrating ..eigen stoep knik in de rijrichting leeg parkeervak is plaals om te /men ol te spelen zitrand' speelobject op ver/oek vak voor de gevel met planten knik in de rijrichting geen doorlopende ri|Strookaanduiding m de bestrating duideli|k aangegeven parkeervakken t nauwe doorgang knik in de rijrichting plantenbak speelgebied van gevel tot gevel parkeren onmogelijk door obstakels hekje o a voor lietsen relsgang. Havendijkstraat. Binnenstad. Schuitvlotstraat, Sint Jorisgang. Ro zemarijnstraat, Pluimstraat. Ko ningsstraat. Bagijnhof. Achter het Hofplein. Lambrechtstraat. Sint Ant- heunisstraat, Blindenhock. Latijnse Schoolstraat. Bogardstraat. Sint Se- bastiaanstraat, Penninghoek. Wijng aardstraat. Augustijnenstraat, Schut tershofstraat. gedeelte Beenhouwers singel tussen Vlissingsestraat en Koe straat. Niet morgen beginnen. Het gaat hierbij om een advies van een ambtelijke werkgroep aan het college van burgemeester en wethouders, welk college deze nota met een advies aan de gemeenteraad moet aanbieden. Over de grote lijnen willen b. en w. graag de mening van de bewoners ho ren. In verband daarmede is deze nota toegezonden aan alle wijkverenigin- gen, aan de Welzijnsraad, aan de Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw, aan makelaars een aan de woningbouwvereniging Middelburg. Opmerkingen, wensen e.d. zijn zeer welkom. In het advies van b. en w. aan de raad kan daamiede dan rekening worden gehouden. Pas als de raad met de grote lijnen heeft ingestemd (de no ta zal waarschijnlijk in de november- vergadering 1977 aan de orde komen) kan bezien worden hoe de zaak kan worden aangepakt. Welke volgorde moet worden vastgesteld! Als dan een bepaalde straat aan de beurt kan ko men, wordt eerst overleg gepleegd met de direkt betrokkenen, dus met de be woners uit die straat. In onderling overleg kunnen de plannen nader wor den uitgewerkt. Ook over die procedu re staat een duidelijk voorstel in de nota. In het hiernaast afgdrukte artikel wordt ingegaan op de onlangs ver schenen nota woonerven in Middelburg. De nota werd aan diverse verenigingen en instanties toegezonden. Iedere belangstellende kan de nota schriftelijk of telefonisch bestellen, waarna gratis toezending volgt. Een telefoontje of een briefje aan afdeling Algemene Zaken of buro voorlichting van het stadhuis is voldoende. Tel. 26251. Afgelopen maandag is, als alles vol gens plan is verlopen, begonnen met de rekonstruktie van de Poelendaele- weg. In de Faam van vorige week is daarover vrij uitvoerig bericht. De di rekt betrokkenen hebben ook nog een brief in de bus gekregen. Vragen. Naar aanleiding van de berichten over dit werk kwamen twee vragen binnen. Een bewoner van de Poelendaeleweg vroeg of de tuinen gehandhaafd blij ven. Het antwoord dat kon worden gegeven was: "Ja". De tweede vraag had betrekking op de bereikbaarheid van garages. Contact met de heer Van de Berge, medewerker van de afdeling weg- en waterbouw-^van gemeente werken, die nauw met dit werk is ver bonden, vertelde, dat het gewoonte is de betrokkenen tevoren te waarschu wen dat bepaalde toegangen een of enkele dagen niet bereikbaar zijn, zo dat men daarmede met b.v. het par keren van de auto rekening kan hou den. De commissie uit de gemeente raad voor gemeentewerken zal op maandag 5 september a.s. voorafgaande aan de maande lijkse vergadering om 19.00 uur een bezoek brengen aan Ger vinsland. Achter Gervinsland loopt evenwijdig aan de Schroe- weg een watergang.' Een aantal bewoners heeft aan de gemeente gevraagd die watergang van een afscheiding te voorzien. Enige tijd geleden is daar een kind in de watergang gevallen en men vreest voor herhaling. Het afzetten van watergangen en waterpartijen in nieuwe wijken is al eerder punt van bespreking geweest. Bij die gelegenheid is steeds gesteld dat het een ondoenlijke zaak is om alle oevers af te schermen. Bo vendien komt het voor. dat kin deren over de omheining klim men, zodat zij wanneer zij in het water terechtkomen er erg moei lijk uit kunnen komen. De ouders hebben toch een verantwoorde lijkheid. zo werd gesteld. Zoals gezegd gaan de leden van de raadscommissie vergezeld door de wethouders Baars en Gillissen nu zelf eens kijken. De Stichting