HELMO BOETIEK VERZEKEREN via de Waterschap Walcheren argumenteert keuze zuiveringsinstallatie Ritthem Bloemen- en planten shop "Florado" nu ook in Middelburg t DOE-HET-ZELF! Toneelgroep Kuiperspoort brengt Pinter's Thuiskomst <00*°*%; BIJOU Financiële gevolgen spelen grote rol B. MIDAVAINE "ZEELAND WIT OP ZWART" HULP AAN JONGERE WERKLOZEN WEER "WELKOMDIENST VOOR IEDEREEN" DANSAVOND IN "NIEUW MIDDELBURG DE BEUK l' 79e jaargang no. 5 - woensdag 1 februari 1977 ZEEUWSE IMUTSSPAARBANK Financiering. Nadeel. DIJKWEL BV nn Gas- en Loodgietersbedrijf CV-IIM STALL ATI E en zelf bouwpaketten TB ETNA GASFORNUIS 795,- INDESIT WASAUTOMAAT INDESIT KOELKAST 569, SPECIALE AANBIEDING ZEER GOEDKOOP SAFARITAS vanaf 8. Reistassèn vanaf 14.- Koffers vanaf 15,- 18,- 20,- 40,- enz. Boodschappen tassen 810,- Leuke linnen boodschappen tassen met rits en voorvak 8.- Doe. mappen skai vanaf 1 0, Clippertassen 29,- Herenporte monnees leer vanaf 7, Dames portemonnees leer, vanaf 4. TASSEN Z A A K IS 1 w middelburg FILMS IN KHAKI, blouses 28.90 TERLENKA BROEKEN, nieuwe modellen en kleuren69,— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois- Levis enz-49.- 59,— ALLE ROKKEN 39.- ALLE JURKEN 59.- TRUITJES grote keuze v.a9.90 LANGE DELFT 61 MIDDELBURG D© Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN. De bouw van een centrale zuiveringsins tallatie in het industriegebied zou voor geheel Walcheren op een jaarlijkse extra last van 12,50 tot 21,— per gezin komen. Daarom heeft het Waterschap Walcheren gekozen voor bouw van deze installatie voor de verwerking van het Walcherse afvalwater, op een terrein ge legen tussen de spuikom en de Schotte- weg nabij Ritthem. Het waterschap is van mening, dat de genoemde extra de landschappelijke voordelen van een plaats in het industriegebied. Zoals bekend is het waterschap reeds geruime tijd bezig met de voorbereiding van een centrale zuiveringsinstallatie voor de verwerking van het afvalwater van Walcheren, waardoor overbelaste plaatselijke zuiveringsinstallaties buiten werking gesteld kunnen worden en waarmee een eind komt aan de huidige lozing van ongezuiverd afvalwater op de Westerschelde. Nu is het zo. dat een dergelijke installa tie voor 160.000 met een uitloop t.z.t. tot 220.000 inwonersequivalenten, per om- Een aantal Middelburgse instanties gaan het één en ander doen voor de jongere werklozen. Tenminste: men kèn het een en ander doen. Het is beslist niet zo, dat er is gesteld dat er maar eens wat voor deze groep gedaan moet worden, nee via óet Jongerencentrum Midgard op het Damplein wil men proberen aan de weet te komen wat er nu eigenlijk aan wensen "om te doen" bij de werkloze jongeren leeft. Vandaar dat er bij .wijze van proef een ambtenaar van de sociale dienst op vrij dagmorgen in Midgard zitting houdt voor het inzamelen van loonbriefjes. Al van 08.00 uur afkan men er tot 10.00 uur v.m. deze briefjes inleveren. Deze mo gelijkheid is speciaal gerealiseerd voor de jongeren, die er niet zozeer de zake lijke koele sfeer van de gemeentelijke sociale dienst proeven maar er bij het inleveren van de briefjes, ook nog een genoeglijk kopje koffie kunnen drinken, een beetje bezig zijn in de verschillende ruimtes die Midgard heeft, kortom er in een toch wel wat plezieriger omgeving terechtkomen als op het kantoor van de GSD. Via het vormingsinstituut Molenwater bestaat verder de mogelijkheid om wat kurssuükursussen te volgen die uitste kend van pas kunnen komen bij het zoeken van een nieuwe baan, die de jongeren leren hoe men met bepaalde instanties en öun ambtenaren moet om gaan etc. Al deze zaken spelen al geruime tijd, maar doordat een groot aantal