HELMO BOETIEK VERZEKEREN via de Noodlijn voor mensen in moeilij kheden DOE-HET-ZELF! The Bax Family op de bres voor N.Amerikaanse Indianen DERT BIJOU Telefonische Hulpdienst Zeeland luistert, ROOVERS LEER Gereedschappen Huishoudelijke artikelen ROOVERS B. MIDAVAINE GRAMMOFOON PLATEN REIS- en WEEKENDTAS ZEEUWSE NUTSSPAARBANK DATSUN) AUTO DATSUN DIJKWEL BV FILM IN "DE BEUK" AMNESTY INTERNATIONAL HOUDT AKTIE VOOR PERZIE Jazzklub oude stijl komt van de grond BONT SUEDE TASSEN LAARZEN MODE SCHOENEN 00YERS SCH0EHEH IJZERHANDEL DAVE PLANE IN MIDGARD Zaterdag a.s. showavond in Concert- en Gehoorzaal Voor al uw natuurlijk DIJ KWEL BV 79e jaargang no. 6 - woensdag 9 februari 1977 NIEUWE DEALER tot. jêm Anoniem. Gas- en Loodgietersbedrijf CV-IIMSTALLATIE en zelf bouwpaketten GASHAARDEN GASGEISERS SANITAIR etc. LANGZAAM WASSEfc KOELKAST tijdelijk 475,— TASSEIMZAAK KHAKI. 28.90 TERLENKA BROEKEN. nieuwe modellen en kleuren69.- SPIJKERBROEKEN EN •RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois- Levis enz49,— 59,— ALLE ROKKEN 39- TRUITJES grote keuze v.a9,90 LANGF DFÏ FT61 MIDDELBURG De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AANHUIS OP GEHEEL WALCHEREN. Sinds 7 januari j.I. is in Middelburg een aantal vrijwilligers druk in de weer bij de Stichting Hulpdienst Zeeland. Voorlopig nog maar enkele uren per dag (van 's avonds 21.00-01.00 uur), maar in de nabije toekomst wellicht 24 uur per etmaal te bereiken onder telefoonnummer 01180 -15551. Zoals al in een groot aantal andere provincies met uitzondering van Drenthe, het geval is, kunnen ook hier mensen in geestelijke nood aanspraak vinden bij een van de vrijwilligsters of vrijwilligers die dienst hebben. Vaak is het voor een mens die het om de een of andere reden niet meer ziet zitten, erg belangrijk om eens te kunnen praten, niet zomaar wat babbelen, maar echt "van zich afpraten", tegen iemand die ook echt even luistert. De faktor dat dat bij een telefo nische hulpdienst vaak tegen een volkomen onbekende is, die men bovendien niet eens ziet, kan in vele gevallen juist positief werken. Die training is bepaald noodzakelijk omdat de vrijwilliger of - ster ook zich zelf een beetje moet kunnen bescher men. Maar al te vaak is men geneigd om degene die belt over een bepaald pro bleem, een soort van goede raad te gaan geven. Dat is lang niet altijd de bedoe- Dng. Soms wil men alleen praten. Ge hoord worden. Toch komt het voor dat er wordt gebeld met het verzoek: Scheldt me maar helemaal verrot....! Nou, daar kun je dan toch mee zitten als hulpverlener. Kijk, allerlei soorten pro blemen vereisen toch telkens een zekere specifieke aanpak. Dat krijgt men mee tijdens die weekend':. Echt, een beetje beschermingsmogelijkheid is nodig, de vrijwilligers hier zijn geen heiligen....!" Bij de telefonische hulpdienste3 "nood kreten" uit alle lagen van de bevolking, waarbij Ger Wolters aantekent, dat de problemen in de wat hogere sociale mi lieus méér voorkomen dan in de wat la gere. In elk geval kan men - ongeacht wie of wat men is - in probleemgevallen waarin men het zelf niet meer ziet, ang stig is, wanhopig of vertwijfeld zonder iemand te kunnen vinden tot wie men zich kan wenden, tussen negen en één terecht, zodat het misschien toch niet langer zo somber en donker lijkt als men wel denkt dat het is. Het heeft in Zeeland nogal wat voeten in de aarde gehad voor het zover was dat een organisatie als deze aan het werk kon. De eerste initiatieven voor een te lefonische hulpdienst dateren al uit 1968. Het is opmerkelijk dat er een groot aantal mensen uit velerlei disciplines op maatschappelijk terrein het er over eens waren dat een telefonische hulpdienst noodzaak was. Met name de heren Van der Meulen en Van Hoepen zijn bij de oprichting van de hulpdienst betrokken