Grandioze trekpleister voor jong en oud DRIE DAGEN BRADERIE IN WESTERN-SFEER IN VLISSINGEN u "We hebben er weer een aanhanger voor moeten maken" Vlissingse Watergeuzen actief op water, maar ook voor braderie "COLT 45" Koopfestival met demonstraties muzikale hoogtepunten poppenkast en kindercircus BRADERIE IN VOGELVLUCHT POPPENTHEATER HOUTJE TOUWTJE: f Woensdag 24 augustus 1977 Het aftellen zit er weer bijna op voor de werkgroep Braderie '77 van de Winkeliersvereniging "Winkelcentrum Vlissingen". Nog maar heel even en de braderiefestiviteiten barsten weer los in de Walstraatpromenade, St. Jacobsstraat, het Kleine Marktje en de Lange Zelke en omgeving. Braderiefestiviteiten die weer de nodige publieke belangstelling zullen trekken en hun steentje bijdragen in het tot grote bekendheid brengen (voor zover dat nog nodig is tenminste) van de Vlissingse binnenstad als winkelcentrum bij uitstek. Er zullen maar weinig Zeeuwen zijn die nog geen bezoek hebben gebracht aan een Vlissingse braderie. Het is namelijk de vijfde keer dat er een braderie wordt gehouden waarvan de vier laatste keren een speciale braderiecommissie en -werkgroep het grootste deel van de vele organisatorische werkzaamheden op zich nam. Draaiboek Binnenstad Trekpleisters -uchtfoto: Slagboom en Peeters Groei Dc braderie staat dit keer - we maakten er al eerder melding van - in het teken van de Country and Western, een thema dat ongetwijfeld voor velen een roman tisch ondertoontje heeft. Immers: dc tijd van cowboys en Indianen is iets wat bij zonder aanspreekt, niet voor niets zijn de echte Westernfilms zeer in trek en beleven de Country and Western-groe pen goede tijden. Het is overduidelijk dat in de tegenwoordige tijd nog steeds de nostalgie een flinke stem in het ka pittel heeft, vandaar dat de braderie commissie op een dergelijk thema heeft ingespeeld. De organisatoren hebben dc hoop dat er weer even hard gewerkt wordt dour de deelnemers wat betreft de versiering van de kramen als vorig jaar. toen de braderie in het teken stond van ruimtevaart en toekomst. "De voorbereidingen voor een manife statie als een braderie, beslaan een wel haast ongelooflijk lange tijd", vertelt Wim de Bruijne van de werkgroep. "We zijn in feite vorig jaar september al be gonnen met een eerste vergadering, ge woon een oriënterend gesprek met de leden van de commissie, waarbij ieder een wat ideeën aandraagt. Het is eigen lijk meer een bijeenkomst waarbij har dop gedacht wordt. Er worden dan wat notities en kanttekeningen gemaakt, als er echt goede invallen bij zijn. Van daaruit wordt later verder gebouwd. Zo kwam er al op de eerste vergadering een idee om postkoetsen te laten opdraven in het geval dat er een Westernbraderic zou komen. Nou. dat is inderdaad doorgezet, al duurde het wel mooi zo'n twee en halve maand eer we er achter waren waar in Nederland een postkoets stond. Dat bleken er achteraf nog twee te zijn: één in Breda en één in Amster dam. Enfin, zo ben je eigenlijk toch een heel jaar bezig met besprekingen, die natuurlijk in de laatste paar maanden voor de inmiddels traditioneel gewor den datum - de laatste donderdag, vrij dag en zaterdag van de maand augustus - hun beslag krijgen. Het wordt intussen steeds drukker en drukker en op een gegeven moment ben je eigenlijk tussen je gewone werkzaamheden door. kon- stant met de braderie bezig. Gelukkig ben ik een winkelier die tussen het werk door nog wel eens een en ander kan or ganiseren. maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige collega's soms een enorme kluif is". Hoe dan ook: ze hebben