HELMO BOETIEK Surfclub "Veerse Meer": snel aan populariteit winnende sport BIJOU D ERTI DOE-HET-ZELF! Steeds meer fotoamateurs in de ban van kleurenfotografie ll&PQy VAKANTIEREIZEN Vereniging 5 februari opgericht A Film in "De Beuk" GRAMMOFOON PLATEN B. MIDAVAINE w datsun] auto daisun dijkwel bv sLTT' l|5 \-M^ Bock nü 4? uw vakantie bij de ZEEUWSE NUTSSPAARBANK TASSENZAAK Voor al uw natuurlijk DE GAS- EN SANITAIR SPECIALIST ■LI 79e jaargang no. 11 - woensdag 16 maart 1977 Vereniging BEKROOND WOOPJJK F" Ruime jute tas 10,- Instructeur 19 maart: WAARDEBON 7,50 DIJKWEL BV FILMS VAN JAN VRIJMAN IN MIDGARD C. J. V. - ZOMERKAMPEN Gas- en Loodgietersbedrijf met de grootste sortering in Middelburg CV-INST ALLATIE en Bouwpakketten GASFORNUIZEN GASHAARDEN etc. GASGEISERS SANITAIR etc. Speciale aanbieding GASBOILER 115 ltr. kompleet met inlaat combinatie van 649,— tijdelijk 465, HOE ZIET DE BEELDENDE KUNSTENAAR ZIJN TAAK? NIEUWE ■r ^1 DEALER V-foóFsa- -foot^afe- Goed voor modegevoelige voeten KHAKL 28 90 blouses w w rokken59.00 TF.RI F.NKA BROEKEN, nieuwe modellen en kleuren69.— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois- Levis enz59.00 66.00' TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT 61 MIDDELBURG De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE ME I DE VL1SSINGER HUIS-AAN-Hl IS OP GEHEEL WALCHEKI N 4C>: Het enige wat je en-oor nodig hebt is een surfplank met zeil, een flinke plas water en een beetje wind. Dat zijn de attributen om een nieuwe sport te bedrijven die de laatste paar jaar ook in ons land zeer sterk in de belangstelling is komen te staan: het z.g. wind-surfen, in meer va derlandse termen ook bekend als het plank-zeilen. De meeste mensen hebben wel eens een afbeelding gezien van een ander soort surfen: de atletische figuren op smalle planken die door middel van de lange oceaanbranding hoog worden op getild en over de golfkuiven scherend voor de tropische stranden adembene mende toes'anden demonstreren. Welnu, voorzie de surfplanken van een stabilo-vin en een mast met een zeil en je kunt ook op heel wat rustiger water sur fen. of plankzeilen. Alleen: ook dat ver eist een behoorlijke vaardigheid. Het is echt niet zo dat je een surfplank koopt en daar dan ook maar meteen mee uit de voeten kunt. Integendeel: er komt nog aardig wat voor kijken voor aleer men over het water stuiven kan. met volle teugen genietend van de pure elemen ten. Het behoeft waarschijnlijk niet eens te worden benadrukt dat deze nieuwe watersport uitermate ontspannend werkt en derhalve ideaal is om na de 'drukke dagelijkse beslommeringen te beoefenen. Omdat de plank-zeilcrij in het Zeeuwse nog niet zo bekend is, is het logisch dat men zich afvraagt waar men voor deze sport terecht kan. Wel: sinds kort bes- -taat er een vereniging. Surfclub "Veerse Meer", die zich intens met de mogelijk heden van het windsurfen bezig houdt. Deze club werd opgericht op 5 februari j.l. op initiatief van een aantal bewoners van de Schotsman bij Kamperland die zich incidenteel al volop met het wind-surfen bezig hielden. Daar men graag onderling wat kontakt wilde, besloot men om een vereniging in het leven te roepen, te meer ook daar men. wil men aan wedstrijden etc. deel kunnen nemen, eeh licentie moet heb ben en deze zijn alleen verkrijgbaar voor verenigingen. Bovendien leek het de bewoners van de Schotsman geschikt om een club te hebben wanneer zich eventueel problemen voordoen ten aan zien van het windsurfen, in de vorm van beperkingen. Want nog lang niet ieder een ziet het fijne van het wind surfen in en met name in Vlissingen zijn al pro blemen gerezen in verband met zwem mers die zich door de windsurfers "be laagd" dachten. De Surfclub "Veerse Meer" is er echter niet alleen voor de bewoners van de Schotsman en andere Veerse Meer bewoners, maar voor iedereen die wat in de windsurf-sport ziet. Sekretaris A.J. Provoost, zelf sinds kort enthousiast windsurfer, is er van overtuigd dat er veel meer mensen zijn Lichtgewicht. Sterk. Met 3 voor vakken LANGE DELFT 44 