I REGELING HUURGEWENNING AANGEPAST Luisteren en kijken op de toren LAATSTE ZOMERAVOND BEIAARDCONCERT Hoe is het nu met Reijershove? Oogstmijt kan een plaag voor vakantiegangers zijn TWEE DAGEN FEEST OP WESTKAPELLE al Binnenkort onderzoek op de Bevelanden Braderie op 3 en 4 augustus a.s. JJverfarft*} F Woensdag 3 augustus 1977 Nieuw parkeerterrein bij centrum HOF VAN TANGE GEREED COLLECTES GROOT STANDWERKERS CONCOURS IN MIDDELBURG GEVONDEN VOORWERPEN IN HET KORT KERMIS IN MIDDELBURG i Om de doorstroming van huizen met lagere huren naar huizen met hogere huren te bevorderen is de regeling huurgewenningsbijdrage in het leven geroepen. Men kan van de overheid een bijdrage krijgen om het verschil in te betalen huur op te vangen. De overheid betaalt enkele jaren een steeds kleiner vvordend deel van het verschil in huurprijs. In die regelingen zijn enkele wijzigingen gekomen waarop hieronder wordt ingegaan. In het algemeen komen voor deze huurgewenningsbijdrage drie groepen van huurders in aanmerking: 1. de huurder, die een goedkope wo ning verlaat en een duurdere wo ning betrekt: 2. de huurder, die als gevolg van in grijpende verbeterinren aan zijn huurwoning een hogere huur moet gaan betalen; 3. de huurder die een krot verlaat en een woning met een hogere huur betrekt. Omdat het aardig goed gaat met de regeling via welke individuele huur subsidie wordt gegeven (een meer blijvende bijdrage in de huur als de verhouding tussen het inkomen en de huurprijs daartoe aanleiding geeft) heeft het ministerie besloten de bij dragen volgens de huurgewenningsre- geling wat te verlagen. Volgens de ou de regeling kreeg men in het eerste jaar 75% in het verschil tussen de oude en de nieuwe huur. In het tweedejaar was dat 50% en in het derde en laatste jaar 25%. De nieuwe percentages zijn vanaf 1 juli 1977 60, 40 en 25. We hebben gemakshalve "het verschil tussen de oude en de nieuwe huur" geschreven. Wat officiëler moet wor den gezegd "het verschil tussen de oude en nieuwe netto-woonlasten bruto-woonlasten min individuele huursubsidie die wordt of kan worden verleend, als men er volgens de voor waarden voor in aanmerking komt natuurlijk). Verschil netto-woonlasten 100,— per maand of meer. Voor twee groepen is per 1 juli 1977 een wat afwijkende regeling van kracht geworden. Voor die groepen die 100,— per maand meer moeten gaan verwonen (netto-woonlasten) geldt dat zij gedurende vijf achtereen volgende jaren een huurgewennings bijdrage uitgekeerd krijgen, welke achtereenvolgens 90%, 70%, 50%, 30% en 10% van het verschil tussen de oude en de nieuwe netto-woonlasten is. Deze regeling geldt voor personen, die wegens afbraak in het kader van de stadsvernieuwing een krot of een wo ning moeten veria'tem Deze regeling geldt ook voor huurders, van een wo ning, welke ingrijpend verbeterd wordt, waardoor de huur meer dan 100,— naar boven gaat als men er blijft wonen. Gaat men er voor de verbetering uit om een andere 100,— (of meer) meer huur doende woning te betrekken dan krijgt men die huurgewenningover vijf jaar ook. Overgangsregeling. Voor de groep huurders, die al te ma ken hebben gehad met een verbete ring van hun woning en voor wie de nieuae regeling (van die vijf jaar dus) gunstiger is, is een overgangsregeling gemaakt. Die overgangsregeling houdt in dal op verzoek van de be gunstigde. de nieuwe regeling in de plaats komt van de oude regeling voor de jaren na het verlaten van de oude woning of na de huurverhoging, die het gevolg was van de verbetering. worden herzien. In de overige gevallen zullen de huurders van de overgangs regeling in kennis worden gesteld. Het verzoek van de huurder om voor de overgangsregeling in aanmerking te komen, wordt door tussenkomst van de gemeente ingediend. Nadere informatie. Vragen over deze regelingen worden gr.aag beantwoord door het buro huis vesting van de gemeente, welke buro is gevestigd op de afdeling bevolking. Simpelhuisstraat 1. Middelburg. In