Promotion Lange Delft en de Evenementencom missie zorgen ervoor dat er zater dag 27 augustus a.s. heel wat muzikaals te beleven is in het Middelburgse centrum. Van 14.30 tot 17.30 uur zullen om beurten vier muziekkorpsen over de Lange Delft Promenade para deren. Het is dan ook een "Street Parade". De vier korpsen zijn "Juliana", "Johan Friso". "Jonge Kracht" en de "Tally's Ho Band" uit Engeland. Taptoe op markt. Deze vier korpsen met in totaal 250 muzikanten en majorettes komen 's avonds weer in aktie. Van 20.00 tot 22.00 uur geven zij op de Markt een grote taptoe. Een zeer bijzonder optreden wordt dan rond tien uur verzorgd door de "Tally's Ho Band". Deze band geeft dan n.l. een lichtshow, waarbij de muzikanten zelf zijn verlicht. De straatverlichting zal tijdens dat optreden worden ge doofd om het effect nog te ver groten. Bestemmingsplan Sportveldencom plex. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 11 juli 1977 het bestem mingsplan Sportveldenkomplex Nas- saulaan/Nadorstweg gedeeltelijk goedgekeurd. Zij hebben goedkeuring onthouden aan enkele gedeelten van de vooischriften. Het besluit van Ge deputeerde Staten en het bestem mingsplan liggen vanaf 22 augustus 1977 gedurende een maand voor een ieder op de afdeling algemene zaken .van het stadhuis (kamer 15) ter inzage. Tot het instellen van beroep tegen de goedkeuring van dit bestemmingsplan zijn bevoegd de gemeenteraad en de inspekteur van de Ruimtelijke Orde ning. Gelijke bevoegdheid komt toe Korte Geere. Omdat de Korte Geere behalve kort ook vrij smal is en omdat in die straat regelmatig auto's worden geparkeerd, waardoor een vlotte doorstroming van het verkeer wordt belemmerd hebben b. en w. besloten aan de Langeviele kant van de Korte Geere een par keerverbod in te stellen. Eveneens met het oog op een vlotte doorstroming van het verkeer is besloten in het ge deelte van de Korte Geere dat ligt tussen Plein 1940 en Korte Geere 27 éénrichtingsverkeer in te stellen in de richting van Plein 1940. (Brom)fietsen mogen wel in beide richtingen door de Korte Geere rijden. (16 augustus 1977). Penninghoeksingel. Op het gedeelte van Penninghoeksin- gel dat ligt tussen de Stadhuisstraat en de Sint Antheunisstraat (breedte 5.40 meter) staan vaak auto's geparkeerd. Omdat er niet zoveel ruimte overblijft is het voor vrachtwagens, die komend vanaf de Herengrachtbrug linksaf de Penninghoeksingel willen oprijden erg moeilijk die bocht te maken. In ver band hiermede hebben burgemeester en wethouders besloten een parkeer verbod in te voeren voor de huizen kant van de Penninghoeksingel vanaf de Stadhuisstraat over een lengte van 10 meter in de richting van de Sint Antheunisstraat. (16 augustus 1977). Beroep. Beide besluiten zijn op 17 augustus of ficiéél openbaar gemaakt. Binnen der tig dagen na die datum kan iedere be langhebbende tegen de besluiten be roep instellen bij de Kroon. Het be roepschrift moet worden ingediend bij de Kommissaris van de Koningin in Zeeland te Middelburg. Redactie Bureau Voorlichting gemeente Middelburg Stadhuis Middelburg. Telefoon 26251. toestel 133. Het nieuwe parkeerterrein dat is aangelegd in het Hof van 'l ange is al eerder in deze rubriek onder de aandacht gebracht. Deze foto van Jaap Wolterbeek willen wij u echter niet onthouden. Deze plaat gemaakt vanuit het torentje van de Kloveniersdoelen, laat duidelijk zien dat dit parkeerterrein (voorlopig nog gratis) plaats kan bieden aan 225 auto's. Het terrein is te bereiken vanaf de tangent (rechts op de foto tegenover wachthokje bus). Via die weg moet het terrein ook weer worden verlaten. Wanneer men de auto heeft geparkeerd kan men via het veilige tunneltje via de Baanstraat of via het Domburgse Schuitvlot richting Langeviele lopen. Bij de Middelburgse politie zijn in het tijdvak van 10 t/m 16 augustus j.l. de volgende gevonden voorwerpen aan- aan een ieder, die bezwaren heeft tegen de onthouding van de goedkeu ring aan enkele gedeelten van de voorschriften. Beroepschriften dienen aan Hare Majesteit de Koningin te worden gericht en dienen binnen bo venvermelde termijn ingediend te worden bij de Raad van State, afde ling Geschillen van Bestuur, Binnen hof I te 's-Gravenhage. Noordpoortplein. Zoals als