r;,t HELMO BOETIEK Pijlerdaniy Recreatie en Kerncentrale stonden centraal IWi Vrouwenbeweging "Kom uit je huis" zit echt niet stil BIJOU DOE-HET-ZELF! Overheid wil autogebruik matigen :v Zeeuwse Milieuraad kwam bijeen UIT 1000 KOFFERS 22.- 29.- kom uit je huis B. MIDAVAINE Tuinartikelen Huishoudelijke artikelen Ijzerhandel ROOVERS BUITENLAND. GELD ZEEUWSE NUTSSPAARBANK tildeiiike prijsverlaging koop nu direkt, het meest komplete orgel voor een 1.1000,- lagere prijs mossel versteege Feestelijk besluit van eerste jaar f 795,-- f 149,-- Matig bezochte voorlichtingsavond ROOVERS LEER 00VERS SCH0ENEH OPEN AVOND "DE HAYMAN" i 79e jaargang no. 22 - woensdag 1 juni 1977 3$ Zeelp^YL en uw reis- en bagageverzekering van de )i bondsspaatixutk riha vanaf f.2450.- 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 De Kofferzaak van Zeeland J Gas- en Loodgietersbedrijf DE GAS- EN SANITAIR SPECIALIST met de grootste sortering in Middelburg ETNA GASFORNUIS ERRES WASAUTO MAAT TOILETKAST TEVENS CV-INSTALLATIE en Bouwpakketten SUEDE EN LEREN KLEDING TASSEN YLL KHAKI. blouses28.90 rokken59.00 TERLENKA BROEKEN, nieuwe modellen en kleuren69. SPIJKERBROEKEN EN KHAKIBROEKEN. de nieuwste modellen Lois-Levis enz. 59.00-66.00 TRUITJES enT-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT 61, MIDDELBURG. De Faam WAARIN OPGENOMEN-GROOT WALCHEREN' IN COMBINATIE MET DE Vl.ISSINGF.R HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN De interparlementaire werkgroep die een studie heeft gemaakt over de mogelijk heid de pijlerdam in de Oosterschelde te voorzien van een zo groot mogelijke doorlaat opening, heeft verzuimd een kosten-baten analyse op te nemen in haar rapport, waardoor onvoldoende tot uiting komt dat tegen de extra kosten van ca. 160 miljoen gulden voor de grootste opening ook een aantal extra baten kunnen staan. De heer R. J. Wil- lems van de Zeeuwse Recreatieraad merkte in dit kader in de jongste verga dering van de Zeeuwse Milieuraad op. dat deze extra baten vooral zouden kun nen liggen in het minder aantal havens dat moet worden aangepast. Tevens bracht hij onder de aandacht dat door het aanbrengen van een zo groot mogelijke opening, een getijdegebied gehandhaafd blijft van grote waarde. Voor wat betreft de werkgelegenheid bleek volgens de heer Willems de keus van de grootste doorlaat de beste, van wege het feit dat deze 1500 extra man jaren oplevert. Ook de heer J. M. Ban- nink van het Zeeuws Coördinatieorgaan was van mening dat Gedeputeerde Sta ten van Zeeland er goed aan hebben gedaan te kiezen voor een grootste ope ning in de pijlerdam. "Er is al een be langrijke concessie gedaan toen besloten werd om deze zeearm te sluiten" aldus de heer Bannink "en niet de dijken op te hogen. De kansen voor het behoud van het milieu van de Oosterschelde. een In een tijd van prijsverhogingen bieden wij u het meest komplete orgel: de RIHA Syntone van 6995.- voor 5995.- aan. Het orgel beschikt o.a. over Trio, presets, synthesizer- stemmen en vele, vele andere extra's VA*cla Rlha ora Ook u kunt ïirekt orgelspelen op de Rlha orgels met het unieke Speed Music systeem. Lange Delft 103-105 Middelburg. Lange Kerkstraat 41 Goes. Den Haag/Deltt/RIjswijk/Zoetermeer/ Heerlen/Groningen/Leidschendam/ Middelburg/Goes zeer waardevol milieu, zijn natuurlijk veel groter nu. De heer K. Duursma (Delta Instituut Hydrobiologeisch onderzoek) achtte een grote opening vooral van belang ter voorkoming van ziekten bij de oesters. Ook voor de mosselkultuur is een grote opening in de dam noodzakelijk. De heer Becu merkte op dat door het aan brengen van de grootst mogelijke opeing echter geen extra belasting zou mogen ontstaan t.a.v. andere dingen. Noch in financiële noch in tijds-zin. De heer W. Goeman, secretaris van het Landbouw schap. stemde met hem in en stelde dat de oplevering in 1985 gewaarborgd moet blijven. De heer Rammeloo van Zevi- bel, maakte een kanttekening bij de plannen om specie uit het Kanaal door Zuid Beveland bij Yerseke in de Oos terschelde te deponeren. Door het zich verleggen van de stroming zou