het weer voor elkaar. Er is een draaiboek samengesteld dat klinkt als een klok. Allicht, een ge deelte van dat werk is aan te merken als routinewerk. Toch is het altijd goed uit kijken geblazen, een foutje in de regie kan erg vervelend zijn. Wim de Bruyne herinnert zich nog het eerste draaiboek waarin wel duidelijke afspraken stonden omtrent het afhalen van het college van B. en W. van Vlissingen bij het stadhuis, het vervoer naar het braderieterrein en naar de receptie, maar er waren geen regelingen getroffen om de mensen weer naar huis te brengen. Nou. daar sta je dan even gek te kijken! En niet alleen de braderie-commissie natuurlijk. Maar zulke dingen zijn uiteraard kinderziek ten en komen nu niet meer voor. Het tijdstip voor de braderie is met opzet eind augustus geworden omdat dan de meeste mensen er hun vakantie hebben opzitten. Niet voor niets is de kreet: "Iets doen voor het eigen publiek" leidraad bij het opzetten van een Vlissingse bra derie. Dat eigen publiek wil zeggen: een steeds groeiend aantal mensen uit de dorpen rondom Vlissingen. ja van heel Walcheren en natuurlijk het winkelend publiek uit Vlissingen zelf. De groeiende belangstelling vanuit de dorpen is af te lezen van de betaalcheques en ook te zien aan de klederdracht. Op zaterdag is er een flinke belangstelling voor Je Vlissingse binnenstad van Zeeuws Vla mingen. dat komt ook weer tot uitdruk king in de betaalchéques (30 - 40% van de betaalmiddelen uitmakend). De braderie-commissie is vrijwel una niem van mening dat de Vlissingse bin nenstad er in de laatste jaren bijzonder op is vooruitgegaan. Willem de Bruijne daarover: "Toen ik een jaar of tien ge leden de zaak hier vestigde, stonden er overal in de binnenstad winkelpanden leeg. Je had maar yoor het uitzoeken, als het ware. Overal was het toen een rom meltje: er werden hele straten afgebro ken. Maar kijk nu eens: de Walstraat promenade is een éclatant succes ge worden. Vlissingen heeft een geweldige parkeerakkommodatie. Als het in Mid delburg druk is, is dat hier te merken, want alles wat daar niet terecht kan. komt hierheen. Ik moet er niet aan den ken dat er hier ook overal parkeermeters zouden staan. Nee, we zijn echt tevreden over de binnenstad. Persoonlijk ben ik wel van mening dat het projekt Plein Vierwinden wat anders van opzet had mogen zijn. Er is naar mijn idee te wei nig rekening gehouden met de auto. Weliswaar hoeft die in een binnenstad geen koning te kraaien, maar je kunt toch niet doen of er geen auto's bestaan. Een flinke parkeergelegenheid daar had ik - dat was trouwens ook in eerste in stantie toegezegd - fijn gevonden. Trou wens de mensen die er komen wonen, wellicht ook. Uiteraard is er ook een goede samenwerking met de gemeente en de politie, die voor het opzetten van een goede braderie onontbeerlijk is". De reakties die bij de braderie-organi- satoren binnenkomen, zijn vrijwel zon der uitzondering zeer positief. De be langstellende zaken komen soms van vér buiten Zeeland: Enschede. Rotterdam, zelfs uit Limburg komen deelnemende middenstanders. De grote trekpleister van de braderie is eigenlijk de veelheid aan artikelen die men er aantreft, vaak ook de aantrekkelijke speciale aanbie dingen en de schat aan informatie die er verstrekt wordt in de meest uiteenlo pende vorm. Demonstraties zijn er vrij wel aan de lopende band' terwijl ook een aantal heel andere organisaties dan winkels aan het woord komt. zoals de Vereniging tot Bescherming van Dieren, het Nederlandse Rode Kruis etc., sport verenigingen e.d. In totaal nemen een kleine 125 man deel aan deze