eens eerder in deze rubriek werd bericht, komt er op het Noord poortplein meer parkeergelegenheid. Het stuk waarop tot voor kort huizen stonden zal als parkeerterrein worden ingericht. Ook op de strook langs het ziekenhuis, gerekend vanaf het bol werk tot schuin voor de ingang zal eveneens parkeergelegenheid worden geschapen. Daarvoor is het nodig dat die strook, die nu openbare grond is aan het openbaar verkeer wordt ont trokken. De gemeenteraad heeft op 23 mei j.l. daartoe besloten en Gedepu teerde Staten hebben op 1 augustus 1977 dat besluit goedgekeurd. Dat be sluit van Gedeputeerde Staten ligt va naf 22 augustus 1977 tot en met 5 sep tember 1977 voor een ieder ter inzage op kamer 15 van het stadhuis. Tot 21 september a.s. kan iedere belangheb bende tegen de beslissing van gede puteerde staten (het goedkeuren van het raadsbesluit) beroep instellen bij Hare Majesteit de Koningin. Het be roepschrift moet worden ingediend bij de Kommissaris van de Koningin in Zeeland te Middelburg. Wandelaars. Als het hierboven bedoelde nieuwe parkeerterrein is aangelegd zullen de wandelaars via een andere route van het Noordbolwerk naar het Seisbol- werk worden geleid. Het pad dat nu vanaf de Sterrenwacht langs de koffie kamer van de zusters en broeders naar het Noordpoortplein loopt zal op de helling afbuigen en langs de vest verder lopen tot de brug. Onder de brug wordt een tunneltje gemaakt naar het Seis- bolwerk. Bolwerkwandelaars hoeven dan dus niet meer de weg over te ste ken. Zij zullen er in de nieuwe situatie onderdoor gaan. (onder die brug dus). gegeven: diverse portemonee's met inhoud; divers sleutels; rijbewijs B-E; W.C.-mat: 2 kartonnen dozen met in houd: bril in bruin etui; kabelslot; brillenkoker met bril; 2 dameshorlo ges; bruine portefeuille; fototoestel: bankbiljet; herenhorloge; spijkerjasje. Nadere inlichtingen omtrent deze ge vonden voorwerpen kunnen worden ingewonnen in hel bureau van ge meentepolitie, Achter dc Houttuinen 10 te Middelburg, op woensdagen van 15.00-17.00 uur en op zaterdagen van 19.00-20.00 uur. ln de kamer van burgemeester en wethouders in het stadhuis van Mid delburg vergadert hedenavond (woensdag 24 augustus) om 20.00 uur de culturele adviesraad. Op de agenda staan o.a. bespreking concept jaarver slag culturele dienst, bespreking ten- toonstellingsbeleid in vleeshal en in verband daarmee de vorming van een commissie programmering vleeshal, bespreking vorming commissie pro grammering Holland-Festival. Iedere belangstellende kan de vergadering als toehoorder bijwonen. Ingang stad huis aan de Lange Noordstraat. Door de komst van mevrouw Anbeek is het aantal vrouwelijke volksvertegenwoordigsters in de Middelburgse gemeenteraad toe genomen tot vier. In de raad hebben al zitting de dames Van de Boogert-Selhorst (V.V.D.). Geerse-van Egdom (P.v.d.A.) en Van dc Wel-Beije (P.v.d.A.). Op de 23 raadsleden is dat een per centage van ruim 17.3 en dat ligt. als wij goed zijn geinformcerd duidelijk boven het landelijke gemiddelde. "Middelburg-Voor beeldstad", ja. ja. Op zaterdag 27 augustus a.s. worden er twee fietspuz.zeltoehten georgani seerd. Een met als startpunt het Wijk- centeum aan de Van Cillerstraat te Sint Laurens en een met als startpunt hel Wijkcentrum Zuiderbaken aan de Marcus de la Palmastraat. Sint Laurens. Om 13.00 uur kan men starten van het wijkcentrum in de Van Cittersstraat voor de familie-ficispuzzcltocht, die door de Wijkvereniging Sint Laurens wordt georganiseerd. Ook niet-leden kunnen deelnemen. Inschrijfgeld 2.50 per persoon voor volwassenen. Voor kinderen 1.25 per persoon. Da afstand bedraagt 24 kilometer. Tijdens een pauze onderweg biedt de wijkver eniging een consumptie aan. Er zijn naar ons werd medegedeeld fraaie prijzen te winnen. Zuid (Magistratenwijk). De Wijkvercnining Zuid organiseert voor de eerste keer een fietstocht met opdrachten onderweg. Men kan uit twee mogelijkheden kiezen Voor de zogenaamde A-route (ongeveer 3 uur fietsen) is het vertrek om 13.30 uur bij het Zuiderbaken. Voor de kortere B- route (ongeveer I uur fietsen) is het vertrek om 15.00 uur. Iedereen krijgt een prijs. Voor de deelnemers aan de A-route is de hoofdprijs een fiets. Na afloop is er nog een mini-pciknick