gevaar kunnen ontstaan voor de mosselverwa- terplaalsen. Als een van de extra's bij de aanleg van een een grote opening in de dam. ziet hij het feit dat er dan geen kunstmatige mosselverwaterplaat, aan- legkosten 150 miljoen, hoeft te ko men. Gedeputeerde mr. J. F. G. Schlinge- mann konstateerde dat de plannen om de Oosterscheldtf in 1985 afgesloten te hebben (zie plan Klaasesz) nog steeds bikkelhard op tafel liggen. Voor 1 sep tember a.s. moeten beslissingen geno men worden omdat anders de hele zaak zeker een jaar moet worden uitgesteld. De financiële kant van de zaak moet door regering en parlement bekeken worden, zo stelde hij. Het argument dat er naast de extra kosten ook baten zijn opgedoken, wilde de heer Schlingemann als argument gebruiken om bij de rege ring te pleiten voor de grootst mogelijke doorlaatopening in de pijlerdam. RECREATIE DISCUSSIENOTA. De Raad voor het Milieu toonde zich over 't algemeen nogal ingenomen met de doelstellingen die worden genoemd in de Zeeuwse Recreatie discussienota. Het is duidelijk dat op een aantal plaat sen in de provincie pas op de plaats ge maakt zal moeten worden wil de re creatie niet ten koste gaan van het mi lieu. Door de steeds groter wordende stroom toeristen die hier zijn vertier komt zoeken, raken bepaalde plaatsen oververzadigd. Met name de zuidwest kust van Walcheren zit al vol. Er bes tond bij de leden van de milieuraad verschil van mening ten aanzien van de ontwikkelingen van nieuwe stukken re creatiegebied: de heer Becu stelde dat het lang niet altijd mogelijk is om nieu we mogelijkheden voor recreatie te scheppen (nieuwe gebieden) zonder dat daarbij bepaalde milieuwaarden wor den aangetast en de heer Goeman was van mening, dat men vooral met de be langen van de landbouw rekening moest houden, met name bij de aanleg van bossen en waterpartijen. De door de Raad voor het Milieu ingestelde werk groep onderschreef overigens het stre ven naar kwalitieitsverbetering in de bestaande rekreatiegebieden. al hoewel deze verbeteringen niet mogen leiden tot een grotere druk op de aangrenzende gebieden met hoge natuur- en land schappelijke waarden. Juist daarom zou de aanleg van nieuwe bos- en waterpar tijen uitkomst kunnen bieden door het -in de toekomst- verminderen van de drukte in de bestaande gebieden. Eve neens werd onderschreven dat er meer rekreatiemogelijkheden in de buurt van woongemeenschappen dienen te ko men. waardoor de verkeersstrom naar de recreatiegebieden zou verminderen. De gedeputeerde nir. Schlingemaann vond dat in de eerste plaats bij plannen van recreatie gebieden rekening met het milieu gehouden dient te worden. Het is zaak dat we de recreant begeleiden, al dus de gedeputeerde. De direkteur van de Planologische dienst de heer ir. R. M. Th. Adriaansens onderstreepte het be lang van een integraie benadering van het rekreatieve beleid. Wanneer op een gegeven moment de toeloop te groot word', vond de heer Adriaansens. moet de deur maar dicht. Er is voor een inte grale afweging immers wat rust nodig. KERNCENTRALE 2. In de zitting van de Milieuraad werd ook aandacht besteed aan Het Aanvullend Stuktuurschema Elektriciteits Voorzie ningen (ASEV). De meerderheid van de raad schaarde zich achter het standpunt van provinciale staten dat. wanneer er sprake is van een nieuwe kerncentrale in Zeeland, deze bij Borssele moet komen. De heren Bannink en Willems lieten weten dat naar hun idee uitbreiding van het aantal kerncentrales onjuist is en dat, aldus de heer Bannink, wanneer wordt uitgegaan van de zoneringsnormen die in het schema vermeld staan, in het hele Nederlandse kustgebied geen plaats is voor kerncentrales. De zonering zoals gegeven in het schema, vond de heer Adriaansens van de PPD overigens zeer onzorgvuldig. Volgens deze normering is het aantal mensen dat in de buurt van een K-centrale woont van minder be lang dan een spreiding van de bevol king. FILM IN "DE BEUK". Zaterdag 4 juni komt in "De Beuk". Herengracht 52. de film "Chinatown" naar do roman van Polanski. met in de hoofdrollen Jack Nicholson en Faye Dunaway. Een spannende film die zich afspeelt in de wereld van de misdaad. Een man die op onderzoek komt er al gauw achter dat hij het deksel van een beerput heeft geopend. Met de dag ne men de complicaties toe en tenslotte wordt zijn lie. haam in een watertank gevondenAanvang voorstelling: 22.00 u.. entree 3.