instanties met deze complexe problematiek óezig is, duurde het enige tijd voor er tastbare resultaten uit te voorschijn kwamen. vang heeft, die niet onopvallend kan worden weggemoffeld. Het grootste deel van de installatie is wel laag, doch er moeten enkele slibgistingstanks komen die een hoogte van 14 tóa 15 meter krij gen. In totaal is er, rekening houdend met eventueel nodige latere uitbreiding, een terrein van 10 ha. nodig. Stankhin- der zal er volgens het waterschap niet of nauwelijks optreden, daar alle onderde len waarin zich stank kan ontwikkelen, luchtdicht of met stankfilters worden afgesloten. Bij de beslissing waar de installatie zal moeten komen, heeft het waterschap ook de financiële consequenties een be langrijke rol moeten laten spelen, omdat de lasten nu eenmaal door de ingelan den gedragen moeten worden. Elke miljoen gulden investering betekent ruwweg 120.000,- per gezin op Wal cheren per jaar. Bouw in het industrie gebied zou in vergelijking met bouw te Ritthem minimaal 6,5 miljoen en maximaal 11 miljoen meer kosten. Als voordelen voor het bouwen op de uitgekozen plaats bij Ritthem worden door het waterschap genoemd, dat er een spuikom met spuisluis is, waarin het gezuiverde water kan worden opgevan gen en vervolgens gemengd met polder water op de Westerschelde kan worden geloosd op een plaats, waar door krach tige stroming onmiddelijke menging met het zoute Scheldewater plaats vindt. Ook zijn dan de aanvoerleidingen vanuit Walcheren zo kort mogelijk, wat scheelt in investering en in energiekos ten. Het waterschap is ook van mening dat er geen gezichts- en stankhinder kan optreden gezien de afstand tot de woonbebouwing. Bovendien is de be nodigde grond reeds in handen van het waterschap of kan tegen redelijke prijs worden aangekocht. Als het meest in het oogspringende na deel noemt het waterschap dat het bes taande agrarische landschap minder fraai wordt door de vestiging van de in stallatie met zijn vrij hoge slibgistings tanks, al zal door beplanting het moge lijke worden gedaan om de installatie aan het oog te onttrekken. Het water schap heeft verschillende alternatieve mogelijkheden onderzocht, doch ook daar kleefden bezwaren aan. Uiteinde lijk is daarom gekozen voor het gebied tussen spuikom en Schotteweg nabij Ritthem. Een spoedige beslissing acht het water schap van belang gezien de jaarlijkse bijdrage van ruim 1 miljoen die het waterschap nog moet betalen voor het lozen van ongezuiverd rioolwater op de Westerschelde. Elk jaar uitstel bevete- kent ook een jaar langer lozing van on gezuiverd water en bovendien stijgen de bouwkosten steeds verder. De voorgenomen vergroting van het ge maal. de spuikom en de sluis in Ritthem hebben - aldus het waterschap in een mededeling aan de pers - niets te maken met de bouw van de zuiveringsinstalla tie. Het is een gevolg van de wijziging van de afvloeiing van het polderwater. AUTOMOBIELBEDRIJF Middelburg Vlissingen 22331 In het Zeeuwse Museum te Middelburg is tot 30 maart een tentoonstelling inge richt van foto's door de Amsterdamse' fotograaf Wijndel Jongens (geb. Beems- ter, 1943). Het accent valt op typerende details van Zeeuwse boerderijen, zoals hekken, schuren, deuren. Hij vervaardigde de foto's in 1972 op Schouwen en Noord en Zuid-Beveland. Enkele foto's zijn destijds afgebeeld in het Zeeuwse Tijd- schrif; Jongens bezocht van 1961 tot 1965 de School voor fotografie en fototechniek te 's-Gravenhage. Hij is thans als free-lance fotograaf gevestigd te Ams terdam. Zijn voorkeur gaat uit naar de provincies Friesland, Noord-Holland en Zeeland, en wel speciaal naar landschap en mensen. De tentoonstelling