HELMO BOETIEK "De Hayman" heeft weer vele aktiviteiten in nieuwe seizoen ROOVERS LEER ROOVERS IJZER DANSSCHOOL JANVIER DOE-HET-ZELF! I ij 00VERS SCHOENEN Weekend- en reistassen 20.- B. MIDAVAINE tot ƒ1150,— I SALARISREKENING 20.- D E R T v*"y middelburg Mode schoenen voor iedereen JOSEPH ALDENZEE EN MIDGAHD FILATELISTEN FRUITWANDEL- TOCHTEN GOES STUDIEDAG OVER VROUW EN ARBEID NEDERLANDS KAMERKOOR IN GROTE KERK VEERE v jaargang no. J4 - woensdag Z4 augustus 1 a7 uw salaris via een spaargirorekening ||ry[ bij de ZEEUWSE NUTSSPAARBANK bondsspaarbank SPECIAALZAAK in bont-, vacht en leren kleding. Tassen. L. DELFT 43 Middelburg Cadeau- en huishoudelijke artikelen. Gereedschappen. Lange Delft 31. ideaal op reis, met enorme ruimte, sterk ROYALE REISTAS 22,—, 25,—. 30,enz. HOLIDAY BAG LAATSTE ZOMERA VOISDORGEL CONCERT N.IEUWEKERK Gas- en Loodgietersbedrijf CV-INSTALLATIE EN ONDERHOUD Tevens levering van ZELFBOUW PAKKETTEN DOE HET ZELF „LOODGIETERS" Zaterdag 3 september as.: LUCHTPOST-SYMPOSIUM ZEEUWSE 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 DANSLES INSCHRIJVING: u 3 september: DEZE weten schappelijke] calculator kost slechts59f* Enorme kollektie in prijzen van 24,— u3 SCHETLAND TRUIEN 29.90 TERLENKA BROEKEN nieuwe modellen en kleuren69. SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-69- TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT «1, MIDDELBURG. De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN C OMMIN \l II Mil Dl MISSING! R Hl IS-A A N.HI IS OP Cil-Ml W I 111 RI N Vorige week woensdag, hield kultureel werk "De Hayman", een zelfstandig on derdeel van de Stichting Sociaal Kultu reel Werk Middelburg en werkzaam in de wijk Dauwendaele en Magistraatwijk, haar eerste openbare algemene mede werkersvergadering in het Ontmoetings centrum Dauwendaele. De belangrijkste agendapunten van deze bijeenkomst wa ren het door bestuur en staf opgestelde werkplan voor het seizoen 77/78, alsme de de aktiviteitenbegroting voor het jaar 1978. Het beleid: In het. in het werkplan geschetste, beleid voor 77/78 staan deze dingen centraal namelijk: - het handhaven en "verdiepen" van het huidige aktiviteitenpakket. dat bestaat uit een 18-tal wekelijkse ak tiviteiten en als vrij gevarieerd wordt aangemerkt. - het verder onderzoeken van moge lijkheden om te komen tot meer specifieke aktiviteiten gericht op de wijken en hun bewoners. Hiertoe zal met andere instellingen in de wijk zo mogelijk samengewerkt worden. - het meer betrekken van wijkbewo ners en ouders van bezoekers bij het totale werk van "de Hayman". Voor dit laatste werd besloten om o.a. een enquête te houden onder de ouders van de bezoekers van de klubs over hoe zij tegen het werk van "de Hayman" aankijken en of zij eventueel ideeen hebben voor het werk. Medewerkers nodig! Uit het werkplan bleek verder dat een aantal van de vrijwillige medewerkers door omstandigheden heeft moeten sloppen met het begeleiden van de akti viteiten. Nog ca. 40 medewerkers zijn overgebleven, terwijl 9 mensen zich reeds als nieuwe medewerker hebben aangemeld. Voor handhaving van het huidige akti viteitenpakket zijn nog zeker zo'n 15 a 20 nieuwe medewerkers nodig, met na me voor de beatdansgroepen en de tie nergroepen. Hiervoor zal in de week van 22-26 augustus een wervingsaktie wor den gehouden. Belangstellenden kun nen zich overigens ook opgeven op het kantoor van "de Hayman", Rentmees terlaan 113 (tel. 29004). "Meer medewerkers (liefst uit de wij ken) betekent meer aktiviteiten" werd gesteld. Overigens