HELMO BOETIEK VERZEKEREN via de DOE-HET-ZELF! DERT Zes voorstellingen tot mei a.s Zeeuwse Komedie brengt twee eenakters in Vestzaktheater Edenburg, Vlissingen BIJOU George ter Horst maakt wandschildering in kerkzaal 'De Hoeksteen' B. MIDAVAINE GRAMMOFOON PLATEN PORTEMONNEE DEALER DATSUN AUTO DATSUN DIJKWEL BV Geef eens iets anders: geef een Y GROOTSE INTOCHT 'PRINS BASTIAAN- IN MIDDELBURG-ZUID KARNAVAL OP SOUBURG C.N.V.-MANIFESTATIE OP WALCHEREN CURSUS VOOR BESTUURSLEDEN Cafétaria Lammers grondig vernieuwd FILM IN 'DE BEUK' ZEEUWSE NUTSSPAARBANK O Gas- en Loodgietersbedrijf Voor al uw natuurlijk NIEUWE ERRES WASAUTOMAAT 1072,- GEKLEURDE WASTAFELS 668,— CV-INSTALLATIE en zelf bouwpakketten Koningin Wilhelminafonds grote ledenactie!! TUINSTOEL MET ARMLEUNINGEN Exclusief bij DAGEN KLAAR DIJKWEL BV Vlissingen l'V KHAKI. blouses rokken TERI.F.NKA BROEKEN. nieuwe modellen en kleuren SPIJKERBROEKEN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Levis enz59.00 28.90 59.00 69.- F.N Lois- 66.00' TRUITJES en T-SHIRTS grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT61 MIDDELBURG 79e jaargang no. - woensdag 16 februari 1977 De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE ME I DE VL1SSINGER HUIS-AAN-Hl LS OP GEHEEL W \1 C Hl KI N i i „DOE-HET-ZELVERS" kunnen by oni terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 FIRMA I Nieuwendijk 35-37 Vlissingen Oostperkweg 25 Middel burg telefoon 27687 type AWD 526 met regelbare .centrifugesnelheid, volgens con sumentengids de beste wasauto maat. van 1372.— tijdelijk kompleet met mengkraan en sifon van 191.60 tijdelijk 139, GASFORNUIS met Grill van 798.— slechts Wordt U nu voor 5.— lid van het K.W.F. Een vaste steun voor het kanker onderzoek, ook voor U!. Leest de circulaire (stencil) in dit nummer van de Faam. Het antwoord - contant per kwitantie - wordt volgende week bij Uw opge haald. Legt Uw positieve reactie al vast klaar. De aktic moet slagen: elk gezin lid in Uw eigen belang! Indien Uw niet bezocht mocht wor den (door gebrek aan collectanten) en U toch lid wilt worden, wilt U zich dan richten tot NOTARISKAN TOOR KREPEL. Molenwater 73. Middelburg, tel. 29155. op donder dag en vrijdag 24 en 25 februari tus sen 9-12 uur en 2-5 uur. Een collectant komt U dan opzoeken voor het voldoen van de kwitantie (min. 5.— Bestuur K.W.F.Middelburg. Als U een stevige gemakkelijke tuinstoel zoekt, zal deze stoel met armleu ningen U zeker goed bevallen. Het is niet alleen een sierlijk tuinmeubel, maar het ontwerp van de rugleuning en zitting en de hoogte van de armleuningen zijn geheel aangepast aan de vorm(van het lichaam en geven U maximaal comfort. Maak deze stoel met Craft tekening op ware grootte nr. 1748. Maak hem van redwood of gebruik vurenhout en schilder hem. U kunt de tekening bestellen door storting van 8,— op postgirorekening 35.67.600 van Karweipost BV, Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. te kening nr. 1748. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door U bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.a.: een hobbelpaard (Fa/VI. 1396. 8,- een ligstoel met armleuning (Fa/VI. 1616. J' 10.- een vroeg Amerikaanse spiegelklok (Fa/VI. 352. 10.— en een zitbank voor tuin en patio (Fa/VI. 749, 8 - Maar geef dan wel een portemonnee van verfijnd soepel leer: een JOVACS PORTEMONNEE, de beste portemonnee voor uw geld. En.... met 1 jaar 9chrifte!yke garantie op de rits en andere sluitingen. Vanaf 15,- Ecn geschenk waar u eer mee inlegt... DE ZAAK OP DE HOEK - Lange Delft 44 - Segeerwtr. 