PP\ SX VERZEKEREN BIJOU HELMO BOETIEK via de 'Fan Oud naar Nieuw Scholengemeenschap 'De Wellinge' hield open dagen nieuwe stijl DOE-HET-ZELF! C.N.V. hield drukbezochte manifestatie op Walcheren V\ 5^1" 'Mj ZEEUWSE NUTSSPAARBANK cEEJ 40,- TASSENZAAK POPCONCERT IN DE BEUK' DIJKWEL BV B. MIDAVAINE IN MIDDELBURGSE SCHOUWBURG AUTO DATSUN D1JKWEL BV ROOVERS LEER Ijzerhandel Tuinartikelen Huishoudelijke artikelen ROOVERS 28.90 59.00 KHAKI. Mouses rokken TERLF.NKA BROEKEN. nieuwe modellen en kleuren69.— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois- Levis enz59.00 66.00 TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT61 MIDDELBURG 79e jaargang no. 8 - woensdag 23 februari 1977 D© Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DF. VLISSINGER HUIS AAN-HUIS OP GEHEEL WALC HERI N Van Oud naar Nieuw, zo luidde vorige week het motto van de open dagen die werden gehouden in het gebouw van de scholengemeenschap "De Wellinge" in Middelburg. Dagen waarvoor, zoals te doen gebruikelijk, zeer drukke belang- kinderen. Deze opleiding staat volop in de belangstelling, hetgeen o.a. blijkt uit het feit dat deze opleiding ook als 3-ja- rige wordt gegeven op "de Wellinge". Dit is een belangrijke verbetering: de leerlingen volgen in het eerste jaar al- stelling bestaat, omdat de openbare les- leen de schoollessen. De praktijkleerpe- cpn l7Afllc Hp7P Haopn vrnpopr nnk upl rÏA^a ctort a.c in EiaI Ta ioar np 1.»Arlir». sen (zoals deze dagen vroeger ook wel werden genoemd) duidelijk laten zien wat een school te bieden heeft. Vele ou ders van leerlingen, maar zeker niet in de laatste plaats collegae-onderwijsperso- neel van andere scholen en toekomstige leerlingen, maakten van de geboden kennismakingsgelegenheid dankbaar ge bruik. Het was een gezellig gebeuren waarbij een schat aan informatie werd verstrekt. Het motto van Oud naar Nieuw was in een groot aantal presentaties tijdens de open dagen te zien. Zo stond in de ruime hal van "de Wellinge" een opstelling van oud bouwmateriaal, betrokken via de gemeente Middelburg, afkomstig van verschillende monumentenpanden in de stad. Met vaardige hand was hiervan een stilleven gecreëerd, met als tegen hanger een ultra moderne open haard (hoekhaard). Tevens was een soort re- klamezuil neergezet met daarop teke ningen en foto's van restauratie-projek- tcn en advertenties waarin men vak kundige timmerlui en metselaars vraagt voor deze specifieke bouwtak, waarin nog steeds een tekort aan personeel be staat. Ook werden dia's vertoond over de renovatie in de Middelburgse bin nenstad. Ook van Oud naar Nieuw bij de pre sentatie van de Interim Algemene Scha kelklas. oftewel de l.N.A.S.-opleiding. Centraal stond daar een antieke keuken met een "nostalgisch koekblik, een la- kenpers etc. Ook een ziekenkamer, kompleet met patiënt hoorde bij het de monstratiemateriaal voor deze oplei ding. Kinderverzorging/jeugdverzorging pre senteerde zich middels een prachtig "te- jaatur", een feestelijk spelgebeuren voor Bijzondere aanbieding van een handige DOCUMENTEN KOFFER Gemaakt van stevige kunststof, ge vat in aluminium frame, gevoerd, 2 vakken. Nu voor de Speciale prijs van LANGE DELFT 44 SF.GEERSTRAAT MIDDELBURG De zaak op de hoek riode start pas in het 2e jaar. De leerlin gen komen hierdoor straks met veel meer kennis hun toekomstige werkkring binnen. Een onderdeel apart was de modeshow waar leuke vondsten werden geshowd. - Leerlingen maakten zowel antieke als ultra moderne klecen, die zwierig over het voetlicht werden gebracht. Ook werden meer gewone eigenhandig ver vaardigde kledingstukken geshowd. Creativiteit en handvaardigheid kwa men ook duidelijk tot uitdrukking in de handvaardigheidsvakken middels spin newielen en weefgetouwen (men trof notabene op de zolder van de voormali ge huishoudschool op het Molenwater, die ook tot de scholengemeenschap be hoort, een nog niet eens uit het pakpa pier gehaald compleet weefgetouw aan....!) en in de verschillende lokalen voor handvaardigheid, naaldvakken en tekenen. Er was in elk lokaal wel iets te beleven: de middelbare school voor scheeps- werktuigkundigen, de bakkers, ban kwerkers, electro, houtbewerken. ma- chineschrijven, kortom het hele scala was in vol bedrijf te zien. Bij tijd en wijle was het zo druk in het schoolgebouw, dat men naar leerlingen moest zoeken. Vaak ook moesten be zoekers in de