HELMO BOETIEK DOE-HET-ZELF! KONINGINNEDAG IN MIDDELBURG BIJOU "De achtergrond van enkele natuurver schijnselen" mossel versteege PERT VERLIEFD OP LEREN TASSEN B. MIDAVAINE GRAMMOFOON PLATEN Verkeersdebat PPR VVD S ALARISREKENING MOTOCROSS Interessante expositie in Middelburg de grote merken^^fe vindt u bij Mossel+Vensteege^1 Uitgebreid feestprogramma voor 30 april a.s. CHUI-COMITE ZANGAVOND "SURSUM CORDA" CDA VROUWEN BERAAD ZEELAND "CHAIN OF FOOLS" IN "DE BEUK" l\) 79e jaargang no. 17 - woensdag 127 april 1977 uw salaris via een spaargirorekening bij de ZEEUWSE NUTSSPAARBANK 'n Bondsspaarbank PROGRAMMA r pöv DIJKWEL BV r,e„'gbr Sportieve leren tassen vanaf 45,— tot 135,— TASSENZAAK Lange Delft 44/ Segeersstraat 4a MIDDELBURG 2E HYPOTHEEK NIEUW- ST. JOOSLAND SINT LAURENS DICK SCHINKEL 01184-64455 Gas- en Loodgietersbedrijf UZtN ETNA GASFORNUIS 795, ERRES WASAUTO MAAT TIJDELIJK 1072,- TOILET KAST 149,- GEKLEURDE WASTAFELS 139,- Voor al uw natuurlijk 28.90 KHAKI. blouses rokken59.00 ThRL.fc.iN KA BROEKEN. nieuwe modellen en kleuren69,- SPIJKERBROEKEN EN KAKIBROEKEN. de nieuwste modellen Lois- Levis enz59.00 66.00' TRHIT.IFSen T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANGP DELFT 61 MIDDELBURG De Faam WAARIN OPGENOMhN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DF VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WAI HER! N Zaterdag 30 april a.s. (Koninginnedag) belooft voor Middelburg een feestelijke dag te worden. De koninklijke vereniging "Uit het Volk-voor het Volk" heeft voor die dag weer een feestprogramma sa mengesteld dat voor jong en oud, zowel in de binnenstad als in de buitenwijken, voor de nodige afwisseling zal zorgen. Natuurlijk is er weer veel muziek, maar ook zal men zich kunnen amuseren met talrijke sportieve en andere spelen. Het bijna traditioneel geworden Zes kamp-spel zal men ditmaal niet op het programma zien. Maar daar is wel iets anders voor in de plaats gekomen, dat nog meer mensen - jong en oud - in actie kan brengen. Op de Markt en daaromheen gelegen straten van de binnenstad zal namelijk een familie ganzenbordspel worden georganiseerd. De opzet van het spel, dat is ontworpen in samenwerking met de Middelburgse padvinderij, is dat het wordt gespeeld in gezinsverband, dus ouders èn kinderen. Op de Markt kan men een formulier voor deelname kopen a 25 cent per per soon. Per gezin kunnen een of meerdere deelname formulieren worden gekocht, dus voor het gehele gezin óf alleen voor de kinderen. Het spel wordt gewoon gespeeld als thuis. Men gooit met een bepaalde dob belsteen. de medewerker telt het aantal gegooide ogen op het wedstrijdformu lier uit en parafeert dat hokje. Men wandelt naar dat geparafeerde hokje en men ziet daar vanzelf wat men verder moet doen. Wie de meeste punten ver gaart. wint het spel. Er zijn leuke prijzen beschikbaar, die na afloop op de Markt worden uitgereikt. Een ander vast programmapunt voor een koninginnedag: de lampionoptocht zal men dit jaar ook niet aantreffen. Daar is invoering van de zomertijd "schuldig" aan. Om de lampions bij donker te kunnen aansteken, zou men tot half tien moeten wachten, maar dat is te laat voor de kinderen. Daarom wil men nu om kwart over acht een feeste lijke optocht voor de kinderen houden, met vlaggetjes, niet brandende lampions en eventuele vrolijke costumering. Het programma dat is samengesteld en wordt uitgevoerd met een groot aantal wijk-, sport- en muziekverenigingen is van uur tot uur als volgt: 9.00 uur: Vlaghijsen. Padvindsters en padvinders zullen onder begeleiding van de Scouting Markt op de Markt 20 vlaggen hijsen. Na een korte felicitatie toespraak van burgemeester Wolters volgt er samenzang van vaderlandse lie deren met begeleiding van het Middel burgs muziekkorps en met medewerking van een 9-tal zangkoren. 