HELMO BOETIEK Na Raad van de luchtverontreiniging Commissaris der Koningin instal leerde Prov. Raad voor het Milieu DOE-HET-ZELF! Belgische toneelgroep met bekroond stuk in Middelburg Nieuwe Radio- en TV -zaak in Souburg VAKANTIEREIZEN B. MIDAVAINE GRAMMOFOON PLATEN 12,- Boek nü uw vakantie bij de OP 5 MAART A.S. IN DE SCHOUWBURG HANDIGE TAS ZEEUWSE NUTSSPAARBANK DOE HET ZELF „LOODGIETERS' SPECIALE AANBIEDING IIMDESIT WASAUTOMAAT Voor al uw natuurlijk FILM IN WFRFLDGFBFDS DAG 1977 'GEZINSLEVEN' MOTTO VAN FOTOWEDSTRIJD RODE KRUIS-EXAMENS ROCK EN ROLL-BAND IN SECOND HOME 'DE BEUK' NIEUWE EXPOSITIE IN ZEEUWS KUNSTENAARS CENTRUM DANSAVOND IN NI El J W-MIDI) E LB LRG Tassenzaak BIJOU DATSUN DIJKWEL BV 79e jaargang no. 9 - woensdag 2 maart 1977 ZEEL l DAGEN KLAAR KOOPCENTRUM GROENENDIJK nieuwe dealer DATS UN 28.90 KHAKI. blouses rokken59.00 TERLENKA BROEKEN. nieuwe modellen en kleuren69.- SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois- Levis enz59.00 66.00' TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT 61 MIDDELBURG D@Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHI R! N GRATIS waardebon voor vergroting en album FOTO BACK vlissingen -goes 's Maandags gesloten Gas- en Loodgietersbedrtyf HET ADRES VOOR Levering uit voorraad van o.a.: WASTAFELS KRANEN BADKAMER ACCESSOIRES CLOSETCOMBINATIES AFVOER- en P.V.C. RIOLERINGSMATERIAAL KOPEREN BUIS etc. DAKGOTEN PVC •C.V. BOUWPAKKETTEN slechts f 539.- GRATIS THUISBEZORGD „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b|| om terecht voor al hun materialen Langeviele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 Nieuwendijk 35-37 Vlissingen -iS «B* Het adviseren van de gedeputeerde sta ten voor wat betreft de algemene vraag stukken ten aanzien van het milieu, daarbij niet uit het oog verliezend dat vele problemen op het milieugebied heel nauw met elkaar verband houden, wordt in eerste instantie de taak van de provin ciale raad voor het milieu. Daaraan vastgekoppeld dan het tweede doel: be vorderen dat de verschillende overheid sinstanties die in Zeeland op het milieu- Zaterdag 5 maart wordt in het open jongerencentrum De Beuk te Middel burg de film "Monsieur Verdoux" van Charlie Chaplin gedraaid. De film gaat over de bankbediende Henri Verdoux die dertig jaar lang zijn firma trouw heeft gediend. Bij het uit breken van de wereldcrisis in 1930 wordt hij ontslagen. In het bankbedrijf heeft hij wel geleerd dat elke zaak een vuile zaak is en dat men in deze gewetenloze wereld even gewetenloos moet zijn om te kunnen overleven. Om zijn huis buiten te kunnen houden en om zijn zieke vrouw en zijn zoon te kunnen onderhouden stort hij zich in heel andere zaken: hij belooft rijke vrouwen een gelukkig leven en helpt ze daarna om zeep. Vrijdag 4 maart wordt weer de jaarlijkse wereldgebedsdag gehouden, vroeger bekend onder de naam "vrouwenwe reldgebedsdag. Het thema voor de li turgie voor 1977 luidt: DAADWER KELIJKE LIEFDE. Daarbij wordt vooral gedacht aan een verhouding tot zieken, zwakken en gehandicapten. Aan de liturgie werken daarom ook twee moeders van gehandicapte kinderen mee. "Het thema DAADWERKE LIJKE LIEFDE is een uitdading om vorm te geven aan de liefde in ons leven met elkaar. Gods liefde geeft ons hoop en spoort aan tot actie". De gebeds dienst in Middelburg wordt gehouden in de Engelse kerk. Aanvang: 19.30 uur. Het stuk handelt over de belevenissen van professor Eduard Humml die ver loren loopt in zijn eigen gekke wereldje, een wereldje van vrouwen die hem om ringen, niet in de laatste plaats zijn eigen vrouw, en in die van de research-groep, die hij over de vloer krijgt. De chrono logische volgorde van de scenes is bo vendien uiteen getrokken en de tafere len lijken dientengevolge wat ordeloos over het gehele stuk verspreid. Havel neemt het