Western- braderie. Het wordt zogezegd propvol. Er wordt ook volop aandacht besteed aan de inwendige mens: pannekoeken, oliebollen, poffertjes, broodjes met worst etc. etc. Enfin, wie het allemaal eens van dichtbij wil gaan bekijken: hij bJijve beslist niet achterwege. Niet voor niets luidt het spreekwoord: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De deelnemers aan de Western- braderie in Vlissingen zullen IJ graag ontvangen en al eerder toonden ze op de vorige braderies, dat men weet wat het betekent om gastheer te zijn voor een groot publiek. De enige onzekere faktor in het geheel is het weer. Het is te hopen dat ook dat zich van een goeie kant laat zien om zodoende met een blij publiek, de Vlissingse vijfde braderie tot een nog groter succes te maken dan deze door gaans al is. De officiële opening van de Bra derie 1977 te Vlissingen vindt plaats op donderdagmorgen, 25 augustus bij de poort aan het be gin van de VValstraat, bij het Betje Wolfplein en wordt verricht door wethouder G. J. A. M. Adan. Er zal daarbij •een proclamatie wor den voorgelezen, en later aan de poort gespijkerd, die is gemaakt door de kunstschilder Frans Maas. De genodigden worden bij het stadhuis afgehaald door een tweetal fraaie postkoetsen, ge trokken door een vierspan paar den - op zich al iets bijzonders - en wordt voorafgegaan door een groep van 11 soldaten in cavalerie uniformen. Een looporkest in Western kos tuum gaat aan de stoet vooraf. Deze groep is geforrpeerd uit le- ■y den van de Koninklijke Harmo nie "Ons Genoegen" en de "Del taband". De stoet vertrekt om kwart voor tien van Het Stadhuis plein. de opening van de braderie is gesteld op 10.00 uur. waarna een rondwandeling over de bra derie plaatvindt. gevolgd door de traditionele receptie met speciale cocktail, in "Alaaf' voor dc ge nodigden. Het zal een bijzonder leuke tocht zijn langs al de opgetuigde kra men en de middenstanders, ge huld in cowboy-, Indianen-, gok kers-, sheriff-, deputy- en wat voor kostuums het ook allemaal mogen zijn. Uiteraard ontbreekt de saloon niet in het geheel, zodat er echt sprake is van een cow boy-gemeenschap. Voorde meest originele aankleding van een kraam is een prijs beschikbaar gesteld en voor de grootste pech vogel heeft men ook een prijs be schikbaar. De eerste beker is af komstig van de gezamelijke Ho reca Walstraat. de tweede van de PZC. Gedurende de drie dagen feest zal een geluidsinstallatie worden aangebracht die bemand wordt door dj van Tukker, een bedrijf dat zich op allerlei geluidstechni sche aangelegenheden heeft ge specialiseerd. Terecht wordt op de Vlissingse braderie Country and Western ten gehore gebracht. Er is zoveel muziek dat geen en kel nummer hoeft te worden ge dubbeld. Nog even enkele hoogtepunten uit het programma: DONDERDAGMORGEN 09.45 uur: vertrek optocht met postkoetsen en ruiters en band bij het stadhuis. 10.00 uur: officiële opening bij het begin van de Walstraat. 10.15.11.15 uur: optreden looporkest Ons Genoegen Deltaband. 16.00-16.45 üür: Houwtje Touwtje op podium Kleine Mdrkt. Een groen huis op de hoek van de Bu- teuxstraat in Souburg. Daar wonen Ida en Gerrit Kooger, poppenspelers van het poppentheater Houtje Touwtje. Dit poppentheater werkt de komende brade rie in Vlissingen mee aan het program ma. Voor het eerst en dus met een kleine kriebel hier en daar. Niet zo erg, want in de drie jaar dat Ida en Gerrit de poppen van Houtje Touwtje de meest uiteenlo pende avonturen laten beleven, zijn ze al op vele plaatsen en bij tal van gelegen heden uitgenodigd, zodat er toch een ruime speelervaring