HELMO BOETIEK Actie voor aankoop van moederschip Walcherse Lions op de bres voor zeilende gehandicapten DOE-HET-ZELF! Expositie en scholenprojekt in Zeeuws Kunstenaars Centrum RODS \lo<h SALARISREKENING I Wv Tuinartikelen Huishoudelijke artikelen Ijzerhandel ROOVERS Naar aanleiding van Joop Dam's Getijdeboek 2L DIT ZIJN PAS KOOPJES luxeden artikelen toin-en 10,- 20.- uw salaris via een T kQ spaargirorekening Èiïfe bij de Mr i (\\I\W ZEEUWSE PI NUTSSPAARBANK a OVERS SCHOENER ROOVERS LEER VERKOOP WELFARE ARTIKELEN B. MIDAVAINE 32.50 Handig polstasje 79e jaargang no. 16 - woensdag 20 april 1977 'n Bondsspaarbank DIJKWEL B V. DE EURO-BAND IN HET NIEUW VIDEO-AVOND IN "DE BEUK" ylu; VOORJAARS IMODENIEUWS I L. DELFT 48 Middelburg SUEDE EN LEREN KLEDING TASSEN MICHEL VAN HULTEN OP VERKIEZINGSTOERNEE AKTIE LEZING VRIJE SCHOOL ZEELAND Gas- en Loodgietersbedrijf CV-INSTALLATIE en zelf bouwpakketten GEKLEURDE WASTAFEL OP ZUIL TIJDELIJK 259,- TOILETKAST 149,- TEGELDEKORATIE Helmkit koper Kleerborstel leuk model Huishoudweegschaal Tuinstoel aluminium frame Lange Viele 26-34 - Middelburg 01180-25839 Tassenzaak KHAKI 28 90 blousesZ8yu rokken59.00 TERLENKA BROEKEN nieuwe modellen en kleuren69.— SPIJKERBROEKEN EN KAKIBROEKEN, de nieuwste modellen Lois- Levis enz59.00 66.00' TRUITJES enT-SHIRTS arote keuze v.a9.90 LANGE DELFT6I MIDDELBURG De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINCER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WAK Hl Rl N zeelN^ De nationale conventie van de Neder landse Lions clubs die dit jaar in Rotter dam wordt gehouden op 19, 20 en 21 mei zal een heel spannende conventie wor den. Tijdens de conventie wordt namelijk bekendgemaakt hoe hoog het bedrag is, dat bijeengebracht werd voor de aankoop van een binnenschip dat kan worden in gericht als moederschip ten behoeve van de stichting Zeilen met Gehandicapten. Ter gelegenheid van het 25-jarig hestaan van Lions Nederland is een aantal pro- jekten bijzondere steun toegezegd en één daarvan is de Stichting Zeilen met Ge handicapten. Alweer geruimte tijd vaart het zeilschip "Zonnetij" met gehandicapten aan boord, die zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden in verband met het zeilen verrichten. Het schip is vanwege het speciale karakter een catamarran. een dubbel schip eigenlijk, waardoor Automobielbedrijf Middelburg - Vlissingen Op Koninginnedag showt de "Euro- Band" Middelburg zijn nieuwe unifor men, die in kleur zijn afgestemd op het 25 man tellende Miniretten-korps, wel kleurig maar niet oogverblindend. De uniformen zijn gedeeltelijk betaald door de activiteiten van de leden, zoals een stickeractie en het houden van een rom melmarkt. Vol trots zullen ze zich 't eerst ton£n aan Middelburg-Zuid waar het korps van daan komt, en waar de bewoners de première krijgen, 's Middags is er een show in Nieuwland en 's avonds met de gezamelijke korpsen van Middelburg een grootse show op de Markt, dit in samenwerking met de Koninklijke Ver eniging "Uit het Volk - voor het volk". De drumband bestaat uit 30 optredende leden van 7 tot 18 jaar, terwijl er nog een tiental leden in opleiding zijn. Tambour-maïtre bij de drumband is El- ly de Bree. Het geheel staat onder lei ding van de heer Fase. Desirée Fase en Cons Schoonen leiden beurtelings hun Miniretten-groep. De leeftijd van de miniretten varieert van 5 t/m 12 jaar. De heer en mevrouw Fase samen leiden deze meisjes op tot kleine dansmariekes. Nieuwendijk 35-37 Vlissingen men uitstekend