HELMO BOETIEK Boeiende expositie in Middelburgse Vleeshal DOE-HET-ZELF! Wisselexpositie "Kunst uit Zeeland" nu bij Delta Cultureel BIJOU PLATEN "Schepen en scheepvaart in Zeeland VOORDEELVERKOOP SCHOOLTASSEN <ruooi vakkenJ3,— OPRUIMING! OPRUIMING! OPRUIMING! B. MIDAVAINE Canadees jongenskoor en Feike Asma in Nieuwe Kerk FEIKE ASMA IN GEREF. KERK SEROOSKERKE DISCOTHEEK G.MACHINE BEGINT WEER In Grote Kerk te Veere TASSENZAAK JUTTER-AKTIE IN DOMBURG ZEEUWSE NUTSSPAARBANK Enorm veel koopjes. Kom kijken. Dit zijn te gekke prijzen. 79e jaargang no. 29 - woensdag 20 juli 1977 VERLEDEN EN HEDEN VAN DE ZEEUWSE WA TEREN Visserij AL BIJ HOBBYHUIS ÜAUWENDAELE GEWEEST? Gas- en Loodgietersbedryf CV-INSTALLATIE EN ONDERHOUD Tevens levering van ZELFBOUW PAKKETTEN DOE HET ZELF „LOODGIETERS" V /n Ru'me schooltas 1 6 r 10 jaar GARANTIE op het leer van de tassen Lange Delft 44/Segeersstraat 4a, Middelburg DE ZAAK OP DE HOEK 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 UNIEK IN ZEELAND boiukspaiubink LANGE DELFT «1. MIDDELBURG. De Faa WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN OMBIN V I II Ml I Dl V 1.1 SS ING! R HL IS A w ill is OI'GI HI I I M Hl Rl N Onder auspiciën van de Culturele Dienst Middelburg, gaat nog tot en met 14 au gustus a.s. de expositie "Schepen en Scheepvaart" in de Vleeshal van het Middelburgse stadhuis. De tentoonstel ling wil een indruk geven hoe het er in het verleden op de Zeeuwse wateren moet hebben uitgezien, d.w.z. welke types schepen er te zien waren. Uiteraard be staat de expositie uit modellen op schaal, maar er moet bijverteld worden dat het wel een heleboel scheepsmodellen zijn. Zeker voor diegenen die belangstelling hebben voor alles wat met de scheepvaart te maken heeft en voor modelbouwers, is deze expositie een bijzondere gelegen heid om kennis te vergaren of te verrui men. Een groot aantal bouwers van scheeps modellen heeft aan de expositie mede werking verleend. Datzelfde geldt voor scheepwerven als bv. de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, sleepdiensten Muller en Smit. en scheepvaartmusea uit binnen- en bui tenland. Geen wonder dat deze expositie een heel dure expositie is geworden. Alle modellen staan in glazen vitrines zodat beschadiging vrijwel kan worden uitge sloten. maar een optimale bezichti gingsmogelijkheid van alle kanten' ge vrijwaard is. Zoals gezegd: een bloemlezing uit di verse perioden in de seheepvaarthisto- rie: er slaat bv een prachtig Zeeuws Siatenjacht uit de 2e helft van de 18e eeuw. In de 17e en 18e eeuw waren de statenjachten opvallende verschijningen op het water doordat ze sprekend leken op de grote oorlogs en koopvaardijsche pen, met een prachtig versierde spiegel en schegbeelden. Het ligt voor de hand dat men al meteen de indruk krijgt dat zo'n schip lang niet voor iedereen was weggelegd: een juiste indruk, want alleen de prinsen van Oranje en een enkel heel belangrijk be- stuurskollege kon over een statenjacht beschikken, zoals o.a. de Staten van een aantal gewesten, en kamers van de Oost Indische of de West Indische Compag nie. et statenjacht was behoorlijk zee waardig en werd derhalve vaak gebruikt om hoge officieren aan boord te brengen van oorlogsschepen of koopvaarders die op de rede lagen. Een van de mooiste stukken op de ex positie is ongetwijfeld de kopie van een oorlogsschip met 80 stukken aan boord, dat op zijn beurt weer een kopie is van een model dat tot 1944 in het Berlijnse slot "Monbijou" stond. Het originele model was echter 2 x zo groot als het geen nu in de Vleeshal te zien is. Bij de bombardementen op Berlijn in 1944 werden èn slot èn scheepsmodel vernie tigd. Bij de bouw van het nieuwe model werden echter tekeningen en foto's gé bruikt van het origineel. Het is niet na te gaan welk schip werd "geportretteerd". Wel is bekend, dat het gaat om een schip uit de 2e helft van de 17e eeuw. Tussen de scheepsmodellen hangt een