aanwezig is. Houtje Touwtje speelt nog het echte poppen- kast-gebeuren met Jan Klaassen en Ka trijn. Verder draven allerlei figuren op als een heks, boosaardig en gemeen zoals dat heksen vaak eigen is, een fraaie prinses met als teken van haar waardig heid een gouden kroon op het hoofd, en fin, het is een echt leuk poppenspul. Gerrrit Kogger is eigenlijk al vanaf zijn derdejaar met poppen in de weer: "Ik zette toen het kalotje van m'n vader op" naar de overlevering verluidt "en nam een lucifersdoosje in een beetje openge schoven toestand en gebruikte dat als pop. Dat was mijn debuut naar aanlei ding van een poppenspel met doosjes dat ik op een verjaardag van de juf van de kleuterschool had gezien. Toen ik 7 jaar werd kreeg ik een echte poppenkast, die zwerft nu nog door de handen van neeljes en nichtjes. Ik heb er dol veel pret mee gehad. In de vierde klas van de lagere school was het de meester die zelf poppenkastverhalen maakte en die liet spelen tussen twee omgeklapte borden (ik denk dat hij er nog gaten in had ge maakt ook), waarbij ik de Jan Klaas- senrol mocht doen. Je ziet: het zit er wel in. In een weer veel later stadium heb ik ook nog in de muziekbusiness gezeten, samen met Johan Sinke in dc Lazy River Six en ook daar haalden we allerlei poppenkasterij uit. Ook clownsnum- mers etc." Na zijn huwelijk met Ida begonnen ze samen poppenkastvoorstellingen te ge ven. De scenario's schrecft Gerrit Kooger zelf. De poppen maakten hij en zijn vrouw samen, terwijl Ida dan weer zorgde dat de poppen in de kleren kwa men. De gebeurtenissen die dc poppen van Houtje Touwtje beleven, zijn ge groepeerd rondom een alledaagse ge beurtenis, maar verrijkt met allerlei sprookjesachtige invloeden. In totaal liggen er nu drie spcelklare stukken van ongeveer een uur. Gerrit en Ida kunnen niet precies uit de doeken doen hoe zo'n stuk tot stand komt. wél dat het een enorm karwei is en dat er echt wel het nodige uit geschrapt wordt. Juist omdat het voor kinderen is. zorgen ze ervoor een zo eenvoudig mogelijke tekst te hebben, die goed volgbaar is en datzelf de geldt ook voor de handelingen die de poppen verrichten. Van de eerste poppenkast die het twee tal Souburgers bespeelde is niets meer over. ook de tweede (van buizen en doek) is er niet meer. nu wordt er ge speeld in een grote kast met flink speel- venster. dat van gordijnen is gemaakt. "We hebben inmiddels zoveel rotzooi bij elkaar, dat ik er waarachtig een aan- hangkarrctje voor heb moeten kopen" roept Gerrit Kooger uit "wat wil je: al je spullen plus een geluidsinstallatie, het is nogal niks. Omdat het een enorm karwei is om in de kamer een poppenkast op te zetten, ma ken we maar even een fotootje op de bank in de huiskamer. De beide handen van Ida en Gerrit zijn verdwenen en in plaats daarvan verschijnen vier levendi ge poppen die met elkaar in tijd van een ogenblik in druk gesprek zijn. De geba ren die ze maken zijn zo natuurlijk en menselijk, dat het bijna lijkt alsof er een straattafereeltje speelt. Tja. een kwestie van weten hoe...! "We zijn ons er voortdurend van bewust dat wc voor kinderen spelen." zegt Ger rit "je neemt ze zo gemakkelijk op sleeptouw, soms moet je gewoon echt oppassen. We hebben het wel een paar keer gehad, dat er kinderen gingen hui len als de heks opkwam, dat geeft te denken. Het moet natuurlijk wel span nend zijn. maar toch ook weer niet zo. dat het griezelig wordt. Soms gooien we er - voornamelijk als we voor wat grotere kinderen spelen en er ook wat volwas senen in de zaal zijn - een kwinkslagje tussendoor, zoals in een scène met prin ses en de heks: Dc heks sjouwt met zware manden en vraagt de prinses een handje toe te steken. Die vindt de man den maar erg zwaar, waarop de heks Wim de Bruijne: ....Waistraatpromenade een éclatant shccés. 