gang schuin tegenover de Engelse kerk. Telefoon 26251, toestel 225. Verordening geldelijke steun bejaar den bij verhuizing. Met ingang van 1 juli 1977 is er ook een wijzigingetje gekomen in de veror dening geldelijke steun bejaarden bij verhuizing 1975. Bij de berekening van de netto huurprijs werd wanneer de le vering van warmte in de huurprijs was begrepen een bedrag van 480,— af getrokken. Dat bedrag is nu verhoogd tot 680,— Diezelfde wijziging is aangebracht in de verordening gelde lijke steun bewoners bij woningverbe tering en krotontruiming. Grens 6.300,-; afwikkeling. Voor alle gevallen wordt een maxi mum-huurprijs voor de betrokken of verbeterde woning aangehouden van 6.300.-per jaar. Deze grens mag wel overschreden worden, maar voor het bedrag dat de 6.300,- overschrijdt wordt geen subsidie verstrekt. Een deel van de gevallen waarin reeds een huurgewenningsbijdrage is toege kend en waarvoor de overgangsrege ling van toepassing is, zal automatisch Tijdens het beiaardconcert op donderdag 4 augustus a.s. kunnen ook be langstellenden de Lange Jan beklimmen. Men kan terecht vanaf 19.15 uur. Dit is de laatste gelegenheid om de toren dit seizoen in de avonduren te bezoeken. Overigens overdag is de Lange Jan nog tot en met september voor bezoekers geopend en wel van maandag tot en met zaterdag. Ongeveer 18.000 personen, die de mooie Middelburgse binnenstad van boven wilden bekijken hebben dit seizoen al een klim gewaagd. Wie volgt? Achter de Kloveniersdoelen en Bram- metje Dump in Middelburg is een nieuw parkeerterrein gereed geko men. Op het Hof van Tange, want zo heet het daar, kunnen ongeveer 225 auto's worden geparkeerd. Inderdaad een welkome aanvulling op de reeds in en dicht bij het stadscentrum gelegen parkeerterreinen. Vooralsnog (dus voorlopig) kan op dit terrein gratis worden geparkeerd. Een gemeente lijke commissie bekijkt of ook op dit terrein tot betaald parkeren moet worden overgegaan en zo ja hoe dat het beste kan worden georganiseerd. Het parkeerterrein waarover we het hebben is te bereiken via de tangent. Tegenover de Baanstraat is de toegang tot dit terrein gelegen. Via deze weg moet het terrein ook worden verlaten. Heeft men de auto geparkeerd, dan kan men via een onder de tangent ge maakt tunneltje via de Baanstraat of via het Domburgs Schuitvlot de Lan- geviele bereiken. EKEN AANWINST VOOR Middel burg vooral ook gelet op de manier waarop het terrein is bestraat. Geen enkele witte streep kwam er aan te pas om de parkeerplaatsen duidelijk te markeren. Er werd gebruik gemaakt van diverse soorten klinkers om de in cirkelvormen gesitueerd parkeer plaatsen aan te geven. Zonder auto's bijzonder fraai. Hulde aan de ontwer pers en de "aanleggers" van dit ter rein. Hieronder geven wij graag een over zicht van de collectes, welke dit jaar nog zullen worden gehouden en waarvoor door burgemeester en wet houders van Middelburg een vergun ning is verstekt. Vermeld worden de instanties die vergunning kregen om te collecteren en de periode waarin die collectes worden gehouden. II augustus 1977. Wereld natuur- fonds: 18 augustus. Koninklijke land macht: 29 augustus-11 september 1977 Koningin Wilhelminafonds: 12 september-17 september 1977, Prote stant interkerkelijk thuisfront; 19sep- tember-25 september 1977, Prinses Beatrix fonds; 26 september-1 okto ber. Nierstichting Nederland: 3 okto- ber-9 oktober 1977, Dierenbescher ming; 10 oktober-16 oktober, Lande lijk collecte bureau; 31 oktober-6 no vember, Nationaal Jeugdfonds; 7 no vember-13 november. Christelijke blindenhulp. Redactie Bureau Voorlichting gemeente Middelburg Stadhuis Middelburg. Telefoon 26251, toestel 133, Ter gelegenheid van de kemiis- donderdag wordt op donderdag 11 augustus a.s. door de sektie standwerkers van de Vereniging voor Ambulante Handel in sa menwerking met de Middelburgse marktcommissie een groot stand werkersconcours georganiseerd. Vanaf half elf tot half vier