oude kaart, afkomstig uit het Rijks Archief te Middelburg, voorstellend Zuid Beve land, te zien tot Lilloo en Liefkenshoek, uit 1627, Een prachtig stuk dat hier zeker op z'n plaats is, omdat er ook veel wa tergebieden op staan aangetekend. Er zijn op de expositie ook vele foto's, te keningen en schilderijen te zien, die stuk voorstuk met de scheepvaart te maken hebben. Hiervan maakt natuurlijk ook de visserij deel uit. Zelfs ligt er een ge velsteen, afkomstig uit Vlissingen, van het voormalige pand Bierkade 20. De steen vertoont een fraai schip met de Vlissingse vlag. De voorstelling werd in 1628 voltooid. De visserij maakt ook deel uit van de Onder auspiciën van de Stichting Orgel centrum, wordt op dinsdag 26 juli a.s. in de Nieuwe Kerk te Middelburg een con cert gegeven door het "Britisch Colum bia Boys Choir" uit Vancouver o.l.v. Donald Forbes. Medewerking verleent de organist Feike Asma, die de koorzang zal afwisselen met orgelsoli. Lag hel aanvankelijk in de bedoeling dat het koor een aantal concerten in Ja pan en Australië zou geven, het 50 jarig jubileum van de organist Feike Asma heeft hen doen besluiten de reis naar deze werelddelen uit te stellen. Vooral in de afgelopen twee jaren was de belang stelling in Nederland overweldigend. Radio en televisie schonken en schenken nog steeds ruime aandacht aan het koor. Deze successen zijn voor een niet gering deel te danken aan Feike Asma. die het koor in 1969. tijdens zijn tournee door Canada "ontdekte" en in Nederland in troduceerde. Sindsdien is hij hun muzi kaal adviseur en begeleider bij praktisch alle concerten die in Nederland worden gegeven. Het programma dat zal wor den uitgevoerd bevat, behalve Volks- hymns. Psalms en Spirituals, o.a. werken van Franck, Haydn, Duruflé en Men delssohn. Feike Asma voert de volgende soli uit: 2 koraalvoorspelen: "Liebster Jesu, wir sind hier" en "Sei gegrüsset, Jesu gütig"; Kyrie Eleison. P. C. v. Westering en het AHegro molto uit de Sonate no. VI, Felix Mendelssohn. Aanvang 20.00 uur. scheepvaart. Dat is duidelijk te merken aan het aantal scheepsmodellen van vissersschepen. Hoogaars, hengsten, botters, schouwen, ze zijn er allemaal te bekijken. Kompleet, tot en met het zeil- plan van een hoogaars. Er zijn nogal wat van dit soort schepen te zien, maar ook is aandacht besteed aan de visserij in de vorm van foto's en schilderijen. Een van de oudste is een schilderijpaneel, voor stellend: De visvangst van Petrus, af komstig uit het Zeeuws Museum. Er zijn nog vele andere afbeeldingen, die wat meer tot de verbeelding spreken, zoals een Veers visserschip op het droge, het lossen van een mosselschouw bij Brui- nisse etc. Ook een aantal andere attributen kan op een expositie over schepen en scheep vaart niet ontbreken: er staat een model van het eerste droogdok dat in ons land werd gebruikt, waarbij een paarden- trcdmolen er voor zorgde dat het dok droog kwam. er staan lantaarns, anker lichten, dommekrachten (gebruikt om een schip ter reparatie omhoog te krij gen) watervaten met opschrift: Dit watervat is altijd nat die daaruit drinkt wordt nooit zat maar was dit vol van bier of wijn wat zouden er dan zatte schippers zijn. Hetgeen natuurlijk een zeer klare taal spreekt. VRIJLANDSTRAAT 47 Donderdag 21 juli a.s. zal Feike Asma een orgelconcert verzorgen in de Gere formeerde Kerk te Serooskerke (W). De volgende werken zullen ten gehore worden gebracht: 1. a. Voorspel en koraal over Psalm 75 Jan Zwart. b. Geestelijk lied "Neem Heer, mijn beide handen" Jan Zwart. 2. Praeludium und Fuge J.S. Bach. 3. Andante mit Variationen F. Mendelssohn. 4. Grand Choeur triomphal A. G-uilmant. 5. Gebed en Wiegelied A. Guilmant. 6. a. Toccata A. Claussmann. b. Andante Religioso S. Landsman. c. March N. Choveaux. 