HELMO BOETIEK Leen Boone (Serooskerke) spoorde ze in h hele land op 32 'antieke' tandems brengen natuurliefhebbers langs Walcherens mooiste plekjes rnüL DO Hifi DOE-HET-ZELF! t OUDEREN MOETEN MEER BEWEGEN BIJOU Tuinartikelen Huishoudelijke artikelen Ijzerhandel ROOVERS B. MIDAVAINE VOORDEELVERKOOP SCHOOLTASSEN SALARISREKENING MODE SCHOENEN VOOR IEDEREEN 451-'V C 17C>fi(3 i ENERGIEBEDRIJVEN PRESENTEREN ZICH IN GROTE KERK VEERE ROOVERS LEER vilU Simultaan damwedstrijd PIET BULTHUIS EXPOSEERT Zomeravond-orgelconcert in de nieuwe kerk Zeeuwse Kruis stimuleert cursussen INSPRAAK AVONDEN VESTIGING KERNCENTRALES TASSENZAAK 79e jaargang no. 32 - woensdag 10 augustus 1977 4 H .KU.tm - «.'J SPIJKERBROEKEN EN KHAKI BROEK EN I de nieuwste modellen I Lois-Levis enz. uw salaris via een spaargirorekening bij de Mr% yp ZEEUWSE NUTSSPAARBANK >i bondsspaarbank Toeristen SUEDE EN LEREN KLEDING TASSEN OOVERS SCHOENEb /peckite brillen voof/port Gas- en Loodgietersbedrijf CV-INSTALLATIE en zelf bouwpakketten ETNA GASFORNUIS DIEPVRIES KIST 578,- KOELKAST FASTO MAXIGAS BADGEISER ,ijdelijk 650,- WINDMOLEN MET HOUTHAKKER 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 10 jaar GARANTIE op het leer van de tassen Lange Delft 44/Segeersstraat 4a, Middelburg DE ZAAK OP DE HOEK i - f TERLEIMKi j r* V !1 BROEKEN 1 nieuwe modellen en SCHETLAND TRUIEN 29.90 TERLENKA (A J kleuren69.— 59.00-66.00 TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT 61, MIDDELBURG. De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOI WALCHEREN" IN C OMHIN I II Ml I Dl VLISSINGHR Hl IS-A as Hl IS OI'GI Hl II W III Rl 3Ll°rf/> Vraag Je In Serooskerke naar Leen Boone, dan krijg je tien tegen één te ho ren: "O, U bedoelt die man met de tan dems zeker? Nou die woont op de Noordweg. De fietsen staan er buiten: het kan niet missen want hij heeft er twee en dertig. Twee en dertig tandems, 't is toch wat hè". Leen Boone, niet alleen bekend bij zijn dorpsgenoten als de man met de veie tandems, maar bekend over heel Walcheren en zelfs tot ver daarbui ten, want ook nu weer genieten dagelijks vele toeristen en ook echte Zeeuwen vo lop van de buitenlucht op de fiets, op een tandem van Boone. Ze trekken er veelal al voor dag en dauw op uit. fietsend naar de verschillende plekjes die Leen ze met alle mogelijke soorten van genoegen aanwijst, want fietskaarten zijn er voor het noord oos telijk gedeelte van Walcheren bijna niet. Voor het zuid westelijk deel ligt dat an ders, de stichting Fiets heeft daar kaar ten van uitgegeven. Wellicht dat Leen Boone in het komend seizoen zelf iets gaat vervaardigen zodat ook het gebied achter de sluizen van Veere, richting De Piet, ontsloten kan worden. "Ik ben met de verhuur van de tandems eigenlijk pas een jaar of zes geleden be gonnen" vertelt Leen Boone, fietsen- verkoper en -reparateur met - je zou toch zeggen - een aktie wis- en natuur kunde in de achterzak. "Toen de fiets- manie een beetje kwam opzetten, ik heb stad en land afgereisd achter oude tan dems aan, want dat vond ik het leukste. Ook onderdelen waren welkom en een groot aantal van de tandems die nu een plaatsje hebben gekregen in de garage, heb ik zelf in elkaar gezet. Op zolder ligt nog een grote hoeveelheid frame's, wie len etc. waar ik in de wintermaanden weer mee aan het werk ga, zodat er vol- gend jaar weer wat bij komen Het zijn vooral de toeristen die een tan dem komen huren bij Leen Boone en er zijn zelfs regelmatig terugkerende fiets- clubjes die van de gelegenheid tot het huren van zo'n "amekoarefiets" dank baar gebruik maken en al trappend de omgeving, gezond en milieuvriendelijk verkennen. Leen Boone zou Leen Boone niet zijn als hij er ook zelf niet eens van tijd tot tijd op de fiets op uit trok, daarbij zorgvuldig de hoofdwegen mijdend, maar met volle teugen genietend