met rolstoelen etc. uit de voeten kan. Een probleem bij het zielen is dat de gehandicapten niet aan boord kunnen overnachten: tot dusver werden altijd een paar oude legertenten meege nomen. Daar er geen sprake was van enig verder comfort, zoals sanitair etc., was dat in feite geen doen. Vandaar dat een aantal Lions Clubs wil zorgen dat er een moederschip komt, geheel aange past aan de eisen van gehandicapten, dwz. met speciale accommodatie, liften etc.. dat met de "Zonnetij" kan meeva ren en fungeren kan als drijvend (va rend) hotel. In Zeeland zijn het de Lions Clubs Middelburg en de nieuwe Club in Vlis singen die zich gezamenlijk inzetten voor het moederschip. Dat doen ze door het organiseren van een grootscheepse rommelmarkt in de sporthal van de Zeevaartschool op 7 mei a.s. (zaterdag). De leden van de aktiviteitenkommissie hebben alle mogelijke moeite gedaan om zoveel mogelijk spullen, bij elkaar te slepen van heinde en ver. waar mogelijk met assistentie van andere service clubs, zoals de Rotarians en de Junior Kamer, de Soroptimisten terwijl ook zeilvereni gingen een "Warming up" kregen. Het is de bedoeling dat een bedrag van mins tens 5000.— bij elkaar wordt ge bracht. Uitèraard zijn er op de rommelmarkt tal van nevenaktiviteiten. zoals rad van avontuur, een verloting, koffiestand, grabbelton, snackbar etc., etc. Mensen die nog spullen hebben: A. Peeters 01180-12565 neemt ze graag in ont vangst. Landelijk houdt men zich met nog vele andere akties bezig. De Lions zijn in de Zaterdag 23 april a.s. organiseert het jongerencentrum "De Beuk" te Middel burg een video-avond met medewerking van het "video-road-circus". In deze ongeveer vier uur durende show worden er talrijke video-tapes, een 16 mm film en een diaserie vertoond. De tapes kum nen over vele monitoren in één of meerdere ruimtes vertoond worden. Een greep uit de circa 40 groepen die op de tapes staan: Rolling Stones, Al Jarreau, The Meeters, Stephen Stills, Michael Chapman, Frank Zappa, Stevie Won der. John Cale, Pearl Ash, Jethro Tull, Roberta Flack. Fritz the Cat-tekenfilm, Dr. John, James Brown, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Poco, Fats Domino, Sweet D'Buster. Het geheel is aangevuld met een optre den van een duo met een satirische act op de satiricus Frank Zappa. Aanvang 20.00 uur. Toegang 5,— u bij: De mooiste collectie van Zeeland. Lange Delft 17. t.o. City theater. Lange Delft 31 weer voor: een motorreddingsvlet ter vervanging van de Chr. Huygens, voor een opvangcentrum voor alcoholisten voor het Leger des Heils, voor een boerderij (eveneens voor alcoholisten) te Lochem, voor de Hart: en de Niers tichting, men beijvert zich voor het be schikbaar stellen van organen en weef sels middels een codicil en voor de pa tiëntenvoorlichting in ziekenhuizen. Ook houdt men zich bezig met het zg. pen - in projekt, een experimenteel ap paraat voor een betere communikatie tussen blinden en zienden. De uiteindelijke resultaten van de aktie worden - zoals gezegd - bekend gemaakt tijdens de nationale conventie waar on der andere ook de televisie aandacht aan zal besteden op zaterdag 21 mei a.s. Vrijdag 29 april a.s. zal staatssecretaris Michel van Huiten van de P.P.R. in het kader van de verkiezingscampagne een bezoek brengen aan Vlissingen. Van 12.30 u. tot "f3.15 u. is hij op de Het Zendingswerk Middelburg-Karmel wat al vele jaren werkt voor de kinderen in het Bosland van Suriname organiseert op vrijdag 22 en zaterdag 23 april weer