HELMO BOETIEK Op 2 mei wordt weer gestart V.V.V. organiseert wandelingen door Monumentenstad Middelburg BIJOU mossel versteege DOE-HET-ZELF! Goede start van Sca/dis Swing Society SALARISREKENING WIEGEL IN MIDDELBURG DEALER DATSUN AUTO Bk. DATSUN DIJKWEL BV ZEEUWSE NUTSSPAARBANK VLOT TASJE TASSENZAAK niet uit eigen kracht trouw aan het beginsel geef acht Uw stem 'n merk als vindt u bij M+Vexclusief Hl - B. MIDAVAINE DOE HET ZELF „LOODGIETERS WASAUTOMAAT Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 79e jaargang no. 15 - woensdag 13 april 1977 uw salaris via een spaargirorekening bij de 'n Bondsspaarbank Vrouwengroep PvdA houdt kontaktdag 15e Veersemeerrit I v TT SCHRIJVER HANS PLOMP IN MID- GARD DIJKWEL BV Engels jeugdorkest bezoekt Zeeland WELKOMST- DIENST VOOR IEDEREEN Gas- en Loodgietersbedrijf SPECIALE AANBIEDING IIMDESIT NIEUWE J. D. DE VOOGD HANS WIEGEL KHAK1" 28 90 blouses rokken59.00 fERLENKA BROEKEN nieuwe modellen en kleuren69.- SPIJKERBROEKEN EN KAKIBROEKEN: de nieuwste modellen Lois- Levis enz59.00 66.00' TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 I.ANGE DELFT 61 MIDDELBURG Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VL1SS1NGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WAI.C HERI N In 1975, het monumentenjaar, werd Middelburg tot een der voorbeeldsteden uitgeroepen. Dat had weer tot gevolg dat er in de binnenstad rondwandelingen werden georganiseerd, mede op initiatief van de Middelburgse voorlichtingsamb tenaar Rien Mondeel, die de vele bezoe kers die zich voor de monumenten inte resseerden, kris kras door de binnenstad voerden. Vanaf het moment dat deze wandelingen startten, werd de belangs telling steeds groter. De gidsen die de groepen bezoekers langs de route voer den, kregen het derhalve enorm druk. Vandaar dat in de advertentiebladen een advertentie verscheen, in september, waarin al voor dit seizoen gidsen werden gevraagd. Op deze advertentie zijn een De vrouwen in de P.v.d.A. in gewest Zeeland hebben dinsdag 19 april a.s. een kontaktdag in "De Korenbeurs" in Kortgene. De dag begint om tien uur met ontvangst en koffie. Om half elf zal Meini Epema. lid van de Tweede Ka mer, praten over het milieubeleid. Er is gelegenheid voor vragen stellen. Na een gezamenlijke lunch volgt er 's middags een gezellig programma met zang en show van kleding uit vroeger jaren, ver zorgd door een vrouwengroep uit Vlis- singen. De sluiting is om half vier. met houten handgreep en lange riem. Ruim. In jeans LANGE DELET 44 SI GEERSTRAAT MIDDELBURG l)c /aak op de hoek flink aantal reakties gekomen. Daarom is ook dit jaar weer een route door de binnenstad uitgestippeld, die wande lend wordt afgelegd en waarop tal van bezienswaardigheden staan. "We beginnen op 2 mei met de stads-rondwandeling" vertelt mej. M.A.Th. Koetsenruyter, informatrice van de VVV Middelburg, "en we hopen dat we leuk van start gaan. Gezien de belangstelling in de vorige jaren kan dat haast niet anders. Het is de bedoeling dat in de maanden mei en september er elke dag, behalve op zondag, wandeli ngen worden gehouden en wel om half drie 's middags. Gedurende de maanden juni, juli en augustus is er een wandeling gepland om half elf 's morgens en om half drie 's middags. Het verzamelpunt is bij het VVV kantoor in de Lange Delft." Mej. Koetsenruyter, die regelmatig in het seizoen wat sombere mensen bij zich in het kantoor krijgt, als het geen strandweer is, is maar wèt blij met de rondwandelingen. Het is in zekere zin een slecht weersvoorziening: er liepen wel groepen door de stad gewapend met de paraplu, regen en wind trotserend. Als het tè gek werd, maakte men een