SEGKERSTRAAT MIDDELBURG De zaak op de hoek dan enkel het groepje oprichters, die zich interesseren voor het plankzeilen: "Vandaar ook dat de oprichting van de surfclub een eerste stap is. We hebben een bestuur gekozen om de eerste akti- viteiten te coördineren, een bestuur dat ook maar voorlopig is. Op 17 mei a.s. hebben we een vergadering in de "Schotsman" waarbij we een definitief bestuur willen kiezen. We hopen tegen die tijd al aardig wat leden (betalende) binnen te hebben, die dan natuurlijk op de vergadering die om half drie 's mid dags begint, uiteraard de nodige verlan gens kenbaar kunnen maken. Er is in middels ook een circulaire in de maak. Op dit moment hebben we een kleine dertig leden, wellicht dat dit tegen de zomermaanden is opgelopen tot een 60 a 80 mensen", aldus de heer Provoost. Het is de bedoeling dat er ook een eigen club-instructeur komt om de adspirant plank-zeilers wat onderricht te geven. Immers: het is lang niet zo gemakkelijk als het lijkt dat plank-zeilen. Om te be ginnen moet het zeil dat aan de draaibare mast is bevestigd, bij het starten uit het water worden opgevist. Daarna is het de bedoeling dat door het manoeuvreren met het zeil de wind zodanig wordt benut dat de surfplank vooruit gaat. Snelheden kunnen worden geregeld d.m.v. de stand van het zeil t.o.v. de wind of door meer voorop of achterop de surfplank te gaan staan. Uiteraard is ook alleen het staan op de plank niet gemakkelijk, kortom er is heel wat be hendigheid voor nodig. Ook het surfen tegen de wind in vereist heel wat kennis. Bovendien moet men er ook niet al te zwak voor zijn: met name van de arm spieren wordt heel wat gevergd. Toch valt dat ook wel weer mee getuige het grote aantal kinderen dat vaardig met een surfplank weet om te springen. De Surfclub is ook naarstig op zoek naar een eigen vaste accommodatie aan de Zaterdag 19 maart wordt in De Beuk de film "Aas voor de gieren" van J.P. De- sagnat vertoond. In deze in 1968 ge maakte Franse thriller worden de hoofd rollen vertolkt door Julian Mateos, Mi chael Constantin en Senta Berger. Nog voor er vijf minuten verstreken zijn, zijn er al vijf doden gevallen, waarmee duidelijk is dat het een film is waarin geweld niet wordt geschuwd. De meeste doden vallen door de hand van één en dezelfde man: de gangster Kaïn. Ie mand die werkelijk voor niks en nie mendal terugdeinst en die. zoals de film laat weten, zelfs z'n vader en moeder voor een flesje cola zou vermoorden. Niet zo'n erg vrolijke klant dus, zeker niet voor de bank waar hij zich in het begin van de film meldt om een partijt'.e diamanten op te pikken in ruil voor een portie lood uit zijn revolver. Vanzelf sprekend zet de politie een woeste achtervolging in. Aanvang voorstelling 22.00 uur. Toegang 3,— LEVIS - WRANGLER - LOIS - LEE-LANDLUBBER. Alle merken JEANS, maten en modellen. ALTIJD AANBIEDINGEN. Bij aankoop van een merk spij kerbroek tegen inlevering van deze alléén geldig in ons filiaal Vlissingen St.-Jacobstraat 7 Automobielbedrijf Middelburg Vlissingen oever van het Veerse Meer om de spul len van de leden in op te bergen, zodat men niet elke keer alle benodigde ma terialen van thuis mee hoeft te nemen. Nu is dat wel niet zo'n karwei, de spullen zijn vrij licht, maar toch is het telkens een heel gesleep. Wellicht meldt zich vandaag of morgen iemand die /.vat ruimte heeft, zodat de nieuwe vereni ging een eigen onderkomen ter beschik king heeft. De Surfclub Veerse Meer wil zich in de toekomst ook gaan bezighouden met het organiseren van wedstrijden op het Veerse Meer. terwijl nu al bekend is dat op de data 30 en 31 juli de Nederlandse kampioenschappen plank-zeilen er zul len worden gehouden. Enfin, wie zich geroepen voelt om te gaan plankzeilen weet nu waar hij of zij terecht kan. Alle informatie kan worden ingewonnen bij de sekretaris van "Veerse Meer" op het telefoonnr. 01180-14287. 