7. Finale over de Avondzang Feike Asma. De aanvang van dit jaarlijkse traditio nele orgelconcert, begint om 20.00 uur. Vrijdag 22 juli a.s. begint de discotheek dancing G. Machine in Nieuw Middel burg het nieuwe seizoen. Nu met een grote lichtshow. Dus voortaan weer elke vrijdagavond van 19-22.30 u. in de Nas- saulaan 2. Entree: 1 Een van de fraaie modellen welke in de Vleeshal te zien zijn. In een aparte vitrine liggen ook wal scheepsjournaals uitgestald, waarvan er een "verlught" is met een tekening van een van de Indische eilanden. Een hoofdstuk apart vormt het moder nere gedeelte van de tentoonstelling. Hier valt duidelijk meer het accent op de motorschepen. Er staan verschillende modellen van vrachtvaarders en coas ters. al is de Koninklijke Marine niet weg te denken met een model van de "De Ruyler", cén van de fregatten met geleide wapens aan boord, gebouwd bij de KMS. in Vlissingen. Uit 1904/1905 stammen twee torpedoboici en er staan ook twee modellen van de "Prinses Beatrix", één in "burger" en één in "u- niform". Dit schip werd in 1939 ge bouwd voor de Stoomvaart Mij. "Zee land", bestemd voor de lijn Vlissingen- Harwich. In de oorlog '4Ö-'45 werd het schip echter ingezet bij de Royal Navy als "landingship infantry" en kreeg daar de naam HMS Princess Beatrix. Na de oorlog werd het schip weer verbouwd en gebruikt op de lijn Hoek van Holland- Harwich. De gehele "achterzijde" van de tentoonstellingsruimte is gewijd aan de zeesleepdicnst. Twee bedrijven, Wil liam Muller en Smit Internationale hebben er een prachtige kollektie mate riaal bijeengebracht. Er ligt een open gewerkt model van de sleper "Noord zee" die maar eventjes 11.000 PK meet. Ook hier ziet men weer de frappante precisie die de modelbouwers aan de dag leggen. Of het nu om een antiek dan wel om een modern schip gaat: alles is compleet tot in het kleinste detail. Fo topanelen laten zien hoe ruig het in het slepersvak kan toegaan en tonen ver schillende sleepboten in aktie. Er is ook een afbeelding (doorsnede) te zien van een der grootste slepers de "Rotterdam" van Smit Internationale die 22.000 PK meet. Al met al kan gezegd worden, dat deze expositie wel een heel mooi beeld geeft van hetgeen er op de zeeën en op de binnenwateren te zien was en is. De toeloop is dermate groot, dat er bezoe- krecords dreigen te sneuvelen. Voor wie belangstelling heeft: De Vleeshal is geopend op maandag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur en op zondag van 14.00-17.00 uur. HET ADRES VOOR Levering uit voorraad van o.a.: WASTAFELS KRANEN BADKAMER ACCESSOIRES DOUCHEGORDIJNEN en toebehoren. DEKORATIETEGELS om uw keuken of badkamer op te fleuren. TOILETKASTEN ruime sortering SPIEGELS CLOSETCOMBINATIES AFVOER- en P.V.C. RIOLERINGSMATERIAAL KOPEREN BUIS etc. DAKGOTEN P.V.C. C.V. BOUWPAKKETTEN „DOE-HET-ZELVERS" kunnen bU ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 RONDE BANK OM EEN BOOM Deze lichtgewicht bank is bijzonder stevig geconstrueerd. Meerdere onder delen worden op dezelfde wijze gemaakt, zodat u de bewerkingen kunt herhalen en weinig tijd nodig heeft. De rugleuning is hoog genoeg om als armleuning te dienen. De bank wordt gemaakt in 2 delen die u kunt ver plaatsen om het gras te maaien of om de bank op te bergen. De bank is geschikt voor bomen met een diameter van 25-60 cm. U kunt dit attractieve tuinmeubel maken met behulp van de uitvoerig Karweipost teke ning nr. 1610 waarop dc belangrijkste onderdelen op ware grootte zijn afge beeld. U kunt de tekening bestellen door storting van 8.= op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. nr. 1610. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een klaptafel voor het terras (Fa/Vl. 606, 8. een semi-bodemboot met veiligheidscompartiment (Fa/Vl. 1643, 20. een grootmoeder-klok met boog-wijzerplaat (Fa/Vl. 1337, 15. )cn een kinderwoning (Fa/Vl. 800. 