wandeling door het stadhuis. Ook inte ressant. Zaterdagmiddag - 16 april a.s. - organi seert de Motor- en Autoclub "Schelde- gouwen" te Middelburg voor de 15e maal de Veersemeerrit. De rit, die een lengte heeft van plm. 45 km. zal worden verre den in de gemeente Veere, over de rustige Walcherse binnenwegen. De route die volgens de routebeschrij ving moet worden gereden, is uitgestip peld door het Schcldegouwenlid Rob Vos. De A-klasse zal worden verreden vol gens het KNMV-reglement 1976, inclu sief de nieuwste aanvullingen. Voor de B-klasse, waarin de minder er varen rijders aan de start verschijnen, geldt het speciale vereenvoudigde reg lement, dat bij de inschrijftafel verkrijg baar is. De rit voor de B-klasse is dusdanig uit gezet dat ook niet ervaren rijders de rit tot een goed einde kunnen brengen. In schrijven voor deze rit is mogelijk vanaf 13.30 uur in de kantine van de sportvel den aan de Nadorstweg te Middelburg. Zowel voor de A-klasse als voor de B-klasse telt deze rit mee voor het klub- kampioenschap van MAC "Schelde- gouwen". De organisatoren verwachten weer een flink aantal deelnemers aan deze tradi tionele rit, waarvoor weer verschillende prijzen door diverse bedrijven beschik baar zijn gesteld. als Lowrey uw nieuwe orgel wordt, koopt u nooit meer een derde! Wat is dan anders aan de Lowrey? Alles! De klank rijkdom en het aantal mogelijkheden. Alles is anders, beter, vollediger en ook kostbaarder. Een Lowrey laat zich niet omschrijven. U moet het instrument zien en horen. Laat u de Lowrey voorspelen of beter nog, speel er zelf eens op. Bij M V vanaf 5990,- Vraag uitvoerige M V dokumentatie met gratis L.P. M V pluspunten eigen scholen- relatief laag lesgeld speed music, systeem voor zelfstudie met snelle resultaten Den Lange Delft 103-105 Middelburg. Tel. 01180-27684 Lange Kerkstraat 41 Goes. Tel. 01100-27258 Haag/Delft/Rijswijk/Zoetermeer/Heerlen/Groningen/Leidschendam/ Middelburg/Goes Op de lijst van bezienswaardigheden tijdens de rondwandeling staan b.v.: het stadhuis, de abdijgebouwen, Kuiper- spoortcomplex, de Spanjaardstraat, Spuistraat. Bellinkstraat, de kaaien, de Spijkerbrug e.d. Velen maken de wan deling in gezelschap van de kamera, te- Vrijdag 15 april organiseren jongeren centrum Midgard en boekhandel Fanoy weer een schrijversavond, dit keer met de schrijver Hans Plomp, afkomstig uit Ruigoord (bij Amsterdam). Na zijn studies en een korte leraar sloopbaan werd hij full-time levens kunstenaar. Na een reeks van experi menten op de grens van droom en wer kelijkheid, vestigde hij zich met z'n ge zin, vele vrienden en geestverwanten in het dorpje Ruigoord, aan de rand van Amsterdam. Hier hopen zij hun ervari ngen daadwerkelijk te kunnen omvor men tot een nieuwe levensstijl. Hij is een van de mede-oprichters van het neo-romantisch genootschap. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de surrealistische realiteit, het ontsluieren van een hogere werkelijkheid. Enkele boeken van hem zijn: De Chineese kruiwagen; Het Amsterdams doden boekje; Huize de slapeloze nachten; Gekkenwerk; en Satan ontmaskerd. Aanvang van de avond: half negen; en tree/ 4,50. Automobiélbedrijf Middelburg Vlissingen In het kader van een uitwisselingspro gramma van het Zeeuws Jeugdorkest en het Dacorum Youth Orchestra, verbon den aan de Hertfordshire County music school te Hemel Hempstead (Engeland) zal laatst genoemd jeugdorkest van 13 tot 17 april a.s. een bezoek brengen aan Zeeland. Het Engelse Jeugdorkest zal onder lei ding van zijn dirigent Thomas P. Loten, een tweetal concerten geven en wel op vrijdag 15 april a.s. om 20.00 uur in het Hervormd Wijkcentrum "De Hoogte" te