1 f ID M 41 #- I R IV1 A Nieuwendijk 35-37 Vlissingen MIDDELBURG In het jongerencen trum Midgard aan het Damplein te Middelburg worden zaterdagavond 19 maart twee films vertoond van de cineast Jan Vrijman: "De werkelijkheid van Ka- rel Appel" en "Identity". De eerste film werd gemaakt in 1960 en de tweede in 1970. Jan Vrijman werd in 1925 in Ams terdam geboren en maakte na 1945 naam als auteur en journalist. Van 1954 tot 1957 was hij werkzaam bij de Neder landse televisie. "De werkelijkheid van Karei Appel" kan gezien worden als het debuut van Jan Vrijman. De film werd gemaakt in de tijd dat Karei Appel nog niet de be kendheid bezat die hij daarna heeft ver worven. Het werk van Appel ondervond in die periode nog hevige kritiek. De film ging in 1961 in première en won de Gouden Beer en het filmfestival in Ber lijn als de belangrijkste internationale korte film van dat jaar. De film "Identity" wil een portret zijn van de moderne reclame en van de mo derne reclameman. Er wordt harde kri tiek geleverd, maar tevens geeft de film een inzicht in de onvermijdelijke ver schijningen en verschijnselen, die de ontwikkeling van onze welvaartsstaat met zich meebrengt. Deze gespeelde documentaire vertelt hoe Van Konij nenburg. directeur van een reclamebu reau. benaderd wordt door een televi sie-reporter. die een reportage over hem wil maken. De reporter volgt Van Ko nijnenburg in zijn werk en in zijn privé-leven meestal openlijk, maar soms ook heimelijk. Naarmate de film vor dert. nemen de spanningen en frustra- PROGRAMMA MAART NED. VER. v. HUISVROUWEN Het programma van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Middelburg voor de maand maart, ziet er als volgt uit: Woensdag 23 maart: 10 uur: In "De Twee Compagnieën". Lezing over hulp aan kinderen in nood door de organisa tie "Terre des Hommes". Spreekster Jannie Hemmes, werkgroeplid van de organisatie. Nadere inlichtingen bij het secretariaat Noordbolwerk 11. telefoon 12439. tics waaronder Van Konijnenburg ge bukt gaat. toe. De climax valt tijdens een party bij hem thuis, als het er even naar uitziet, dat hij onder alle druk ten gron de zal gaan. "Identity" kreeg verschil lende eervolle vermeldingen, waaronder de eervolle vermelding behorende bij de Staatsprijs voor Nederlandse Filmkunst in 1971 en de eervolle vermelding van het filmfestival van Oberhausen in 1972. De vertoning in Midgard begint zater dagavond om half negen. De toegang bedraagt 5.— De werkgroep zomerkampen van het Christelijk Jongeren Verbond in Zeeland organiseert aanstaande zomer weer haar kampweken voor jongeren. Voor het eerst wordt deze zomer een fietstrektocht georganiseerd, bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. Deze tocht voert door (België) Vlaanderen en Bra bant. Onderweg wordt gebivakkeerd in tenten. Een bezemwagen zorgt voor het vervoer daarvan en tevens voor de ba gage van de deelnemers. In het C.J.V.-kamp te Renesse worden de andere weken gehouden. Voor de 8-12-jarigen is er een week van 9-16 juli. Verder worden twee weken georga niseerd voor tieners in de leeftijd van 12-15 jaar. Deze zomeraktiviteiten staan open voor alle jongeren die bij de,genoemde leef- tijdskategorieën horen. De leiding be rust bij goed getrainde en deels ervaren vrijwilligers. De landelijke organisatie van het C.J.V. organiseert tientallen kampen en reizen voor jongeren in binnen- en buitenland. Nadere informatie en aanmeldingsfor mulieren kunnen worden aangevraagd bij: Werkgroep Zomerkampen C.J.V.-Zee land, Ad van Hoek, Wilhelminastr. 7 in Zaamslag. Tel. 01153-1549' of Prov. buro C.J.V.. Engel Reinhoudt, Wijngaardstr. 19. Goes. Tel.: 01100-14326. Verkoop en installatie van o.a.: „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b|j ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 "•Ftr .r- EEN EENVOUDIGE BARBECUE Zelfs als u nog nooit eerder iets gemetseld hebt, kunt u deze royale barbecue maken door stap voor stap de instrukties van tekening nr. 846 op te'volgen. De positie van iedere steen is afgebeeld, laag na laag. vanaf de fundering tot aan de bovenkant van de schoorsteen. De materiaalhoeveelheden zijn gcspecifi-. ceerd. De houtskool gaat in een draadmand welke gemakkelijk kan worden verwij derd om de oven schoon te maken. Zowel rooster als draadmand kunt u dichter tegen het schoorsteenkanaal aanschuiven om meer trek te krijgen. De barbecue is ca. 2 m hoog en 1.50 m breed. U kunt de tekening bestellen door storting van 6,50 op postgirorekening 35.67.600 van Karweipost B.V., Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI te kening nr. 846. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m. een tuinstoel met armleuningen (Fa/Vl. 1748. 8,— een leuk wandkastje (Fa/Vl. 189, J' 6,50), een bagagekist voor de auto (Fa/Vl. 689, 6.50) en een klassiek bureau (Fa/Vl. 1307, 10,— Alle in Zeeland levende beeldende kunstenaars worden uitgenodigd ant woord te geven op de vraag: hoe zie ik mijn taak als beeldend kunstenaar? Het is de bedoeling, dat men deze antwoor den hetzij in briefvorm, hetzij met stee kwoorden (losse woorden in een zeker verband geplaatst) geeft. De antwoorden ziillen in de maand mei worden getoond in de tentoonstellings zaal van het Zeeuwse Museum. Abdij 4. postbus 378. Middelburg. proefdruk (in vieren) wordt het papier in de speciale drum gebracht, een soort grote ontwikkeltank, en worden chemi- calieën toegevoegd. Middels rollen van de tank wordt het ontwikkelproces. in- klusief het belichten 20 minuten, afge draaid. Na het drogen en bekijken en op kleur beoordelen van de foto wordt dan een nieuwe, definitieve foto gemaakt, waarbij getuige de enthousiaste reakties van de gastlaboranten. bijzonder leuke resultaten uit de bus komen. Mensen die serieus belangstelling hebben voor een dergelijke demonstratie kunnen zich aanmelden bij Foto Dert om daar een afspraak te maken voor het bijwonen Van een demonstratie, die ongetwijfeld zal bijdragen tot een grotere interesse in de wondere wereld van de kleurenfoto grafie. Steeds meer en meer foto-amateurs ra ken in de greep van de kleur. Steeds meer fotohandelaren krijgen allerlei kleurma- teriaal in hun winkel om de fo- to-doe-het-zelver in de gelegenheid te stellen zijn of haar eigen kleurlabo in te richten. Soms al voor een betrekkelijk gering bedrag kan men een leuke kleur- doka inrichten waarin - met een beetje overleg - men bijzonder aantrekkelijke zaken kan maken, die in elk geval niet voor een kleurenafdruk van de vakman hoeven onder te doen. Mocht voor velen tot voor kort het maken van kleurenfoto nog volledig onder het abacadabra gere kend worden, met de moderne middelen van vandaag de dag is het in feite kin derspel geworden, zij het dan kinderspel met een hoofdletter. Foto Dert in Vlissingen heeft de ont Oostperkweg 25 Middel burg telefoon 27687 J wikkelingen op het terrein van de ama- teurfotografie goed in het oog gehouden en speelt in op de grotere belangstelling voor kleur. Vandaar dat men een aantal 'serieuze amateurs heeft benaderd met de vraag of ook zij belangstelling had den voor kleurenfotografie. Toen daar inderdaad veel belangstelling voor bleek te beslaan, besloot de heer Dert om in eigen donkere kamer in het bedrijf aan de Nieuwendijk, een demonstratie te geven met kleur - omkeer materiaal, dat wil zeggen het maken van een kleure nafdruk van een dia. Daar het papier dat hiervoor wordt gebruikt een geweldige belichtingsspeelruimle heeft, leende juist deze techniek zich uitermate goed voor demonstraties. Inmiddels is de be langstelling voor de demonstraties der mate groot geworden, dat de demon stratieavonden - telkens een voor kleine groepjes - in elk geval tot en met april doorgaan. Met de dia die moet worden afgedrukt vertrekt men na uitvoerige instruktie te hebben ontvangen, onder begeleiding van foto - medewerkers van de fa. Dert. naar de doka. waar een vergrotcr staat opgesteld, voorzien van dichroide filte ring. Geen gedoe met allerlei losse inleg filters, al kan het daarmee allemaal wel natuurlijk. Na het belichten van de Code 511 EEE leest 55 mm hak. TA.95 Geklede pump met zacht foam gevoerd. Gebroken wit chevroline. Nog meer fijne CARALL FOOTSAFE modellen vindt U bij BURGPROMENADE 18 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1