GEMEENTERAAD MIDDELBURG VERGADERT MAANDAG A.S VEEL TE DOEN OP KERMISDONDERDAG HET SPUI will GEVONDEN VOORWERPEN VERKEERS MAATREGELEN TER INZAGE r .-'.re GRATIS SCHEPEN KIJKEN IN VLEESHAL ©it bf fRtböHlmnrör ïjtstonc Donderdagavond 11 taigustm Woensdag 10 augustus 197 Bij de Middelburgse politie zijn in het tijdvak van 27 juli t/m 2 augustus 1977 de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: wollen herenvest; diver se bankbiljetten; 2 portemonee's met inhoud; autosleutels; opvouwbare paraplu; rode tas met inhoud; bood schappentas met regenkleding; brom- fietsplaatje; iakje V&D met inhoud; voorzetlens fototoestel; zakmes; Duits bankbiljet; fotocamera in zwart etui; plastic tasje met inhoud; kindersjaal; bromfietshelm; spijkerjack; Canadees paspoort; bruine portefeuille met o.a. identiteitskaart. Nadere inlichtingen over deze gevon den voorwerpen kunnen worden in gewonnen op het bureau van politie. Achter de Houttuinen 10 in Middel burg, op woensdagen van 15.00-17.00 uur en op zaterdagen van 19.00-20.00 uur. 37. Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene be graafplaatsen in de gemeente Middel burg en van de voormalige R.K. be graafplaats gelegen aan de Walcher- seweg in de gemeente Middelburg. 38. Afwijzing aanvraag om gemeente garantie voor financiering aankoop woning. 39. Rekening en verantwoording be heer "Bomme van den Broeckefonds" 1976. 40. Rondvraag. folkloregroep krijgt geen jaarlijks subsidie en omdat Medioburgum onze stad jaarlijks ongeveer 25 keer ver tegenwoordigt bij diverse gelegenhe den zijn Burgemeester en Wethouders met dit voorstel gekomen 32. Beschikbaarstellen krediet ad. 24.780,- voorde uitbreiding van de Sporthal Voorborch met een perso- neelsonderkomen. 33. Verbetering openbare verlichting. Voor het jaar 1977 is een bedrag van ruim 100.000,- beschikbaar om de openbare verlichting in diverse Mid delburgse straten te verbeteren. Hier onder een overzichtje van de straten waarin de openbare verlichting ting zal worden verbeterd en dé bedragen die daan/oor uitgetrokken zullen moeten worden. 1. Schuddebeursstraat 2.300,— 2. Ooststraat 7.000,— 3. Pauwpoort 6.500,— 4. Kleine Herenstraat-Vismarkt 3.600,- 5. Havendijkstraat-Karelsgang 26.000,- 6. Dwarsstraat Puntpoortstraat 9.000,- 7. Walplein 14.500,— 8. Nieuw Middelburg-ged. Marijke- plein e.o. 36.000,— totaal 104,900.- 34. Beschikbaarstellen krediet van 8.000,- t.b.v. de installatie gebou wen voor gemeentebedrijven. 35. 52e wijziging van de bezoldigings verordening 1963. 36. Verhoging tarieven "precario- en retributieverordening 1975". Redactie Bureau Voorlichting gemeente Middelburg Stadhuis Middelburg. Telefoon 26251. toestel 133 Waalstraat. De Waalstraat is maar 5.20 meter breed. Tot nu toe was het mogelijk deze straat aan beide einden in te rij den. Omdat de straat niet zo breed is leverde dat tweerichtingsverkeer toch nogal eens moeilijkheden op. Om nu een vlotte doorstroming van het ver keer te bevorderen werd besloten eenrichtingsverkeer in de Waalstraat in te voeren. Door de Waalstraat mag nu alleen in de richting van de IJssel- straat worden gereden. (Brom)fietsen mogen wel in beide richtingen door de Waalstraat blijven rijden. (29 juli 1977). Korte Delft. Besloten is een parkeerverbod in te stellen voor de zuidelijke kant van het gedeelte van de Korte Delft,-dat ligt tussen de Nieuwstraat en de Sint Pie terstraat. Aan die kant zijn diverse za ken gevestigd welke regelmatig be voorraad moeten worden. Wanneer op die plaats auto's staan geeft dat problemen mede voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Daar om is dus besloten daar een parkeer verbod in te stellen. (28 juli 1977). Euromarkt. Om de vlotte doorstroming van het verkeer te bevorderen werd besloten het gedeelte van de Euromarkt, gele gen tussen de aansluiting van de Eu romarkt met de Europalaan en de inrit naar het parkeerterrein, gelegen aan de zuidwestelijke zijde van dit par keerterrein, voor alle verkeer, behalve voetgangers, in de richting van de Eu ropalaan te sluiten. (28 juli 1977). Beroep. De datums achter de vermelde beslui ten geven aan wanneer die besluiten officieel openbaar zijn gemaakt Bin nen dertig dagen na die data kan iedere belanghebbende beroep tegen dat besluit instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Kommissaris van de Koningin in Zeeland te Middelburg. Donderdag 11 augustus a.s., of anders gezegd morgen, is er wel bijzonder veel te doen in Middelburg. Kijkt u maar: op de markt draait de jaarlijkse kermis; op het Damplein wordt de weekmarkt gehouden (omdat het op de Markt kermis is); in de Lange Delft-promenade wordt van half elf tot half vier een groot standwerkersconcours gehouden waaraan tweintig standwerkers deelnemen; op het Molenwater wordt de ring gereden (de tweede Folkloristische dag). Hoewel de Nederlandse vakanties al wat op hun einde gaan lopen zijn er 0 De Sint Pieterstraat en de Zuster- toch nog heel wat "rustzoekenaen" straat zijn afgesloten