Goes en op zaterdag 16 april, te 19.30 uur in de Concertzaal te Middelburg. Op deze concerten zullen werken wor den uitgevoerd van Gabriëli (sonate voor koperinstrumenten), Weber (ouve- rure Obéron), Haydn (Kloksymphonie), Wagner (enkele gedeelten uit Die Meis- tersinger von Nuernberg), Britten (ma tinees musicales), Arnold (symphoniet- ta) en Elgar (Pomp and Circumstances). De 55 leden van dit orkest, in de leeftijd van 14 tot 19 jaar, zullen gedurende hun verblijf in Zeeland logeren in de gezin nen van de leden van het Zeeuws Jeug dorkest. Voorafgaande aan het Zeeuwse bezoek gaat het orkest enkele dagen naar Ams terdam en omgeving. Vanavond, woensdag 13 april, arriveert het gezelschap rond halfacht per trein in Middelburg. Het vertrek is gepland op zondag 17 april. Het Zeeuws Jeugdor kest zal onder leiding van Han Beekman van 19 tot 23 juni a.s. een tegenbezoek aan Hemel Hempstead brengen en dan de gast zijn van het Dacorum Jeugdor kest. neinde iets van de monumenten mee naar huis te kunnen nemen. De gidsen die nu aktief gaan worden, spreken vier talen: Frans, Duits en Engels naast Nederlands. In eerste in stantie krijgen ze een "spiekbriefje" mee. Het maximaal aantal personen dat in gezelschap van een gids door de stad gaat bedraagt 15. Voor meerdere be langstellenden komt weer een andere gids. Kosten van een één uur durende wan deling 2,50 voor volwassenen, kinde ren 1,25. FOTO/FILM De dienst op zondagavond 17 april in de Nieuwe Kerk (aanvang 19 uur) krijgt een bijzonder karakter door de medewerking van de "International Stafïband Salva tion Army", het internationale stafmu ziekcorps van het Leger-des-Heils in Engeland. Onder leiding van kapelmeester, major Ray Bowes, zal deze brassband de zang begeleiden, maar ook apart musiceren. De leden van de band zijn ook uitste kende zangers. Kolonel N. Nijman leidt de dienst. Ds. H. van Benthem spreekt over het thema: "Zonder enige twijfel". Kapiteine D. Meulenbelt verzorgt de schriftlezing en Ton de Vries bespeelt het orgel. In de commissie "welkom- dienst-voor-iedereen" werken samen: geref. en herv. evangelisatie, leger des heils, youth-for-Christ, navigators, herv. en geref. jeugdraad. HET ADRES VOOR Levering uit voorraad van o.a.: li WASTAFELS KRANEN BADKAMER ACCESSOIRES CLOSETCOMBINATIES AFVOER- en P.V.C. RIOLERINGSMATERIAAL KOPEREN BUIS etc. DAKGOTEN PVC C.V. BOUWPAKKETTEN slechts f 539.- GRATIS THUISBEZORGD „DOEHET-ZELVERS" kunnen bU ona terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 De Kamercentrale Middelburg van de V.V.D. houdt dinsdag 19 april a.s. een openbare bijeenkomst in de Concert- en Gehoorzaal, Singelstraat 13 te Middel burg. Als spreker is uitgenodigd Hans Wiegel, lijsttrekker er. fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de V.V.D., terwijl de avond zal worden ingeleid door de heer J.D. de Voogd uit Vlissingen, Zeeuws kandidaat voor de Tweede Ka mer. De bijeenkomst begint om acht uur. Oostperkweg 25 Middel burg telefoon 27687 KLASSIEKE BOEKENKAST Met wat planken, een paar afwerklijsten, hang- en sluitwerk en tekening nr. 1048 maakt u deze mooie boekenkast in een paar uren. Het ontwerp is klassiek, zodat deze kast de woon- en leefsfeer bij u thuis zeker zal vergroten. De boekenkast is ca. 1.88 m hoog en 92 cm breed en heeft drie open planken en één plank in de onderkast. De onregelmatig gevormde delen zijn op ware grootte afgebeeld en het is een plezier de kast te maken met de uitvoerige constructiedetails van deze Karweipost-tekening. U kunt de tekening bestellen door storting van 10,— op postgirorekening 35.67.600 van Karrweipost BV Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. nr. 1048. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een eenvoudige barbecue (Fa/Vl. 846, 6,50), een leuke thcewagen (Fa/Vl. 990, 6,50), een sportieve gladdekboot (Fa/Vl. 1600, 20,— en een multiplex vlet (Fa/Vl. 630, 20,— Een fijne dixie, enthousiast publiek, even enthousiast orkest, een dansvloer vol swingende figuren, dat was ongeveer het beeld dat het anders wat statische café restaurant "De Brasserie" in Middel burg bood, tijdens het optreden van Dixie Mesjien op zaterdag 2 april j.l. Dat betekende tevens de officiële start van een nieuwe jazz sociëteit voor lief hebbers van de oude - stijl jazz Scaldis Swing Society. Het jazz minnend publiek was in een voor Zeeuwse begrippen be hoorlijk aantal opgekomen en na aan vankelijk "even wennen", was de sfeer er zonder meer uiterst plezierig te noemen. De mannen van Dixie Mesjien hebben zich van hun beste kant laten zien: met name de echte klassieke nummers wer den met furore gebracht en waren een lust voor het oor. Een beetje show hoort erbij en zelfs dat ontbrak niet op deze voor de SSS zo belangrijke avond. Uit allerlei gesprekken bleek, dat men over het algemeen nogal is ingenomen met de oprichting van de sociëteit die inmiddels al een ledenbestand heeft van over de 200 man. Voor vele bezoekers waren de jaren vijftig echt weer even terug en een aantal bekende nummers van Dixie Mesjien werd met enorm blije herken ning begroet. Opvallend goed was vooral het impro visatievermogen van Dixie Mesjien, ook ten opzichte van elkaar. Er vielen zeer weinig steken en viel eréén, dan was er onmiddellijk iemand die 'm opraapte. Geen wonder dat de pauzes voor het orkest welkom waren, al diyirden ze voor het in snel tempo warmdraaiende publiek, wel wat lang. Overigens heeft men van alle kanten belangstelling voor de aktiviteiten van de Scaldis Swing Society: de Lazy River Six, vanuit Zeeland uitgeweken naar Roosendaal, is bij SSS te gast op 30 april in Harlekijn, St. Janstraat, Middelburg. Ook in verschillende jazz-tijdschriften wordt over de Scaldis Swing Society ge rept, die op het ogenblik naarstig op zoek is naar een drummer en een bas sist/tubaspeler voor het huisorkest. Dat speelde in de laatste serie nummers (het was toen al tegen tweeën inmiddels) een uitstekend partijtje mee met Dixie Mes jien, waarbij best even mag worden aa ngetekend, dat het huisorkest in de per soon van Guus van Hees een uitnemen de banjoïst heeft gevonden. In zijn soli wist hij het publiek dermate te boeien, dat het zelfs op de dansvloer even stil werd. Scaldis Swing Society mag blij zijn met zulke mensen, een lof waarin echter ook de andere leden van het huisorkest mogen delen! Op slechts één punt zouden aanmerki ngen gemaakt kunnen worden: de be huizing. Hoe belangrijk de entourage is waarin dit soort jazz wordt gebracht, weet iedereen. Dat men zich alle moeite getroost heeft om alles toch zo goed mogelijk te brengen zal duidelijk zijn, maar om een authentieke sfeer te berei ken is toch een eigen gelegenheid puur onmisbaar. Op de agenda van Scaldis Swing Society staan behalve op 30 april a.s. The Lazy River Six, ook nog een optreden van (naar alle waarschijnlijkheid) River Side Seven uit Dordrecht op 14 mei. Nu al worden er plannen gemaakt in de rich ting van een groots jazz festival op de laatste zaterdag van de braderie, 18 juni. Aanvang: 20.00 uur DINSDAG 19 APRIL A.S. organiseert de Kamer-Centrale Middelburg een op enbare bijeenkomst in de CONCERT- EN GEHOORZAAL Singelstraat 13 - Middelburg Sprekers: onze Zeeuwse kandidaat voor de Tweede Kamer: en onze lijsttrekker:

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1