zullen ongeveer 20 standwerkers, die al lemaal een plaats krijgen oi de- Lange Delft Promenade hun goe deren aan de man brengen. Zij zullen dat met extra inzet doen, want hun prestaties zullen worden beoordeeld door een jury, be staande uit wethouder W. P. J. Baars (voorzitter), de heer M. W. Temme, voorzitter van de M.C.O, mevrouw VI. H. W. Vermeulen- v.d. Polder namens de afdeling Middelburg van de Zeeuwse Vrouwenraad, die de consumen ten vertegenwoordigt, de heer Henri Arnoldus. schrijver en een medewerker van de Middelburgse redaktie van de P.Z.C. Gelet zal worden op gevatheid, welspre kendheid. beschaafdheid, presen tatie, terwijl ook de algemene in druk bij de beoordeling een rol zal spelen. Vele nationaal bekende grootheden waarvan diversen op andere concoursen eerste prijzen behaalden zullen acte de presence geven op dit concours dat voor de eerste keer in de Zeeuwse hoofd stad wordt gehouden. De voorzit ter van de jury zal kort na half vier voor V&D in de Lange Delft de prijzen uitreiken. De door de gemeentelijke kuiturcle dienst georganiseerde reeks zomer avond beiaardconcerten op het klok kenspel van de Abdijtoren (Lange Jan) te Middelburg wordt donderdag 4 au gustus a.s. afgesloten. Dit slotconcert. dat om 19.30 uur begint, zal worden verzorgd door Laura Meilink uit Rot terdam die de aan de arm geblesseerde Jan van der Zwart vervangt. Laura Meilink (we zien haar op de foto in aktie) is van beroep cardiologe. Zij ontving haar beiaardoplciding aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Zij is lid van de Rotter damse Beiaardcommissic. de Erasmus Beiaardkring en van de Nederlandse klokkenspel vereniging. Het programma dat zij zal uitvoeren ziet er als volgt uit: 1. Suite in oude stijl: Anton van Ooik. 2. Sonatie uil het beiaardboek anno 1746: Johannes de Gruytters. 3. Variaties over "Het waren twee coninkskinderen": Jos Lerinckx. 4. Fantasia I: Staf Nees. 5. Rhythmedans: Staf Nees. 6. Thema met variaties op de hart slag: Marius Monnikendam. 7. Ritmische studie: Win Franken. 8. Variaties op "Toen onze mop een mopje was": Bernard Winsemius. Het Abdijplein is een uitstekende plaats om dit concert te beluiste ren. In het Abdijrestaurant liggen programma's. Even ter herinnnering. Reijershove is hel gebied dal grenst aan de Spin- huisweg en dat verder wordt omsloten door een gedeelte van de Oude Vlis- singseweg en de Reijersweg. Voor dat gebied is een doelstellingen nota gemaakt, waarin in grote lijnen werd weergegeven hoe volgens een gemeentelijke werkgroep dat gebied hel beste kon worden bebouwd (met woningen). De gelegenheid werd ge boden om op die doelstellingennota te reageren. De hele zaak is in de ge meenteraad geweest. De algemene mening is dat het een zo gevarieerd mogelijke buurt moet gaan worden, welke aansluit bij de Magistraatwijk en welke een afbouw naar het open agrarische gebied zal moeten vormen. Er zijn heel wat reaklies binnengeko men. Vooral op het punt van de ver bindende wegen werd door velen in gegaan en dan met name door de be woners van de drive-in woningen aan de Prinsenlaan. Achter die woningen zal volgens het plan een weg worden aangelegd. De betrokken bewoners willen die weg op een zo groot moge lijke afstand van hel woningen gepro jecteerd zien. Wat gebeurt er nu? Die vraag legden we op vrijdag 29 juli j.l. voor aan wethouder Baars. Hij icon ons mededelen dat maandag 1 augus tus (afgelopen maandag als u dit leest) een bespreking werd gehouden over deze zaak. Nu alle reaklies zijn gein- ventariseerd zal het college van b. en w. worden voorgesteld om een stede bouwkundig adviesbureau opdracht te geven een zogenaamd vlekkenplan voor dit gebied te maken. Een ander woord voor vlekkenplan is een globaal bestemmingsplan, dat door de raad moet worden vastgesteld. Bij het ma ken van dat globale bestemmingsplan moeten de doelstellingsnota en de daarbij gemaakte opmerkingen na tuurlijk als uitgangspunt dienen. Na vaststelling