HELMO BOETIEK DOE-HET-ZELF! Vijfde Motor-Speedshow brengt veel attractiefs Bijzondere expositie William Verstraeten en Bob Pingen §- 1 FINALE RAW A-BEJAARDEN QUIZ IN MIDDELBURGSE SCHOUWBURG rawa 10,- 10,- 10,- 10,- VAKANTIEREIZEN Op 28 en 29 januari in Goese veilinghallen 15,- 7,- 7,- 39,- 17,- 29,- 6,- TASSENZAAK BIJOU Boek nü uw vakantie bij de B. MIDAVAINE ZIEKENOMROEP VRAAGT NOG MEDEWERKERS ZEEUWSE NUTSSPAARBANK Prestatieloop in Domburg DYANE NED. STUDENTEN ORKEST VOLGENDE WEEK IN MIDDELBURG IN ZEEUWS KUNSTENAARSCENTRUM FILM 'ZWARTZIEK' EN CINEAST JACOB BIJL IN MIDGARD Burgemeester Wolters reikt P.Z.C.-wisselbeker uit tx^vooKO#1 BIJ BIJOU 79e jaargang no. 3 - woensdag 19 januari 1977 Gas- en Loodgietersbedrijf Oudjes ^vvv')) DIJKWEL BV 'M ■Uy Professionals CV-INSTALLATIE en zelf bouwpaketten GASHAARDEN GASGEISERS SANITAIR etc. LANGZAAM WASSER KOELKAST tijdelijk 475,? Voor techniek en presentatie Schouder- en handtassen koffers vanaf Herenparaplu's opvouwbare paraplu's vanaf boodschappentas sen Stadstassen vanaf Leren aktentassen Doe. mappen skai vanaf Clippertassen 2 vakken Reistassen vanaf Herenportemon nees leer v.ar— Dames portemonnees V./ AaBeJOPPERS geruit 59,— TERLENKA BROEKEN, nieuwe modellen en kleuren69,— SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN de nieuwste modellen Lois- Levis enz49,— 59,— ALLE ROKKEN 39,- ALLEJURKEN 59,- TRUITJES grote keuze v.a9,90 LANGE DELFT 61 MIDDELBURG De Faam WAARIN OPGENOMEN ..GROOT WALCHEREN" IN COMBINATIE MET DE VLISSINGER HUIS-AAN-HUIS OP GEHEEL WALCHEREN "Het is een zeer verheugende zaak om te kunnen konstateren dat de belangstel ling voor de racerij een steeds grotere vlucht gaat nemen. Dat is bijvoorbeeld uitstekend te merken aan de steeds gro ter wordende aantallen bezoekers bij de motor-speedshows. Het Motor Racing Team Zeeland organiseert op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari voor de 5e keer - het eerste lustrum - een motor-speed- show en wel - zoals te doen gebruikelijk - in de hallen van de veiling te Goes aan de Tu-uitlaan". Aan het woord is Henk Goudswaard, bestuurslid van het Motor Racing Team Zeeland en als zodanig nauw bij de op zet van de show betrokken. Veel mate riaal dat op de show te zien zal zijn is afkomstig van de KNMV en de NMB, terwijl een aantal Zeeuwse renners ook hun materiaal laat zien. Behalve aan motorrace wordt op de show ook de no dige aandacht besteed aan allerlei zij straten van deze fascinerende sport, zoals het cross gebeuren, antieke moto ren en auto's en modelbouw vliegtuigen en auto's die radiografisch bestuurbaar zijn. Verder komen op de show een aantal stands van oliemaatschappijen, motor handelaren, bandenfabrieken en van een maatschappij in lastechnieken. Ook speedboats zijn er te zien, en caravans. Op de eerste showdag, vrijdag, zal de show officieel worden geopend door de bekende - sportvrouw van het jaar - Keetie Hage om ca. 19.30 u. 's avonds. De show draait dan al een tijdje, want de deuren van de veilinghal gaan om 16.00 uur open. Men kan er tot 23.00 uur een kijkje nemen. Op zaterdag is de show geopend van 10.00-23.00 uur. De offi ciële openingshandeling zal bestaan uit het doorprikken van een viertal ballon nen waarop de vier beginletters van Motor Racing Team Zeeland zijn aan- Op zaterdag 22 januari organiseert de Werkgroep Domburg in samenwerking met de atletiek vereniging Dynamo '70 ■een prestatieloop onder auspiciën van Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie Afdeling Zeeland. Deze prestatieloop gaat door bos, duin en strand over een parcours van 5 en 10 kilometer. De start vindt plaats bij het ontmoetingscentrum het Schuttershof in Domburg, waar ook kleed- en douche ruimte aanwezig is. Het startgeld be draagt 2,50 en voor iedere deelnemer is een herinneringsvaantje beschikbaar. De start voor