ook op het professio nele vlak zou "de Hayman" graag een uitbreiding van medewerkers willen hebben. Eén beroepskracht voor twee wijken met ruim 10.000 inwoners, die zich bo vendien nog steeds uitbreiden, wordt als beslist onvoldoende ervaren. Het be stuur van "de Hayman" dat voor het merendeel bestaat uit vertegenwoordi gers van de medewerkers, zal dit bij het Stichtingsbestuur gaan aankaarten. Voor vrijwillige medewerkers zullen ook het komende seizoen bij voldoende be langstelling weer handvaardigheidsa vonden worden gehouden. Nieuw is dat de avonden ook open zullen staan voor andere bewoners van de wijken, die hiervoor interesse hebben. Aktiviteiten: De aktiviteiten voor de kinderen tot 12 jaar zullen weer per wijk worden opge zet en gehouden worden in het Ont moetingscentrum in Dauwendaele en in het Zuiderbaken in de Magistraatwijk. In Dauwendaele zullen de aktiviteiten bestaan uit: 2 volksdansgroepen 1 voor 6-8 en I voor 9-12 jarigen), 2 klubs voor 9-12 jarigen (1 op de dinsdag en 1 op de donderdagavond), een beatdanstoncel- groep voor 9-12 ..jarigen op de woens dagavond en op de woensdagmiddagen een instuif voor 4-6 jarigen en 6-9 jari gen. De aktiviteiten in het Zuiderbaken zullen bestaan uit eveneens een instuif voor 4-6 jarigen en een instuif voor 6-9 jarigen op woensdagmiddag. 1 klub voor 9-12 jarigen op de dinsdagavond, een modelbouwklub voor 10-14 jarigen op de donderdagavond, een jeugdwijk- krantgroep voor 9-12 jarigen en als het mogelijk is 2 beatdans/toneelgroepen 1 voor 6-9 en 1 voor 10-12 jarigen) op de maandagavond. De aktiviteiten voor de tieners zullen voor beide wijken tegelijk worden op gezet. De 12-15 jarigen zullen elke wo- nesdagavond in het Zuiderbaken hun vaste aktiviteitsavond krijgen met een disko-avond op de 2e vrijdag van de maand. De jongeren van 16 jaar en ouder heb ben hun onderdak op de woensdag avond en op de eerste zaterdag van de maand in het Ontmoetingscentrum. Deze laatste aktiviteit. die draait onder de naam "Disco Dayan" start op 3 sep tember a.s. met een disko-avond. Op de maandag- of woensdagavond zal er verder weer een fotoklub voor jonge ren van 13 jaar en ouder draaien in het kantoor van "de Hayman". Rentmees terlaan 113. Nieuw is dal. al alles meezit, op dins dagavond. 13 september zal worden ge start met een volksdansgroep voor vol wassenen in het Zuiderbaken. Deze ak tiviteit is ontstaan op initiatief van de medewerkers aan de volksdansgroepen. Belangstellenden hiervoor kunnen zich roovers speciaalzaken De mooiste collectie van Zeeland Lange Delft 17, t.o. Citytheater van stevig skai met voorritsvak BIJOU De zaak op de hoek Lange Delft 44/ Segeerstraat 4a Middelburg Het laatste concert in de serie zomera vondorgelconcerten 1977 in de Nieuwe Kerk te Middelburg, zal op dinsdag 30 augustus a.s. uitgevoerd worden door organist Bram Beekman uit Middelburg. Op het programma staan de volgende werken: 1. Preludium en fuga in D gr. t.. J. S. Bach; 2. a. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (BWV 709), b. Nun danket alle Gott (BWV 657). J. S. Bach: 3. Pas torale. C. Franck: 4. Preludium en fuga in B gr. t„ M. Dupré: 5. Intermezzo (uit de 2de symfonie). M. Dupré; 6. Koraal fantasie: "Wie schön leucht' uns der Morgénstern". M. Reger. Aanvang 20.00 uur. Foto: Nog een kijkje in Drobbeldorp. opgeven op het kantoor van "de Hay man". Vakantie-aktiviteiten: Ook het komende seizoen zullen er weer vakantie-aktiviteiten worden georgani seerd. Hiervoor is op deze vergadering een werkgroep in het leven