17.30-21.00 uur: Country Music Group "Colt 45" Kleine Markt. 21.15-22.15 uur: Showband Axel geeft Taptoe in Lange Zelke VRIJDAG 16.00-17.30 uur: poppenkast Ko de Vos Kleine Markt. 19.00-21.00 uur: Country Stuff op Kleine Markt. ZATERDAG 10.00-12.30 uur: Straatorkest Question Mark Breda. 13.30-16.00 uur: 2 optre dens kindercircus Hoogerop Lange Zelke. 17.00-17.45 uur: prijsuitreiking en sluiting brade rie. Op donderdag en vrijdag worden op de Braderie stickers uitgedeeld die ook voor speelstad '77 zijn gemaakt. De kinderen die zin hebben, kunnen ook in cowboy- of Indianen-uitmonstering op de braderie verschijnen en zodoende de feestvreugde nog verhogen. "Het is dat we er de financiële middelen niet voor hebben" liet Wim de Bruijne zich uit. "maar anders zouden we er beslist een evenement van maken, wat be treft het décor tenminste, zoals de NOS dat doet bij gebeurtenissen als bv. Zeskamp. Toch geloof ik dat we mei onze 133 kostuums plus wat de deelnemers dan nog zelf hebben gekreëerd. echt ook wel een heel gezellige braderie zuilen hebben." De Vlissingse Zeeverkennersgroep "De Watergeuzen" hebben het er maar druk mee. Druk met varen maar ook met de braderie - Tenminste, ze hadden het druk. Want door "de Watergeuzen" is de fraaie poort gebouwd die aan het begin van het braderieterrein staat opgesteld. De bouwaktiviteiten vonden plaats in de tuin achter het winkelpand van Willem de Bruijne, die maar al te blij was, zo vertelde hij, dat die tuin eigenlijk min of meer in verwilderde staat verkeerde. De verkenners hebben zich er alle mogelijke moeite getroost om een echte "Western poort" te bouwen. Daarbij hebben ze zich veelvuldig bediend van allerhande inge wikkelde knopen -' voor de leek althans - waarbij ze van hun vakkennis opgedaan tijdens de lessen splitsen en knopen, goed gebruik konden maken. "De Watergeuzen" zijn aangesloten bij Scouting Nederland, en hebben hun vaste onderkomen in de Willem 111-ka zerne in de Oranjestraat. Daar komen ze elke zaterdagmiddag bij elkaar om van daar koers te zetten naar de zeilvlettcn die vlot en vaardig over het water van de Vlissingse binnenhavens worden ge stuurd onder toezicht van een bootsman, die het "commando" heeft over een "bak" (een groep zeeverkenners). Bij tijd en wijle wordt ook elders gevaren, zoals tijdens kampen op het Veerse Meer of gedurende het zomerkamp in de Biesbosch. Schipper Nico de Hamer en stuurman Hendrik de Bock. beiden al sinds hun achtste jaar bij de Zeeverkenners, noe men de sfeer in hun groep bijzonder fijn. Pas enkele maanden geleden is de groep gesplitst in junioren en senioren om zo veel mogelijk jongens van dezelfde leef tijd bij elkaar te kunnen zetten. In totaal zijn er nu 40 zeeverkenners aktief. ter wijl er ook nog eens 25 welpen bij "De Watergeuzen" behoren. Elke zaterdag middag is er werk aan de winkel, terwijl voor de oudere jongens ook zaterdag avond aktiviteiten zijn. In de winter maanden is er ook een vrijdagavond programma. "Er is nog al eens wat te doen geweest over de padvinderij als zodanig", vinden beiden. "maar het overwegende bezwaar dat men heeft tegen dc unifor men vinden we niet terecht. Daaraan is een padvinder of een zeeverkenner juist herkenbaar. Te weinig wordt er gelet op het spelelement dat in de aktiviteiten van de padvinders schuilt. We zijn echt altijd fijn bezig en er is van enig "militair