op de kinderboerderij. Inschrijfgeld le den wijkvereniging 2,— per per soon. Niet leden wijkvereniging 4. per persoon. Opgeven bij J. Ooms. Prinsen hove 15 of L. Iluser. J. H. Huyssenstraat 10 of voor de start. De tentoonstelling "Schepen en scheepvaart in Zeeland", die van 9 juli tot en met 14 augustus j.l. in de Vlees hal van het Middelburgse stadhuis werd gehouden heeft in totaal 15.115 bezoekers getrokken. Het aantal beta lende bezoekers bedroeg 14.705 (11.648 volwassenen en 3.057 kinde ren). Op de avond d.it geen toegangs prijs werd gevraagd kwamen 315 per sonen een kijkje nemen. Voorts woonden 95 personen als genodigden de opening van de tentoonstelling bij. Bij die gelegenheid stelde de heer M. A. L. Hubregtse. wethouder van on derwijs en kuituur dat om de expositie rendabel te maken 15.000 betalende bezoekers nodig was. Dat aantal is dus bijna bereikt en met dat resultaat is de gemeentelijke kulturcle dienst, die deze tentoonstelling organiseerde, ze ker niet ontevreden. Tot en met zondag 11 september a.s. is in de Vleeshal de tentoonstelling "Wonderlijke verhalen" ingericht. Dc tentoonstelling is een hommage aan het baanbrekende werk van de des kundige van volksverhalen bij uitstek Jaap Sinninghe. de directeur van de Stichting tot Codificatie van de Ne derlandse Volksverhalen, in welke functie hij in zijn eentje een belangrijk archief opbouwde van 2000 boeken en 45.000 volksverhalen uit het Ne derlandse taalgebied. Dit levenswerk van dc heer Sinninghe waarvoor reeds belangstelling werd getoond door de Koninklijke Akadcmie in Amsterdam en het Volkenkundig Museum en het Instituut voor Volkskunde in Antwer pen is onlangs door het Provinciaal bestuur van Noord Brabant met me dewerking van de gemeente Breda in zijn geheel aangekocht en overgedra gen aan hel Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, waardoor het als een geheel voor Noord Brabant behouden bleef. Naast een uitermate klein deel van zijn ver zameling boeken, publikaties en prenten, en een bandopname waarop de heer Sinninghe een toelichting geeft op het fenomeen volksverhaal omvat de expositie vooral de door zijn verzamelde volksverhalen geïnspi reerde akwarellcn van zijn echtgenote Anke Sinninghe. Openingstijden maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Mevrouw drs. A. Anbcek-De Groene, met haar toestemming mogen wij in deze kolommen gewoon Anja Anbeek schrijven, is lid van de Middelburgse gemeenteraad geworden. Zij volgt de heer H. A. Blom-op. die maandag 15 augustus j.l. voor dc laatste maal deelnam aan een raadsvergadering. De PPR-fraktievoorzitter treedt af omdat hij zijn huidige werkzaamhe den niet langer kan combineren met het raadslidmaatschap, waaruit diver se funkties en werkzaamheden voort vloeien. De heer Blom had zitting in de raad vanaf 1974. Anja Anbeek is 24 jaar. Zij deed H.B.A.-A aan de Chris telijke Scholengemeenschap Walche ren te Middelburg. Vorig jaar stu deerde zij af aan de Erasmus Univer siteit te Rotterdam. Zij behaalde haar doktoraal met een scriptie over het Geeregebied. Drie dagen in de week werkt zij aan de Katholieke Hoge school te Tilburg als wetenschappelijk medewerkster bij de vakgroep regio nale economie. Daarvoor heeft het nieuwe raadslid nog les gegeven op het Zeehospitium te Oostkapellc. I11 drukke tijden helpt zij in de boekwin kel van haar echtgenoot Dick Anbeek. In de tijd dat het gesprekje werd ge voerd waaruil dit stukje ontstond, was zij druk met schoolboeken. Ook op zaterdagen valt zij nogal eens in. Anja Anbeek is niet onbekend met het raadwerk. Zij is sinds het moment dat de PPR m de Middelburgse raad zit lid van dc zogenaamde steunfraktie. wel ke eenmaal per maand de raadsvoor stellen bestudeert. In verband met haar opleiding zal er binnen de tweemansfraktie van de PPR een andere taakverdeling komen. Mevrouw Anbeek gaat ruimtelijke or dening. gemeente-werken en gemeen te-bedrijven "doen". Zij zal ook deel gaan uitmaken van het middenstand- soverlcg. Haar hobbies zijn lezen, fietsen ("ja. ik ben lid van de E.N.W.B.") en het strand. We vinden geen antwoord op de vraag of politiek onder de hobbies moet worden gerekend. "Als ik mag 1

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 5