in de slotmonoloog van de prof echter toch op voor de integriteit van de mens, die zich geplaatst ziet te genover allerlei vormen van mechanisa tie. Hij neemt het eveneens op voor de complexiteit van de menselijke per-1 soonlijkheid en het unieke van de mens in verhouding tot de medemens. Niet alleen door middel van het taalgebruik laat Havel de verregaande ontmenselij kende mechanisatie van de mens zien, maar vooral ook door gebaren en han delingen in de scène. De regie van Poet soek is in handen van Raf Lesage. Jacques Jacobsen die voor het comité België/Nederland een en ander organi seert in verband met het op te voeren toneelstuk, toont zich erg enthousiast over het stuk en de spelers van het Zwe- vegems Theater. "Het stuk is wrang, humoristisch, symbolisch, chaotisch enz. Het is inderdaad zo absurd dat het bijna in de Kafka-trant getrokken kan wor den. Echt, we zijn ontzettend blij dat deze mensen bij ons te gast willen zijn op 5 maart". Rest nog te vermelden dat de voorstelling begint om 20.15 uur. Toe gangsprijs bedraagt 4,— houders van het CJP betalen 3,— De voorzitter van de provinciale raad voor het milieu, gedeputeerde J. van den j Bos, vond het niet verwonderlijk dat er een aantal organisaties enige aarzeling i hadden getoond over een instelling als de provinciale raad voor het milieu. Toch achtte de heer Van den Bos de I raad van grote waarde voor een even- wichtige en deskundige behandeling van hetgeen dat als milieu en als zodanig j als gemeenschapsbelang van grote bete- kenis is. De heer Van den Bos merkte op dat de raad niet altijd een eenvoudige taak zal hebben: het zal dikwijls een wegen van belangen worden, waarbij er niet van moet worden uitgegaan, dat alleen de economische belangen tellen, maar ook niet van een standpunt dat alles bij het oude moet blijven. Na vaststelling van het reglement van orde van dc raad werd besloten om te bezien of bij dc volgende vergadering over lozing van afvalwater op de Ooster- schelde kon worden gesproken en over de gevaren van vervuiling door stookolie. Ook wil men kontakten leggen met de milieuraad van Noord Brabant om te in formeren hoe die in de praktijk funktio- neert. WATERDICHTE BAGAGE-KIST VOOR UW AUTO. Heeft u ook die problemen als u met vakantie gaat? Te veel en te onregel matige bagage, een eindeloos gesjor om alles netjes op de imperial te krijgen een dekzeil dat kan scheuren, lekken en er afkan waaien; Dan is deze stevige waterdichte kist van ca. 90 x 120 x 24 cm. wellicht dc oplossing voor u. U kunt hem goedkoop maken van wat planken en een plaat watervast triplex. Karwcipost-tekening no. 689 geeft u alle nodige details en bouwinstruktics met dc belangrijke onderdelen op ware grootte. L kunt de tekening bestellen door storting van 6,50 op postgirorekening 35.67.600 van Karweipost B.V., Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. tekening no. 689. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van bet door u bestelde. Eeerder versschenen in deze serie o.a.: een vroeg Amerikaanse spiegelklok (Fa/VI. 352, 10.-een zitbank voor tuin en patio (Fa/Vl. 749, 8.- een tuinstoel met armleuningen (Fa/Vl. 1748, 8.- cn een leuk wandkastje (Fa/Vl. 189. 6.50). J In de Souburgse Kanaalstraat zetelt sinds vrijdag j.l. een nieuwe zaak, n.l. "Contact" Radio en T.V. De winkel is ingericht in de bedrijfsruimte van een voormalige textielzaak die door de eige naars van Contact, de heer en mevrouw Willemse, geheel naar eigen idee en ei genhandig werd ingerioli Ca. 4 weken is men bezig geweest de winkel in te richten, met behulp van wandrekken, wat verf en een leuke vloerbedekking. Het resultaat is bijzon der leuk geworden. ■'Televisie's (zwart/wit en kleur) staan langs de wanden opgesteld. Vele installaties op radio, stereo en hifi gebied, alsmede platenspelers