een grootscheepse verkoping/rommel- markt/bazar in de hal van de Ontmoe- tingskerk aan de Oosterscheldestraat te Middelburg. Het doel van de aktie is dit keer de aan schaf van een buitenboordmotor voor de schoolboot in het binnenland, hulp aan een Indiaans kinderhuis en in de krottenwijken van Paramaribo zodat de zending daadwerkelijk kan helpen waar dat dringend nodig is. De commissie is overtuigd van de grootte van deze opzet, maar reeds voor een gulden kunnen er materialen ge kocht worden. Er is veel, zowel voor de vrijdagavond als voor de zaterdagmor gen. Voor tijden zie advertentie in dit blad. De planning beloopt enige dui zenden guldens, maar er is een ruime mogelijkheid tot kopen, zowel in een lcvensmiddelenstand, koffiestand, er zijn borduurwerken, spelen, boeken, rommeltjes, brommers, fietsen enz. De commissie rekent op veel bezoek en hoopt daardoor het bedrag voor de dringend nodige hulp bijeen te krijgen. De stichting Vrije School Zeeland orga niseert op woensdag 27 april a.s. in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg een 'lezing over het onderwerp "Hoe werkt de vrije school". Spreker is de heer Chr. W.ickert, als le raar verbonden aan de vrije school in Den Haag. Aanvang 20.00 uur. De le zing is openbaar. H.T.S., waar studenten met hem van gedachten kunnen wisselen over het P.P.R.-programma. Hierna zal met een bus een rondrit worden gemaakt langs enkele punten in de gemeente Vlissin gen en op Walcheren, waar het publiek in de gelegenheid wordt gesteld met Michel van Huiten te spreken. Om de rit een vrolijker karakter te ge ven. zullen vier leden van "The Idaho Company" het geheel met muziek op luisteren. De volgende route zal worden gevolgd: van 13.30 u. tot 14.15 u.: de weekmarkt op de Lange Zelke, waar verder de ge hele middag een P.P.R.-kraampje met informatiemateriaal zal staan. Van 14.30 u. tot 15.00 u. wordt halt gehouden in Oost-Souburg, waar men Michel van Huiten gedurende die tijd op het Oranje Plein en in de Kanaalstraat kan ont moeten. Om 15.30 u. arriveert de bus in Domburg, waar o.a. een gesprek zal plaats vinden met B. en W. van deze gemeente. Vervolgens gaat men om omstreeks 16.10 u. naar Koudekerke, waar van 16.30 u. tot 17.00 u. op het Kerkplein bij de Bibliobus wordt ges topt. Tenslotte kan men van ongeveer 17.15 u. tot 17.30 u. Michel van Huiten ontmoeten in j?et winkelcentrum in Paauwenburg. De vrijwillige Welfare afdeling Middel burg van het Ned. Rode Kruis houdt een tweetal tentoonstellingen van door be jaarden, zieken en invaliden gemaakte artikelen, die ook te koop worden aan geboden. Deze tentoonstellingen zijn op dinsdag 26 april a.s. van twee tot vier uur in het pensiontehuis voor bejaarden Swerfrust aan de Lanr. Stommesweg te Middelburg en woensdag 27 april even eens van twee tot vier uur, in het be jaardentehuis Nieuw Sandenburg te Veere. kompleet met mengkraan, en sifon van 421,65 Allibert met verlichting, 3 deurs van/ 189,— slechts Zojuist ontvangen nieuwe serie fleu rige voor keuken en bad, tevens DOU CHEGORDIJNEN en toebehoren. „DOEHETZELVERS" kunnen by ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 FRAAIE BAR MET INDIREKTE VERLICHTING Opvallend aan deze mooie har is de decoratieve geschulpte rand, waarachter een snoer met kerstboomlichtje voor een gedempt licht zorgt. De bar is 1.83 meter lang, stevig van construktie en betimmerd met grene-of vurehout. Het is een goed idee om het bovenblad te voorzien van hard plastic. Desge wenst kunt u nog legplanken en een gootsteen aanbrengen. Tekening no. 935 geeft de construktie tot in details en biedt u tevens de mogelijkheid de afmetingen naar behoefte aan te passen. U kunt de tekening bestellen door storting van 8,— op Rpstgirorekening 35.67.600 van Karweipost B.V. te Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. nr. 935. