HELMO BOETIEK Werkweek werd groot succes Arnemuidse scli ooi ki nderen weten nu 'waar de klepel hangt' 1 rïïüf DOE-HET-ZELF! 1 Het Pothuis: aantrekkelijke nieuwe modezaak Verzamel het leuke Bij elke beker vruchten- yoghurt. 12,- BIJ0U VAKANTIEREIZEN HANDIGE TASSEN i>'.r Tuinartikelen Huishoudelijke artikelen Ijzerhandel R00VERS DATSUN] AUTO DATSUN DIJKWEL BV B. MIDAVAINE 9,- Boek nü uw vakantie bij de OVERS SCHOENEN HOOVERS LEER Muzikaal kafé in "Midgard" POLITIEK KAFEE EN DOMBURG CV-IIMSTALLATIE en zelf- bouwpakkettei 1072, TOILETKAST slechts 139,— ii,- TASSENZAAK /»e jaargang no. 1 z woensdag Z3 maart 19// ZEEUWSE NUTSSPAARBANK c DIJKWEL B.V. VOORJAARS I MO DE NIEUWS L. DELFT 48 - Middelburg SUEDEEN LÉREN KLEDING TASSEN NIEUWE DEALER Gas- en Loodgietersbedrijf ERRES WASAUTOMAAT TIJDELIJK GEKLEURDE WASTAFELS Vanaf 9#"—1 KHAKI' 28 90 blouses 28 VU rokken59.00 TERI.F.NKA BROEKEN. nieuwe modellen en kleuren69.— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois- Levis enz59.00 66.00' TRUITJES en T-SHIRTS srote keuze v.a9.90 LANGE DELFT 61 MIDDELBURG D© Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE ME T DE VLISSINGER HUIS-AAN-HULS OP GEHEEL WALC Hl RJ N 'n Bondsspaarbank Het was vorige week woensdag een le vendige bedoening in de raadszaal van liet gemeentehuis te Arncmuiden. In te genstelling tot de vertrouwde gezichten van de raadsleden, zaten er die dag achter de - toch altijd wat gewichtig aandoende blanke - tafels namelijk 11 jongens en meisjes van de Openbare La gere School van Arncmuiden, die in het kader van een werkweek waarin ze met allerlei dagelijkse zaken bezig waren in het dorp, ook eens een raadsvergadering konden meemaken, nota bene onder voorzitterschap van de burgemeester. Uiteraard verloopt een raadsvergade ring als deze wel enigszins anders als de te doen gebruikeli jke, maar op sommige punten kunnen de leden van de echte raad er misschien nog een voorbeeld aan nemen. In welke gemeenteraad bijvoor beeld fraktieleden tegen een door hun zelf ingebracht voorstel, als blijkt dat om een of andere reden het voorstel niet haalbaar\s? In de zitting van de jeugd raad gebeurde dat wel. En bij welke raadszitting zie je een zo groot overwe gend jeugdig publiek: in Arnemuiden. kon je over de koppen lopen. Geheel vrijwillig (het was immers een vrije middag) kwamen de schoolkinderen de zitting bijwonen, puur uit interesse, want per slot van rekening zie je een raadszaal ook niet elke dag van binnen. Aan bod kwamen onder meer de bouw van een tafeltennis gebouw, een nood zakelijke medische voorziening, n.l. een tandarts in het dorp. een tunnel onder de spoorlijn om in de wijk Brakenburg te komen, een betere verdeling van het winkclpakket en spcelvoorzieningen aan de Noordwal. Het was zeer opmer kelijk hoe goed de kinderen die de raad vormden met hun zaakjes naar buiten kwamen. Het was bepaald jammer, dat eigenlijk alle voorzieningen strandden op financiële tekorten. WERKWEEK Uiteraard was de raadsvergadering slechts een onderdeel van een groot aantal zo op het eerste gezicht "minder schoolse" aktivitciten. De werkweek kreeg als titel mee: De Klok horen lui den in Arnemuiden. waarmee men leuk inspeelde op het bekende lied over de Arnemuidse klok en het aloude sprce- Automobielbedrijf Middelburg - Vlissingcn Nieuwendijk 35-37 Vlissingcn kwoord: de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt. Die klepel hebben de jongelui van de Openbare Lagere School van Arnemuiden middels de werkweek van dichtbij gezien, dat kan gevoeglijk gesteld worden. Ze de den op vele adressen een hoop kennis op van bijvoorbeeld een boerderij, de brandweer, het postkantoor, de Neder landse Spoorwegen, een bejaardente huis. de gang van zaken bij een krant, over het bouwen van huizen, de dage lijkse gang van zaken op een bank etc. etc. Zelfs de bakker en de slager kregen bezoek van groepjes leergierige jonge lui. Deze hadden van te voren een aantal zaken op school (informatiecentrum) goed doorgenomen. Dat gebeurde op maandagmiddag. Op dinsdag ging men het dorp in onder leiding van ouders en leerkrachten, in groepjes van 6 leerlin gen. Op woensdag was er de gemeente raadszitting met publiek, terwijl ook op school volop informatie te krijgen was, omdat daar een aantal mensen over hun dagelijkse bezigheden kwam vertellen. Te gast waren o.m. de dokter