9.00-11.30 uur: Zwemwedstrijden in zwembad Poelendaele voor leerlingen van de 5de en 6de klas t.m. 12 jaar van het basisonderwijs. Opgave via de scho len. Na afloop prijsuitreiking in het zwembad. 9.00-17.00 uur: Ringrijderij te paard op de Dam. 9.30-12.00 uur: Kinderspelen: Op de pleinen van de Sandenburgh en Admi raal-school voor leerlingen van kleuter en basisscholen in de Stromenwijk. 9.30-12.00 uur: In het Zuiderbaken tweemaal een voorstelling van het kin dercircus Hogerop uit Goes, voor de kleuters- en basisscholieren uit de Ma- gistratenwijk. 10.00-12.00 uur: Op de Markt voor kin deren van het kleuter- en basisonderwijs uit het Centrum, Klarenbeek en Grif- fioenwijk. 9.00-12.00 uur: Behendigheids-spelen op voetbalveld voor winkelcentrum Dauwendaele voor de basisscholieren uit Dauwendaele. 9.30-12.00 uur: Kinderkermis in Ont moetingscentrum "Dauwendaele" voor de kleuters uit Dauwendaele. 10.00-12.00 uur: In het van Epenpark voor kleuters van de kleuterscholen Ne- derstraat en Veersesingel en voor de leerlingen van de basisscholen "De Ar- neburch" en Jhr. Mr. A.F.C. de Casem- brootschool". Straattekenwedstrijd voor 3 verschillende leeftijdgroepen. Skelter races, op bijna echte skelters. 14.00-1630 uur: Op speelterrein aan Nassaulaan verschillende aktiviteiten als ringrijden, ballengooien, hengelen, eierrace. kussengevecht, touwtrekken, appelhappen, zaklopen, buslopen, spij kerslaan enz. Na afloop van de spelen prijsuitreiking ter plaatse. Voor Nieuw en St. Joosland en St. Laurens zie apart opgenomen programma's. 1030 uur: Accordeola uit Vlissingen brengt muzikaal bezoek aan Vijver- 2CV ff foTa j AUTOMOBIELBEDRIJF vreugd en M.T.V.'69 bezoekt Swerfrust. Onda Middelburg bezoekt hef Jacob Roggeveenhuis Noordsingel. Het Middelburgs Muziekkorps bezoekt het rusthuis "Griffioen". De Scouting-band bezoekt op 29 april het Bastion. Onda Nieuwland bezoekt op 5 mei het Jacob Roggeveenhuis in Dauwendaele. De Showband Juliana Middelburg be zoekt op 5 mei Ter Veste. Johan Friso bezoekt op 5 mei de Bach- tensteene en het verpleegtehuis Heeren gracht. 1130 uur: De ringrijders maken te paard een rondgang door de stad voorafge gaan door de Signaalafdeling van de Middelburgse Turnvereniging '69 met majorettenpeloton. Route: Dam, Molstraat, Spanjaard- straat, Balans, Wagenaarstraat, Noord- straat, Markt, Lange Delft. Korte Delft, Dam. 12.00-13.00 uur: Carillonbespeling door de stadsbeiaardier, de heer P.H. Broerse op het carillon van de Lange Jan. 14.00-16.00 uur: Familie ganzenbord spel. Het spel zal zich afspelen in de volgende straten: Markt, Lange Delft, Korte Kerkstraat, Abdij. Balans, Wage naarstraat, Hofplein, Lange Noord straat. Sebastiaanstraat, Stadhuisstraat, Herengracht, Seisdam. Achter de Hout tuinen, Langeviele. Plein 1940, Graven straat, Markt. Prijsuitreiking na afloop op de Markt. 14.00-17.00 uur: Ontspanningsmiddag voor bejaarden in de Concert- en Ge hoorzaal aan de Singelstraat 13. De Christelijke Brassband "Oefening na de Arbeid" Middelburg zal daar spelen en het Middelburgs Bejaardenkoor zal zin gen. Verder is er een Zeeuwse Kleder drachten Show van mevr. De Jager uit Domburg. Toegangsprijs 2,— per persoon. Kaarten vooraf verkrijgbaar bij het Dienstencentrum Schuttershof en indien nog voorradig 's middags aan de zaal. 20.15 uur: Feestelijke optocht. De bands zullen van de navolgende plaatsen ver trekken: Stromenwijk: vertrek Langeviele, Bui- tenbrug. Zandstraat, Langeviele, Bin- nenbrug, Langeviele, Pottenmarkt, Markt. Begeleiding junioren Trompet terkorps "Johan-Friso". Griffioen wij ken: vertrek Seisplein, Klein Vlaanderen, Volderijlaagte, Stad huisstraat, Markt. Begeleiding de Showband Juliana