4a, MIDDELBURG Uw kleurenfoto's GRATIS waardebon voor vergroting en album L FOTO BACK vlissingen -goes 's Maandags gesloten Vreemd grommende koppen tegen een pikzwarte achtergrond: geluiden produ cerend als het starten van een auto, een claxonconcert, het janken en blaffen van honden en het huiveringwekkend huilen van woeste roofdieren. Daartussendoor een zinloos verhaal over een al dan niet opdragen van een boek aan een persoon of instantie. Vier akteurs van de Zeeuwse Komedie die een volkomen zinloos stuk theater neerzetten, gekke bekken trek ken en al met al een kolderiek toneel opvoeren, waarvan men voortdurend de indruk heeft er iets niet van te begrijpen, ondanks het feit dat het toch niet zó ab surd lijkt (dus klinkt). Eén en ander brengt de toeschouwer op het spoor van een niet aanwezige bete kenis van de tekst, kortom: na afloop zullen de meeste mensen zich vertwij feld afvragen wie er nu gek is: het pu bliek of de acteurs c.q. de toneelschrijver Gerben Hellinga. die dit stuk genaamd "Verschuivingen" in opdracht van de gemeente Amsterdam heeft geschreven. Hellinga zelf over Verschuivingen: "Ik zou de tekst willen karakteriseren als een anti-toneeltekst: zij is zonder meer zinloos. Het is de bedoeling dat het pu bliek het toneelstuk "ondergaat", dat ze de merkwaardige atmosfeer ervan ont dekken. een atmosfeer die deed denken aan andere dingen, maar toch met een' geheel eigen realiteit. Een verschuiving. De teksten die de akteurs (Bram Kwe£- keboom. Lex Maes. Liesbeth Steijnen en Rcns Schot) zeggen, zijn afkomstig uit een alchemistisch boek uit de 16e eeuw en uit Hitiers Tischgesprache." De tweede eenakter die de Zeeuwse Komedie voor het voetlicht brengt, is getiteld: "Fietsen in het donker",- ge schreven door Kees Holierhoek, voor velen een oude bekende, dank zij Kla verweide. In "Fietsen in het donker" er varen wc de levensomstandigheden en problemen van topsporters. Wat je ziet bij de topsporter is meestal een glorie moment: de huldiging van de beste op het schavotje of - en dat is ook een glo riemoment. zij het dan negatief - de grandioze afgang. In vele gevallen blijkt dat de sport op de eerste plaats komt. pas daarna ergens het gezin of de fami lie. "Fietsen in het donker" gaat over een topsportfamilic' op haar retour, alle broers (3) fietsen, terwijl één van hen blind is geworden door de dope. Als de moeder doodgaat, de spil waar alles om draaide en die alles bij elkaar hield, is het hek van de dam en komen de on derlinge konfiikten tot leven. Bram Kwekkeboom - Bram Pclman, Lex Maes - Eef Pclman, Rens Schot - Gerrit Pelman en Wil Koelewijn als Toos. brengen een boeiend stuk tot stand. De regie van beide eenakters is in han den van Edo Douma. vooral in het eer ste stuk laten Ronald Koningsen Ed van Rcijmcrsdal prachtige lichteffecten zien. Het decor van "Fietsen in het donker" werd gemaakt door George ter Horst en Bert Gerestein. Souffieuse: Wil Dade- ma. Zonder meer kan gesteld worden dat de twee eenakters zeer zeker de moeite waard zijn. Vooral "Verschuivingen" toont duidelijk de invloed van een knappe regie. In dit stuk heeft de schrij ver p 1. de regisseur een enorme vrijheid gelaten waarvan Edo Douma dankbaar gebruik heeft gemaakt. Wat de vier koppen teweeg brengen is schier onge lofelijk. De twee eenakters zijn nog te zien op 19 februari, 2, 16 en 23 april en op 7 en 21 mei a.s. Toegangsprijs 5,— aanvang 20.30 uur in het Vestzaktheater Eden- burg, Bellamvpark 3, Vlissingen. i "Prins Bastiaan" en zijn gevolg zullen zaterdag 19 februari om 13.11 uur op het station N.S. arriveren "n daar officieel worden ontvangen door wethouder W.PJ. Baars van de gemeente Middel burg. üp het perron zal de originele kama- valskapel "de Graspollen" en de "Eu roband" voor vrolijke muziek zorgen. Na de officiële ontvangst gaat het ge zelschap, via de tunnel, naar de Se- geersweg om zich daar bij de grote kar- navalsstoet aan te sluiten. Maar liefst 5 muziekkorpsen. 31 pony- ruiters, de grote "Prinsewagen, vele bont versierde wagens, auto's, majorettes, miniretjes en een grote stoet verklede kinderen zullen aan de intocht van "Prins Bastiaan" deelnemen. Het eind doel is het "Zuiderbaken" in de Rent meesterlaan te Middelburg-Zuid. Na aankomst begint in deze zaal en in de Keurhove-school een gezellig kindcr- karnaval. De karnavalsdag van Middelburg-Zuid wordt traditioneel besloten met het gro te karnavalsbal in het "Zuiderbaken".