en luidsprekerboxen, heb ben op andere rekken een plaatsje ge kregen. Uiteraard kan men bij Contact ook te recht voor allerlei kleine huishoudelijke apparatuur zoals stofzuigers, etc. Tame lijk groot is ook de kollcktie witgoed: diepvriezers, wasmachines, vaatwassers en koelkasten. "We zien het hier echt wel zitten", ver telt mevrouw Willemse, "temeer daar er in Souburg geen andere zaak op dit ge bied is. We hopen dat we een beetje be langstelling krijgen, dan vinden wij het allang leuk. Zo groot hoeft het voor ons ook weer niet te worden. De zaak in Middelburg blijft natuurlijk gewoon gehandhaafd, mijn man en ik zitten bij toerbeurt in Souburg of in Middelburg." Voor de bezichtigingsmogelijkheid van de nieuwe zaak bestond goede belang stelling, terwijl er fraaie bloemstukken en planten werden aangedragen. De prijzen voor deze fotowedstrijd wer den door de gehele Zeeuwse fotohandel met gulle hand beschikbaar gesteld. Het zijn overwgend cadeaubonnen. Uiter aard stelt ook de Middelburgse foto- en diaclub een prijs beschikbaar. Dc uitslag van de wedstrijd wordt bekend gemaakt op dinsdag 26 april in hotel Blanker, Pottenmarkt 12 te Middelburg om 20.00 uur. Deelenemersformulicren zijn ver krijgbaar bij de fotohandel. Voor nadere inlichtingen kan men terecht bij de se- kretaris Johan Sinke, Statenlaan 65, Middelburg. Tel. 01180-26287. BEHANG- EN VERFMARKT Dezer dagen werd te Valkenisse het Rode Kruis-examen 3e klas afgenomen door mevrouw A. Voerman-ter Haar en mevrouw Zr. C. A. Meiresonne-Korte- weg. Alle kandidaten slaagden, t.w. de dames: J. A. de Bruin-v.d. Vreugde: A. M. Vermeere-Kievit: C. Willcbrordse- Louwerse: D. de Kam-Hengst; L. Sin- ke-Dingemanse; N. Brasser; J. Slabber- Slabber; A. Lievense-Mateboer; S. Minderhoud-Huibrechtsen; P. Hengst- Gabriëlse; C. J. Lievcnse-Flipse; P. dc Visser-van Rooijen; L. van Sighem en de heer A. Lous. Als gekommiteerden traden op: mevr. L. A. L. van Doorn-van Boven, Stafver- pleegkundige; mevr. W. C. Stevens- Wijne, Prov. Commandatie der Helps ters. De soos Second Home aan de Ooster- scheldestraat te Middelburg houdt re gelmatig piekavonden. Op zo'n avond treedt er bijv. een band op of er wordt een film gedraaid enz. Zaterdag 5 maart is er weer zo'n pick- avond met het optreden van Johnny's Rock en Roll-Band, bestaande uit John Caljouw, Ad Meeuwse, Eugene den Hoed. Kees den Hoed en Cees Meer man. Ze spelen o.a, nummers van John Caljouw, oude rocknummers en bewer kingen van andere nummers uit de jaren zestig. De aanvang is 8 uur. Entree 3,50 voor niet-leden en 1.50 voor leden. terrein werkzaam zijn, een goede sa menwerking aan de dag leggen, een coördinerende taak dus. Zo duidde de commissaris der koningin in de prövincie Zeeland, dr. C. Boertien, vrijdag de doelstellingen aan tijdens de installatie van de provinciale raad voor het milieu. Deze installatie speelde zich af in de Statenzaal van het Abdijcomplex, waar de heer Boertien een sprookje vertelde als inleiding van de officiële installatie. De onvermijdelijke vraag is natuurlijk hoe lang hij dit volhoudt? Aanvang voorstelling 22.00 uur. Toe gang 3-, Van 5 tot en met 31 maart zal Guus de Ruiter in het Zeeuws Kunstenaarscen trum aan de Lange Noordstraat 59 te- Middelburg exposeren. De directeur van de Stichting Zeeland, drs. A.J.H. Mutsaerts, zal zaterdagmiddag 5 maart om vier uur de expositie openen. Het kunstenaarscentrum is geopend dinsdag tot en met zaterdag van 14-17. u., woensdags van 19.30-21.30 u. en zater dags van 10.30-12.00 u. Vrijdagavond 11 maart, des avonds acht uur, zal in het zelfde kunstenaarscen trum de achtste schrijversavond worden gehouden. Iedereen die uit eigen werk wil voorlezen of belangstelling heeft voor wat er in en buiten de provincie door liefhebbers geschreven wordt, is welkom. Hij vertelde