op de binnenwegen. Vandaar dat hij ook zo gemakkelijk een leuke route aan de hand kan doen. Indertijd plaatste Leen Boone zelfs ad vertenties in de Autokampioen om mensen te bewegen hun overbodige tandems op te ruimen en hem een be richtje te sturen in het geval dat zé er een kwijt wilden. "Vaak stonden die grote krengen toch maar in de weg in een schuurtje en was men blij dat ik erom kwam en er bovendien nog geld voor gaf Van begin augustus tot half september staat het thema "energie" centraal in de Grote Kerk van Veere. Aanleunend tegen de interessante zomerexpositie van de stichting "Delta-cultureel", pre senteren vier energiebedrijven zich aan het publiek. Deze vier zijn: de Neder landse Aardoliemaatschappij, de N.V. KEMA uit Arnhem, de N.V. Water maatschappij Zuidwest-Nederland en de Voor alle zekerheid. .gen verantwoorde keuze in stijl |en techniek. Reeds vanaf 875E—I Nieuwendijk 35-37 Vlissingen N.V. Provinciale Zeeuwse Energie- Maatschappij. De beide Zeeuwse nutsbedrijven heb ben op verzoek van de stichting Delta- cultureel de coördinatie van deze ener gietentoonstelling op zich genomen. Als centraal thema werd gekozen het motto: "Verstandig met eftcrgie!" In de praktijk betekent dit, dat men als klant van de nutsbedrijven zelf bijzonder veel kan doen om verspilling van water, .aardgas en elektriciteit te voorkomen. De energietentoonstelling is opgebouwd rondom twee stands, respectievelijk van de WMZ en de PZEM. De watermaat schappij heeft als blikvanger het wer kende model van een waterzuiverings installatie. Verder wordt de bezoeker door middel van foto's en materialen uit het waterbedrijf geconfronteerd met de techniek van winning, transport en dis tributie van water. Ook laat het bedrijf iets van zijn eigen geschiedenis zien. De PZEM toont zichzelf in verschillen de facetten tegelijk. Men kan met eigen ogen vaststellen hoe enorm de vraag (en dus: de produktie) van aardgas en elek triciteit in Zeeland zijn gestegen. Een belangwekkend onderdeel van de PZEM-expositie wordt gevormd door modellen van alternatieve energievor men, waarvan er sommige wel en andere (waarschijnlijk) geen toekomst hebben. Speciaal voor de jeugd staat er een vi trine waarin door middel van bijna le vensechte poppen wordt aangetoond, dat wij thuis ook over alternatieve ener gie kunnen beschikken. De Nederlandse Aardoliemaatschappij presenteert zich zelf door middel van een serie panelen, gewijd aan de winning en het transport van de energiedragers: aardgas en aar dolie. De KEMA completeert het geheel met een reeks panelen, die nuttige in formatie geven over het veilig omgaan met elektriciteit. De openingstijden zijn zoals gewoonlijk dagelijks van 10 tot 17 uur, 's zondags van 13 tot 17 uur. Kaartverkoop aan de kerk. Toegangs prijzen voor de grote tentoonstelling, de wisseltentoonstelling en bezoek aan de toren: t/m 6 jaar gratis; van 6 tot 12 jaar 0,75; volwassenen 1,50. Lange Delft 17, t.o. City Theater De mooiste collectie van Zeeland L. DELFT 48 Middelburg Lange Delft 31 Zaterdagmiddag a.s. om twee uur zal Bram Goedhart, damkampioen van Zuid Nederland, simultaan spelen in koffieshop St. John, in de St. Janstraat te Middelburg, tegenover de Vismarkt. Iedere damliefhebber die de strijd tegen Goedhart wil aanbinden, is welkom. ook. Ik denk dat er nu niet zoveel men sen zijn die een tandem op te ruimen hebben. Mocht het zo zijn: laat ze er maar eens een telefoontje aan wagen. Uiteraard is het nog een heel karwei om zo'n tandempark draaiend te houden, maar met een ervaring van ruim 21 jaar, weet Leen z'n weetje op het gebied van de fiets en alles loopt dan ook als een trein. De huurder van een tandem kan ervan verzekerd zijn dat hij zijn tijdelijk vervoermiddel in optimale konditie meekrijgt. Enfin, wie rustig van de natuur wil ge