HELMO BOETIEK DOE-HET-ZELF! Tien Bredase kunstenaars xposeren in Poging om in Zeeland een Dixie land- en Jazz-sociteit te stichten OPRUIMING VAKANTIEREIZEN ROOVERS LEER <oo*°«\u BIJOU Jazzliefhebber Tom Moermond nam i initiatief Boek nü V uw vakantie bij de B. MIDAVAINE MIDDELBURG Gereedschappen Huishoudelijke artikelen ROOVERS D E R T TOT EN MET 7 EEKRVAKI IN VLEESHAL POPGROEP "MASSADA" IN "DE BEUK" ZEEUWSE NUTSSPAARBANK BOIMT SUEDE TASSEN LAARZEN MODE- SCHOENEN 00VERS SCHOENEN IJZERHANDEL SCHOOLRADEN 10,- VOORLICHTING OVER TAKEN DIJKWEL BV M'd<Jclburg KLEINSCHALIGE LEZING IN "MIDGARD" Z* ze elk 79e jaargang no. 4 - woensdag 26 januari 1977 Gas- en Loodgietersbedrijf FOTO/FILM CALCU'i LATOR! v.a. 69,95 j 294,-1 CV-INSTALLATIE en zelf bouwpaketten T R6F£ ETNA GASFORNUIS 795,- INDESIT WASAUTOMAAT INDESIT KOELKAST 569,— Schouder- en handtassen 12,- 24,- 30- Heren paraplu's 1 O, Opvouwbare paraplu's vanaf 10,— Leren aktentassen Rei^tassen vanaf Koffers vanaf 15- 18,-20,- 40,- enz. Boodschappen tassen 7,- 8,- 10- Stadstassen vanaf 7,- Doe. mappen skai vanaf 1 0, Clippertassen 2 vakken 29, Herenporte monneesv.a 7, Dames portemonnees 6,- TASSENZAAK D lü O U mFddei.burg DAGEN KLAAR L 5,-. Aa BeJOPPERS geruit 59,- TERLENKA BROEKEN. nieuwe modellen en kleuren69,— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois- Levis enz49,— 59,— ALLE ROKKEN 39.- ALLE JURKEN 59.- TRUITJES grote keuze v.a9,90 LANGE DELFT 61 MIDDELBURG Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN C OMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AAN HUIS OP GEHEEL WALC HERI „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b() ons terecht voor al hun materialen Langevlele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 De mooiste collectie van Zeeland Lange Delft 17. t.o. City theater t. DELFT 48 Middelburg Lange Delft 31 De voorlichtingsavond van het district Zeeland van de Vereniging voor Open baar onderwijs over dc taken van schoolraden, wordt niet zoals gemeld op dinsdag 2, doch op dinsdag 1 febr. a.s. gehouden in de aula van de Rijks Peda gogische academie te Middelburg. Aan vang half acht. Wetenschar pclijke calculators I PACKAR FIRMA ■HMSMBMMMI JHEWLETT FIRMA VUSSINGEN lieuwendiik luxe uitvoering met grill, draai- spit en beveiligde oven van 1065,— tijdelijk slechts slechts 539,— automatische ontdooiing 225 ltr. dubbeldcurs van 849,- tijdelijk 5 vakken q q 42 cm breed O ïf lm. leer v.a. 17,- 15.- leer, met portefeuillevak |m|m m m m m Lange Delft 44/ Ligstoel met armleuningen. Benut dc komende maanden om straks als de mooie zomerdagen weer aan breken. uw tuinmeubilair compleet te hebben met deze comfortabele ver rijdbare ligstoel. Alleen maar heerlijk luieren of een boek lezen, u kunt zelf kiezen welke houding u het prettigst vindt, omdat de rugleuning in drie verschillende standen gezet kan worden. Een tuinstoel die u kunt maken van weinig hout en die u maar een fractie van de prijs kost die u er voor in de winkel zou moeten betalen. I'ekening nr. 16I6 geeft u alle nodige details en de belangrijkste onderdelen op ware grootte, waardoor u hem gemakkelijk kunt maken. U kunt de tekening bestellen door storting van 10,- op postgirorekening 35.67.600 van Karweipost B.V., Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. tekening nr. 1616. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door U bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: eenlepclrek en plantenbak (Fa/VI. 1176. 6.50), Grootvaderklok met boog- wijzerplaat (Fa/Vl. 1336, 15,— een antieke wieg (Fa/Vl. 1347, 8,-en een hobbelpaard (Fa/Vl. 1396, 8.