- waar twee karnavaisorkesten voor de muziek zorgen, 's Morgens zal de Prins met zijn Raad bezoeken aan zieken en bejaarden afleggen. Zaterdagmorgen a.s. om 11.11 u. barst in Souburg-Oost het karnavalsfestijn van "De Stoepeschieters" los. Op dat tijdstip zal burgemeester Westerhout op het bordes van het Middenhof de sleutel aan prins Jozef I overhandigen. Om half twaalf zal vervolgens de {carnavalsop tocht zich in beweging zetten voor een tocht door Oost-Souburg. De volgende route zal worden gevolgd: Zuiderzec- straat-C. van Perestraat-K anaalstraat-Vlissingsestraat1' (stop )-Diezest raat-A mstelst raat-S te- merdinglaan-Oranjeplein (daar wordt gestopt voor de prijsuitreiking) en ver volgens: Paspoortstraat-Kanaalstrdat- C. van Perestraat-Zuiderzeestraat, waar de stoet wordt ontbonden. Achterin de kerkzaal van de Hoeksteen in Middelburg - Dauwendaele staat een steiger opgesteld. Stiekumweg nog een heel gevaarte en er zijn al wat mensen geweest die wat verontrust naar het pla fond hebben gekeken: er zal toch niets mis zijn, dat er nu al verbouwd moet worden. Wie echter even van de trapjes afdaalt in de kerkruimte en van nabij het- preekgestoelte even omkijkt, ontdekt al snel de ware reden van de stelling: op de achterwand wordt een grote wandschil dering gemaakt van 5x10 meter. De schilder en tevens de ontwerper van het schilderij is George ter Horst uit Middelburg. Speciaal voor de Hoek steen werd een aantal kunstenaars uit genodigd een ontwerp in te leveren voor een wandversiering. Deze opdracht liep via de contraprestatie commissie. In to taal hebben 7 kunstenaars ontwerpen ingediend, waaruit dat van mij uitein delijk werd gekozen. Dat is op een heel leuke en vooral democratische manier gebeurd: alle kerkgangers mochten meestemmen welk ontwerp het zou moeten worden. Ik ben blij dat ik de opdracht mag uitvoeren: het is een heel karwei, maar wel een erg mooi karwei. Het origineel moet precies op de muur worden overgebracht, enkel op een an dere schaal. Het is de eerste keer dat ik zo'n groot schilderij maak." De titel van het schilderij is "Een tipje van de sluier" en toont een gedeelte van een hand die een stuk blauwe lucht van de hemel "plukt". Er achter is een don kerte zichtbaar. In eerste instantie waren er wat bezwaren vanwege dat zwarte stukje achter het blauw, maar het is nu eenmaal het idee van Ter Horst om met donker het mysterie te verbeelden dat er zijns inziens achter de wolkenlucht en blauw (de illusie) schuilt. Uiteindelijk werd de kunstenaar toch vrij gelaten om een en ander uit te beelden zoals hij het had ontworpen. George ter Horst is ongeveer midden januari begonnen aan de opdracht. Het zorgvuldig uitvoeren van alle schilder werkzaamheden vergt nogal wat tijd. Het zal dan ook wel april worden voor dat het schilderij in z'n geheel op de van te voren bewerkte muur staat. De hoofdkleuren van het schilderij zijn: hlanw nker oeei en wit Sjaak Lammers uit Middelburg heeft.het nu definitief voor elkaar: vorige week werd met een drukbezochte receptie zijn nieuwe cafetaria op de hoek van het Bankertplein heropend na een ingrijpen de verbouwing. Ter gelegenheid van de opening zorgde Sjaak terloops even voor een record aan ijs-verstrekking: 1600 stuks in enkele uren tijds. De kinderen uit de buurt wa ren n.l. allemaal voor een gratis ijsje uitgenodigd. Al van grote afstand is te zien dat er bij Sjaak Lammers een en ander is gebeurd: de pui is geheel van glas. hout en alu minium gemaakt, de ruimte binnen is door het verplaatsen van de koelvitrine ook wat groter geworden en dus konden er wat meer tafels en stoelen in. De te gelwanden in de cafetaria zijn groen van kleur en op de vloer liggen fraaie pla vuizen met groentinten erin verwerkt. Het interieur is geheel nieuw: zo staat er een mooie polyester vitrine, een softijs machine. fonkelnieuw koffie zetappa- raat