Middelburg. Magistratenwijk-Dauwendaele: vertrek Schroeweg, Schroebrug, Groenewoud, Vlissingsestraat, Gravenstraat, Markt. Begeleiding Euroband. Nieuw Middelburg: vertrek Schouw burg Molenwater, Koepoortlaan, Bleek, Haringplaats, Balans, Groenmarkt, Burgpromenade, Markt. Begeleiding Signaalafdeling M.T.V.'69. Klarenbeek: vertrek Gerbrandylaan hoek Sir Winston Churchilllaan, Wiardi Beckmanlaan, Noordsingel, Noordbrug, Noord poortplein, Noordpoortstraat, Korte en Lange Noordstraat, Markt. Begeleiding Scoutingband. Gezamenlijke vervolgroute vanaf de Markt: Lange Delft-Koorkerkstraat— Onder de Toren-Abdij défilé voor Dr. A. Boertien, Commissaris der Koningin in Zeeland en Burgemeester en Wethou ders van Middelburg, Balans-Korte Burg-Groenmarkt-Burgpromenade, Markt waar de optocht wordt ontbon den. 21.00 uur: Grote Concert-show op de Markt. Het Samenwerkingsverband Middelburgse Korpsen S.M.K. presen teert daar het programma dat in twee delen zal worden uitgevoerd. Om 21.00 uur starten de junioren vanaf de gele steentjes voor het stadhuis. Hieraan werken mee de Euroband met miniretjes uit Zuid, het juniorenkorps Johan Friso, de signaalafdeling van M.T.V.'69 met majoretten, het jeugd- korps van Onda, Middelburg en de ma joretten uit Nieuw Middelburg. Na de jeugd is het de beurt aan de se nioren. Op het middenterrein van de marict spelen vanaf een podium het Middelburgs Muziekkorps en de Chr. Brassband "ONDA". De Showband Ju liana Middelburg toont en speelt een gedeelte van haar nieuwste show, ver gezeld van haar majoretten-showgroep. Voor dit optreden der senioren zullen de over een termijn van 120 mnd. 10.000- 143,— 25.000,- 212,— 30.000,- 283 - 40.000- 544,- Aanvraag kosteloos-vrij besteding geld. Tussenl. en hogere bedragen mogelijk. Bel bemidd. financ. ass- kantoor 15.000- 20.000,- 354.- 410,- hekken worden verplaatst, zodat het publiek dit gebeuren van alle kanten kan gadeslaan. 2030 uur: Oranjebal met Muz 2000 in het Ontmoetingscentrum "Dauwendae le". 21.00-24.00 uur: Oranjeba! in het Zui derbaken met de band Tony en de Wild Berry's. In N.- en St. Joosland is het programma tot stand gekomen door samenwerking van "Oranje Bovenal" en Voetbal Ver eniging "Nieuwland". 9.00 uur: Opening van het feest door klokgelui. Tijdens het klokluiden steke men de vlag uit zodat het dorp weer in feesttooi prijkt. 9.30 uur: Kinderspelen op het sportveld van de voetbal vereniging "Nieuwland". 11.30 uur: Optocht met versierde fietsen. 1430 uur: Het juniorenkorps Johan Friso maakt een rondgang door het dorp. 15.30 uur: Van het Dorpshuis vertrek ken de deelnemende korpsen: de Showband Juliana Middelburg; junio renkorps Johan Friso; Signaalafdeling M.T.V.'69 met majorettes; de Euroband met miniretjes en de muziekvereniging "ONDA" Nieuwland naar het sportveld om daar een show te geven. 1630 uur: Voetbal wedstrijd: Veteranen Nieuwland tegen een nog nader bekend te maken elftal. 19.30 uur: Zeepkistenrace in de Van Walravenstraat. 21.15 uur: Lampionoptocht door Nieuwland met medewerking van "ONDA" Nieuwland. 9.30 uur: Kinderspelen: Voor de kleu terscholieren op de speelplaats achter het wijkcentrum. Voor leerlingen van de basisschool voor het wijkcentrum in de Van Cittersstraat. Tijdens een pauze bij de spelen treedt het jeugdkorps ONDA uit Middelburg op. 21.00 uur: Lampionoptuciü waarbij jong en oud wordt verzocht om verkleed deel te nemen. E.M.M. uit Serooskerke zal voor de muzikale begeleiding zorgen. Route: Wijkcentrum, Van Cittersstraat, St. Laurenslaan, Laan van Popkens- burg. Kasteelstraat, Van Borsselenlaan, Kerklaan, Boudaenlaan, Singelweg, Warnade. Wijkcentrum, einde. Paspoortstraat 14-16 Oost-Souburg Zondag 1 mei a.s. wordt er in de Kui perspoort te Middelburg aandacht ge schonken aan de politieke