- Tot en met 7 februari a.s. exposeren in de Vleeshal van het Middelburgse stadhuis, een tiental kunstenaars uit Breda. Een en ander gebeurt onder auspiciën van de Culturele Dienst van de gemeente Mid delburg. Bij de opening werd het woord gevoerd door Laurens Siebers, mede werker beeldende kunst van het Cultu reel Centrum De Beyerd te Breda. Aan deze expositie - een zeer omvangrijke - werken mee: Marian Aerssen - batiks, Brigit van Bracht - grafieken, Paul van Gils - grafieken, Corrie van Heyst - schilderijen, Paul den Hollander - foto's, Peter Kantelberg - schilderijen, Frans van Link - plastieken. Hans Luiken - schilderijen, Frans van Veen - schilder ijen en tenslotte Bert Vlijm - foto's. Merian Aerssen brengt op de tentoon stelling een viertal batiks waarvan de Zwemster (1974) en de Slapende (1976) bijzonder aantrekkelijk zijn. Beter nog dan de twee andere werkstukken van haar Zonnedans I en II. Brigit van Bracht laat een groot aantal etsen zien en een mezzotint, een hout gravure en een zeefdruk (2). Zij levert verrassend werk, vaak uitgaand van een heel simpel gegeven, zoals bijvoorbeeld een kool, verwerkt zij een en ander op een geheel eigen boeiende wijze, waarbij moet worden aangetekend dat vooral haar Kat en Kattenoog, alsmede de houtgravure Gracht eruit springen. Zou het toeval zijn dat juisdie d rie werk stukken géén etsen zijn? Overigens: ook haar etswerk is heel mooi. Paul van Gils doet hel ook bijzonder goed. Hij exposeert hoofdzakelijk por tretten waarvan dc een wel eens wat be ter is uitgevallen dan de ander. De af wisseling in uitvoering van hel etswerk is echter bepaald niet zo dat het storend genoemd kan worden. De doeken van Corrie van Heyst zijn ruig van opzet en geven blijk van een beetje impressionistische kijk op een meisje. Paul den Hollander brengt een prachtige serie foto's, zonder titel, maar dat kan geen bezwaar zijn omdat die titels er vanzelf wel komen bij het be kijken van dc soms mysterieuze en bi zarre beelden die hij heeft vastgelegd. Het zijn vooral foto's van huizen en ho ven waarin soms andere attrNutcn een figuratieve rol spelen. Bijzonder sterk is de foto waarop nog juist het staartstuk van een hond is te zien; weglopend gaat een viervoeter iets ondernemen, wat blijft een open vraag. Schilder Peter Kantelberg levert een soms humoristi sche bijdrage zoals b.v. met Wat moet er van onze jongen worden en Kijk eens wat oma heeft. Frans van Lint neemt een wat aparte plaats in de rij exposanten, daar hij als enige een aantal plastieken laat zien. compositie, erg goed is de schildpad die hij maakte. Tevens zijn van zijn hand een aantal werkschetsen te zien. Hans Luiken pakt het publiek in met inpakschilderijcn. Ingepakte palen, landschappen met op de voorgrond een ingepakte hooiberg. De spanning in dc gefotografeerde composities komt voor al van het inpakmateriaal. Op zich erg leuk maar door het veelvuldige vertonen van een inpak-toestand misschien toch wel wat te veel van het overigens goed bedoelde. Frans van Veen geeft een duidelijke surrealistische kijk op eigenlijk heel ge wone zaken zoals een boerenhek. Juist door zijn opstelling van onderwerp, dc vervolmaking van een uitspringende kleur accentueert hij het vreemde van zo'n stel hekken, dc titel van het schil derij Gates of Eden. Tenslotte het werk van fotograaf Bert Vlijmen: vooral zijn serie Oude Vrouw, uitgevoerd in dc tegenwoordig weer zeer gewilde bruintoning, is een staaltje va kwerk van formaat. Dc serie openingen die hij daarnaast laat zien is ten opzichte van de eerstgenoemde serie duidelijk zwakker, maar op zich toch ook niet onaardig. Ton Moermond, de initiatiefnemer. tijdens de bekende New Orleans Nights in het Turfschip waar vorig jaar o.a. Duke Ellington optrad. Ook de jazzclub uit Terneuzen draait uitstekend dus, waarom zou het hier niet gaan?, is het geen Tom zich afvraagt. Ook daar wor den jaarlijks jazz festivals gehouden naar voorbeeld van Breda. "De Scaldis Swing Society", aldus Tom Moermond, "staat open voor elke lief hebber van de oude jazz. Jong of oud, doet nietter zake. Iedereen vindt elkaar op muzikaal terrein. Voorlopig willen we Middelburg als centraal punt zien, waar in de toekomst - naar we hopen - onze aktiviteiten in een of andere gele genheid kunnen plaats grijpen. Wellicht kunnen we in een nog heel verre toe komst ooit eens denken aan een eigen etablissement en zelfs een soort eigen krantje." Enfin iedereen die oren heeft naar Jazz society kan terecht bij Tom Moennond. Het adres van het (voorlopig) sekreta- riaat, pas op de oprichtingsvergadering