nieten, daarbij geen ongezonde benzine dampen verspreidend, weet waar hij of zij terecht kan (in dit geval trouwens hij en zij, of hij en hij of zij en zij). Wat een mogelijkheden biedt zo'n tandem eigen lijk. Leen Boone kan ervan meepraten: hij heeft er 32! Van zaterdag 13 augustus tot zaterdag 10 september zal een keuze uit het werk van Piet Bulthuis over de laatste vijftig jaar, worden geëxposeerd in de kunst zaal van Van Benthem en Jutting in Middelburg. De tentoonstelling zal wej' omvatten in olieverf, gouache, waterverf, oostin- dische inkt en potlood. rMZHN luxe uitvoering met grill, draaispit cn beveiligde oven van 1065,— tijde lijk slechts 700 Zanussi 210 ltr. van 798,— tijdelijk Indesit 225 ltr. dubbeldeurs, automatische ontdooiing, groot vriesvak, van 849,— tijdelijk 500r Zuinig met aardgas en éelijktijdig warm water op verschillende tap punten, van 731,— -^OOE-HET-ZELVERS" kunnen bty ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 Dit is wel niet de houthakker die met één klap van zijn bijl alle bomen uit het bos kan vellen, maar hij is daarom niet minder stoer. Hij hakt zonder op houden bij het lichtste briesje. Op tek. nr. KP 231 zijn de verschillende onderdelen op ware grootte afgebeeld en u zult deze nieuwe windmolen zeker met veel genoegen bouwen. U kunt de tekening bestellen door storting van 6,50 op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. 231. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door ii bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een kinderwoning (Fa/Vl 800, 8, een ronde bank om een boom (Fa/Vl 1610, 8, een kast met inklapbare schrijftafel (Fa/Vl 500, 8, en een windwijzer met vogel (Fa/Vl 213, 6,50). Het elfde concert in de serie zomera vondorgelconcerten in de Nieuwe Kerk Per 1 januari 1977 trad bij de stichting Het Zeeuwse Kruis de heer J. Eversdijk in dienst als hoofdleider voor het Meer Bewegen voor Ouderen, een funktie die werd aanbevolen in een nota van de Ned. Federatie voor Bejaardenbeleid. Als hoofdtaak heeft deze leider het koördi- neren van diverse plaatselijke aktivitéi- ten en initiatieven om een goede coa ching en begeleiding en een efficiënte aanpak te waarborgen. Vooruitlopend op de indiensttreding van de hoofdleider werd in 1976 door een begeleidingskommissie hoofdleider M.B.v.O. (bestaande uit vertegenwoor digers van: de Stichting Het Zeeuwse Kruis, Provinciale Sportraad, Provin ciaal Opbouworgaan en Intramuraal Bejaardenwerk) een enquête gehouden onder wijkverpleegkundigen, gekoördi- neerd bejaardenwerk en bejaardenbon den, teneinde gegevens te verkrijgen over de M.B.v.O.-aktiviteiten in Zee land. Met de gegevens uit de enquête, de richtlijnen van de N.F.B., overleg met kollegae en door overleg met de bege leidingskommissie kwam de hoofdleider tot het samenstellen van een nota over de opzet van het Meer Bewegen voor Ouderen nota aanvaard als richtlijn voor de aktiviteiten. Ongeveer 60 groe pen ouderen hebben zich het afgelopen seizoen fit gehouden door gymnastiek lessen, terwijl door ongeveer 20 groepen wekelijks op enthousiaste wijze aan volksdansen werd gedaan. Grof geschat betekent dit dat wekelijks zo'n 1.500 ouderen aktief aan meer bewegen mee doen. Gehoop wordt op een flinke uitbreiding van deze aantallen in het komende sei zoen. Op verschillende plaatsen worden n.l. al voorbereidingen getroffen om te kunnen starten met nieuwe groepen. Het Meer Bewegen voor Ouderen houdt o.a. in: "gymnastiek", maar ook volks dansen, zwemmen en andere aktivitei ten, zoals wandelen, fietsen, jeux de boules, enz. De aktiviteiten worden meestal georganiseerd door: de Kruis vereniging, gekoördineerd bejaarden werk, tehuizen, enz. De leiding van de groepen is steeds in handen van deskundige en enthousiaste mensen. Voor het volksdansen zijn dit speciaal opgeleide