gevangenen in Chili, in het bijzonder aan de "ver misten" in Chili, sinds Pinochet daar aan het bewind is. De Chileense vluchtelingen, waarvan een aantal in Middelburg zijn komen wonen, voelen zich nog steeds solidair met hun gevangen landgenoten. De Chilenen uit Middelburg hebben samen met Rijn Schelde Instituut, P.S.P., P.P.R., C.P.N., Evert Vermeer Stichting, N.V.V. Jongerenkontakt, de jongeren centra De Beuk in Midgard en PvdA een comité gevormd, dat op 1 mei in de Kuiperspoort de huidige politieke si tuatie in Chili wil laten zien. Het programma bestaat uit de volgende items: 11.00 u. Fototentoonstelling en opening met Nederlandse spreker; 14.00 u. Films, o.m. Ik beschuldig (Io accuso); 16.00 u. Chileense spreker, Chileense zanger en voordracht van Chileense ge dichten; 17.00 u. Korte film met de laatste toespraak van Allende. Vanaf 15.30 u. zijn er Chileense hapjes ver krijgbaar en gedurende de hele dag is er koffie e.d. verkrijgbaar. 17.30 uur Diskussie met de Chilenen. Het comité rekent erop, dat velen de 1 mei-traditie willen vieren met een soli dariteitsbetuiging voor Chili in de Kui perspoort te Middelburg van 11.00-19.00 uur. luxe uitvoering met grill, draai-spit en beveiligde oven van 1065,— tijdelijk slechts type AWD 526 met regelbare centrifugesnelheid, volgens con sumentengids de beste wasauto maat, van 1372, Allibert met verlichting, 3 deurs van 198,— slechts kompleet met mengkraan en si fon van 191,60 tijdelijk „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b|| ons terecht voor al hun materialen Langeviele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 KLASSIEKE ZITBANK Deze zitbank is van hetzelfde ontwerp als de kloostertafel van tekening no. 1355. Zij kan worden gebruikt van de lange zijde van de tafel en is met zijn lengte van ca. 1.80 meter geschikt voor 4 personen. Tekening no. 499 geeft u alle belangrijke onderdelen van de bank op ware grootte, tezamen met materiaalspecificaties en uitvoerige instructies. De bank op de foto werd gemaakt van vurenhout, doch u kunt hiervoor natuurlijk ook een andere houtsoort nemen. Desgewenst kunt u het ontwerp ook gebruiken voor het maken van een kortere bank door de zitplank en dwarsliggers wat in te korten. U kunt de tekening bestellen door storting van 6,50 op postrekening 35.67.600 van Kanveipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. nr. 499. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een sportieve gladdekboot (Fa/Vl. 1600. 20,— een multiplex vlet (Fa/Vl. 630, 20,—een klassieke boe kenkast (Fa/Vl. 1048. 10,- en een bar (Fa/Vl. 935, 8,- Onder de titel "Want nu de Heer is op gestaan" werd zaterdag 23 april j.l. in de Zuiderkerk Schoutstraat Middelburg een gecombineerde voorjaarszang- en SCHELDEGOUWEN HEMELVAARTSDAG OOSTKAPELLE Aanvang training 11.00 uur. Wed strijden 13.30 uur. Volg de pijlen. samenzangavond van de Gereformeer de Gemeente gehouden. Medewerking verleenden de zangvere niging "Sursum Corda", het jeugdkoor "Blijde Stemmen", het kinderkoor "Van knop tot bloem", de soliste mevr. Beek man en de organist Bram Beekman. De koren traden zowel gezamenlijk als afzonderlijk op, gecombineerd ook met meezingen van het publiek. Er werden hoofdzakelijk paasliederen en vader landse liederen gezonden. De kerk was tot de laatste plaats bezet. De algehele leiding berustte bij de heer A. Joosse. Nog sieeds is de Delangstelliug voor astronomie (sterrenkunde) groeiende. Steeds meer mensen gaan zich verdiepen in zaken als de opbouw van het univer sum, de loop der sterren en planeten, het weer enzovoorts. Voor een stichting als de Volkssterrenwacht Philippus Lans bergen in Middelburg is dat natuurlijk alleszins plezierig, omdat deze stichting op haar manier al heel wat heeft