8. «L* «I,* «Li -I- *iL~ «T "p Op 5 juli j.l. ging in de Grote of Domkerk van Veere de tweede wisselexpositie "Kunst uit Zeeland" van start. Het is een reizende tentoonstelling van tekeningen, kleine plastieken en sieraden van Zeeuwse kunstenaars, onder auspiciën van de Zeeuwse Kulturele Raad. De ten toonstelling is een hele maand in de Grote Kerk te bezichtigen, dagelijks van 10-17 uur en op zondag van 13-17 uur. Onder da naam Kunst uit Zeeland rei zen inmiddels al enkele jaren tentoon stellingen van beeldende kunst door de provincie, maar ook daarbuiten. De Zeeuwse Kulturele Raad stelt ze samen met de bedoeling beeldende kunste naars uit Zeeland in dc gelegenheid te stellen hun werk te laten zien en omge keerd ook de bevolking in kontakt te brengen met de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de beeldende kunst. Omdat de reizende tentoonstellingen beperkt van opzet moeten zijn, worden elk jaar een of meer technieken aan dc orde gesteld. Zo zijn dit jaar tekeningen, kleinplastiek en sieraden te zien. Vorig jaar ging het om waterverftcchnieken. en kollages, het jaar dèarvoor om gra fiek. Dc kollekties Kunst uit Zeeland worden zo demokratisch mogelijk sa mengesteld, alle beeldende kunste- naaars in Zeeland krijgen een uitnodi ging om werk in te sturen voor een overzichtstentoonstelling. De bezoekers van de tentoonstellingen kunnen door middel van een stembiljet aangeven, welke kunstenaars hen het meest aan spreken. Maar ook over de kwaliteit van de kol lekties wordt gewaakt: het ingestuurde werk wordt pas tot de overzichtsten toonstelling toegelaten na een globale selektie. Dat gebeurt door een onafhan kelijke en deskundige jury. die boven dien een lijst maakt van de werken die naar het oordeel van de jury het beste zijn. Na afloop van de overzichtsten toonstelling wordt de reizende kollektie samengesteld aan de hand van de voor keur van jury en publiek, in verhouding Vi voorkeur publiek en voorkeur jury. Kunst uit Zeeland IV bestaat uit 52 te keningen, kleinplastieken en sieraden van 15 beeldende kunstenaars. Van An- raad-Zierikzee, Ien van den Berg-Mid- delburg, Corrie Blaas-Middelburg, Wies de Bles-Heinkcnszand, Ans van Dam- van Herwaarden-Kloetingc, Marinus van Dijke-Haamstede, Ko de Jonge- Middelburg, Inge van der Kooij-Mid- dclburg. Korfkcr-Aardenburg, Joke Noest-Zierikzee. Annelies Planteydt- Middelburg, Lecndert van der Pool- Middelburg, Eddy Quite-Vlissingen, Leonard Snelders-Middelburg en Elsa Westland-Goes. De kollektie laat duidelijk zien dat er vele manieren zijn om te tekenen. De fraaie katalogus vermeldt: pen, potlood, kleurpotlood, pastel, conté en penseel en ook gewassen en ingekleurde tekenin gen. Er zijn kleinplastieken in hout, brons en polyester. Eeh vitrine toont aan de ene kant het vakwerk van een zil versmid en aan de andere kant sieraden, gemaakt van vrij simpele materialen als steen b.v. Schooltas synth. leer, 4 vakken O A riemI Grote schooltas, tuigleer, grote q q Schooltas synth. leer, 4 vakken Ofl riem waarvan 1 vak extra groot OUj in leer met 5 vakken riem 45 cm breed g Q Leren tas met m q 5 vakkentO|' Schouderschooltas m synth. vanaf.öUf' in leer45 g over een termijn van 120 of 180 mnd. f137.47 -- f201.60 -- f265.71 -- f 393.95 f522.19 - f 120,02 f 180,03 f240,04 f360,06 f480.08 10.000,- 15.000.- 20.000.- 30.000,- 40.000.- Aanvr. kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bcdr. mogelijk. Bel. bemidd. financ. ass-kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg Zaterdag 23 juli a.s is het Domburgse strand aan de beurt in de rij van de Se ven Up-jutteraklies. Jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar zullen dan juttend een deel van het strand afwandelen, uitgerust met jutter-pet en een papieren zak om het klein-vuil op te rapen. Aan het eind van de wandeling mogen de kringen graven naar in het zand ver stopte prijzen. Het verzamelpunt in Domburg is bij de Hoge Hil, Paal 14. Aanvang 14.00 uur. Koopt U gezellig in onze platen- kelder Niouwondijk 35-37 Vlissingon Oók ingang Nieuwstraat

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1