op 1 februari wordt bekend hoe de taak verdeling wordt binnen het bestuur, een en ander als er minstens 150 liefhebbers zijn, luidt: Noordweg 352, te Middel burg. De kans is groot dat de liefhebbers van Dixieland en Jazz, "oude stijl" binnen afzienbare tijd een eigen Zeeuwse ver eniging kunnen hebben. De wat bloede loze wereld van de oude jazz in het Zeeuwse wordt door een aantal enthou siaste lieden nieuw leven ingeblazen middels een blikseinaktie die ten doel heeft de vrienden van dit soort muziek, en er blijken inmiddels heel veel fervente Dixieland - en Jazz "oude stijP'-liefheb- bers te zijn, warm te maken voor een "Scaldis Swing Society", een initiatief van de fanatieke old time jazz liefhebber bij uitstek Tom Moennond uit St. Lau rens. "We weten dat er al een aantal pogingen gedaan zijn om dergelijke sociëteiten of verenigingen in het leven te roepen" vertelt Tom", en ook dat de verenigin gen die er in Zeeland geweest zijn, vrij vroeg weer zijn verdwenen. Toch kan het welhaast niet anders of een goed- draaiende groep in verenigings (of so- ciëteits) verband moet mogelijk zijn. We hebben met een tiental medestanders over heel het eiland Walcheren en de Bevelanden kleine strookjes verspreid met daarop in het kort het bericht, dat we van plan zijn een Jazz en Dixie-so- ciëteit op te richten. De doelstelling van de klub is tweeledig. In de eerste plaats willen we graag Dixieland - en Oude stijl Jazz orkesten naar Middelburg halen en een eigen huisorkest oprichten is het andere doel dat we nastreven. We heb ben inmiddels, een weekje nadat de eerste strookjes zijn uitgegeven, al een vijftigtal enthousiaste reakties op ons initiatief binnen. Ook hebben we al een banjospeler en een trombonist voor het orkest gevonden." Lichtend voorbeeld van Tom Moer mond en zijn klub is de jazzclub Roaring Twenties uit Breda, organisator van het jaarlijkse Jazzfestival in Breda, dat vier dagen lang duurt en een eigenlijk vrijwel onafgebroken optreden is van promi nente jazz musici, zoals ook het geval is Zaterdag 29 januari organiseert het open jongerencentrum "De Beuk" een pop concert, waaraan de Nederlandse groep Vrijdag 28 januari organiseert jongeren centrum Midgard een kleinschalige le zing. Het onderwerp is "oogoefeningen" en wordt verzorgd door Jan Willem Jon- gepier. Jan Willem Jongepier is zelf een levend voorbeeld van de methode waarover hij het zal hebben. Het is de methode van Beats, een Ame rikaanse professor. De theorie wijkt in zoverre af van de huidige theoriën, dat hij probeert de oogkwaal te genezen, omdat volgens hem 90% van alle oog kwalen een psychische oorzaak hebben. Het gevolg van psychische spanningen kan namelijk ook zijn dat veel spieren, ook oogspieren, zich extra spannen en daardoor minder goed functioneren. De methode is gebaseerd op bepaalde oogoefeningen, waarmee men zelf de ogen kan verbeteren. De avond begint om 8 uur en de entree bedraagt 1 gulden. Uw kleurenfoto's en GRATIS waardebon voor vergroting en album rn FOTO BACK vlissingen -goes 's Maandags gesloten Massada haar medewerking zal verle nen. In 1974 werd deze Amsterdamse forma tie professioneel, in die zin, dat ze vanaf die tijd constant met muziek bezig wa ren en er hun boterham mee moesten verdienen. Dit schijnt hun redelijk te lukken: in ieder geval lovende kritieken uit dc pop-pers en veel optredens in voornamelijk de "Pop-Mekka's" van de Randstad, hetgeen zonder meer een graadmeter is. Massada brengt met conga's, timbales, bongo's, drums, gitaren, zang en tal van percussieinstrumenten zeer swingende shows. De muziek heeft veel Latijns- Amerikaanse invloeden, maar met een eigen geluid, lichter en meer op dc me lodie gericht: "Percussion-Rock", zoals ze het zelf graag noemen. Bezetting: Johnny Manuhutu: zang/percussie; Eppy Manuhutu: drums/zang; Chris Latul: solo gitaar; Zeth Mustamu: con o's/imbales/bon- go's/zang; Usje Zabandar: basgitaar; t/ Nino Latuny: slaggitaar; Frans Eschau- zier: piano. Aanvang concert 21.00 uur. Toegang Diesel 2 jaar garantie

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1