geweest. De man die zich beroepsmatig met de telefonische hulpdienst bezighoudt, is Ger Wolters. Vanaf de begindatum zit hij op een anoniem adres en coördineert de aktiviteiten van de organisatie. "Er zijn blijkbaar nogal wat mensen die om de een of andere reden de drempel van bepaalde maatschappelijke instanties toch nog te hoog vinden. Vaak bellen die mensen als de problemen hen te veel worden, de telefonische hulpdienst. Het komt vaak voor, dat die mensen je dan vertellen al heel lang "rond de telefoon te hebben gehangen", steeds van plan zijn geweest om ons te bellen. Er wordt ondanks het feit dat we nog vrij nieuw zijn, al behoorlijk gebeld. We hebben in eerste instantie de spitsuren - dat bleek tenminste bij de andere hulpdiensten van de federatie van telefonische hulp diensten zo te zijn - van 21.00 - 01.00 uur genomen om aan de telefoon te zitten, omdat men vrij vaak juist in de avond uren de tijd heeft om te piekeren. Zeker in een kleine gemeenschap zoals hier althans vrij klein - waar het avond- en het nachtleven niet zoveel voorstelt als bijvoorbeeld in de randstad. Gevallen van een machteloze eenzaamheid ko men frequent voor, niet in de laatste plaats bij bejaarden. Ook mensen die bedlegerig zijn gedurende lange tijd en Oostperkweg 25 Middel burg telefoon 27687 derhalve maar weinig aanspraak meer hebben willen nog wel eens bellen als ze zich ongelukkig voelen." Van de gesprekken die de vrijwilligers voeren met de mensen die om hulp bel len, wordt aantekening gehouden. Overigens wordt te allen tijde ieders vrijheid geëerbiedigd, met in achtne ming van een komplete anonimitei en uiteraard recht op geheimhouding van hetgeen er wordt besproken. Het ge beurt vaak dat mensen zonder meer hun naam noemen als op hun telefoontje de telefonische hulpverlener zich meldt. Namen worden echter niet genoteerd. De gegevens worden enkel bijgehouden om te kunnen zien op welk terrein de problemen liggen. "Het werk van de telefonische hulp dienst is verre van eenvoudig. De vrij willigers die zich aanmelden, worden zeer zorgvuldig geselekteerd en degenen die inderdaad bij de hulpdienst komen, worden gedurende twee weekends ge traind. Ook wordt stage gelopen bij an dere öulpverleningsdiensten om daar eens mee te luisteren en te horen hoe bepaalde problemen worden aangepakt. Zaterdag 12 februari a.s. draait in het open jongerencentrum "De Beuk" de film "Kill" van Romain Gary. In de hoofdrollen Stephan Boyd, Jean Seberg, James Mason en Curd Jurgens. De film duurt 108 minuten en is in kleur. De film handelt over het internationale Drugs Syndicaat dat weinig problemen had, die niet op normale manier konden worden opgelost. De laatste tijd echter wordt dit wereldje opgeschrikt door een aantal "illegale moorden", daar de or ganisatie altijd opereerde in een soort niemandsland van georganiseerde mis daad en het establishment, beschermd door een leger van advocaten, rechters en politiefunctionarissen. De gezicötsloze Judas zit bij Interpol: aan niemand bekend behalve "de grote vijf', brein van de internationale drug handel. Er is een belangrijke samenkomst op handen tussen "de grote vijf' en de ge heimzinnige Judas. Plaats van hande ling: Haddan, Pakistan. Interpol poogt wanhopig het lek op te sporen en stuurt er iemand heen. "Kill" is een keiharde film over internationale drughandel, waarbij heroïne en geld op de eerste plaats staan en mensenlevens pas op de tweede. Aanvang voorstelling 22.00 uur/toegang 3.