HELMO BOETIEK DOE-HET-ZELF! FUNDAMENTEN H NU FRAA IE BEZIENS WA A RDIGHEID BIJOU YOUTH FOR CHRIST-ACTIES OP DE BEVELANDEN EN WALCHEREN STEEDS MEER WATERSPORT OP VEERSE MEER B. MIDAVAINE VOLGENDE WEEK IN VLISSINGEN 999, OPRUIMING! OPRUIMING! OPRUIMING! SALARISREKENING VOORDEELVERKOOP SCHOOLTASSEN ERRES DAUWENDAELE TASSENZAAK Enorm veel koopjes. Kom kijken. Dit zijn te gekke prijzen. 79e jaargang no. 31 - woensdag 3 augustus 1977 uw salaris via een spaargirorekening bi j de ZEEUWSE NUTSSPAARBANK bondsspaarbank 2E HYPOTHEEK Gas- en Loodgietersbedryf DICK SCHINKEL 01184-64455 DAUWENDAELERS DOE HET ZELF HOBBYHUIS 10 jaar GARANTIE op het leer van de tassen Lange Delft 44/Segeersstraat 4a, Middelburg DE ZAAK OP DE HOEK CURSUS 'SAMEN AFSLANKEN' ZWEMVIERDAAGSE IN VLISSINGEN FILM DE KONINGIN WEER THUIS IN ZEEUWS MUSEUM WINDWIJZER MET VOGEL CV-INSTALLATIE EN ONDERHOUD Tevens levering van ZELFBOUW PAKKETTEN -jrÉfpSSS-- WASAUTOMAAT ETNA LUXE GASFORNUIS GEKLEURDE WASTAFELS 139,- ZEEUWSE KOORSCHOOL IN GROTE KERK VEERE MANIFESTATIES IN GROTE KERK VEERE LANQE DELFT 61, MIDDELBURG. De WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINAIII Ml I 1)1 VI ISSINGI R HUIS-A HIISOI'GI HI I I W R| Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg „DOE-HET-ZELVERS" kunnen by ons terecht voor al hun materialen V Langeviele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 Eigenlijk zomaar middenin het bouwland ten westen van Baarland, liggen de res ten van het kasteel Hellenburg, dat in de •veertiende en vijftiende eeuw door de fa milie Van Renesse werd gebouwd. Deze resten, de fundamenten van het hoofd gebouw van het kasteel, werden in 1957 ontdekt bij ruilverkavelingswerkzaam heden en onder leiding van dr. J. G. N. Renaud van het Rijksinstituut voor Oudheidkundig bodemonderzoek werden ze verder uitgegraven. Uiteindelijk was het de Stichting tot Instandhouding van Objekten van Culturele Waarde in de provincie Zeeland die ervoor zorgde dat de hele zaak geconsolideerd kon worden. Om de fundamenten van het hoofdge bouw heen ligt een fraaie slotgracht waarin - mede door toedoen van de Baarlandse jeugd - al aardig wat leven begint te komen. Kikkers en vissen schijnen er goed te gedijen en ook zwemmen hier en daar al wat eenden. Langs de slotgracht ligt een wandelpad dat om het hele objekt heen leidt en vanwaar men de fundamenten uitste kend kan bezien. Met opzet heeft men voor dit systeem gekozen omdat de ste nen van de fundatie van middeleeuwse staan schetsen in. plattegronden, zoals die al vanouds bekend waren, o.a. uit de Cronyck van Zeelandt van Smallegange, luchtfoto's en een aantal voorwerpen - te zien in het Gocse museum - die bij de opgravingen tevoorschijn zijn gekomen. Vrijlandstraat 47. Middelburg (in het winkelcentrum) Voor de komende weken staan in de Grote Kerk te Veere de volgende mani festaties van de Stichting Delta-cultureel op het programma: 6 augustus: Optre den van medewerkers van de Zeeuwse koorschool uit Goes; 20 augustus: Con cert muziekvereniging "Veere's Genoe gen" onder leiding van Bram van Over- beeke; 27 augustus: Optreden Neder lands Kamerkoor onder leiding van Huub Kerstens; 10 september: Recital Belgisch klarinetkwartet uit Brussel on der leiding van Marcel Hanssens. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Kaartverkoop aan de kerk, ook voor verkoop. Voor augustus t/m 17 september heeft de wisseltentoonstelling als onderwerp "Energie". Dit is een project in samen werking met de openbare nutsbedrijven over gas, water en electriciteit. De permanente zomcrtcntoonstclling: Delta, cultuurgebied in historisch pers pectief blijft tot 17 september geopend voor publiek. Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur; Zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. En tree t/m 6 jaar gratis, vdn 6 »/m 12 jaar &0,75; volwassenen 1.50. Bezoek aan de toren blijft eveneens mogelijk t/m 17 september. makelij zijn, dus vrij zacht. Vele bezoe kers zouden voor de levensduur van de moppen funest zijn op de lange duur. De Nederlandse kastelenstichting heeft ter gelegenheid van de afronding van het projekt Hellenburg een leuk boekje uitgegeven in de serie kastelenreeks dat geheel aan de geschiedenis van het kas teel'Hellenburg is gewijd. De heer L. J. Abelman. lid van de stichting tot in standhouding van objekten van culture le waarde, is de auteur