HELMO BOETIEK Minister Van Kemenade verricht officiële opening Opening verbouwde M. T. S. Vlissingen wordt spektakulair gebeuren DOE-HET-ZELF KRUISWERK Overal in Zeeland: de kruisvereniging om te helpen. 9- BIJOU VAKANTIEREIZEN Tuinartikelen Huishoudelijke artikelen Ijzerhandel ROOVERS B. MIDAVAINE 9,- "Snarenspul" in Midgard C.P.J. Jaarfeest EEN VEILIG IDEE! HANDIGE TASSEN ii- Boek nü uw vakantie bij de ZEEUWSE NUTSSPAARBANK DATSUN DIJKWEL BV OVERS SCHOENEN ROOVERS LEER CV-INSTALLATIE en zelf- bouwpakkette TASSENZAAK NIEUWE DEALER DATS UN Opening VAlij VOORJAARS 1MODENIEUWS SUEDEEN LEREN KLEDING TASSEN Feest FILM IN 'DE BEUK" Gas- en Loodgietersbedrijf ERRES WASAUTOMAAT TIJDELIJK 1072,- TOILETKAST slechts 139,— GEKLEURDE WASTAFELS KLASSIEK BUREAU DIJKWEL BV 11 - Vanaf KHAKL 28 90 blouses■£5yu rokken59.00 TERLENKA BROEKEN. nieuwe modellen en kleuren69.— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois- Levis enz59.00 66.00' TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT 61 MIDDELBURG 79e jaargang no. 10-woensdag 9 maart 1977 De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGFR HUIS-AAN-HÜIS OP GEHEEL WA'LCHL Rl N De gemeentelijke M.T.S. in Vlissingen gonst van bedrijvigheid. Niet dat het er anders maar een stille bedoening is, dat niet, maar de laatste tijd heeft het schoolgebeuren een toch wat ander ka rakter gekregen door de op handen zijn de officiële opening van het verbouwde schoolgebouw door minister Van Keme nade van onderwijs op dinsdag 22 maart a.s. De M.T.S. - Vlissingen is de laatste jaren sterk in de belangstelling komen te staan, waardoor uitbreiding met name van de praktijklokalen noodzakelijk was. Nadat de school in 1959 van start ging in de L.T.S. aan de Zaaihoekweg in Vlis singen, kwam de school via vestiging in een oude U.L.O. naar het huidige adres, Marconiweg, waar een industriehal het nieuwe onderkomen werd. Door middel van diverse dependances werd gepro beerd om de toenemende belangstelling voor de school te ondervangen maar uiteindelijk werd toch besloten tot uit bouw van de bestaande accommodatie, hetgeen in feite neerkaam op een geheel nieuw gebouw. De eerste besprekinge- denn wer gevoerd in 1966 de laatste op levering vindt plaats op 22 mei a.s. Geen wonder dat de blijschap alom groot is, en men van deze openingshap pening iets heel bijzonders wil maken. Dat begint al op 21 maart als vanuit Vlissingen een speciale ploeg vertrekt om in Den Haag de sleutel van de school te gaan halen op het adres Nieuwe Uit leg l. waar het departement van onder wijs is gevestigd. De sleutel wordt ver volgens in estafette naar Vlissingen ge bracht. Tijdens de estafette naar Vlis singen wordt symbolisch het grote aan tal problemen uitgebeeld dat bij de to- standkoming van een school als deze M.T.S. om de hoek komt kijken, door middel van het gebruik van allerlei voertuigen, zoals kruiwagens, steps, rol schaatsen, kinderwagens, ja er komen zelfs stelten aan te pas. Uiteraard zijn het telkens maar een paar leden van de stuntploeg die de sleutel bij zich hebben, de rest van de ca. 20 man tellende ploeg maakt de tocht mee in een bus. De sleu tel echter komt gedurende de reis niet in de bus. De groep wordt begeleid door een orkest dat, op een vrachtwagen gezeten, de estafette muzikaal opluistert. Te begin nen op de Zuid Hollandse eilanden en in frequentie toenemend naarmate men dichter bij Vlissingen komt, wordt ook in de dorpen en steden op muzikale manier aandacht op de opening van de M.T.S. gevesöigd. Voor zover tenminste Oostperkweg 25 Middel burg telefoon 27687 de verschillende gemeentebesturen daar hun goedkeuring voor verlenen. De sleutel wordt op 21 maart om 19.15 uur overhandigd in Den Haag en zal op 22 maart om 15.15 uur in Vlissingen aan minister van Kemenade ter hand wor den gesteld, zodat die de schook^kan openen. Daar komt overigens niet alleen een sleutel aan te pas, maar ook een in aanbouw zijnuc ifiaclniiv. (g^iced de 