rij staan om een en ander te kunnen zien. Een heugelijk feit. want wat kan een' school beter hebben dan juist volop belangstelling van buitenaf voor hetgeen er van binnen aan de hand Zaterdag 5 maart a.s.: VLTVERVREUGI) MARS Voor de derde maal organiseert "Vijver vreugd" in Middelburg de zo langzamer hand bekende Vijvervreugdmars. Daar een keuze gemaakt kan worden uit vier afstanden (5, 10, 15 en 25 km) kan zowel jong en oud aan de jaarlijks terug kerende mars deelnemen. Men kan zowel individueel als in groepsverband (minimaal 11 personen) deelnemen. Het inschrijfgeld zal voor alle afstanden 3,— bedragen, terwijl leden van erkende wandelorganisaties 0,50 reductie genieten. Alle deelnemers ontvangen na volbren ging van de tocht een medaille terwijl elke groep een herinnering krijgt aan geboden. De start zal plaatsvinden vanaf het gymnastieklokaal van "Vij vervreugd". De tijden van vertrek zijri 25 km om 13.00 uur, de 15 km om 13.30 uur en de 10 en 5 km om 14 uur. Deze mars staat onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding wandelkring West-Brabant - Zeeland. De medische verzorging die op elke afstand aanwezig is, zal geschieden door personeelsleden van Vijvervreugd. PPR ZEELAND TEGEN UITBREIDING KERN CENTRA LES Nu de ministers Lubbers en Gruyters de mogelijke vestigingsplaatsen voor toe komstige kerncentrales bekend hebben gemaakt, komt de PPR Zeeland tot de conclusie dat de argumenten voor de keuze van deze plaatsen zijn gebaseerd op gunstige ecologische en economische gronden. De tekenpasser heeft in de be slissing een grote rol gespeeld (20 km van bewoningsconcentraties). De PPR Zeeland is ook van mening dat de Oo- sterschelde een zware tol zal moeten betalen en dat de aanwezige hoogspan ningsstraat mogelijk zwaarder telt dan de risico's verbonden aan een drukke scheepvaartroute. Ook worden volgens hen landschappelijk de bezwaren sim pelweg als gering gekwalificeerd. Het lijkt op uitbreiding van het Antwerpse atoompark in Doel. Alles bij elkaar is men van mening dat in de gehele di scussie het punt van de noodzakelijk heid niet voldoende is uitgediept. Betere benutting van de energie en beperken van verliezen door isolatie heft volgens hen de noodzaak op. Tussen 15 maart en 15 mei zullen in de regio's voorlich tingsbijeenkomsten worden belegd. Vrijdag 25 februari organiseert Open de Beuk een popconcert met medewerking van de Nederlandse formatie "Stamp 'n Go". Stamp 'n Go speelt muziek die zijn oorsprong vindt in Zuid- en Midden- Amerika. Muziek van mensen die met weinig middelen veel plezier kunnen maken: iets waar het publick in Neder land de laatste tijd weinig gelegenheid voor gekregen heeft. Hoewel dc groep zeker de eerste tijd voornamelijk nummers van anderen speelt, nummers die hun kwaliteit in het land van oorsprong reeds bewezen, staan de creativiteit en de verschillende achtergronden van de diverse groepsle den borg voor een eigen, originele be nadering van de muziek. Dit resulteert in een vrolijke en dynamische act waar mee de groep tot nu toe groot succes heeft. Dc bezetting is: Lawrence Th. Ja mes - zang, piano, orgel, percussie (ex- Fiesta-Tropical en Los Allegres); Ron van Eek - bas (ex-Super Sister); Mark Böon - gitaar, zang (ex-Smyle); Bobby Dessauvagie - dwarsfluit, percussie, mondharmonika, sax en zang (ex-B bby's Children); Hans van Mourik - slagwerk, percussie (ex-Moeras). Aan vang concert 21.00 uur. toegang 5.— Zaterdag 26 februari organiseert het jongerencentrum (gedeeltelijk bij wijze van experiment) een disco-avond in sa menwerking met de "Harrold O. Disco show". Een knetterende disco-show met muzikale attractie. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. COVERT HEIKOOP EN MIDGARD Zaterdag 26 februari treedt in Midgard in het kader van de muzikale kafé's de folkzanger Govert Heikoop op. Govert komt uit Maastricht en heeft al jaren lange ervaring in binnen- en buitenland (o.a. Ierland. Denemarken en Zwitser land). Hij zingt uitsluitend eigen liedjes; vrolijke, trieste, lange, korte, kabaret en ballades. Hij begeleidt zich daarbij op gitaar ukelele. quatro en kazoo. Dit alles ondersteunt hij door een levendige sta ge-act. De aanvang van de avond is om half negen en de entree bedraagt 3,50. 