geroepen, die tevens zal bekijken in hoeverre er nog meer eenmalige aktiviteiten te or ganiseren zijn eventueel in samenwer king met de wijkverenigingen Zuid en Dauwendaele. Wat de zomervakantie-aktiviteiten in Zuid betreft, die déze zomer erg succes vol hebben gewerkt onder de naam Drobbeldorp. zal geprobeerd worden om deze direkt onder verantwoordelijk heid van "de Hayman"" ie brengen. Tot nu toe was die voornamelijk een Stich tingsaangelegenheid. waardoor de me dewerkers en het bestuur van "de Hay man" minder greep hadden op de in houd en invulling van het programma. Gedacht wordt overigens wel weer aan iets in de geest van Drobbeldorp. aan gezien dit erg goed is aangeslagen. Overige aktiviteiten: De aktiviteiten van "de Hayman" zullen het komende seizoen verder nog bestaan uit het ondersteunen van de bouwspeel- tuingroep Dauwendaele. de vrouwen- kontaktgroep "Kom uitje huis" en het stedelijke werklozenprojekt. Aan het slot van de vergadering werd be sloten om de aktiviteiten in principe te laten starten in de week van 5 september. Hierover zullen nog nadere publicaties volgen. HET ADRES VOOR Levering uit voorraad van o.a.: WASTAFELS KRANEN BADKAMER ACCESSOIRES DOUCHEGORDIJNEN en toebehoren. DEKORATIETEGELS om uw keuken of badkamer op te fleuren. TOILETKASTEN ruime sortering SPIEGELS CLOSETCOMBINATIES AFVOER-en P.V.C. RIOLERINGSMATERIAAL KOPEREN BUIS etc. DAKGOTEN P.V.C. C.V. BOUWPAKKETTEN „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b|| ons terecht voor al hun materialen Lanpevlele 6? MIDDELBURG Tel. 12330 Vrijdagavond 26 augustus treedt de be kende folkzanger Joseph Aldenzee in jongerencentrum Midgard te Middel burg op. Het repertoire van Aldenzee bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandse balladen die hij zelf geschreven heeft. Aldenzee omschrijft zijn liedjes zelf als poëzie met een melodietje er om heen gegoten. Aanvang 20.30 uur. De afdeling Zeeland van de Ned. Vere niging van Aerophilatelisten "De Vlie gende Hollander" houdt op zaterdag 3 september a.s. in de voorzaal van de Sta tenzaal te Middelburg een luchtpost symposium. over een termijn van 10.000,- 15.000.- 20.000- 30.000- 40.000,- 120 of 180 mud. 143,20 f 120,02 210,07 276,95 410.70 544.45 f 180,03 f240,04 f360,06 f480,08 Aanvr. kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedr. mogelijk. Bel. bemidd. financ. ass-kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg De dag begint 's morgens om 11 uur met de opening van een tentoonstelling over het vliegwezen in Zeeland in verleden en heden. De tentoonstelling werd inge richt door het Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied. De directeur van dit centrum, de heer M. P. de Bruin, zal de tentoonstelling openen met een korte beschouwing over "Honderd jaar ver keer en vervoer in Zeeland". Na een gezamenlijke koffietafel volgt dan om 2 uur in de bovenzaal van Abdij 11 het symposium "Vliegen en vliegpost in Zeeland" met als inleiders de heer A. Viruly over "Vliegen in Zeeland in de dertiger jaren", de heer J. Hintzen over "Vliegpost van de Zeeuwse luchtlijn" met dia's en de heer D. F. P. Hoegen over de geschiedenis en toekomst van het vliegveld Midden Zeeland. Na een pauze is er vervolgens van kwart voor vier tot kwart voor vijf een forum met de drie inleiders, waarna de dag besloten wordt met een ruil- en borrel uur voor luchtpostverzamelaars en be langstellenden in restaurant "De Abdy". In Middelburg en Serooskerke op maandag, woensdag en vrijdag. Aparte clubs voor: jongelui (brons-zilver); Scholieren (brons-zilver); Gehuwden (brons-zilver). Iedere maandag tussen 7 en 9 uur in de concert- en gehoorzaal Singelstr. 