HELMO BOETIEK Orgel in Ned. Herv. Kerk werd grondig gerestaureerd Bijna drieduizend korfballers (-sters) op internationaal tournooi Swift DOE-HET-ZELF! Vlaamse schilder Gust Dierikx in Middelburgse Vleeshal Drie dagen feest in Veere OP HEMELVAARTSDAG IN MIDDELBURG Tuinartikelen Huishoudelijke artikelen Ijzerhandel ROOVERS B. MIDAVAINE EARES VAN 29 APRIL TOT 23 MEI A.S. SALARISREKENING ZEEUWSE NUTSSPAARBANK DIJ KWEL BV ROOVERS LEER MOTOCROSS khIki. terlenka brof.kf.n. spijkerbroeken fn kakibroeken, de nieuwste modellen Lois- Levis enz59.00 66.00 truitjes en t-shirts 79e jaargang no. 18 - woensdag 4 mei 1977 uw salaris via een spaargirorekening bi j de 'n Bondsspaarbank 2E HYPOTHEEK DICK SCHINKEL 01184-64455 automobielbedrijf YLLlJ VOORJAARS 1MODENIEUWS bij: OVERS SCH0ENÉH SUEDEEN LEREN KLEDING TASSEN Gas- en Loodgietersbedryf iJX^Ü ETNA GASFORNUIS 795,- WASAUTOMAAT TIJDELIJK 1072,- TOILETKAST 149,- GEKLEURDE WASTAFELS 139,- MISCHA DE VREEDE IN MIDGARI) blouses rokken59.00 nieuwe modellen en kleuren69.— erote keuze v.a9.90 LANGF. DELFT61 MIDDELBURG Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" I COMBINA I IE ME I DE VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALC Hl Rl N Ter ere van de ingebruikneming van het pas gerestaureerde orgel in de Neder lands Hervormde kerk van Veere, wordt in Veere gedurende drie dagen feestge vierd. De restauratie van het orgel werd uitgevoerd door de fa. Slooff te Ouder kerk aan de IJsel en heeft geresulteerd in, een prachtig stuk, dat nu weer in volle (klank)glorie prijkt in de Hervormde Kerk. De finishing touch was het aanbrengen van de beeltenissen van David met de harp en twee bazuinblazende engelen. De restauratie van het orgel, gebouwd door H.D. Lindsen. stond onder toezicht van de adviseur van de kerkvoogdij de heer K. Bolt. Het orgel stond eerder in de Katholieke kerk van Sassenheim en in de Gereformeerde Noorderkerk in Middelburg. Een van de hoogtepunten van het drie dagen durende feestelijk gebeuren is de tentoonstelling "De orgelpijp uit", een expositie over de ontwikkeling van het historische orgel in al zijn facetten, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om over een termijn van 120 mnd. 10.000.- 15.000- 20.000.- 30.000.- 40.000.- 137.47 201.60 265.71 393.95 522.19 Aanvraag kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedragen mogelijk. Bel bjmidd. financ. ass- kantoor Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg op een harmonium te spelen. Aan de tentoonstellingsopening op vrijdag 6 mei werken mee Veere's Genoegen, een blokfluitgroep en organisten. Het begin van de festiviteiten is op za terdag 19.30 uur als het orgel in gebruik wordt genomen. Van te voren zal Vee re's Genoegen een rondwandeling door de stad maken van 19.00-19.30 uur. Van vier uur 's middags tot half vijf kunnen bloemen, planten etc. naar de kerk wor den gebracht teneinde deze een bijzon der fleurig aanzien te geven. Ook de in breng van gebak wordt op hoge prijs gesteld. Op zaterdag 7 mei zullen de heren Slooff en Bolt van 10.30 tot 11.30 uur voor be langstellende orgelkenners en organis ten tekst en uitleg geven over de restau ratie van het orgel. Van 10.30-11.30 uur is er in het Veerse stadhuis een optreden van Ultrajectinum. een strijkersensem ble uil Utrecht. Van 14.00-16.30 uur is er een koormiddag in de Ned. Herv. Kerk waaraan tien Walcherse koren deelne men. Deze koren zingen onder leiding van Willem Vogel terwijl de Sweelinck kantorij uit Amsterdam liederen zingt uit het Liedboek. Om 20.00 uur volgt een orgelbespeling door Klaas Bolt. organist van de St. Ba- vokerk in Haarlem. Tevens zullen ook hier de strijkers van Ultrajectinum aan meewerken en de Sweelinckkantorij o.l.v. Willem Vogel. Men heeft dan vo lop de gelegenheid om te beluisteren hoe uitstekend de restauratie is uitge voerd en wat er allemaal met het orgel gedaan kan worden in handen van een bekwaam organist. Op zondag 8 mei is er van 11.00-12.00 uur een dienst in de kerk tijdens welke de Hervormde Gemeente van Veere het orgel in gebruik neemt. Voorganger is ds. R. Hoogenkamp. Medewerking ver lenen de Sweelinck kantorij en blazers. Om ongeveer 12.00 uur is er een postlu- dium met de Sweelinck kantorij en de strijkers