-. over een termijn van 120ofl80mnd. 10.000- 15.000,- 20.000 - 30.000- 40.000- f 137,47 - f201,60 - f265,71 - f393,95 - f 522.19 - f 120,02 f 180,03 f240,04 f360,06 f480,08 Aanvr. kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedr. mogelijk. Bel. bemidd. financ. ass-kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg Kom uit je Huis - Middelburg Is aan het eind gekomen van het eerste jaar van haar bestaan. Een jaar waarin nog al het een en ander is gebeurd. Naar aanleiding van een initiatief van enkele vrouwen uit Middelburg werd met behulp van de Welzijnsraad en de Hayman de vrou wenbeweging op de been geholpen., die al vrij kort na de eerste toen nog onofficiële bijeenkomst in het Zuiderbaken, in het middelpunt van de belangstelling stond. kO KUNT U KIEZEN in onze speciale koffer-étage Koffers voor elke reis en voor elke prijs. In elke maat. Voor elke smaak. Sterk en licht. Merken als SAMSONITE, DEL SEY, SIM enz. Deskundig advies, gebaseerd op jaren lange ervaring. Ritskoffers vanaf tot 60,- Koffers met riem vanaf tot 195,— Lange Delft 44 Segeersstraat 4a - Middelburg Het was inderdaad een idee dat duide lijk aansloeg. Op korte termijn on- tst4onden daarna tal van groepen, een hobby en een yoga groep, een groep Engelse conversatie, een kinderoppas dienst. kinderspeelgroepen, vrouwen- praatgroepen en diverse werkgroepen. In totaal nemen nu een 80 vrouwen ak- tief deel aan de aktiviteiten. Ter gelegenheid van de eerste verjaar dag van "Kom uit je Huis" heeft Joan Balleur een cabaretprogramma samen gesteld dat bestaat uit een aantal aan- trOkekelijke onderdelen. Zo is er een parodie op de Sterreklame. een vrou- wen-ABC en tal van leuke liedjes. Platen en muzikale begeleiding ondersteunen het geheel. De avond is uiteraard bes temd voor de vro/ en van "Kom uitje Huis" die echter ook - ter kennismaking - hun echtgenoten mee kunnen brengen. Verder is de avond toegankelijk voor iedereen die wat meer over "Kom uitje Huis" aan de weet wil komen. De avond begint op vrijdag 3 juni om 20.00 uur en duurt tot ca. half twaalf. De begeleiding van "Kom uitje Huis" geschiedt nog steeds door de opbouw werker van de Welzijnsraad en vanuit de Hayman. John Frank vertelt dat de be geleiding in het volgend seizoen wat strakker zal zijn. intensiever eigenlijk, om vooral tijdens de gesprekken in de vrouwenpraateroepen wat meer lijn te brengen. Behalve de bijeenkomsten bj de vrou wen thuis, telkens speelt een ander voor gastvrouw, zijn er ook de vaste koffie- morgens in het Zuiderbaken, waar altijd levendige belangstelling voor bestaat. Behalve de groepsaktiviteiten waren de vrouwen van "Kom uit je Huis" ook diegenene die de eerste stoot gavan aan de Moedermavo en er zijn nu plannen voor een VOS kusrsus gemaakt. Op de jubileumavond wordt ook het nodige gedaan aan zelfwerkzaamheid, men kan er bingo spelen en er wordt een quiz georganiseerd. Al met al een dui delijk teken dat de vrouwen van "Kom uitje Huis" bepaald niet stilzitten! luxe uitvoering met grill, draai-spit en beveiligde oven van f 1065,- tijdelijk slechts type AWD 526 met regelbare ccntrifugesnelheid. volgens con sumentengids de beste wasauto maat, van f 1372, tijdelijk f1072,-- Allibert met verlichting. 3 deurs van f 198.slechts „DOE-HET-ZELVERS" kunnen bty ona terecht voor al hun materialen Langeviele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 X VOGELBAD MET PLANTENBAK Dit prachtige vrgelbad zal een welkome attractie zijn voor de vogels tijdens warm droog weer en een leuke toevoeging aan uw tuin of patio. Het wordt gemaakt van een paar plankjes, een stuk ijzeren pijp en een zak kant- en klaar beton. Het sChotelvormige bad bevindt zich op ca. 85 cm hoogte en heeft een sierlijke randafwerking. Dé plantenbak kan naar keuze worden uitgevoerd met bodem voor gebruik in uw patio of zonder bodem direct op de grond. Tekening nr. 529 geeft u de afbeelding op ware grootte en uitgebreide in- strukties voor het bouwen van deze leuke tuinversiering. U kunt de tekening bestellen door storting van 6.50 op postrekening 35.67.600 van Kanveipost B.V. te Amstelveen onder vermelding van Fa./VI. nr. 529. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een wandklok (Fa/VI. 360. 10.= een hondehok (Fa/VI. 1580. 8. een Alexander grootvadersklok (Fa/VI. 1344. 15.= en een klein speelhuis (Fa/VI. 1670, 10. De belangstelling voor de voorlichtings bijeenkomst in de Concert- Gehoor zaal te Middelburg in het kader van Spreek mee over de toekomst (planolo gische kernbeslissingen), was zeer gering toen daar vorige week het voorlichtings team van het ministerie van verkeer en waterstaat een verhaaltje kwam afsteken over dit omstreden schema. Zoals bekend zal zijn. is het oude struc tuurschema drastisch uitgedund tot een grofmazig wegennet op de nieuwe structuurkaart. De oude kaart dateerde al van 1966. Mede gezien het zeer kleine aantal vragen dat het team na de vier inleidingen over verkeer en vervoer te verwerken kreeg, merkte voorzitter Hoogenboom op dat de Zeeuwen nogal kontent schijnen te zijn met het bes taande wegennet. In Zeeland is slechts één weg gesch apt van het geplande net: de weg van Ter- neuzen naar de Belgische grens, een ge deelte van RW 61. Duidelijk blijkt dat de regering voorkeur geeft aan een her ziening van het autogebruik in Neder land. de voor- en nadelen van het auto gebruik worden tegen elkaar afgewogen en men is er vanuit gegaan dat het openbaar vervoer dat de laatste jaren Lange Delft 17, t.o. City Theater De mooiste collectie van Zeeland L DELFT 48 Middelburg Lange Delft 31 met steeds groter wordende tekorten heeft te kampen, bevorderd dient te worden. In het structuurschema is spra ke van 2 fasen voor lange termijn plan nen: de eerste loopt tot in de jaren 90. Hiervoor wordt aangegeven wat er waarschijlijk moet gebeuren: voor de periozide erna jn verschillende moge lijkheden opengehouden. De overheid is ook een absoluut voors tander van fiets en bromfiets. Vandaar dat de aanleg van fietspaden en brom fietspaden lang de wegen in het middel punt van de belangstelliA staat. Over igens beseft men terdege dat een groei van het wagenpark tot zeker 1990 on vermijdelijk is. Zowel hij de aanleg van (brom)fletspaden als hij de aanleg van wegen en andere verkeersvoorzieningen moet terdege rekening gehouden wor den met hel milieu, aldus het structuur schema. dat ook wil voorzien in tal van Nieuwendijk 35-37 Vlissingcn Op de foto: de nieuwe autoweg in Mid delburg rond het Zuidsloe. mogelijkheden om het verkeer in de steden wat vlotter te laten lopen. Ook binnen de stad kan de fiets of de brom mer aantrekkelijk zijn als vervoersmid del. mits er voldoende beveiligde wegen worden gemaakt voor deze tweewielers. Als het echt nodig mocht blijken te zijn in de toekomst (en uitvoerbaar), wil men in de grote centra het z.g. prijsmecha- nisch rijden invoeren, dwz. dat de auto bij gebruik in de spits en in het stads verkeer extra zal worden belast. Dit kan desgewenst ook bij het parkeren in de stad worden toegepast. Kultureel Werk "De Hayman". een zelfstandig onderdeel van de Stichting Sociaal Kultureel Werk Middelburg, houdt op woensdag 8 juni a.s. om 19.00 uur een open avond van de kindergroe pen in Dauwendaele. De open avond wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum en het programma bestaat uit een optreden van de beat- dansgroep van 9-12 jarigen en de volks dansgroepen van resp- 6-8 en 9-1jari gen. Tevens zal er een tentoonstelling worden ingericht van werkstukjes van de kinderen van de instuiven en hand- vaardigheidsgroepen. De avond is bedoeld voor ouders en be langstellende wijkbewoners, zodat zij eens kunnen zien waar de groepen aan gewerkt hebben. De avond kan tevens gezien worden als een afsluiting van het seizoen 76/77. De toegang is gratis.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1