over een bus vol mensen die van een helling naar beneden rijdt, waarbij de inzittenden niet in de gaten hebben dat de bus steeds sneller e*i sneller omlaag gaat, zo hard dat er on gelukken dreigen te gebeuren. De om zetten van het sprookje in feiten van vandaag de dag is niet zo heel erg moei lijk: We maken een razend snelle ont wikkeling mee, de maatschappij is in middels zover gekomen dat ook hier ongelukken (en erge) onvermijdelijk worden. En daarbij houdt het sprookje sachtige van een super ontwikkeling na tuurlijk snel op. temeer ook daar veelal juist menselijke aktiviteiten aan de groei van het milieuprobleem debet zijn. De commissaris bracht in herinnering dat in 1966 de provinciale raad inzake de luchtverontreiniging is ingesteld, die naar zijn idee haar werk verdienstelijk doet. Hij merkte op deze beperking ex pres aan te brengen, daar hij zich kon voorstellen dat de behoefte aan een li chaam met wat uitgebreider taakom schrijving zich deed gevoelen. Niet al leen luchtverontreiniging is een kwalijke zaak: er zijn er nog meer. zoals de ver vuiling van oppervlaktewater, het stor ten van afval etc. etc. en de aantasting van het fraaie Zeeuwse landschap in het algemeen. Ook kwam ter sprake in het beloog van dr. Boertien, de samenhang tussen ruimtelijke ordening en het mi lieu, waar hij eveneens een taak voor de provinciale raad voor het milieu zag weggelegd. Het feit dat verscheidene overheidsin stanties nog niet zo geweldig samenwer ken op milieugebied achtte de heer Boertien te wijten aan het feit. dat de wetgeving een gecoördineerd optreden vaak in de weg staat. "Nu de nationale wetgever dat ook heeft ingezien" aldus de heer Boertien. "is het zaak dat die samenwerking er dan ook zo snel mo gelijk komt". Zaterdag 5 maart is er in het wijkgebouw vens 7al er ook wcer bingo worden ge- aan de Nassaulaan een dansavond. Te- speeld. De avond begint om 8 uur. In het kader van het cultureel akkoord Nederland - België, zal op 5 maart a.s. in de Middelburgse Schouwburg het to neelstuk "Poetsoek" of "De Verstoorde Konsentratie" van Vaclav Havel te zien zijn. Dit stuk wordt gebracht door de kijk en vergelijk DISCOUNTZAAK IN BEHANG De Middelburgse foto- en diaclub orga niseert een grote fotowedstrijd ie als motto heeft "Gezinsleven". Aan deze groots opgezette wedstrijd kunnen alle Zeeuwse foto-amateurs deelnemen. Elke deelnemer mag maximaal 5 zwart/wit foto's inzenden die als mimi- mumformaat 18 x 24 cm. moeten heb ben. Uiterlijk 2 april a.s. moet het werk zijn ingeleverd op het adres Prins Mau- ritsstraat 23 te Middelburg. De jury wordt gevormd door de heren J. Hint zen, voorzitter van de smallfilmclub Shot '68 en de Vlissingse fotograaf H. Back. Beroepsfotografen en het bestuur van de Middelburgse foto- en diaclub zijn van deelname uitgesloten. Het is beslist niet zo, dat onder "Gezin sleven" alleen foto's van lachende per sonen worden verstaan. Het is juist dc bedoeling dat de deelnemers hun ge dachten de vrije loop laten en zodoende ook andere vormen van gezinsleven ontdekken. Als voorbeelden noemen Uw kleurenfoto's Zo mag het, maarzo hoeft het niet. Foto: Judv Geldof. wij: serviegoed, soorten bloemen, pad destoelen, dieren fruit enz. nu voordeliger behangen geschikt voor vele doelen. Praktisch: - van boven afsluitbaar door rits - 2 voortassen - met ritsvak om veilig uw porte monnee op te bergen. In 5 verschillende kleuren: zwart, bruin, groen rood en blauw. Sterk Lange Delft 44/Segeerstraat 4a Middelburg DE ZAAK OP DE HOEK Belgische groep het Zwevegems Thea ter, winnaar van het 25e toernooi der Lage Landen. Het stuk lijkt enigszins verwant aan de Kafka-stijl, vanwege de absurde zaken die de hoofdrolspelers overkomen. Oostperkweg 25 Middel burg telefoon 27687

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1