etc. in plaats van dat de consumpties moeten worden mee genomen naar huis, bestaat nu ook de mogelijkheid om bij Sjaak Lammers een karbonaadje met bijbe horende frites te nuttigen. Natuurlijk staan er op de menukaarten ook tal van ijsspecialité's en vele soorten broodjes. Dezer dagen werd op het van Eeghen- huis in Aardenburg een kursus voor be stuursleden gehouden. Hiervoor be stond zoveel belangstelling dat besloten werd een tweede bijeenkomst uit te schrijven en wel op vrijdagavond 25 en zaterdag 26 maart a.s. De kursus is ge richt op bestuursleden-vrijwilligers van vrouwenorganisaties, plaatselijke mu ziekverenigingen. oudercommissies, wijkverenigingen. etc. Ervaring is niet noodzakelijk. Nadere inlichtingen bij vormingscen trum van Ecghcnhuis. 01177-1259/1293 of bij de commissie volkshogeschool- werk in Zeeland: 01104-493. Woensdag 16 februari a.s. houdt het Christelijk Nationaal Vakverbond een grote manifestatie op Walcheren. Een manifestatie die in hoofdzaak een serieus karakter zal hebben, maar waarin toch ook de ontspanning niet is vergeten. Hoewel het geheel zich zal koncentreren op de Stadsschouwburg in Middelburg brengt het CNV dit CNV-eest als een zaak die geheel Walcheren betreft. Voora) ook de jeugd zal ten zeerste worden betrokken in het geheel. Woensdagmiddag worden er grappige tekenfilmpjes vertoond voor de kleintjes en daarna een uitstekende film over ontwikkelingssamenwerking voor jon geren van het voortgezet onderwijs. Ook is er de hele middag een soort markt voor sociale informatie en bestaat de mogelijkheid tot groepsdiskussie met vakbondsmensen. Voor studerenden een prachtige gelegenheid voor een skriptie. De toegang voor zowel de films als voor de sociale info-markt is gratis. Juist om dat het CNV veel waarde hecht aan de betrokkenheid van de jeugd met het maatschappelijk gebeuren, is de hele manifestatie op woensdag gepland. Het CNV hoopt dan ook dat veel jongeren van de gelegenheid gebruik zullen ma ken. 's Avonds is de grote avondbijeenkomst. Eerst zal Jan Lanser, de voorzitter van het CNV, kort-en-krachtig antwoorden op de vele vragen van Walcheren, zoals in menig CNV-pamfiet is beloofd. Dat de heer Lanser ook een stuk landelijke en aktuele vakbonds-problematiek aan de orde zal stellen, lijkt haast vanzelf sprekend. Na Jan Lanser zullen Judith het misbruik van liefde en sex. maar laat zich niet verleiden zelf door sex zijn film te verluchtigen, integendeel hij laat kei harde feiten zien op een overduidelijke manier. Aanvang voorstelling 22.00 uur. Toe gang/ 3.-. Bosch en Dick Passier een gezellige kwis brengen, zoals bekend van het NCRV tévé-programma "Tweekamp". Ook bestaat er natuurlijk alle gelegen heid tot vragenstellen. Iets wat zeer op prijs zal worden gesteld, omdat met na me veel ongeorganiseerden worden ver wacht. AUTOMOBIELBEDRIJF Zaterdag 19 februari draait in "Open de Beuk" de film "Dorothea's lusten" van Peter Fleischmann. De hoofdrollen hierin worden vertolkt door o.a. Anna Henkei. Gunter Thiedecke. Régis Gcn- geren Elisabeth Potchanski. "Dorothea's lusten" is een satire op de Duitse sexfilm en op de Duitse maat schappij waar hij wordt gemaakt en ge consumeerd. Dorothea wordt geconfronteerd met een wereld zonder liefde en aanhankelijk heid. Op zoek naar deze dingen ontdekt ze alleen dubbele moraal en onmoraal. Via allerlei belevenissen van haar o.a. als Lolita als Candv of als een Alice in sexland. komen we uiteindelijk een. nu nog fictieve, betere wereld tegen, waarin jonge mensen graag zouden willen le ven. Fleischmann wil door zijn film duidelijk maken dat ljcfdc en lachen zijn verwor den tot commerciële zaken waar je van daag aan de dag voor moet betalen. De satire en beschuldiging wordt pas echt duidelijk door het gebruik van ty pische oude commerciële pop-nummers met overgeromantiseerde cliché-tek sten. Fleischmann toont zich zeer kwaad over

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1