van het boekje dat veel wetenswaardigheden bevat. Er Ruime schooltas 1 6f~~ Schooltas synth. leer, 4 vakken O/I riemr Grote schooltas, tuigleer, grote q q vakken Schooltas synth. leer. 4 vakken OH riem waarvan 1 vak extra groot O U in leer met 5 vakken riem 45 cm breed Leren tas met m q 5 vakken ^rOf' Schouderschooltas synth. vanafoUf' in leer45, "Tja, we zijn weer zover. Tot en met 7 augustus zitten we in Goes, van 6-8 au gustus komen we in Kamperland, in Vlissingen zijn we aktief van 9 t/m 14 augustus en als hekkesluiter hebben we dit keer Kruiningen gekozen, waar we aktie voeren van 18 t/m 21 augustus. De vorige keren hebben we behoorlijke re sultaten geboekt met de evangelisatie campagne. Vandaar dat we hopen dat het ook deze keer net zo zal gaan. Bij de De Kruisvereniging gaat in samenwer king met de Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande een cursus "Samen af slanken" beginnen in Vlissingen/Hans- weert. De bedoeling hiervan is om de mensen niet alleen in gewicht te laten verminderen, maar dit alles ook op ver antwoorde wijze te laten gebeuren. Afslanken is niet alleen een kwastie van minder eten. maar ook het bewegen vooral het beter bewegen, is hierbij zeer belangrijk. In deze nieuwe cursus zal aandacht besteed worden aan: waarom afslanken, hoe, het verantwoord afslan ken, "magere" en toch lekkere gerechten klaarmaken, beter bewegen. De cursus zal gegeven worden door: een diëtiste, een huishoudlerares en een do cent beter bewegen. De diëtiste zal het theoretische gedeelte voor haar rekening nemen, daarnaast zal het praktische gedeelte gedemon streerd worden door de huishoudlarares. O.a. worden nieuwe methoden van klaarmaken getoond, zoals grilleren, werken met tefalpan. römertopf enz. Ook het klaarmaken van fecstrcccpten en hartige hapjes wordt niet vergeten; weinig calorieën en evengoed lekker. Naast theorie- en praktijklessen is het de bedoeling dat de cursisten meer en beter bewegen onder deskundige leiding. Iedereen is welkom, zowel heren als da mes. campagnes in Kamperland en in Vlissin gen zijn voor het eerst ook de werkgroe pen, spiksplinter nieuw, betrokken. Deze groepen zijn tot stand gekomen na de evangelisatiecampagne van vorig jaar. Een duidelijk teken dat er voor ons werk nog wel degelijk belangstelling bestaat, vooral van de kant van de jongere gene ratie." John Oostdijk, coördinator van de evangelisatie werkzaamheden van Youth for Christ in Zeeland, weet er al les van. Als weinig anderen is hij be trokken bij de organisatie van allerlei campagnes. Hij is al jarenlang aktief voor Youth for Christ. "Het is de be doeling", zo legt hij uit, "dat er weer van 'uusjc tot deure' aktie gevoerd wordt, middels de verkoop van Aktie, het blad van Youth for Christ. Uit publiciteit- soogpunt rijdt in de campagnes ook de rode dubbeldekker mee, een bekende verschijning in het Zeeuwse, want die is Van 22 tot en met 26 augustus a.s. wordt in het Sportfondsenbad te Vlissingen weer de zwemvierdaagse gehouden. In een ongekend korte tijd is deze vier daagse over het hele land uitgegroeid lot een rekreatief evenement. Dit jaar zul len er naar verwachting 350.000 deelne mers, individueel of in groepsverband (gezin, school, vereniging, etc.) ver spreid over ca. 425zwembaden, vier dagen lang 500 nieter zwemmen. De zwemvierdaagse beoogt niet slechts een afsluiting van het zomerseizoen te zijn. doch tevens een aansporing tot een regelmatige sportieve vrijetijdsbeste ding. In vele plaatsen wordt derhalve steeds meer aandacht besteed aan ver- volgaktiviteiten in een door de zwem vierdaagse gecreëerde sfeer. Naast Vlissingen worden in Zeeland dergelijke zwemvierdaagsen ook ge houden in Arnemuiden, Hulst, Terneu- zen, Tholen, Heinkenszand. Kapellc, Kruiningen. Oostburg, Kloostcrzande, Sas van Gent. Nieuwerkerk en Zierik- zee. hier vorig jaar ook geweest. In Goes, Vlissingen en Kruiningen hebben we aktiviteiten in een tent, in Kamperland in het dorpshuis op de zaterdagavond. We zijn erg benieuwd hoe het dit keer zal uitpakken, in elk geval staat het dorpshuis in Kamperland open voor mensen uit heel Noord-Beveland." Er komen ook weer een paar muziek groepen. In de eerste plaats is dat "Fla me", een groep uit Schotland, een echte rockgroep die vorig jaar te gast was in Hardenberg en daar veel succes oogstte. Deze groep zal optreden in Vlissingen gedurende de gehele