is, dagelijks te zien, behalve op zaterdag en zondag. Zondagavond, 6 februari, om 7 uur, wordt er in öet kerkgebouw "De Hoeksteen" in Middelburg-Dauwen- daele weer een "Welkomdienst-voor-ie- dereen" gehouden. Ds. J.E.L. Brum- melkamp betoogt: "Het feest gaat door- Ds. J. Ytsma, Serooskerke leidt de dienst. Het Serooskerks jongerenkoor onder leiding van J. Lobbezoo, het "Reveil-combo" en Riaan Rijken, orgel verlenen muzikale medewerking. Deze dienst voor jong-en-oud is een initiatief -van de Hervormde gemeente. Gerefor meerde kerk, "Youth-for-Christ". "Na vigators" en "Leger-des-Heils". Zaterdag 5 februari is er weer in het wijkgebouw aan de Nassaulaan een dansavond Uitgaande van de Belan gengroep Nieuw-Middelburg. Tevens zal er ook weer bingo gespeeld worden. De aanvang is om 8 uur. Donderdag 27 januari j.l. werd de eerste Zeeuwse bloemen- en plantenschop van "Florado b.v." geopend op het adres Lange Delft 99 in Middelburg. Florado heeft inmiddels reeds 15 vesti gingen, waarvan er 3 in Dordrecht, 1 in Rotterdam en de overige 11 in Brabant. De Florado bloemen- en plantenshop heeft een geheel eigen karakter en wijkt over 't algemeen sterk af van de bes taande verkoopkanalen. De bloemen die binnen enkele uren na het snijden bij Florado in de zaak staan, worden door eigen inkopers gekocht op de vier grootste veilingen van Neder land. De optimale versheid van de bloemen is de grootste zorg van de af deling verkoop, waarbij men ervan uit gaat dat de klant zo lang mogelijk ple zier van zijn of haar bloemen dient te hebben. Vandaar dat de bloemen in een "ademend" folie verpakt worden ter bescherming van de produkten. Het as sortiment en de presentatie zijn afges temd op de moderne konsument. De klant kan vrij in- en uitwandelen en middels het semi- zelfbedieningssys teem een eigen keuze maken met na tuurlijk desgewenst deskundig advies van Florado mensen. Naast een groot assortiment bloemen en planten is er een ruime keus te maken in potterie en bloemen en planten verzor gingsartikelen. Mede door een eigen in kooporganisatie en dito distributie kan een zo laag mogelijke prijs worden ge realiseerd. De eerste 500 klanten van Florade kregen vanwege de opening een orchidee aangeboden. luxe uitvoering met grill, draai- spit en beveiligde oven van 1065,— tijdelijk slechts slechts'.539,- automatische ontdooiing 225 ltr. dubbeldeurs van 849,— tijdelijk „DOE-HET-ZELVERS" kunnen by ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 VROEG AMERIKAANSE SPIF.GELKLOK. Met dit leuke tafelklokje kunt u iedere willekeurige kamer in uw huis ver fraaien. Het is ca. 23 cm. breed, 29 cm. hoog en een getrouwe weergave van de spiegelklokken zoals deze in de 18e eeuw werden gemaakt in Connecticut (V.S.). De klok op de foto heeft een glasplaat waardoor de gepolijste koperen slinger zichtbaar is. Inplaats hiervan kunt u ook een spiegel monteren in combinatie met een eenvoudig batterij- of ander uurwerk zonder slinger. Craft tekening nr. 352 geeft u gedetailleerde materiaalspecificatie en de belangrijkste onderdelen op ware grootte. U kunt de tekening bestellen door storting van 10,- op postgirorekening 35.67.600 van Karweipost B.V., Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. tekening nr. 352. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door U bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.a.: Grootvaderklok met boog-wijzerplaat (Fa/VI. 1336, 15,— een antieke wieg (Fa/VI. 1347, S,— een hobbelp aard (Fa/VI. 1396, 8,— en een ligstoel met armleuningen (Fa/VI. 1616, 10,-). De toneelgroep Kuiperspoort in Middel burg staat op het punt een nieuw werks tuk te presenteren, nl. het toneelspel in twee bedrijven "De Thuiskomst" van Harold Pinter. Met dit stuk wordt als het ware de traditie van de groep - eerder bekend onder de naam Werktheater - voortgezet, wat betreft het spelen van moderne toneelschrijvers. De voorberei dingen voor De Thuiskomst begonnen eind september 1976 en na intensieve re petities acht regisseur At van Noort de tijd nu rijp om met het stuk naar buiten te komen. In "De Thuiskomst" spelen mee: Ge rard Bayens als Max, Jacques Jacobse als Lenny, Kees Elenbaas als Joey, Wim van Campen als Sid, Jan van Tiggelen als Teddy, José Jonkers als Ann. Het goed ontwprpen decor voor het stuk is gemaakt door Jacques Jacobsen en Frans Meijer, kostuum adviezen zijn van Wim van Campen, lichttechniek: Frans Buijs en Piet Haandrikman, Els- beth van Thiel souffleert en de inspe- ciëntcn zijn: Tony en Pietcr Haandrik man. De premiere van De Thuiskomst is op zaterdag 5 februa a.s. in het Kuijper- spoorttheater in Middelburg. Aanvang 20.00 uur. De entree bedraagt 6,— p.p. Houders van C.J.P., C.O.P. of Pas '65 betalen 3,50. Evenals in vele eerder vertoonde werks tukken van de toneelgroep komt ook hier weer duidelijk naar voren de "zere plekken"-toestand van de huidige maatschappij. De min of meer bekend geachte - en soms ook de verborgen - mankementen worden duidelijk naar voren gebracht op de typisch eigen Pin 7- f Lange Delft 44/ termanier. In De Thuiskomst zien terugkeer van Teddy in zijn familie met bij hem zijn vrouw Ann. Teddy "ver liest" de hernieuwde konfrontatie met zijn familie. Ann weet zich echter in te voegen in de haar welbekende sfeer van de familie. Onder deze uiterlijkheid speelt zich een ander gebeuren af: alle personen verschijnen in een dubbel- funktie van droom en daad, van mach teloosheid en illusie. Alleen Ann slaagt erin zich zodanig te gedragen dat ze de anderen volledig van haar afhankelijk maakt door hun verlangen en begeerte naar haar. Door de fascinerende wijze waarop machteloosheid en dagdromen zijn verweven, laat Pinter zien dat hier geen sprake is van een toeslaan van het noodlot, maar dat zijn personages ge hoor geven aan hun oerinstinkten, angsten en driften. Deze gevoelens zijn zo sterk dat ze de konventies van onze FOTO/FILM we Op de foto: een scene uit 'Thuiskomst". maatschappij als een bandjir overspoe len. In deze nachtmerrie komen wc tot het inzicht dat hel de verdichting is van het leven van overdag. Behalve op de datum van de première wordt Pinters De Thuiskomst gespeeld op de data: 12, 19 februari, op 19 en 26 maart en waarschijnlijk worden nog een aantal voorstellingen "tussendoor" ge geven. Alle voorstellingen waarvan de datums zijn genoemd: in het Kuiper- spoorttheater, aanvang 20.00 uur en en treeprijzen als eerder vermeld. Zaterdag 5 februari a.s. draait er in "De Beuk" de fi) film "De man die van de hemel kwam, (Auandoar Anapu)", een Mexicaanse film van Rafaël Corkicli. In een Mexicaanse plattelandsgemeen schap leven diverse bevolkingsgroepen met elkaar in konfiikt. De kleine grond- pachters worden uitgebuit door een grootgrondbezitter, terwijl de vertegen woordiger van de openbare orde, kapi tein Robles, het voorzien heeft op het leven van Auandar Anapu. Deze revo lutionaire volksleider met Mexicaanse trekken, probeert de onderdrukte pach ters te organiseren en tot solidariteit en verzet te brengen. Hij wordt door een meisje in een hinderlaag gelokt en door Robles vermoord. Revolutionaire, In- diaansmythoïègische en religieuze mo tieven zijn in deze film verenigd. De film duurt 100 minuten en is in kleur. (Aanvang voorstelling 22.00 uur, toe gang 3.-

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1