HELMO BOETIEK Internationaal Jeu des boules- toernooi in Middelburg Speelwerktuigen voor "Vijvervreugd" DOE-HET-ZELF! BIJOU MS OPRUIMING! OPRUIMING! OPRUIMING! Zaterdag a.s. in Park Toorenvliedt rpbTSSSS Tuinartikelen Huishoudelijke artikelen Ijzerhandel ROOVERS Nü glazen literfles van130 wor^QQ VOORDEELVERKOOP SCHOOLTASSEN <rnooi vakken BUITENLANDS^ GELD .JÉ 79e jaargang no. 28 - woensdag 13 juli 1977 DAUWENDAELE ROOVERS LEER B AZUINK W ARTET "DE BEUK" ROOVERS LEER F 100.- EXPOSITIE ZEEUWSE KUNSTENAARS TASSENZAAK Enorm veel koopjes. Kom kijken. Dit zijn te gekke prijzen. en uw reis- en yujt bagageverzekeri ngjfv^^ Vm HP ZEEUWSE g— IMUTS SPAAR BANK a AL BIJ HOBBYHUIS GEWEEST? SUEDE EN LEREN KLEDING TASSEN Schoenen en sandalen voor dames, heren en kinderen [ÖÖVERS SCH0ENEF natuurlijk lekker Prachtige kinderwoning SUEDE EN LEREN KLEDING TASSEN Yl//fo 10 jaar GARANTIE op het van de tassen Lange Delft 44/Segeersstraat 4a, Middelburg DE ZAAK OP DE HOEK 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 LANGE DELFT 61, MIDDELBURG. Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBIV\ I Mil DE VI.ISSINGI R Hl''IS-A A HI IS OP .1 HI I I HI Rl N V cl 11 LIL 11 V bondsspaarbank Wie in Frankrijk is geweest heeft onge twijfeld Jeu de Boules zien spelen. Zeker degenen die in het Zuiden van Frankrijk hebben vertoefd, zijn in de gelegenheid geweest om de latere uren van de middag, als de ergste zomerhitte is verdwenen, de verwoede jeu de boules liefhebbers aan het werk te zien. Dat wil overigens niet zeggen dat dit spel, waar sterke concen tratie voor nodig is, niet op andere plaatsen gespeeld wordt: waar je ook komt in Frankrijk: overal is elwel een laan waar men met de regelmaat van een klok samenkomt om het edele spel te beoefenen. Het kan er bar spannend aan toe gaan. omdat een uiterst nauwkeurige worp van een speler snel teniet kan wor den gedaan door een volgende speler. Tot voor een jaar ongeveer was er van het jeu de boules eigenlijk alleen nog maar sprake in deze streken op het strand. Daar zag je - en zie je trouwens nog kinderen het spel beoefenen op het harde zand. vlak aan zee. Alleen een aantal Fransen dat bij Pechiney werk zaam was, hield zich op een wat meer professionele manier met jeu de boules bezig. De belangstelling voor al wat Frans is nam in de afgelopen jaren een hoge vlucht en op het hoogtepunt van deze periode ontstonden in Middelburg plannen voor een Franse week. Door allerlei omstandigheden binnen de or ganisatie is deze echter niet van de grond gekomen. Wel resteerde een groepje mensen dat zich fervent liefhebber toonde van jeu de'boules. Regelmatig werden bijeenkomsten gehouden waar bij de ballen lustig rolden over de paden van hel park Molenwater. Zo ontstond stilaan Petanque. dal sinds kort een heuse vereniging is. kompleet met sta tuten etc. De belangstelling bleef niet alleen beperkt tot Middelburg; ook in Goes waren een aantal mensen die de- smaak van hel ballenspel te pakken kregen en ook daar is inmiddels een club opgericht, genaamd "Le Bastion". Kor tom: hel jeu de boules had in Zeeland vaste voet aan de grond gekregen. Jeu de boules is een spel dat op het eer ste gezicht kinderlijk eenvoudig lijkt: er wordt een klein houten balletje een me ter of zes. zeven weggeworpen en daarna is het zaak dat de spelers met een meta len bal werpen, zodanig dat de speelbal zo dicht mogelijk bij het houten balletje blijft liggen. Per deelnemer mogen drie ballen gegooid worden. Er wordt ge speeld in groepen van 2. 