en de wijkverpleegster van Arnemuiden. een makelaar en de heer De Nooijer met dia's van oude kaarten met dorpsge zichten van Arnemuiden. Verder waren ook een journalist van de Provinciale Zeeuwse Courant, de gemeente opzich ter en de rijkspolitie de kinderen hon derduit komen vertellen. Een van de onmiskenbare hoogtepunten was een ritje in de politiebus met claxon en zwaailicht aan. Op vrijdagavond werd de werkweek be sloten met een slotavond in het school gebouw waarbij iedereen vrij in en uit kon lopen. Voor deze avond bestond veel belangstelling In een soort ten toonstelling was verwerkt wat de kinde ren in de afgelopen week hadden gezien en gehoord en het is zeer opmerkelijk, hoeveel kennis ze hebben opgedaan. Met de ouders werd nadien een evolua- tie gehouden, d.w.z. nog eens doorge nomen hoe alles is verlopen, commen taren, opmerkingen etc. gemaakt, kor tom de hele zaak afgerond. OUDERPARTICIPATIE Dat een dergelijke werkweek niet voor niets wordt gehouden zal duidelijk zijn. De opzet van het projekt is de ouders van de leerlingen eens wat nader te be palen bij de ouderparticipatie, die in Arnemuiden heel wat meer betekent dan alleen het verlenen van hand en spandiensten in de school door de ou ders. "Nog niet zo heel veel jaren gele den was de school een geïsoleerd insti tuut waar ouders maar liever van afble ven", aldus de heer B.J. de Reu. hoofd van de Openbare Lagere School. "Al leen als er bijzondere problemen waren, kwamen ouders op school. Verder was er maar heel weinig: de onderwijzers hadden de taak de kinderen rekenen en taal te leren en de ouders bemoeiden zich er verder niet of nauwelijks mee, immers: een onderwijzer kende zijn vak. Toch moet er een wisselwerking zijn tussen school en thuis omdat daarbin nen een groot gedeelte van de kinder wereld ligt. In dit kader zijn de laatste jaren de meest vooruitstrevende ideeën 'gelanceerd. Men moet echter in deze zeer voorzichtig te werk gaan. democra tisering binnen het schoolgebeuren door deelname van ouders in het proces is goed. maar een en ander moet wel van beide kanten komen (ouders samen met de leerkrachten). Wc hebben hier op school een enorm fijn team. we zijn met z'n zessen en ieder heeft een eigen taak op het gebied van het bijhoudep van nieuwe ontwikkelingen op schoolge bied." \1LAJ M bij: De mooiste collectie van Zeeland. Lange Delft 17. t.o. City theater. Lange Delft 31 Steeds meer is men de overtuiging toe gedaan dat ook ouders een taak in het sehoolbestel het/ben en wel zodanig dat zij bun kinderen thuis van alles en nog wat kunnen vertellen. Ook werden de ouders ingeschakeld in de werkweek, als begeleider van groe pen kinderen. De leerlingen van de eerste 3 klassen werden telkens in groepjes van 6 ingedeeld. 2 uit elke klas. zodat de groteren en kleineren met el kaar optrokken. Een dergelijke verde ling werd ook toegepast voor de vierde, vijfde en zesde klas. Ook werd door een speciale groep een paar muurkranten gemaakt, compleet met foto's. In de' klassen werd ook telkens verslag uitge bracht. door een groep die een of ander bezoek had afgelegd. Daar maakten de toehoorders dan weer een verslag van op schrift. In elk geval is de werkweek bijzonder goed ontvangen, zowel bij de leerlingen, de leerkrachten, het gemeentebestuur en ook bij de inspectie. Het zit er dan ook Zaterdag 26 maart treedt in Midgard in het kader van de muzikale kafé's de En gelse folkzanger Dave Travis op. Dave Travis is wel een van de meest veelzijdige artiesten in de folk en country wereld van vandaag. Hij speelt een gevarieerd re pertoire van ballades, contemporary folk, blues, bluegrass, en raggtime. Hij heeft tournees gemaakt in Noorwe gen. Finland, Duitsland en Nederland. Daarnaast heeft hij ook concerten gege ven in België, Denemarken en Zweden. Hij treedt niet uitsluitend solo. maar ook vaak met zijn groep de Bad River Band. op. Ook heeft hij in verschillende Ne derlandse radio- cn TV-programma's opgetreden. Dit waren o.a. Van twaalf lot twee, Mobiel, In de Knipscheer. Muzikaal onthaal en Muziek uil Studio I, Verder met z'n groep in TROS coun try. De avond begint om half negen cn de entree is j' 3.50, dik in dat in de maand mei een andere werkweek zal volgen met als thema: werk - vrije tijd en vakantie. Wellicht dat ook bij die komende werkweek een enquete zal worden gehouden met vragen