bejaardendansleids- ters, voor de "gymnastiek"groepen is dit zeer verschillend, omdat geen enkele vakopleiding echt op dit werk gericht is. Daarom zal de hoofdleider trachten hen zoveel mogelijk te begeleiden en te coa chen. Daarnaast zal getracht worden om in de toekomst ook in Zeeland een kur- sus-leider-M.B.v.O. te organiseren. In zo'n "gymnastiek"Ies wordt aan be wegen, in de breedste zin van het woord gedaan. Naast "gymnastiek"oefeningen vaak ook bewegen op muziek, oefenin gen met ballen, stokken, blokjes e.d., en meestal ook allerlei leuke spelvormen. Omdat het plezier wat men eraan beleeft een belangrijke plaats inneemt, wordt er ook zo geoefend, dat iedereen mee kan doen. Mocht men toch even willen stoppen dan is dat heel normaal, want het is niet de bedoeling dat er iemand doodmoe thuiskomt. Men moet fitter weggaan dan dat men gekomen is. Het belangrijkste blijft echter dat er zoveel mogelijk mensen, ook op latere leeftijd, in beweging blijven en naast hun huis houdelijke bezigheden ook nog eens wat anders doen. Spieren willen n.l. ook wel eens wat anders. Hieraan hoopt men in Zeeland nu het één en ander te gaan doen. Mocht U ook mee willen gaan doen, dan bent U van harte welkom bij alle be staande en nieuwe op te richten groepen. Voor informatie daarover kunt U terecht bij de plaatselijke organisatoren - veelal zijnde kruisverenigingen, Stichtingen gekoördineerd bejaardenwerk of tehui zen voor bejaarden - of de hoofdleidster M.B.v.O., Stichting Het Zeeuwse Kruis, Beatrixiaan 24, Postbus 79 te Goes. Te lefoon 01100-15892. te Middelburg, zal op dinsdag 16 au gustus a.s. worden verzorgd door Arie J. Keijzer, uit Dordrecht. Arie J. Keijzer, organist van De Doelen te Rotterdam en tevens van de Grote Kerk te Dordrecht, zal de volgende werken ten gehore brengen: 1. Preludium en Fuga in d Vincent Lllbeck. 2. Choralvorspiele: Georg Böhm. a. "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" b. "Christ der du bist Tag und Licht" 3. Choral II 4. Vier Psalmen a. Psalm 1 b. Psalm 3 c. Psalm 5 d. PSalm 6 5. Fantasie 6. Improvisatie Aanvang 20.00 uur. César Franck. Arie J. Keijzer. Arie J. Keijzer. Arie J. Keijzer. over een termijn van 10.000,- 15.000.- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 120 of 180 mnd. 143,20 f 120,02 f 180,03 f240,04 f360.06 f480,08 210,07 276,95 410,70 544,45 Aanvr. kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedr. mogelijk. Bel. bemidd. financ. ass-kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg In Middelburg zijn twee inspraakgroe- pen gevormd, die zich bezighouden met het door de regering uitgegeven Aanvul lend Structuurschema Electriciteits- voorziening (ASEV). In deze nota worden 12 mogelijke vesti gingsplaatsen voor kerncentrales aange wezen. Vijf daarvan liggen in Zeeland te weten: Borssele, Bath/Hoedekenskerke, St-Philipsland, Tholen en Ossenisse. De ASEV-groep Middelburg I (deelne mers met de achternaam beginnend met de letter A t/m K) komt donderdag 11 augustus bijeen in het gebouw "De Schakel", Bachten Stene 14, te. Middel burg. Donderdag 18 augustus komt de ASEV-groep Middelburg II bijeen in het gebouw van de Stichting Zeeland, Dam 31. Aanvang van beide bijeen komsten is 20.00 uur. Als u de eerste inspraakavond niet mee gemaakt hebt en u toch uw mening wilt geven over de ASEV nota, dan kunt u zich alsnog bij één van de groepen aan sluiten. U bent beide avonden van harte welkom. Ruime schooltas 1 Schooltas synth. leer, 4 vakken O A riemH* f Grote schooltas, tuigleer, grote q q vakken «J «1 f Schooltas synth. leer, 4 vakken Ofï riem waarvan 1 vak extra grQpt uUf in leer 45 /mmmm met 5 vakken riem 45 cm oreeu 50- Leren tas met m n 5 vannenHO, Schouderschooltas synth. vanaf.OUf' in leer45,'

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1977 | | pagina 1