vertoon" wat ons nogal eens in de schoenen is geschoven, beslist geen sprake. Het is echt allemaal sport en spel waarvan het zeilen en roeien onderdeel uitmaken." Het is eigenlijk toeval dat De Water geuzen de opdracht hebben gekregen tot het bouwen van dc poort: er werd in het algemeen gevraagd wie het wilde doen en min of meer toevallig werden De Watergeuzen uitgekozen. De poort is derhalve een stevig geheel geworden, en staat, als duidelijk bewijs van het kun nen van de Vlissingse zeeverkenners- groep. aan het begin van de Walstrdat. Voor wie interesse heeft: aanmelden bij schipper N. de Hamer. 01184 - 65028. uitroept "Zet je kroontje even af lieve kind. dan heb je wat minder te sjouwe- n". De prinses doet dat, de heks helpt haar erbij en merk dan op "Maar kindje wat heb je toch een roos., zal ik eens even krabben?" Ach ja. zo improviseer je soms maar een eind. Toch wel leuk hoor." Op de braderie, op donderdag 25 augus tus kan het publiek Ida en Gerrit aan het werk horen (zien niet, want ze zitten zelf in de kast) en ongetwijfeld zullen de kin deren genieten van de vrolijke gebeurte nissen rondom Jan Klaassen en de ge stolen lollies, een poppentheaterstuk dat ca. drie kwartier duurt. En wat Houtje Touwtje (een naam die wil symboliseren hoe eenvoudig het allemaal is) betreft: daar zullen we nog wel meer maar horen! Het zal me een spektakel worden op het Kleine Marktje in Vlissingen als daar donderdag a.s. de Country Groep Colt 45 een Vlissings debuut maakt. De groep bestaat alweer een aantal jaren en heeft al verschillende opmerkelijke prestaties geleverd en verschillende platen ge maakt. Reeds van het begin af aan heeft de groep erop gestaan werkelijk Iets goeds te brengen en men kwam door gaans niet eerder uit de oefenruimten, dan pas wanneer er inderdaad resultaten waren te beluisteren. Natuurlijk Is een dergelijke handelwijze een soort "verze kering" voor het zelfvertrouwen en waar Colt 45 ook op de Bühne verscheen: de groep oogstte overal veel bijval. Niet zo heel lang na de oprichting van de groep, kwam Colt 45 in de vaderlandse huiskamers door het programma van Cowboy Gerard de Vries die in zijn Tros-programma graag gebruik maakte van het uit Woerden afkomstige talent. Als gevolg van dit radio-optreden kwa men er allerlei verzoeken binnen om te komen optreden en de Colt 45-bus is nu een vaak gezien vervoermiddel op de vaderlandse wegen. Namen als Bill Clifton. Mac Wiseman. Jimmy Lawton en andere grootheden zijn voor hen col lega's waarmee ze in diverse shows voor hel voetlicht traden. Een onmiskenbaar hoogtepunt in hun carrière was het optreden in een pro gramma met Buck Owens, waar Colt 45 in het voorprogramma stond. Toen Buck verstek moest laten gaan door ziekte, was het Colt 45 die op uitsteken de wijze de zangeres Melba Montgome ry begeleidde. Dat gebeurde in Breda op 23 januari 1976. We zijn inmiddels al weer een anderhalf jaar verder en de formatie Colt 45 heeft enkele verande ringen ondergaan. Dat heeft overigens alleen maar bijgedragen tot een verbe tering. Colt 45 speelt alle vormen van moderne country. Dat wil zeggen van de zg. Nashville Sound tot aan de sound van bv. The New Riders of Purple Sage en The Flving Burrito Brothers, Toch is Colt 45 met geen enkele andere groep te vergelijken want hun driesterhmige zang is absoluut uniek in Nederland. Bezetting van Colt 45: Hennie de Bruin - steelgitar. Iradgitar en vocal: Harry de Vroege - basgitaar en vocal: Henk Smit - rvthmgitaar. irtohdharmonika én vocal: Frans de Bruin - dritiris:

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 13