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een leuke theewagen (Fa/Vl. 990, 6.50), een sportieve gladdekboot (Fa/Vl. 1600, 20.- een multiplex vlet (Fa/Vl. 630. f 20,— )cn een klassieke boekenkast (Fa/Vl. 1048, 10,- In het Zeeuws Kunstenaars Centrum, Lange Noordstraat Middelburg, gaat nog tot en met 22 april de expositie van Joop Dam, de man die indertijd de Ge tijdenboeken samenstelde en een bijzon dere aandacht heeft voor het milieu met name voor de Zeeuwse stromen en stranden. In zijn werk komt die belangs telling aan alle kanten om de hoek kijken en zijn variaties op het thema "zand" die in het KCZ te zien zijn, hebben velen zeer weten te waarderen. Het bijzondere van deze expositie is dat er niet zomaar een geluidloos slot aan komt. maar dat de expositie wordt ge volgd door een scholenprojekt: kinde ren van vier Middelburgse scholen kun nen reageren op het werk van Joop Dam in beeld en geschrift. De resultaten hiervan worden gedurende de periode 23 tot en met 28 april in het kunste naarscentrum tentoongesteld. Zoals de naam van de expositie al doet vermoeden, heeft alles wat er te zien is, te maken met Joop Dam's getijdenboe ken. Het voornaamste wat er te zien is. zijn de zandobjekten. De manier waarop Joop Dam te werk is gegaan is erg fijn: hij probeert uiting te geven aan de gril ligheid van stroompatronen in het zand op de stranden en gebruikt daarvoor zand op papier. Ook zijn er tal van te keningen die alle zand, stenen en water tot onderwerp hebben. Uiteraard zijn er ook stukken hout en stenen te zien, kunstig bewerkt, die de stroomlijn van het water vertonen (soms van nature). Een ander chapiter is het scholenpro jekt, voor zover Joop Dam bekend, iets unieks in Nederland. Aan dit projekt doen mee: de Oranje-Nassau mavo. de Toorenvliedtschool, de Griffioen mavo en de Scholengemeenschap Elzenlaan. Er wordt van alle kanten hard gewerkt op de scholen, gedurende de teken- en of handenarbeid-les, om een vorm van antwoord te geven op de expositie. Marijke Dijkstra van de Oranje-Nassau mavo, heeft er flink aan getrokken: sa men met de leerlingen heeft ze eerst de zaken aangaande het milieu en de ex positie goed doorgenomen, tenslotte kwam als onderwerp de milieuvervui ling uit de bus. De meeste leerlingen (van de tweede klas) die aan het projekt meedoen, van de Oranje-Nassau mavo althans, hebben van dit onderwerp van alles en nog wat gemaakt: tekeningen, schilderijen en collages, waarvan een aantal bijzonder originele. Volgens mevr. Dijkstra komt alles wat de kinderen van de vier scholen hebben gemaakt (als er geen plaats is om te hangen, worden er legmappen vervaar digd) in het Zeeuws Kunstenaars Cen trum. zodat een bezoekje daar uiteraard erg boeiend kan worden in de periode dat het scholenprojekt duurt. royale maat Nu slechts Normale prijs Nu 5 9 5 ook geschikt voor dieet g\ k Speciale prijs gepolsterde loper Voordeelprijs 16.95 PEETERS met veel ruimte voor rij bewijs, autopapieren en andere paperassen enz. KEUS UIT VELE MODELLEN vanaf 15.— enz. in leer vanaf DE ZAAK OP DE HOEK Lange Delft 44/Segcersstraat 4a. Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1