13. Middelburg. Tel. 01180 - 12700. Vanaf 31 augustus iedere woensdag tussen 7 en 9 uur in D'lesbaene te Serooskerke. Tel. 01189 - 1419. Jacob Valckeplein 4 - GOES - Tel. 01100-20176 a DRIE ANTIEKE CADEAU ARTIKELEN Het sleutelrekje, medicijnkastje en de cigarettendispenser, zijn eenvoudige cadeau artikelen die u in een paar avonden kan maken. Het zijn echte "antiquiteiten" die vroeger in veel huisgezinnen zorgden voor een stuk ge zelligheid. Op tekening nr. 155 zijn ze gedetailleerd afgebeeld op ware grootte, zodat u de diverse onderdelen gemakkelijk op het materiaal kunt overnemen. U kunt deze leuke cadcaux maken van wat 6 of 8 mm dikke stukjes hout of triplex. U kunt de tekening bestellen door storting van 7,50 op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. nr. 155. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een kast met inklapbare schrijftafel (Fa/Vl. 500. 8.-). een windwijzer met vogel (Fa/Vl. 213, 6.50). een windmolen met houthakker (Fa/Vl. 231, 6.50) en een ruimte besparende boekenkast (Fa/Vl. 1800. 12.-). Za trdag 3 september a.s. organiseert het Comité Fruitwandeltochten Goes weer de jaarlijkse fruitwandeltochten in de omgeving van deze stad. Voor deze tochten over afstanden van 5, 10, 15, 25 en 40 km (naar believen) wordt gestart bij de sporthal "De Bevelanden" aan de Zwembadweg te Goes. De starttijden zijn: voor de 40 km. 10.00 u.; 25 km. 12 u.; 15 km. 14 u.; 10 km. 14.10 u.; en 5 km. 14.20 u. De inschrijving is tot en met 31 aug. bij mevr. G. de Bondt-Hoekstra, Berkenstraat 80. Goes. tel. 01100-16992. Op zaterdag 27 augustus a.s. organiseert de gewestelijke kerngroep van de Vrou wen in de P.v.d.A. in Zeeland een stu diedag over het thema "Vrouw en Ar beid" voor de vrouwelijke leden en alle andere belangstellenden in het gewest. De dag wordt gehouden in "de Prins van Oranje" te Goes; de bijeenkomst begint om 10.15 uur en eindigt rond 15.00 uur. PIRMA ■HMRRWRHRB I VLISSINGEN INieuwendiik Ter inleiding van het onderwerp zal een film worden vertoond. Hierna zal er ge- diskussieerd worden, aan de hand van een aantal stellingen, eerst in kleine groepjes en daarna gezamenlijk met alle aanwezigen. Zaterdagavond 27 augustus a.s. om 8 uur zal het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Huub Kerstens optreden in de Grote Kerk van Veere. De cellist René van Ast zal enkele soli vertolken. I Iet in 1937 opgerichte koor geniet grote bekendheid in binnen-en buitenland. In Veere en - ook op 28 oktober in Ycrseke - zal het volgende programma worden uitgevoerd: I. Requiem en Kyrie uit de Missa pro funerandis Francorum Regi- bus, Eustache du Caurroy; Je suis dés- héritée, Pierre Cadéac; L'autre jour jouer m'allais, Jean Conseil; Au joli bos. Claude de Sermisy. 2. cello-solo. 3. Querite primum regnum Dei, Wolfgang Amadeus Mozart; Querite primum reg num Dei. Giovanni Battista Martina: God is our Refuge, Wolfgang Amadeus Mozart. 4. Ich lasse dich nicht. Johann Christoph Bach. 5. I will go look for Death en Zu spat, Zoltan Koddly. Frauenklage opus 33, nr. 2. Du Zweifel uit Zwölf Madrigale. nr. 12 en Tauche deine Furcht uil Zwölf Madrigale. nr. 3. Paul Hindemilh. 6. Soli I voor Violon cello. Reinbertde Leeuw. 7. Canción del macho y dj? la hembra!. opus 26. Elavio Testi. Kaarten voor het concert te Veere: èt 5.- aan de kerk (ook in voorverkoop).

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1