-. In vele landen worden systematisch de rechten van de mens geschonden. Deze rechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948, die door bijna alle landen is ondertekend. Amnesty baseert zich op deze Verklaring om zich o.a. in te zetten voor mensen die slechts om hun mening of godsdienstige of politieke overtuiging gevangen zitten (zogenaamde politieke gevangenen). Ook verzet Amnesty zich tegen het mar telen van gevangenen. In de week van 12-19 februari a.s. zal onze organisatie een internationale aktie houden, die is gericht tegen de schen dingen van de mensenrechten in Irak (Perzië). Zij wil in deze aktie protesteren tegen de executies, martelingen, het grote aantal politieke gevangenen, wil lekeurige arrestaties en de rechteloos heid in Iran. De situatie in Iran Amnesty schat, dat er tussen 25.000 en 100.000 politieke gevangenen zijn in Iran. Tussen 1972 en 1976 zijn er offi cieel meer dan 300 executies uitgevoerd. Het werkelijke aantal executies en ver dwijningen bedraagt veel meer dan 300. Dit alles is mogelijk door o.a. hel be staan van een zeer machtige veilig heidsdienst, de SAVAK, te vergelijken met een KGB of CIA. Het hoofd van de SAVAK is benoemd door de sjah, die zodoende het nodige op zijn geweten heeft. De situatie is dus veel minder rooskleurig dan sommige damesbladen voorspiegelen met betrekking tot Perzië en de sjah. Hij is het, die toestaat dat mensen willekeurig worden opgepakt en in vieze, kleine, vochtige cellen worden gestopt, dat velen worden gemarteld door middel van elektrische schokken, slaan op de voeten en zelfs door "roo steren".... Wat houdt de aktie in? De afdeling Middelburg zal deze aktie steunen door ondermeer het houden van een handtekeningenaktie. In deze aktie zullen de Iraanse autori teiten, waaronder de sjah, door middel van brieven, petities, voorbedrukte kaarten en verklaringen benaderd wor den met o.a. de volgende dringende verzoeken: - vrijlating van alle politieke gevange nen - beëindiging van martelingen en exe cuties - openbare en eerlijke procesvoering Wat kunt u doen? In een kraam op de Lange Delft te Middelburg kan men op 12 februari van 10 tot 4 uur zijn handtekening op een lijst plaatsen. In de kraam is tevens in- ue mooiste collectie van Zeeland Lange Delft 17, t.o. City theater vin/ L DELFT 48 Middelburg Lange Delft 31 Het ziet er naar uit dat de pogingen die in het werk worden gesteld om in Zeeland «en jazz klub oude stijl van de grond te krijgen, succes hebben. Nadat de initia tiefnemer Tom Moermond uit Middel burg over vrijwel geheel Walcheren en Beveland het bericht had verspreid dat er sprake was van een Scaldis Swing So ciety, rolden bij hem talrijkrijke reakties binnen. Vaak van enthousiaste mensen, net als Tom fervente old time jazz lief hebbers, die duidelijk medestanders wa ren in zijn plannen. Op dinsdag 1 februari werd een voorlo pig bestuur gekozen voor de S.5.S., dat in eerste instantie aanblijft tot aan de eerste algemene ledenvergadering. Vast is komen te staan dat er al een tiental musici zijn die zich bereid hebben ver klaard mee te spelen in een op een later tijdstip te formeren huisorkest. Voorzit ter van de klub is Tom Moermond, vice voorzitter is Raymond van Aalst. Beiden behartigen de publiciteits belangen, ter wijl de le en 2e sekretaris zich druk be zig houden met het opstellen - samen met een notaris - van reglementen en statuten. "In totaal hebben we ruim honderd reakties binnen gekregen", aldus Tom Moermond, "voldoende voor een leuk begin, dachten we zo. Hen van de din gen waar we nu naarstig naar op zoek zijn, is een etablissement waar we onze optredens kunnen organiseren. Als dat eenmaal geregeld is, dachten we dat niets de start van de Scaldis Swing So ciety in de weg zou staan. We hopen op korte termijn spijkers met koppen te slaan." formaticmateriaal verkrijgbaar in de vorm van brochures, informatiestencils, e.d. Op 15 februari zal er een schrijf- avond worden gehouden in het Swiftge- bouw, Zusterplein, aanvang 8 uur. Op deze avond kunnen gezamenlijk brieven geschreven en verstuurd worden naar Iraanse autoriteiten. Tenslotte