van Ultrajectinum. Plaatsbewijzen - voor zover nog te krij gen - zijn af te halen - gratis - bij H.G.J. de Mey. Oude Wacht 2 en bij P.J. v.d. Horst/Kapellestraat 19 te Veere. Daar de restauratie zeer kQsibaar is geweest is het logisch dat de Hervormde Kerk van Veere voor grote uitgaven staat. Te neinde de schuld wat lichter te maken kan men een bijdrage storten op bank giro 36.52.05.370 t.n.v. Ned. Herv. Kerk Veere. Orgelkommissie, bij de Rabo bank te Veere. onder vermelding "De orgelpijp vol". Veerseweg 104 - Middelburg Industrieweg 35 - Vlissingen CITROEN Als er één korfbalvereniging is in de om geving die ervaring heeft in het opzetten van grote tournooien, is dat K.V. Swift uit Middelburg. Al jarenlang organiseren bestuursleden en spelers van deze aktieve vereniging internationale tournooien die inmiddels zijn uitgegroeid tot de grootste van Nederland. Om precies te zijn, wor den de Hemelvaartsdag-tournooien al gehouden sinds de oprichting van Swift in 1934, met uitzondering van enkele ja ren door bijzonder slechte weersomstan digheden en door de oorlog. Swift nam de organisatie over van de Zeeuwse Korfbal Bond, maar pas in de zestiger jaren groeide het jaarlijkse tournooi uit tot de I L. DELFT 48 Middelburg De mooiste collectie van Zeeland. Lange Delft 17. t.o. City theater. Lange Delft 31 huidige proporties. Op 19 mei a.s. is het weer zover: op het gemeentelijk sportcomplex Voorborch in Middelburg zullen in totaal 195 teams spelen, verdeeld over 19 velden voor se nioren, adspiranten en junioren en 7 velden voor pupillen. In totaal zullen die dag 394 wedstrijden worden gespeeld, waarbij zo'n 2769 deelnemers aktief zullen zijn. Van de 162 scheidsrechters die aangetrokken zijn om de leiding van de wedstrijden op zich te nemen wat betreft de arbitrage, spelen er 120 zelf mee. Aan het toernooi nemen 38 verenigin gen deel. waarvan 7 uit België. Swift neemt deel mét 17 ploegen. Excelsior uit Delft komt met 13 ploegen naar Mid delburg terwijl het Souburgse Animo 11 ploegen te velde brengt. Hoe groot de belangstelling voor het Hemelvaarts- dagtournooi is blijkt uit het feit, dat 20 ploegen van 12 andere verenigingen moesten worden afgewezen. Het korfbalevenement begint 's mor gens om 09.00 uur en zal precies om 16.55 uur beëindigd worden. Omstreeks kwart over vijf volgt de prijsuitreiking. Behalve om de prijs per afdeling wordt gespeeld om een wisselbeker bij de le afdeling senioren, op het ogenblik in bezit van H.K.V.. om die bij de eerste afd. junioren, momenteel in handen van Swift, de beker van de le afd. adspiran ten. in bezit van H.K.V. en om de wis selbeker pupillen, nu in het bezit van 's-Gravenzande. De wedstrijdleiding berust bij mevr. M. Maljers - lady speaker en de heren C.P. de Hond en P. Verhage. wedstrijdsekre- tarissen en de heren H. Bruggeman en H. Dekker. Bij het uitleggen van de velden, het schoonmaken van het terrein na afloop. EHBO. kaartverkoop, controle, toezicht op parkeerterrein etc. zijn ca. 170 per sonen betrokken. luxe uitvoering met grill, draai-spit en beveiligde oven van 1065,— tijdelijk slechts type AWD 526 met regelbare centrifugesnelheid, volgens con sumentengids de beste wasauto maat. van 1372, Allibert met verlichting, 3 deurs van 198,slechts kompleet met mengkraan en si fon van 191,60 tijdelijk „DOE-HET-ZELVERS" kunnen by om terecht voor al hun materialen Langeviele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 AANTREKKELIJKE WANDKLOK Een mooiere wandklok dan deze zult u niet gemakkelijk kunnen vinden. De vloeiende lijnen van de kast, de sierlijke urnen, het houtsnijwerk boven de wijzerplaat en de vrij bewegende slinger maken deze klok tot een begerens waardig bezit. Zij is ca. 75 cm. hoog en u kunt haar maken van een paar. plankjes, zodat het aantrekkelijk is hiervoor een mooie kwaliteit hout te kiezen. Indien u liever een wijzerplaat met boog monteert, kunt u hiervoor een passend gat uitzagen en het houtsnijwerk weglaten. In de klokkast kunt u verschillende typen uurwerken monteren. Tekening nr. 360 geeft u alle no dige details en de belangrijkste onderdelen op ware grootte, zodat u met de constructie weinig moeite zult hebben. U kunt de tekening bestellen door storting van 10,— op postrekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. nr. 360. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een multiplex vlet (Fa/Vl. 630, 20,— een klassieke boekenkast (Fa/Vl. 1048, 10,— een bar (Fa/Vl. 935, 8.— en een klassieke zitbank (Fa/Vl. 499, 6,50). Vorige week vrijdag werd in de Vleeshal te Middelburg de tentoonstelling van werken van de Vlaamse schilder Gust Dierikx geopend. Dat gebeurde door de heer Jack Verstappen, literator uit Blankenberghe. Enkele gedichten wer den voorgedragen door Germaine Dijk- hoff - Ceunen. Het in de Vleeshal geëx poseerde werk omvat een kleine 80 stuk ken, bestaande uit olieverfschilderijen, aquarellen, tekeningen en etsen. Ook zijn nog een aantal werkstukken van Gust Dierikx te zien in de Schouwburg daar de kollektie dermate uitgebreid is, dat ze niet in de Vleeshal alleen kon. De expositie is zeer de moeite waard: in alles wat er te zien is staat in hoofdzaak de mens centraal, vooral de mensen buitenaf, de boeren, hebben Gust Die rikx duidelijk als thema in hun ban. Gust Dierikx zelf hierover: "De strek kingen en stromingen van onze tijd gaan niet achteloos voorbij: al ondrerga ik ze, ik kan ze niet steeds toejuichen of er ontvankelijk voor zijn. De moderne kunst is volgens mij te universeel ge- Vworden. men schildert nu in Amerika, op de zelfde manie als in Europa of Ja pan. Toch zijn er nog kunstenaars die zichzelf blijven en de streek en hun ge aardheid behouden, oprecht zijn. zon der zich te verliezen in oneindige expe rimenten. Waarom heeft de moderne kunst de mens verbannen? De nieuwe kunststroming zal een reaktic zijn op 'terug naar de natuur' en 'terug naar de mens'. Ik zie de boer als thema van mijn w*erk. ik zie 'm in het licht van z'n werk en in het licht van deze tijd. Toch zal deze boer. ondanks alle vooruitgang en verruiming van zijn mogelijkheden ver bonden blijven aan zijn grond, hij zal die doorwroeten en bewerken, maar daarbij zijn aard en afstamming nooit verloo chenen." Deze "geloofsbelijdenis" van Dierikx komt in het werk duidelijk tot uiting. Het enige waar de kunstenaar mee ex perimenteert is de kleur. Telkens weer valt dit op in bijzonder fraaie komposi ties die soms iets grauws en dreigends hebben, zoals de uitbeelding van een 2ie advertentie met speciale aanbiedingen elders in dit blad. dijkdoorbraak waar de schilder zelf bij aanwezig was en later terugkwam in verschillende nachtmerries. Deze heeft Dierikx in wilde kleurstellingen weer gegeven tot een weergaloos document van water en geweld. Naast het kleur gebruik dat af en toe ook bijzonder uit bundig kan zijn - zoals in De Hippies - valt ook op dat hetgeen Gust Dierikx maakt, duidelijk herkenbaar is. De im pressionistische inslag in het werk maakt SCHELDEGOUWEN HEMELVAARTSDAG OOSTKAPELLE Aanvang training 11.00 uur. Wed strijden 13.30 uur. Volg de pijlen. het deste boeiender. Dierikx is ook verschillende malen te gast geweest in Zeeland, getuige het werk met als onderwerp Zeeuwsche vrouwen, Veere, Breskens, de boer uit Westkapelle, zeilers op het Veerse meer etc. Maar toch. telkens terugkerend in het werk, zijn er de mensen, de landerijen en de werkomgeving, drie elementen die voor Dierikx van zo groot belang zijn. Hij laat ze zien. elk tegen hun eigen achtergrond en in nauwe samenhang met de andere, samengevoegd in knap pe gedichten van kleur, het gewoon -al ledaagse herscheppend tot een liefelijk verhalend tafereel, daarbij echter ook het harde van het menselijk bestaan niet uit het oog verliezend, eerlijk open en bewogen, onmiskenbaar Gust Dierikx Vrijdag 6 mei is er in Midgard weer een schrijversavond, georganiseerd door boekhandel Fancy en Midgard. Als gaste zal dit keer aanwezig zijn Mischa de Vreede. Zij is geboren in Batavia en is letter kundige van beroep. Zij schrijft over kinder- en jeugdliteratuur in NRC/ Handelsblad, daarnaast is ze ook radio- medewerkster. Verder heeft zij ook werk vertaald van o.a. Bellow. Kosinski. Sin ger en Wolf. De onderwerpen die op de lezing in ieder geval aan bod komen zijn: Lezen en schrijven voor kinderen vanaf 13 jaar. over kinder en jeugdlite ratuur en over eigen werk De avond be gint om 20.30 uur. de entree is 4 50.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1