campagne daar. Een en ander is in een tent op het gras veld bij het Stadhuisplein. Elke avond zal er koffiebar zijn met gelegenheid tot het voeren van gesprekken. In de Bevelanden zijn het verder "Fish- Company", een Engelse groep, die be halve rockmuziek ook flink wat Engelse humor in het werk stopt. Deze groep krijgt versterking van "The Bob Frazier Band" ook uit Engeland, die gedurende de eerste drie of vier dagen van de aktie in Goes meehelpt. De tent in Goes komt op het evenemententerrein te staan en in Kruiningen op een veldje aan de Rijks weg. (de oude Rijksweg uiteraard, die door het dorp loopt). In het kader van de aktie worden ook weer een aantal voetbalwedstrijden ge- Op de foto: de Schotse groep "Flame". speeld: F.C. "One Way" van Youth for Christ, bindt de strijd aan tegen voet balclubs van Heinkenszand, Kloctinge, tegen De Bevelanders en tegen G.P.C. Vlissingen. De wedstijden worden ge speeld op de thuisvelden van de ver schillende verenigingen. Van maandag 1 tot en met vrijdag 19 augustus wordt in het Zeeuws Museum op het Abdijplein te Middelburg in de morgenuren de film "De koningin weer thuis" (duur 10 minuten) vertoond. In deze film komt o.m. het historische ogenblik voor, dat koningin Wilhelmina na de oorlog de grens te Eede in Z.Vlaanderea overschrijdt. Vertoning van de film: van maandag tot en met vrijdag om 11.00 en 11.30 uur. Des middags wordt de film over Walcheren in de oorlog vertoond (2, 3 en event. 4 uur). Het diaprogramma ocer de verzameling komt hierdoor tijdelijk te vervallen. U kunt deze windwijzer maken met behulp van Karweipost tck. nr. 213. De vogel op de windwijzer meet ca. 30 cm van de snavel tot dc punt van de staart. De pijlschacht is ca. 48 cm lang. De delen die uitgezaagd moeten worden zijn afgebeeld op ware grootte. U kunt ze eenvoudig overnemen of uitknippen en opplakken op triplex of multiplex en daarna uitzagen. Verf dc verschillende delen zwart en de windwijzer zal zo sterk op smeedijzer lijken dat het verschil voor voorbijgangers niet te-zien is. U kunt de tekening bestellen door storting van 6,50 op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. nr. 213. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een grootmoedcrklok met boogwijzer- plaat(Fa/Vl 1337, 15. een kinderwoning (Fa/Vl 800, 8. een ronde bank om een boom (Fa/Vl 1610, 8. en een kast met inklapbare schrijf tafel (Fa/Vl 500, 8. Op deze luchtfoto is duidelijk te zien dat het bij mooi weer druk is op het Veerse Meer. Zoals elke zomer trouwens het geval is, werden ook dit seizoen weer vele schepen geteld. Op deze foto staat het Veerse Meer tussen Wolphaartsdijk en Kortgene afgebeeld, maar dezelfde drukte, zie je ook in de buurt van Veere en Vrouwenpolder. (Luchtfoto Slagboom Peeters) 22 programma's, bovenlader met 1000 toeren centrifuge, maakt aparte centrifuge overbodig, van 1399.- TIJDELIJK SLECHTS luxe uitvoering met klok. infra rode grill, draaispit en beveiligde zelfreinigende oven van 1260, tijdelijk slechts 895,- kompleet met mengkraan en sifon, van 191,60 tijdelijk over een termijn van 120 of 180 mnd. 10.000.- f 137.47 - f 120,02 15.000- f201.60- f 180,03 f 20.000- f265.71 - f240,04 r 30.000.- f393.95 - f360.06 40.000.- f522.19- f480.08 Aanvr. kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedr. mogelijk. Bel. bemidd. financ. ass-kantoor Zaterdag 6 augustus zal om 20.00 uur de Zeeuwse koorschool uit Goes optreden in dc grote kerk te Veere. Het koor staat onder leiding van de heer Evert Heijblok. Dc Zeeuwse koorschool is een uniek in stituut in de Provincie Zeeland. Er wordt veel aandacht besteed aan stemvorming, solfège en muziekgeschiedenis. Het jon genskoor is nauw verbonden aan de Heilige Maria Magdalenakerk te Goes. Elke zondag wordt er de Hoogmis ge zongen. Het koor treedt veelvuldig op in Engeland en is aangesloten bij de Royal Scool of Churchmusic te Croydon. Ze zijn nu net terug uit Engeland waar ze juist een succesvolle tournee achter de rug hebben. Het veelomvattende repertoire bestaat uit kerkmuziek, volksliederen en popu laire liederen. Zeventig jongens repete ren dagelijks in Goes, om hun toehoor ders te laten genieten van volksliedjes uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Frankrijk, Rusland. Kaarten: f 5,— aan de kerk (ook in voorverkoop)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1977 | | pagina 13