22ste maart) waarin alle processen die zich in de school afspelen, zijn uitge beeld. Van elke vorm techniek is er iets in terug te vinden. Het samenstellen van deze machinerie heeft al heel wat nach telijke uurtjes gekost. Na de officiële opening volgt een rond wandeling door de school gevolgd door een ongedwongen samenzijn in de aula. Zaterdag 12 maart treedt in Midgard in het kader van de muzikale kafé's de groep "Snarenspul" op. De groep be staat al geruime tijd. Ze spelen traditio nele, Nederlandse, Vlaamse en Franse volksmuziek. Snarenspul bestaat uit: Clara Brouwer, viool; Jaap Hoek, gitaar en accordeon; Rob de Jonge, hobo en doedelzak; Kees de Jonge, gitaar, man doline. dulcimer, doedelzak en trom. De avond begint om half negen. Entree 5,-. De Christelijke Plattelands Jongeren, C.P.J., afdeling Middelburg, houdt op vrijdag 11 maart haar jaarfeest in de aula van de, chr. scholengemeenschap te Middelburg, Elzenlaan 4. Op dit Jaarfeest zal een toneelspel wor den opge-voerd, ingestudeerd door eigen leden. Het toneelspel "Fa. Boogaard vraagt: Chef de bureau" is een blijspel in 3 bedrijven. Behalve dit toneelspel zullen nog enkele leden een cabaret op voeren. Na afloop is er gezellig dansen. Aanvang van het Jaarfeest is 19.45 uur. bij: I L DELFT 48 Middelburg De mooiste collectie van Zeeland. Lange Delft 17, t.o. City theater. Lange Delft 31 Op woensdag 23 maart is er een sport ieve ontmoeting tussen drie Zeeuwse (tenminste bijna) M.T.S.-en, te weten die van Vlissingen, Terneuzen en Berg en op Zoom en de H.T.S. uit Vlissingen. Deze ontmoeting behelst zaalsporten en denksporten alsmede een cross over duinen en strand, 's Avonds is er in de M.T.S. een grandioze feestavond voor de hele schoolgemeenschap ..met een bandje en disco show. Ook is er cabaret en film. Op dnderdag 24 maart wordt een open dag gehouden van 14.00-20.00 uur, zo dat iedereen die maar belangstelling heeft, er een kijkje kan nemen en de school in vol bedrijf ziet. Op zaterdag 26 maart wordt een reünie gehouden van oud leerlingen waarvoor men een groot aantal belangstellenden verwacht, zeker 6 700 man. Via de heer Stufkens is een enquête gehouden met vragen voor oud-leerlingen teneinde een zekere feed back te kunnen plegen. Men wil nagaan waar de leerlingen terecht zijn gekomen, of er op- of aanmerkingen zijn wat betreft de studiemogelijkheden aan de M.T.S. etc. Aan de hand van de nog steeds binnenrollende formulieren wil men nagaan of er hier en daar moet worden bijgestuurd. Het belooft een bijzonder weekje te worden daar op de Vlissingse M.T.S., die intussen toch maar een prachtig gebouw heeft gekregen waarvan de bouwkosten zo'n 5 4 miljoen gulden belopen. Voor de Zaterdag 12 maart draait in "Open de beuk" de film "The Ballad of Cable Hogue" van Sam Pechinpak. Cable Ho- gue is een goudzoeker die door zijn partners zonder water in de woestijn wordt achtergelaten. Op het punt dat hij van dorst zal versmachten, vindt hij een bron die hij prompt begint te exploite ren. Hij wordt verliefd op Hildy, een meisje van lichte zeden, dat in San Francisco karrière wil maken. Als zijn bron floreert, krijgt hij op een dag be zoek van zijn twee voormalige partners, die hem opnieuw naar het leven staan. Nu neemt hij echter wraak. De plotse linge komst van Hildy, nu een rijke we duwe, stemt hem vergevensgezind en opent nieuwe perspectieven. De fraaie auto van Hildy wordt Cable Hogue noodlottig. De film is een ballade over het oude wilde westen op de rand van een nieuwe tijd. Het is een ruig, humoristisch, hier en daar aandoenlijk en over de hele linie meeslepend filmverhaal geworden. Aanvang voorstelling 22.00 u., toegang 3.-. inrichting van de school is nog zo'n 3 miljoen uitgetrokken. Het resultaat is er naar: zowel het theorie-blok als de prak tijklokalen alsmede de prachtige gym zaal liegen er niet om. Als finishing touch wordt een prachtige binnenplaats aangelegd, die al vast in maquette vorm in de aula staat opgesteld. type AWD 526 met regelbare centrifugesnelheid, volgens con sumentengids de beste wasauto maat. van 1372. Allibert met verlichting. 