2CV t AUTOMOBIELBEDRIJF Gas- en Lood(jieIersbedrijf C V-INSTALLATIE en zelf bouwnaketten ETNA GASFORNUIS luxe uitvoering met grill, draai- spit en beveiligde oven van 1065,— tijdelijk slechts 795,- INDESIT WASAUTOMAAT slechts539,- INDESIT KOELKAST automatische ontdóoiing 225 ltr. dubbeldeurs van 849,— tijdelijk 569,- „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b(j ona terecht voor al hun materialen Langeviele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 LEUK WANDKASTJE Dit leuke wandkastje kunt u maken van een willekeurige houtsoort en het daarna afwerken met een houtveredeling in de gewenste kleur. De vakverdeling geeft een aparte schaduwwerking en de laatjes kunt u gebruiken voor allerhande dingen, afhankelijk van de plaats waar u het kastje hangt. Het kastje is ca. 96 cm. breed en ca. 47 cm. hoog en u kunt het gemakkelijk maken met de duidelijke en gedetailleerde Craft tekening nr. 189. U kunt de tekening bestellen door storting van 6,50 op postgirorekening 35.67.600 van Karweipost B.V., Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. tekening nr. 189. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.a.: een ligstoel niet armleuning (Fa/Vl. 1616, 10,—een vroeg Amerikaanse spiegelklok (Fa/Vl. 352, 10,— een zitbank voor tuin en patio (Fa/Vl. 749, 8,- en een tuinstoel met armleuningen (Fa/Vl. 1748, 8,— Veel belangstelling bestond er vorige week woensdag voor de CNV-manifesta- tie die gehouden werd in de Schouwburg te Middelburg. Van heinde en ver kwa men belangstellenden om informatie op te doen, dan wel in de avonduren deel te nemen aan aktiviteiten als b.v. een quiz onder leiding van Judith Bosch en Dick Passchier. De manifestatie die gevoerd werd onder de naam CNV-eest, had als doel het meer bekendheid geven aan de werkzaamheden en doelstellingen van het CNV en de aangesloten bonden en het werven van nieuwe leden in Zeeland. Een groot aantal instanties dat aktief is op het "werkterrein", was op de mani festatie vertegenwoordigd. In de bene- denfoyer van de schouwburg was een komplete informatiemarkt ingericht met o.a. het Gemeenschappelijk Admini stratie Kantoor, het Gewestelijk Ar beidsbureau, het Leerlingenstelsel, Stichting Vakopleiding Bouwbedrijven, en de Raad van Arbeid. Er waren ook vertegenwoordigers van het CNV en van haar afdeling Werkende Jongeren. In de middaguren waren het vooral scholieren en andere jongeren die te gast waren op de manifestatie. Leon Pher- nambucq, sinds recente datum provin ciaal medewerker van het CNV - WJ had z'n handen vol met het verstrekken van allerlei informatie. Er was vooral veel foldermateriaal voorhanden en in de bovenfoyer kon men een groepsge sprek aangaan of individuele mondelin ge informatie krijgen. Voor de manife statie waren ruim 40.000 folders huis aan huis verspreid met medewerking van CNV-leden. Deze waren ook aktief bij het opzetten van het manifestatie- programma. Aan het begin van de avond sprak CNV-voorzitter Jan Lanser over speci fieke Zeeuwse problemen waarna het verdere avondprogramma volgde. In zijn toespraak hekelde Lanser onder meer de uitlatingen van de zijde van het FNV dat kritiek uitoefende op het CNV. als zou dat bij de stakingsakties verraad hebben gepleegd en de stakers dolksto ten in de rug hebben toegediend. Lanser merkte op dat het CNV door een kon- struktieve houding de sleutelpositie heeft ingenomen voor het huidige ak koord. In het middagprogramma waren ook nog een aantal films opgenomen. Het ligt in de bedoeling om ook in Terneu- zen en Zierikzee en eventueel ook in Tholen een sociale CNV-manifestarie te gaan houden. nieuwe dealer dajsun Oostperkweg 25 Middel burg telefoon 27687 MEDEDELING - NVV en NKV leden MEDEDELING De bijeenkomst welke georganiseerd wordt door de NVV-afdelingen Middelburg en Vlissingen en in samenwerking met de NKV-centrales Vlissingen en Middelburg waarop FRANS DRABBE, bestuurder FNV zal spreken, wordt niet gehouden in 't Anker aan de Bonedijkestraat te Vlissingen, maar is verplaatst naar Hotel BRITANNIA te Vlissingen. De datum en aanvang zijn onveranderd: DONDERDAG 24 FEBRUARI, aanvang 19.30 uur. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor alle NVV- en NKV-leden. MEDEDELING - NVV en NKV leden - MEDEDELING VOORJAARS MODENIEUWS bij: I0VERS SCH0EHEH I L DELFT tt Middelburg SUEDEEN LEREN KLEDING TASSEN De mooiste collectie van Zeeland. Lange Delft 17. t.o. City theater. Lange Delft 31

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1