3 of 4 personen en de groep die de meeste punten weet te scoren, is zoals te doen gebruikelijk in de wedstrijdsport, winnaar. Maar. het spel mag dan eenvoudig lijken, het zal bij een nadere kennismaking wel blijken dat lang niet iedereen zuiver gooien kan. Er is een vaste hand voor nodig, een scher pe blik en ook een beetje afstand kun nen schatten is nooit weg bij een sport als deze. Ondanks dat het er wel eens een beetje fanatiek aan toe kan gaan. is het jeu de boules een uitermate gezellig spel. Zeker als er een behoorlijk aantal deelnemers zijn, is er ruim tijd voor een praatje "langs de baan". Jeu de boules kan beoefend worden door jong en oud omdat het niet in de eerste plaats aankomt op kracht. Oefe ning daarentegen is beslist noodzakelijk. Toernooi Even terug naar nu: in Middelburg zullen nu zaterdag 16 juli a.s. naast leden van "Petanque" en "Le Bastion" ook spelers aantreden uit België, terwijl voorts een aantal Fransen heeft ingeschreven. Ook uit tal van Nederlandse jeu de boule kringen is al belangstelling getoond, met name uit Boxtel en Den Haag, en verder uit tal van andere plaatsen in den lande en vanuit dorpen op Walcheren en Be veland. Al met al belooft het een prachtig toer nooi te worden met ruim 200 deelne mers. zo is althans de verwachting van Bert Vermeer, wedstrijdsekretaris van het organiserende "Petanque". Men kan zich nog inschrijven voor het toernooi tot en met a.s. vrijdag bij Bert Vermeer. Volkerakstraat 33. Middelburg, met in achtneming van het feit dat ook de naam van de partner (s) opgegeven moet wor den. Het toernooi begint 's morgens om half tien in Park Toorenvliedt (gelegen aan de weg naar Koudekerke) en duurt tot een uur of vijf, zes, 's middags. Het is de bedoeling dat elk een 6 tal wedstrijden speelt, waarna vanzelf een Nieuwendijk 35-37 Vlissingen groep in de finales belandt. Voor de winnaars is een beker beschikbaar ge steld. terwijl ook geprobeerd wordt om iedere deelnemer een prijsje te verstrek ken. Rondom het toernooi zijn wat "feestelijke aankledingen" gedacht in de vorm van stands met Franse kaas en wijn, een Eifellorentje. etc. Voor degenen die geinteresseerd zijn in het jeu de boules spel: Zowel Le Bastion als Petanque kunnen nog mensen ge bruiken. Le Bastion heeft op woensdag avond de vaste clubavond bij het Goese evenementen terrein (onderaan het Bastion op de paden wordt gebouled) en ^Petanque speelt elke maandagavond op VRIJLANDSTRAAT 47 Mevrouw C. Rasenberg-Franois, comité kinderzegels V.V.V. Middelburg over handigde op "Vijvervreugd" aan dr. Hottentot een cheque van 10.000.- be stemd voor de aanschaf van houten speelattributen voor het paviljoen "Het Winterkoninkje" waarin zwaar gehandi capte kinderen verblijven. Het bedrag is een gedeelte van de opbrengst van de Lange Delft 17, t.o. City Theater De mooiste collectie van Zeeland l1. L. DELFT 48 Middelburg Lange Delft 31 aktie Kinderpostzegels 1976, die totaal acht driekwart miljoen opleverde. De heer Hottentot nam de cheque blij in ontvangst en merkte op dat met dit geld nu juist "de franje" rondom de verzor ging van het diep gestoorde kind kan worden gemaakt, waarvoor een van de grootste vreugdes juist in de ontspan ningssfeer ligt. Ook de heer Almekinders. aanwezig namens het bestuur van Vijvervreugd sprak zijn vreugde uit over het feit dat Vijvervreugd een bedrag van 10.000- kreeg aangeboden. Geheel in dezelfde sfeer lieten ook de paviljoenleiders zich uit, zij hadden al een hele verlanglijst van speelmateriaal opgesteld, o.a. een klimrek, een hobbeleend, speciale schommels, een evenwichtsbalk, speel- hutten en picknick tafels waaraan de kinderen buiten kunnen spelen. Alle at tributen komen voor het paviljoen "Het Winterkoninkje" te staan. Op 16 juli a.s. zal het bazuinkwartet van het Koninklijk Muziekconservatorium te 20.00 uur in de Grote Kerk te Veere optreden. Het kwartet bestaat uit de medewerkers Jozef Janssens. Luc Stroeykens, Bernard Cosaert, Johan van Isegem. Het programma bestaat uit de volgende werken: 1. A la bataglia- Heinrich Isaac. 2. Ricercai del duo decimo Tuono- A. Gagrieli. 3. Drei Eguale- L. Van Beethoven. 4. Suite for four trombones- Gordon Jacob. 5. Suita na 4 juzony- K. Serocki. 6. Etre ou ne pas ëtre- H. Tomasi. 