voor het aan de Walcherse kusten te vinden. doorgaande verkeer. Vele vakantiegangers zullen morgen Middelburg wel willen aandoen. Hoeveel er komen hangt natuurlijk ook af van het weer. Omdat noch op de markt, noch op het Damplein, noch op het parkeerterrein aan de Kousteensedijk (Huis van Be waring) kan worden geparkeerd, zul len meerdere auto's een plaats verder van het centrum moeten vinden. De politie houdt de verkeers- en parkeer- bewcgingen op de toevoerwegen goed in de gaten om zonodig regelend te kunnen optreden. Middelburgers die naar de stad komen en die kunnen fietsen kunnen het beste het stalen ros bestijgen. Het gezondste, schoonste, zuinigste en morgen mogelijk ook snelste middel van vervoer in Middel- Zoals bij de zomertcntoonstellingen, burgs binnenstad. die in de Vleeshal in het gotische ge- Verkeersmaatregelen. deelte van het stadhuis worden geor- In verband met de genoemde aktivitei- ganiseerd, gebruikelijk is geworden, ten zijn er enkele tijdelijke verkeers- zulIen de deuren ook op een avond maatregelen getroffen. voor het publiek worden geopend. Dan is de tentoonstelling niet alleen 's avonds open, maar een ieder kan dan gratis het over het onderwerp "Sche pen en scheepvaar in Zeeland" ten toongestelde komen bewonderen. Morgen. Die gratis openstelling is op donder dagavond 11 augustus a.s. (anders ge zegd morgenavond, als u dit woensdag leest) van 19.00 tot 22.00 uur. Deze WEER NORMAAL Vrijdag vertrekt de kermis en wordt de situatie weer geleidelijk normaal. "En over een paar weken is Middelburg weer voor de Middelburgers", hoorden wij een inwoonster onlangs opmerken. Burgemeester en wethouders van Middelburg hebber enkele verkeers maatregelen ger."- men. traditie is met name bedoeld om de bewoners van Middelburg zelf in de gelegenheid te stellen kennis tc nemen van deze bijzonder interessante expo sitie die al meer dan i3.000 bezoekers trok. 30 modellen Er wordt rog even herhaald, dat een beeld v/ord; gegeven van Schepen en scheepvaart m Zeeland vanaf de 17c eeuw. Dertig van heinde en verre aangevoerde scheepsmodellen zijn te bewonderen. Er zijn ook schilderijen, kaarten n allerlei andere zaken die op dit onderwerp betrekking hebben. Ook u bent welkom. Vanaf maandag 8 augustus 1977 ligt voor een ieder ter inzage op kamer 15 van het stadhuis (afdeling Algemene Zaken) het ontwerpbestemmingsplan "2e planverandering Dauwendaele i -B". Dit'plan heeft betrekking op een wijziging van de indeling van het voor woningnouw bestemde gebied aan dc Grootmede en de Zuidmede. Tot 22 augustus a.s. kan iedere belangheb bende tegen het ontwerpplan bij bur gemeester en wethouders schriftelijk bezwaar indienen. Het eenrichtingsverkeer in het ge deelte van de Zusterstraat dat ligt tussen de Gravenstraat en Plein 1940 is omgedraaid. Het Molenwater tussen de Koe poortlaan en de Noordpoortstraat is donderdag de gehele dag afge sloten in verband met de ringrijde- ivul 'hnfcuUitV aardstraat, wil men dus nu een deel van het oude Spui reconstrueren. Dit is de laatste bijdrage van archiefme dewerker Peter Sijnke in de reeks "Uit de Middelburgse historie". Wij dan ken hem voor zijn interessante bijdra gen. Op bijgaande foto van een oude plat tegrond van Middelburg is duidelijk het verloop van hel Spui tussen het Molenwater en de Damhaven te zien. in verbinding stond met het Spui en de Herengracht in 1859 én 1864. Daar het Spui nu geen functies meer had beslo ten burgemeester er. wethouders dat ook uii waici gedcmp.l moest worden, en als gevolg hiervan hield het. Spui in 1864 definitief of. :e bestaan. De ver bindingsstraat tussen Spanjaardstraat en (Lange) Singelstraat, welke het Spui overbrugde, heette de Spuibrug. In dit straatgedecltc, thans Spanj ven aan de Dam mei het Molenwater (de spuikom). Op oude kaarten is deze waterverbinding goed waar te nemen. Het Molenwater, dat als spuiboezem dienst deed, weru gebruikt om met eb de haven te spoelen (d.m.v. een wa termolen). Maar ondanks herhaalde uitbaggeringen slibde het Molenwater dicht. In 1818 werd het grootste (noordelijke) deel gedicht. Men dempte het overgebleven deel, dat nog Dit is het laatste stukje in deze sinds eind 1974 onregelmatig verschijnende serie. Allerlei facetten van de Middel burgse geschiedenis zijn in de afgelo pen tijd behandeld (o.m beroemde Middelburgers, oude straten en hun namen, gebouwen en instellingen, stadspoorten, sociale geschiedenis). De samensteller van deze rubriek, de heer P. W. Sijnke, blijft voor vragen betreffende de Middelburgse historie bereikbaar: Gemeente-archief, Stad huis Middelburg, tel. 26251. Nu dan het laatste verhaal. Elders op deze pagina kunt u lezen dat burgemeester en wethouders de ge meenteraad voorstellen over te gaan tot een reconstructie van een gedeelte van het oude Spui en de Spuibrug. Tussen de bebouwing van de Spui straat en de Molstraat liep vroeger het Spui. Deze watergang verbond de ha

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1977 | | pagina 5