door de gemeenteraad van dat vlekkenplan zou volgens de wet houder b. en w. de bevoegdheid die nen te krijgen het geheel in overleg met de insprekers verder uit te werken. Berichtje. "Degenen die hebben gereageerd krijgen persoonlijk bericht" aldus de wethouder, die er verder aan toevoeg de dat vervolgens in overleg met een ieder die wil meedoen het plan verder zal worden uitgewerkt. In het tijdvak van 19 t/m 26 juli 1977 zijn bij de gemeente politie van Mid delburg de volgende gevonden voor werpen aangegeven: Diverse sleutels; diverse portemonee's met inhoud; handtas met inhoud: plastic tas met inhoud; viskaart: di verse bankbiljetten: zak met jute zak ken; zilverkleurig kettinkje met scheermesje; Belgische identiteits kaart; fototoestel in zwarte houder: autokaart van Ned. in map; brand blusser: gouden trouwring: Hesje met inhoud; leesbril met donker montuur; kinderjackjc; mapje met foto's; pakje Weekmarkt. Omdat op donderdag 11 augustus a.s. het marktplein vol staat met kermi sattracties wordt op die dag de week markt gehouden op het Damplein en in de Korte Delft. Raadsvergadering. De eerstvolgende vergadering van de Middelburgse gemeenteraad zal wor den gehouden op tliaandag 15 augus tus a.s. Dit in afwijking van de ge woonte dat de raadsvergaderingen worden gehouden op de voorlaatste maandag van de maand. Er is voor 15 augustus gekozen in verband met het De kermis komt weef naar Middel burg. Na de weekmarkt van donder dag 4 augustus a.s. zal met de op- bouwwerkzaamheden worden begon nen. Er kan dan dus niet meer op de Markt worden geparkeerd. Op zater dag 6 augustus a.s. gaan de dertig at tracties draaien. De dag daarop, zon dag 7 augustus zijn er geen kermisak- tiviteiten op het Marktterrein, maar van maandag tot en met donderdag daaraan volgend kunnen vermaak- zoekenden weer helemaal aan hun trekken komen. Het ziet er naar uit. dat hel weer een gezellige kermis feit, dat de juli-vergadcring wegens de vakanties geen doorgang vond. VKOLGENDE WEEK IN DEZE RUBRIEK DUS INFORMATIE OVER DE DAN AAN.DE ORDE KOMENDE VOORSTELLEN. De vergadering begint om 14.00 uur. Orgelconcert. In de Nieuwe kerk te Middelburg wordt ook op dinsdag 9 augustus a.s., aanvang 20.00 uur, een orgelconcert gegeven. Solist is dan Jan Bonefaas. 10.000. De schcepvaartentoonstelling in de Vleeshal van het stadhuis (er zijn o.a. dertig prachtige modellen te bewonde ren) heeft al meer dan 10.000 bezoe kers getrokken. Dat aantal werd vorige week donderdag al gehoekt, zodat mag worden aangenomen dat op het mo ment dat u dit leest dat aantal wel weer groter zal zijn. shag met inhoud; boekwerk (trilogie); opvouwbare paraplu; geel/blauw/ groene vlag: zilveren broche: spijker jack. Nadere inlichtingen omtrent de ze gevonden voorwerpen kunnen worden ingewonnen in het bureau van Gemeentepolitie, Achter de Houttui nen 10 te Middelburg, op woensdagen van 15.00-17.00 uur en op zaterdagen wordt. Er zijn ook enkele nieuwe at- trakties. Een van die nieuwe zaken is de telescoop zeppelin, die bestaat uit een bijna 30 meter lange mast, via welke bakjes naar boven worden ge hesen. Boven gekomen worden de bakjes nog eens flink rondgedraaid. Ook nieuw is de Enterprise waarbij ook de hoogte wdt opgezocht. Om het hoogstaande niveau van deze kermis nog eens te benadrukken wordt ver meld, dat ook het reuzenrad weer naar Middelburg zal komen. Natuurlijk zijn er ook weer de beken de zaken, zoals de poffertjeskraam, de gebakkraam, de palingkraam, de sui kerspin, de autoscooter. Ook de bij velen geliefde Polyp komt weer. Lan ge tijd was het niet mogelijk om je de toekomst te laten voorspellen. Dat kan nu ook weer gebeuren. Mensen die een kansje willen wagen bij diverse spelen kunnen ook weer terecht. En natuurlijk zijn er ook weer diverse at tracties voor de kinderen. Kortom voor iedereen is er wel wat. ing van toepassing is, zat automatiscn Van diverse soorten klinkers om de in blindenhulp. bouwkundig adviesbureau