3 deurs van ƒ189- kompleet met mcngkraan en sifon van 191.60 tijdelijk 1 39,— „DOE-HET-ZELVERS" kunnen by ons terecht voor al hun materialen Langeviele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 Dit klassieke bureau komt door zijn fraai eenvoudige vormgeving tegemoet aan uw verlangen, uw huis geheel naar eigen smaak in te richten. Het is ca. 92 cm hoog, 84 cm breed en 91 cm diep. Bovenaan zijn er drie of vier laden voor het opbergen van kleine spullen en enkele vakjes voor brieven. Aan de onderkant bevinden zich, achter de vier ladcfronicn, in werkelijkheid twee flinke laden van 10 cm hoog. De 18 cm brede plank is een goede plaats voor een kleine lamp, voor boeken en voor wat snuisterijen. Maak dit fraaie meubelstuk met behulp van tekening nr. 1307, werk het af met een klassieke finish en monteer porccleincn knopjes om het geheel kompleet te maken. U kunt de tekening bestellen door storting van 10,— op postgirorekening 35.67.600 van Karweipost B.V., Aiq^telveen, onder vermelding van Fa/Vl. tekening nr. 1307. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een zitbank voor tuin en patio (Fa/Vl. 749, 8,— een tuinstoel met armleuningen (Fa/Vl. 1748. ƒ8, een leuk wandkastje (Fa/Vl. 189, 6,50), en een bagage-kist voor de auto (Fa/Vl. 689, 6,50). Praktisch iedere volwassene kent de naam "kruisvereniging". De eerste kruisverenigingen werden meer dan hon derd jaar geleden opgericht en in Zee land is het kruiswerk ook alweer een mensenleven oud. Het overgrote deel van de bevolking is lid van de kruisvereni ging, maar toch weten velen niet precies wat ze allemaal voor hen kan doen. De consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters kent iedereen en dat de wijkver pleegster thuisliggende zieken verpleegt en verzorgt is ook algemeen bekend. Maar verder? Daarom willen we u iets méér vertellen over uw kruisvereniging. Vroeger bestonden er in Zeeland drie kruisverenigingen: het Groene Kruis, het Wit-Gele Kruis en het Oranje- Groene Kruis. Sinds enkele jaren is er maar één kruisvereniging, Het Zeeuwse Kruis, Beatrixlaan 24, Goes. Ook het oude systeem van "elk dorp zijn eigen kruisvereniging" is verlaten. Men vindt dat de gezondheidszorg beter uitgevoerd kan worden, wanneer de werkeenheden wat groter zijn. Daarom is Zeeland nu verdeeld in tien "basiseenheden" - zeg maar regionale kruisverenigingen. Het beginsel is echter onaangetast: tot in de verste uithoek van de provincie ge zondheidszorg thuisbezorgen bij de mensen. Van de wieg tot het graf. De zorg van de kruisvereniging begint al vóór een mens geboren is. Dan krijgt zijn a.s. moeder adviezen van de wijk verpleegster en van de leidster-docente van het kraamcentrum. Ze kan deelne men aan zwangerschapsgymnastiek, opdat de bevalling straks zo vlot moge lijk verloopt. Tijdens de geboorte assi steert de kraamverzorgster de huisarts of vroedvrouw. Diezelfde kraamverzorg ster blijft dan ca. 10 dagen in het gezin Automobielbedrijf in 5 verschillende kleuren: zwart - bruin - groen - rood en blauw. Sterk. Afgesloten met bovenrits 12,- Lange Delft 44/Segeersstraat Middelburg DE ZAAK OP DE HOEK om moeder en kind te verzorgen, de huishouding draaiende te houden, ver der zorgt zij voor de overige gezinsleden en heeft zij tijdens deze periode een in- struktieve en voorlichtende taak. Al kort na de geboorte wordt de moeder uitgenodigd met haar kindje naar het consultatiebureau voor zuigelingen te komen. Op het C.B. - zoals het in de wandeling heet - wordt het kind regel matig onderzocht en krijgt de moeder allerlei nuttige adviezen over voeding en verzorging. Is de baby na een jaar kleuter geworden, dan is er het C.B. voor kleuters, waar het accent van de adviezen meer ligt op op voeden. In de baby- en kleuterperiode krijgt het jonge mensje ook alle nodige inentingen op het consultatiebureau. Maar de eer ste prik kreeg hij al toen hij nog geen twee weken oud was, voor het P.K.U.