houdt de werkgroep' Middel burg van Amnesty International zater dag 19 februari op de Lange Delft een stille wacht om de aandacht te vestigen op de "onbekende politieke gevangenen in Iran", zoals het motto van de aktie luidt. Het komitee van aanbeveling voor deze aktie wordt gevormd door: drs. M. Beinema, lid Tweede Kamer dhr. W. Don, statenlid drs. A.G.U. Hildebrandt, statenlid dr. S. Hottentot, geneesheer-directeur "Vijvervreugd" ds. C. Metselaar, predikant te Goes drs. P. A. Wolters, burgemeester van Middelburg Wij willen u ook oproepen mee te hel pen deze aktie te doen slagen door u te informeren en de petitie te onderteke nen of brieven te schrijven. Petitiefor mulieren en verdere informatie kunt u krijgen bij mevr. T. Voolstra-Bottema, Van Kleffenslaan 1, Middelburg, tel. 01180-26828. Financieel kunt u de aktie steunen door geld over te maken op giro 454000 t.n.v. Amnesty International, Amsterdam, met vermelding van "Iran-aktie". CARNAVAL IN NIEUW-MIDDEL- BURG Zaterdag 12 februari is er in de wijk Nieuw-Middelburg een carnavals op tocht. Deze optocht zal muzikaal bege leid worden door de Euro-band met medewerking van het eerste Nieuw- Middelburg's majoretten peleton. De optocht vertrekt om 2 uur van de Nas- saulaan. Na afloop zal het Carnaval verder gaan in het wijkgebouw. Zaterdag 12 februari treedt in het kader van de muzikale café's van Midgard de Engelse folk-muzikant Dave Plane op. Dave begon met het bezoeken van folk- en country clubs. Toen voegde hij zich bij de folkgroep "The poaches" en speelde een-jaar lang fiddle en banjo. Hij werkte ook met o.a. Lisa Turner; zij namen samen een LP op in 1970. Dave heeft daarna ook nog part-time gewerkt in Bryan Chalkers band. De afgelopen jaren speelde Dave ook nog met Andrew Townend. waarmee hij twee LP's heeft opgenomen en in verschillende radio programma's heeft opgetreden. Hij heeft verschillende toernees ge maakt door Japan en Amerika. In Amerika heeft hij samengewerkt met Bill Monroe en Ralph Stanley. De mu ziek van Dave heeft veel skiffle invloe den en hij begeleidt zichzelf op fiddle, banjo en gitaar. De avond begint om half negen en de entree bedraagt 4,50. Verkoop en installatie van o.a.: met verwarming nu weer voorradig, wassen zoals vroeger, zuinig met water, stroom en zeep. 175 ltr. tafelmodel van 660.— „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b(j ons terecht voor al hun materialen Langeviele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 ZITBANK VOOR TUIN EN PATIO U hebt nu nog alle tijd voor de bouw van deze bank. waarop u straks gezellig in de tuin of de patio kunt Zitten. U kilnt deze stevige bank net zo lang maken als u zelf wilt. De afgebeelde bank is 180 cm lang. De poten vormen met de steunen voor de zitting en de rugleuning een zelfstandige draagconstructie, zodat u het aantal dragers kunt aanpassen bij de gewenste banklengte. Met twee dragers hebt u al een leuke stoel. Maak deze bank met behulp van Craft tek. nr. 749 waarop de belangrijkste onderdelen op ware grootte zijn afge beeld. U kunt de tekening bestellen door storting van 8,— op postgirorekening 35.67.600 van Karweiposft BV, Amstelveen, onder vermelding van Fa/Vl. te kening nr. 749. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.a. een antieke wieg (Fa/Vl. 1347, 8,— een hobbelpaard (Fa/Vl. 1396, 8,— een ligstoel met armleuningen (Fa/Vl. 1616, 10.— en een vroeg Amerikaanse spiegelklok (Fa/Vl. 352. 