bijge dragen tot de toename van de belangs telling voor astronomie hier in de regio. Een en ander heeft nu geresulteerd in het samenstellen van een boeiende expositie door Philippus Lansbergen, in het ge bouw op het Noordbolwerk 35, gelegen achter het ziekenhuis. De titel die de ex positie meekreeg luidt: "De achtergrond van enkele natuurverschijnselen". Door middel van foto's, tekeningen en teksten is geprobeerd verschijnselen als eb en vloed, zomer en winter e.d. te ver klaren. De tentoonstelling is ingericht in de grote lezingzaal van het gebouw van de volkssterrenwacht. De expositie is gebaseerd op een vorig jaar zomer in de Grote Kerk van Veere in gerichte stand van Philippus Lansber gen, een instrument om het draaien van de aarde op duidelijke wijze te laten zien. De tentoonstelling begint met een uitleg van de opbouw van het heelal. Op een voudige wijze wordt uitgelegd wat de plaats van de aarde is in het heelal, het verschil tussen een ster en een planeet, hoe ons zonnestelsel eruit ziet, wat een Melkwegstelsel is etc. Met deze basis- Ook voor budget hebben Ervaring van jaren, grote inkoop en deskundige voorlichting maken uw aankoop bij M V tot de juiste. Bij die juiste aankoop speelt ook de prijs een grote rol. U koopt nergens beter, of voordeliger. het kleinste wij al een piano. Vraag uitvoerige M V dokumentatie met gratis L.P. yv verhuur met recht van koop vanaf 22,22 per week occasions onder volle garantie Den Lange Delft 103-105 Middelburg. Tel. 01180-27684 Lange Kerkstraat 41 Goes. Tel. 01100-27258 Haag/Del tt/Rijswijk/Zoelermeer/Heerlen/Groningen/Leidschendam/ Middelburg/Goes kennis is de rest van de tentoonstelling wat gemakkelijker te begrijpen. Er wordt ook ingegaan op het mecha nisme van eb en vloed. De meeste men sen weten wel dat de maan er iets mee te maken heeft, maar waarom het nu twee keer per etmaal vloed is, is minder be kend. Ook over de jaargetijden vertelt de expositie aardig wat, evenals over de oorzaken dat het op de evenaar zoveel warmer is dan aan de polen. In de avond is de zon roder dan overdag en we zien niet het gehele jaar door dezelfde ster renbeelden. Eigenlijk simpele dingen die konstant gebeuren, alleen: op de Het CDA Vrouwcnberaad Zeeland be legt op 2 mei a.s. in de Prins van Oranje te Goes een verkiezingsbijeenkomst waar mevr. T. Gardeniers-Berendsen lid van de Tweede Kamer zal spreken over het CDA-verkiezingsprogramma "niet bij brood alleen" onder het motto: sa men verantwoordelijk. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. FIRMA volkssterrenwacht kom je te weten hoe dat komt. Ook komen zons- en maans verduistering ter sprake, evenals de funktie van de dampkring. Verder is er nog wat informatie over de aktiviteiten van de volkssterrenwacht en zijn er enkele waarnemingsinstrumen ten te bezichtigen. De expositie kan be zocht worden op vrijdagavond, zater dagmiddag en zaterdagavond van 15.00-17.30 en van 20.00-22.00 uur ge durende de maand april. Toegang is gratis. INieuwendijk 35-37 Vlissingen De afdeling van de P.P.R. Middelburg organiseert op vrijdag 29 april in sa menwerking met de V.V.D. een discus sieavond over verkeer. Ongetwijfeld komen ook de actuele Middelburgse verkeersproblemen aan de orde. Spre kers op deze avond zijn: staatssecretaris Michel van Huiten en het V.V.D.-ka merlid mevr. Nellie Smit-Kroes. De avond begint om acht uur in het ge bouw de Schakel (Bachten Steene). Zaterdag 30 april organiseert "Open de Beuk" te Middelburg (Herengracht 52) een concert met de Nederlandse forma tie "Chain of Fools" met Rudi de Quel- joe, gitaar. Doeroe, bas. Jimmy Belmar- tin. zang. lan Mosley, drums en llessel de Vries, piano. Aanvang: 21.00 uur. Entree: 5.—

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1