opdracht Ktnderjackje; mapje met toto s; pakje van 19.00-20.00 uur. voor iedereen is er wel wat. Van begin augustus tot eind september zullen weer vele tienduizenden Neder landers gedurende hun vakantie, of na het werk op het land, geplaagd worden door een vervelend jeukende huidaan doening ten gevolge van de oogstmijt. Dit minuscuul kleine beestje kan nogal uiteenlopende klachten veroorzaken. Meestal ziet het er zo banaal uit dat de "patient" hiervoor zijn huisarts niet zal bezoeken. Dat is dan ook de reden dat deze het beeld nauwelijks kent. Vóórko men. de verwekker, het beloop, de be handeling en de prophylaxe van dit ziek tebeeld zijn nog onvoldoende bestudeerd. Mensen reageren niet allen hetzelfde op een beet van de oogstmijt. De reactie hangt onder meer af van het aantal ma len dat men tevoren al werd gebeten. De beet zelf voelt men niet. Enkele uren later ontslaat een speldeknop groot rood pukkeltje dat geen klachten geeft. Na enkele dagen verdwijnt dit weer spon taan. Wordt men echter vaker gebeten, bijvoorbeeld enkele jaren achtereen, dan wordt de reactie langzamerhand heftiger. De persoon in kwestie wordt "gesensibiliseerd", hij ontwikkelt een overgevoeligheid. Een overgevoeligheid voor het speeksel van de oogstmijt dat bij de beet in de wond wordt aange bracht. Er ontstaat dan 4 tot 12 uur na de beet een heftig jeukende rode plek van soms wel tot 10 centimeter doorsnede. De jeuk welke 's nachts het heiligst is. kan haast ondragelijk zijn en blijft 2 tot 7 dagen bestaan. Hierna verdwijnt deze "muggebeet" spontaan zonder litteken achter te laten. Bij de mens hebben de mijten een voorkeur voor bepaalde ge bieden. De pukkels treden het meest op daar waar de kleding enigszins drukt op de huid, zoals bijvoorbeeld langs de so- kranden, onder de broekband, onder een b.h. bandje, langs de mouwen of langs de kraag. Een merkwaardig ver schijnsel is nog dat oude plekken welke al haast genezen zijn ineens weer op kunnen vlammen als nieuwe beten zijn opgelopen. Dit gebeurt eveneens als de nieuwe plekken op andere plaatsen van het lichaam ontslaan. Dit is een reactie op afstand. Doordat de mijt zo klein is. zal men op de jeukbulten geen instee- kopening zien. Dit in tegenstelling tot bij muggebeten, vlooienbeten en bijen- of wespensteken. OOGSTMIJT. De oogstmijt is een lid van de groep der mijten. Deze groep omvat vele tiendui zenden soorten waaronder bijvoorbeeld ook teken vallen. In de volksmond zijn er vele synoniemen van de oogstmijt bekend, zoals oogstluis, oogstweegluis, hooimijt, bloedluis enz. De meeste van deze synoniemen worden echter ook voor ondere beestjes gebruikt. De vol wassen mijt is 0.5 mm lang en is oranje-rood van kleur. Hij leeft op en in de grond en voedt zich met insecten-eit jes en dergelijke prooien. Hij is voor de mens onschadelijk en wordt fluwcelmijt genoemd. Het volwassen vrouwtje legt eitjes welke in de maanden juli t/m september uilopen. Hieruit ontstaan de ook oranje-rode 0.25 mm lange lar ven met 6 pootjes. Voor hun verdere ontwikkeling hebben deze larven één malig een maaltijd nodig van weefsel van een gewerveld dier. Alle mogelijke dieren kunnen als gastheer optreden zoals bijvoorbeeld kat. muis, hond, vo gel. geit. ezel en ook de mens. Om hun gastheer te vinden gaan de larven niet uitgebreid op zoek, maar groeperen ze zich tot kluitjes van soms wel enkele honderden iegelijk. Deze kluitjes vor men ze op grassprietjes, dode takjes, boomstronken of laag gebladerte, jdaar wachtemze rustig af tot er toevallig een passende gastheer langs komt. Ze laten zich daar dan op vallen en zoeken snel (±15 cm. per minuut) een beschut plaatsje op om van de gastheer te kun nen snoepen. Iedere soort gastheer heeft weer zijn eigen voorkeursplekjes voor deze mijtenlarven. Bij de mens is dat daar waar de kleding strak tegen de huid zit. Bij geiten tussen de hoefjes, bij hon den tussen de tenen enz. De larf boort nu met een 2-tal zaagvormige