voor de ouders, zoals nu het geval is geweest. Een enquete waar voor verschillende instan ties al belangstelling hebben getoond. Oostperkweg 25 Middel burg telefoon 27687 Vrijdag 25 maart a.s. organiseert de Werkgroep Domburg een Politiek Ka- fce, in het Schuttershof te Domburg, De bedoeling is om met name de jeugd (maar ouderen zijn ook van harte wel kom), wat informatie te bieden over de partijen die zitting hebben in de raad van Domburg. Dc afgevaardigden van de 4 medewer kende partijen (C.D.A., P.v.d.A., V.V.D, en Gemeentebelangen) krijgen ieder plm. 5 min. spreektijd om in het kort te vertellen wat hun partij landelijk of plaatselijk allemaal doet. De rest van de avond wordt helemaal opengelaten, zodat iedereen eens een praatje kan maken met de gemeente raadsleden of met wie dan ook. Voor dc muzikale noot op deze avond zal ge zorgd worden door Mark de Bokx uit Middelburg. Er wordt begonnen om 8 uur. Iedereen is welkom en kan terecht vanaf half 8. Entree is gratis. type AWD 526 met regelbare centrifugcsnelheid. volgens con sumentengids de beste wasauto maat. van 1372, Allibert met verlichting. 3 deurs van I89.— kompleet met mengkraan en sifon van 191.60 lijdelijk 1 39,— „DOE-HET-ZELVERS" kunnen by ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 LEUKE THEEWAGEN Met zijn vormgevingen praktische glasplaten is dit een theewagen waar u vele jaren nut en plezier van zult hebben. Er is zo weinig hout voor nodig, dat u gerust een goede houtkwalitcit kunt gebruiken, zonder dal u zich zorgen behoeft te maken over de kosten. Wij gebruikten gemakkelijk lopende koperen spaakwielen, doch in plaats daarvan kunt u ook metalen' zwenkwielen gebruiken. De wagen is ca. 80 cm. hoog en het bovenblad is ca. 42 cm breed en 76 cm lang. Met dc complete constructiedetails en de belangrijkste onderdelen op ware grootte van teke ning nr. 990 kunt u deze theewagen gemakkelijk maken. U kunt de tekening bestellen door storting van 6,50 op postgirorekening 35.67.600 van Karweipost B.V., Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI te kening nr. 990. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een leuk wandkastje (Fa/Vl. 189, 6,50), een bagagekist voor dc auto (Fa/Vl. 689, 6,50), een klassiek bureau (Fa/Vl. 1307, 10,— en een eenvoudige barbecue (Fa/Vl. 846, 6.50). De Middelburgse Korte Ge,ere lijkt er leuk in te komen in z'n winkeltjes: met de komst van twee nieuwe zaken is deze oude Middelburgse straat alweer een heel stuk aantrekkelijker geworden. Een van de nieuwe gezichten daar is de Bou tique Het Pothuis, waarin Inés Jonker de scepter zwaait. De naam is afgeleid van de naam van het type huis waarin de boutique is ondergebracht, vroeger een veelvuldig voorkomende soort. Op vrij dag 11 maart vond de officiële opening plaats van Het Pothuis, een en ander onder grote belangstelling van vrienden en bekenden en familieleden alsmede re laties uit het zakenleven. Dc boutique werd in mum van tijd herschupen In een bloemenwinkel. "Wc willen hier eens iets heel anders brengen dun anders" vertelt een opge togen Ines, "wc gaan onze kleren zelf kopen in Düsscldorf cn Parijs, dc steden bii uitstek op modegebied, cn wc kopen alleen datgene waarvan wc overtuigd zijn dat het inderdaad mode is, druug- buar cn bovendien heel mooi, Dat kost helder en dirven opticiens lange delft 24 middelburg telefoon O 11 80-I20 83 wel moeite, maar we hebben het er graag voor over, Onze kollektie is af gestemd op de vrouw vanaf - laten we zeggen een juur of vijf-cn-twintig De kleren vullen in een goede middenklasse en tot dusver hebben wc enkel nog maar leuke reacties gehad. Behalve kleren verkopen we ook puraplu's en decora tieve sieraden, afkomstig uit Frankrijk. Veel van de sieraden zijn gemaakt van kunststof. Ook hebben we een fraaie kollektie badmode, op dat gebied zegt de naam (Vanessa) al neel wat." Het Pothuis ziet er wat betreft interieur ook erg leuk uit: de kleuren zijn monu mentaal, d.w.z. een speciale tint groen met duarbij lichtcremc en wit, In een van de hoeken zijn twee paskamers ge bouwd, in een andere hoek prijkt een prachtige antieke arreslee. in 5 verschillende kleuren: zwart - bruin - groen - rood en blauw. Sterk. Afgesloten met boven rits 12.- Lange Delft.44/Segeersstraat Middelburg DE ZAAK OP DE HOEK

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1