7. Suite voor vier trombonen- Flor Pee- ters. Op 23 juli worden er in de Grote Kerk authentieke Zeeuwse kostuums getoond door de groep van mevrouw de Jager uit Domburg. Aanvang 20.00 uur. kaarten aan de kerk. het Molenwater, in het park. Aanmel den kan men respectievelijk bij de se- kretaresse van Le Bastion, Anneke Swemmers. Westwal 91, Goes. tel. 01100-28570 en bij de sekretaris van Pe tanque. Bert Vermeer, Volkerakstraat 33. Middelburg, tel. 01180-36121. Na het daverende punkrockconcert van de Engelse groep 'Squeeze' treedt er za terdag 16 juli a.s. weer een Engelse rockgroep in 'De Beuk', Herengracht 52 te Middelburg op. Ditmaal is dat de hardrockgroep 'Old Tennis Shoes' uit Machester. 'Old tennis Shoes' speelt stevige, swin gende hardrock en heeft zojuist een tournee door Zuid-Nederland achter de rug. Na 'De Beuk' zullen zij nog optre den in enkele grote centra in de Rand stad. Vandaar keren zij terug naar En geland om studioopnamen te maken. De bezetting van de groep is: Kevin Chapman, sologitaar; Nick Walker, basgitaar: Jon Callie Ramsay, drums; Jon Preston, piano; Jon Williams, moog synthesizer. Aanvang 21.00 u.; entree 5. Magere Chacodrank Geldig van 27 juni t/m 16 juli •A x F- f Dit fraaie speelhuis zal voor de kinderen vele uren vermaak betekenen. De woning is ca. 180 cm hoog, 210 cm lang en 120 cm breed. Er is ruimte genoeg voor een tafel en een paar stoelen en ook het speelgoed zal gemakkelijk een plaats vinden. Het gebouw wordt gemaakt van watervaste multiplex. Als u het goed verft dan zal. met weinig onderhoud, de levensduur jaren zijn. De door u aan dit speelhuis bestede uren zullen in een veelvoud daarvan, speelplezicr voor uw kinderen betekenen. Het nummer van deze Karweipost tekening is 800. U kunt de tekening bestellen door storting van 8.= op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. nr. 800. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door U bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een plantenbak op wielen (Fa/Vl. 1680, 10. een klaptafel voor het terras (Fa/VL. 606. 8. een semi-v. bodemboot met veiligheidscompartiment (Fa/Vl. 1643, 20. en een grootmoeder-klok met boog-wijzerplaat (Fa/Vl. 1337. 15. Lange Delft 17, t.o. City Theater De mooiste collectie van Zeeland eige- Van 16 tot en met 21 juli a.s. zal in het kunstenaarscentrum in de Lange Noordstraat te Middelburg een ver kooptentoonstelling gehouden worden, waaraan vele Zeeuwsche kunstenaars deelnemen. De tentoonstelling heet: honderd gulden expositie. Dit betekent, dat de koper Y H Ruime schooltas 1 6»"~~ Schooltas synth. leer, 4 vakken Q J| riem f Grote schooltas, tuigleer, grote q q I Schooltas synth. leer, 4 vakken Ofl //jvvC riem waarvan 1 vak extra groot OU» in leer 45 j*"- met 5 vakken riem 45 cm breed g Q Leren tas met m q 5 vakken'fu, Schouderschooltas m synth. vanaf. in leer45 g voor maximaal honderd gulden naar wordt van een kunstwerk. Het idee voor deze expositie is ontstaan binnen de Zeeuwse Kunstenaars Vere niging: GROEP WEB. Ruim twintig Zeeuwse kunstenaars hebben positief gereageerd op dit idee en representatie ve kunstwerken ingestuurd. De gedachte achter deze tentoonstelling is, om de beeldende kunst voor een groot publiek toegankelijk te maken door een grote verscheidenheid Zeeuwse kunst te exposeren en voor een betaalbaar be drag aan te bieden. De deelnemers hopen, dat de opzet van deze tentoonstelling de belangstelling voor de Zeeuwse kunst zal bevorderen en dat herhaling in wellicht uitgebrei dere vorm mogelijk zal zijn. U bent van 16 tot en met 21 juli welkom van 11.00 tot 21.00 uur in de Lange Noordstraat. De deelnemende kunstenaars zijn: Micms van Citters, Pieter Dekker, Han v.d. Broeke, Lein Kaland, Ernest Joa chim, Jan Haas, Leonard Maas, Wim Hofman. Henny Huscr, Liesbeth Huser, Liesbeth de Jonge, Joop Kroon, Gerard Menken. Andries Minderhout. Lienke Reynhoudt. Ronald Vonk, Jeroen van Westen. Joke Noest. Toos de Herder en Ko de Jonge. over een termijn van 120 of 180 mud. f 137.47 - f201.60 I'265.71 - I'393.95 - f 522.19 - f 120.02 f 180.03 f 240.04 f360.06 f480.08 10.000.- 15.000.- 20.000.- 30.000.- 40.000.- Aanvr. kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedr. mogelijk. Bel. bemidd. financ. ass-kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1