-onderzoek. P.K.U. is een stof-1 wisselingsstoornis die gelukkig heel weinig voorkomt. Maar hééft een baby P.K.U., dan is dat een zeer ernstige zaak. Door het hielprikje wordt zoiets tijdig ontdekt en kan er wat tegen gedaan worden. De kruisvereniging organiseert ook moedercursussen voor jonge moeders (en ook vaders). Voorlichting. Opgroeiende mensen zijn doorgaans gezond, maar ze moeten liefst ook ge zond blijvenDe kruisvereniging probeert daarbij te helpen. Bijvoorbeeld door adviezen van de wijkverpleegster, door het organiseren van gezondheids- markten (waar voorlichting wordt gege ven op allerlei gebieden die met gezond leven te maken hebben), door voorlich ting over gezonde voeding, door de dië tiste. "Gezondheidsvoorlichting en -op- voeding" heet die dienst en daar hoort bijvoorbeeld ook bij het organiseren van acties mondhygiëne in een dorp of stad. Wijkverpleegster. Is iemand onverhoopt toch ziek of ge handicapt geworden en heeft hij daarvoor niet naar een ziekenhuis, dan komt de wijkverpleegster zonodig thuis verplegen: injecties geven, verbinden. Maar ook geeft de wijkverpleegster dan Nicuwcndijk 35-37 Vlissingen adviezen over zaken als medicijnge bruik, de door de arts voorgeschreven leefregel, het door de diëtiste toegelichte dieet; ze begeleidt de zieke of gehandi capte in zijn ziekte, maar ze begeleidt zonodig ook de huisgenoten inzake de verzorging van de patiënt; ze licht toe wat het ziektebeeld inhoudt en waarom de arts een bepaalde behandeling heeft voorgeschreven enz. Uitleenmagazijn. Zijn er verplcegartikelen nodig om de thuisverblijvende zieke goed te verple gen, dan wordt het uitleenmagazijn van de kruisvereniging ingeschakeld. Zo'n uitleenmagazijn bevat vele tientallen soorten verpleegartikelen en de leden kunnen er gratis gebruik van maken. Wordt iemand uit het ziekenhuis ont slagen, dan heeft hij soms thuis toch nog hulp nodig. De wijkverpleegster zorgt dan voor de nazorg. Diëtiste. Moet iemand dieet houden, maar weet niet wat hij er mee aan moet, dan is er de diëtiste van de kruisvereniging om het dieet toe te lichten. Voor de bestrijding van bepaalde ziekten hebben de kruis verenigingen speciale diensten: reuma tiek, tuberculose, kanker, geslachtsziek ten. Gespecialiseerde districtsverpleeg sters helpen en adviseren de wijkver pleegsters voor jeugdgezondheidszorg, revalidatie. De oudere mens. Voor oudere mensen is de kruisvereni ging ook erg belangrijk. Oudere mensen hebben vaker hulp nodig dan jonge. De kruisvereniging organiseert cursussen "beter bewegen" voor hen en helpt hen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven in eigen huis. Zelfs als iemand is overleden is de kruisvereniging nogdiiet uitgezorgd. De wijkverpleegster zal zeker niet verzui men de achterblijvende te bezoeken en - als het nodig is - te begeleiden. De kruisvereniging bent u zelfi Ja, de kruisvereniging bent u zelf. Het kruiswerk is namelijk geboren uit het streven samen dingen te doen voor o onze gezondheid, die de enkeling niet kan. De kruisvereniging is een organisatie, waarbij 82% van de Nederlandse bevol king vrijwillig is aangesloten - waar meer dan 10.000 mensen werken in ruim 65 beroepen: artsen, verpleegsters, zie- kenverzorgsters, diëtisten, pedagogen, sociologen, kraamverzorgsters, agogen, juristen, economen," fysiotherapeuten, enz. De kruisvereniging is ook verreweg de goedkoopste vorm van gezondheids zorg in ons land. Voor enkele tientjes per jaar is een heel gezin een vol jaar lid van de kruisvere niging en heeft dan recht op alle dien sten. Wanneer u een organisatie weet die u al de hierboven genoemde hulp goedkoper kan leveren dan de kruisvereniging, laat het ons dan even weten. Dan krijgt u van het Zeeuwse Kruis een gratis lidmaat schap voor uw hele leven

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1