stiletten een klein gaatje in de huid. Hierin brengt hij zijn speeksel. Dit speeksel lost wat weefsel van de gastheer op en deze oplossing zuigt de larf als voedsel op. De maaltijd van de larven duurt 2 tot 3 dagen gedurende welke tijd hij zich met speciale haakjes welke zich naast de kop bevinden stevig verankert aan de huid. Als de mijt verzadigd is laat hij zich op de grond vallen, graaft zich in de grond in en ondergaat meerdere veranderin gen en vervellingen. Hij krijgt er zelfs nog twee pootjes bij en ontwikkelt ten slotte tot de volwassen fluweelmijt. Deze hele cyclus duurt ongeveer 1 jaar! VOORKOMEN. Oogstmijten komen over de hele wereld voor. In Nederland is de oogstmijt wijd verspreid gevonden. Door een recent onderzoek van de biologe Mejuffrouw dr. J. E. M. H. van Bronswijk is aan het licht gekomen dat de oogstmijt in Ne derland overal voorkomt waar kalk hou dende, klei of lössgrond aanwezig is. Mejuffrouw van Bronswijk is leidster van een speciale werkgroep die zich met oogstmijt onderzoek bezighoudt en die in het A.Z.U. (Academisch Ziekenhuis Woensdag 3 en donderdag 4 augustus aanstaande worden op Westkapelle twee dagen feest. Op die dagen zal de Markt daar omgetoverd zijn tot één grote bra derie met vooral veel muziek en tal van demonstraties van oude ambachten. Dit wordt dan de eerste grote activiteit van een onlangs door de plaatselijke V.V.V. in sartienwerking met de plaatse lijk middenstandsvereniging in het léven geroepen evenementencommissie. De laatste jaren was er namelijk in Westkapelle een steeds groeiende be- Utrecht) is gestationeerd. I11 het kader van dit onderzoek zal ook Zeeland bezocht worden. Dokter R. F. E. de Wit, hoofd van de polikliniek voor huidziekten van het AZU, houdt zich vooral bezig met de dermatologische as pecten van de oogstmijt. Hij zal zoveel mogelijk mensen in met oogstmijten besmette gebieden komen onderzoeken. Eind augustus, begin september komt hij daarvoor met enkele medewerkers naar de Bevelanden. Medewerking van de be volking aan dit onderzoek is onmisbaar voor de effectieve aanpak van een even tuele bestrijding van dit jaarlijks weder kerend ongemak. hoefte ontstaan aan meer activiteiten voor de toeristen. Begin juni kwam deze evenementencommissie tot stand, die daarop met de bekende Westkapelse voortvarendheid aan het werk is getogen en zich dan nu met deze eerste braderie presenteert. Woensdag 3 augustus, des middags om twee uur. zal burgemeester L. M. Mocr- mond het festijn openen. Behalve kraampjes met textiel, speelgoed, sou venirs. handenarbeid en allerlei drink en eetwaren, zullen er op deze braderie ook verschillende oude ambachten wor den gedemonstreerd. Mevr. LeClerq uil Oostburg komt er kantklossen, Elly Kriebel uit Watcrlandkerkje zal er pot tenbakken en zal ook belangstellenden een handje helpen om te proberen deze kunst vaardig te worden. Verder kom komen de klompenmaker R. Im- pens uit IJzendijke. mevr. Wondergem uit Middelburg met wolspinnen en de hoefsmid A. Maljaars uit Gapinge. De vrouwen van de vrouwenvereniging zullen boterbabbelaars bakken en een pop in Zeeuwse klederdracht verloten. Bovendien is er dan op beide avonden een verloting met vele prijzen. Het geheel zal woensdagmiddag tot 's avonds acht uur toe worden afgewisseld door draaiorgelmuziek. De korfbalver eniging "Stormvogels" organiseert die avond van zeven tot negen uur een kin derbal. waarna er van -avond wordt ge houden met Peter van Zeeland van Dis co '70 als discjockey. Donderdag 4 augustus is er weer van twee uur middags tot acht uur 's avonds draaiorgelmuziek. Van half acht tot ne gen uur zal de volksdansgroep "Medio- burgum" uit Middelburg optreden. Van negen uur 's tot aan de sluiting om één uur 's nachts is er dan nog muziek van de groep "Silly Thing" uit Kwadendamme. In de pauzes zorgt discjockey Peter van Zeeland ook dan voor muziek.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1977 | | pagina 17