10- Zaterdag 12 februari is een heel bijzon dere dag voor The Bax Family. Op die dag viert de groep namelijk haar tweeja rig bestaan. In de loop van die twee jaar hebben zeer velen The Bax Family aan het werk kunnen zien en talloos zijn dan ook de spontane, enthousiaste reakties geweest van een dankbaar publiek. Een van de grootste gebeurtenissen in die twee jaar is ongetwijfeld het optreden geweest in Stuif-es-in, vorig jaar zomer, waar de groep de fel begeerde Gouden Stuiver mocht ontvangen uit handen van presentatrice Ria Bremer. Ondanks alle succes bij hun optreden, of het nu bij een Indische verenigings avond was, voor bejaarden, voor oud- Mariniers etc.. etc. in Zeeland of - soms ver daarbuiten - is The Bax Family nog steeds heel selektief wat betreft de aan vragen voor een optreden, en dat zijn er vele. Toen de groep 2 jaar geleden werd opgericht, was het de bedoeling om "gewoon een bandje" te maken, zuiver iNieuwendijk 35-37 Vlissingen Handig op reis - Veel bergruimte - Royale afmetingen - Licht in gewicht - In 5 verschillende kleu ren. Lange Delft 44/op de hoek Segeersstraat MIDDELBURG vanwege het plezier dat de kinderen Bax aan de muziek beleefden. Door veelvuldig optreden voor bv. in stellingen als Vijvervreugd, de Sterre in Clinge, het Rode Kruis enz. is bij The Bax Family het idee gerijpt dat het zaak is om juist aan die groepen die het min der hebben dan andere, wat meer aan dacht te besteden. Toen de heer Andela uit Middelburg, zeer begaan met het lot van de Noord Amerikaanse Indianen, die vaak onder slechte leefomstandig heden in reservaten moeten wonen, één en ander vertelde over de Nederlandse Actiegroep Noord Amerikaanse India nen, afgekort N.A.N.A.I. genoemd, die zich inzet voor een drastische verbete ring van het leefklimaat voor die India nen, ontstond het idee om ter onder steuning van de financiën van de actie groep, een speciale avond te organiseren in de Concert- en Gehoorzaal te Mid delburg. Deze avond zou dan tegelij kertijd een "jubileumavond" moeten worden vanwege het tweejarig bestaan. Meteen werd de organisatie ter hand genomen: Uit Rotterdam werd de groep The Twice gecharterd, uit Limburg een Pentjah Silat-groep die demonstraties geeft, Carla ter Mijtelen uit Amsterdam die over de Indianen zingt en ook de kulturele dansgroep van Sinar '75 werd om medewerking verzocht. Samen met de groep The Bax Family brengen deze een showavond gegoten in de vorm van een bingo - dansant, die op zaterdag 12 februari om 20.00 uur begint. De en treeprijs is - om zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen - vrij laag gehouden: Op de foto: The Bax Family. 5,— per persoon. Leden van de sinds kort bestaande fanclub van de groep The Bax Family, inmiddels al ruim 300 leden tellend, mogen voor de helft van de prijs naar binnen en ook leden van de N.A.N.A.I. genieten dit voorrecht. .Op de avond zullen ook diverse stands staan, o.a. met Indische hapjes en In diaanse snuiterijen en sieraden. De sie raden worden verkocht door een aantal Indianen die daarvoor speciaal naar Middelburg komen. Onder hen is een van de Indiaanse couturiers die in Am sterdam werkzaam is en die voor ver schillende prominente Nederlandse ar tiesten kleding ontwierp. Wat betreft het repertoire van The Bax, Family nog even dit: in 1976 is het uit gebreid met maar liefst 16 eigen kom posities. Het repertoire is ook volwassc- ner geworden: ook Rob van Raalte en zijn echtgenote zijn inmiddels op de zangtoer. De jongens van de groep heb ben een demonstratiegrocpje gevormd van de Pentjah Silat en de meisjes van de groep dansen mee in de kulturele dans groep van Sinar '75. Binnenkort is er een nieuwe happening: Op 4 maart presenteert Gerard de Vries in Goes de Tros Country Music show in "de Prins van Oranje" te Goes. Naast verschillende bekende namen staat ook The Bax Family op het programma. Voorlopig wordt er daarom keihard ge repeteerd om straks in "de Prins van Oranje" zo goed mogelijk voor de dag te kunnen komen. AUTOMOBIELBEDRIJF Veerseweg 104 - Middelburg Industrieweg 35 - Vlissingen '«Hi.rV:JJUP

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1