de 5 kilometer is om 13.30 u. en voor de 10 kilometer oniTl,4.15 u. .De heer Vermeulen, secretaris vah Dy namo '70, zal het startschot lossen. gebracht. Een openingsknaller dus. De ballonnen worden in de hal gebracht door de twee zonen van Henk Goudsw aard, Rudy en Hans, op door hun vader eigenhandig gebouwde mini-motoren. Deze motoren zijn ook op de show te bezichtigen. Zeeuwse renners die hun race motoren aan den volke willen laten zien, zijn: Adrie de Korte die naar de show een NGK Kreidler 50 cc mee brengt en z'n Amgas Yamaha 125 cc. Hans Moerman brengt z'n Yamaha 250 cc mee, Edy Duivelaar uit Vlissingen een Yamaha 350 cc en Dick van Kloo ster uit Renesse zijn Suzuki 500 cc. "Een onderdeel in de show dat altijd veel belangstelling trekt", zo vertelt Henk Goudswaard, "zijn de oude mo toren. Oudjes die het soms nog heel best doen, zoals de antieke Maico van de heer Van der Stoel uit Grijpskerke die er nog dagelijks mee naar zijn werk tuft. Ook heel apart zijn de Lohman Diesel brommer en een Mosquito, allebei uit 1948 stammend. De dieselbrommer was iets heel bijzonders: met de rechterhand gaf je gas, terwijl je met de linkerhand de druk moest regelen. Een karwei om zo'n ding aan het lopen te krijgen, maar als het liep, ging het uitstekend. On danks het feit dat het machinetje een minuscuul klein zuigertje had. We zijn ook erg gelukkig met het feit dat we als enige vereniging in den lande mogen beschikken over de 50 cc Van. Veen Kreidler van wereldkampioen Jan de Vries. Niemand krijgt dat ding anders, mee, een bewijs dat men ons wel een en ander durft toe te vertrouwen. Yamaha komt de show opluisteren met het hele race programma. Het wegrace-team van Toon Hoes uit Tilburg heeft ook toege zegd aanwezig te zullen zijn met o.m. een zijspan racemachine van 750 cc Su zuki. Voor het eerst in Nederland is op deze speedshow een Harley Davidson te zien, een 500 cc AMF met 2 cylinders en Op de foto: de Zeeuwse renner Adrie de Korte in actie. 4 carburateurs, het eigendom van Ge rard Flamelink uit Amsterdam. Een andere attractie op de show is de Belgische kampioen Julien van Zee broek, overigens enthousiast MRTZ lid, met zijn 125 cc fabrieks Morbidelli. De ze motoren zijn te koop voor het lieve sommetje van 23.000,—Het bijzon dere is dat Morbidelli eigenlijk een houtbewerkingsfabriek is die zomaaf eens begonnen zijn, uit pure interesse in de motorrace-sport, aan het bouwen vqn een motortje. Ze doen het bepaald niet onverdienstelijk, want hun produkt werd al twee keer wereldkampioen." automobielbedrijf Middelburg Vlissingen Volgende week dinsdag, 25 januari, zal het Nederlands Studenten Orkest op zijn jaarlijkse tournee door ons land, concer teren in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg. Het orkest dat ieder jaar opnieuw wordt samengesteld en alleen de maand ja nuari bestaat, heeft weer twee weken lang minstens 6 uur per dag in Bergen gestudeerd om op tournee te kunnen gaan. Het orkest bestaat dit jaar 25 jaar en werd destijds - in 1952 - opgericht vanuit plaatselijke studentenorkesten. De op brengsten van de concerten zijn voor het Ned. Studenten Sanatorium en voor het University Assistance Fund, dat de pro blemen van vluchteling-studenten be hartigt. Sinds 1974 berust de leiding van het orkest bij Maarten Smit. Soliste is ditmaal Corrie Ambachtsheer, piano, die het eerste pianoconcert van Brokof- jew zal vertolken. De expositie van Willem Verstraeten en Bob Pingen die nog tot en met 3 februari in het Zeeuws Kunstenaars Centrum te Middelburg te zien is, is een heel bijzon dere tentoonstelling. Een tentoonstel ling waarvoor ongetwijfeld een groot aantal mensen de schouders zal ophalen,, omdat men nu eenmaal lang niet elke dag gekonfronteerd wordt met conceptual art, oftewel concept-kunst. Het is een vreemd allegaartje en zo op het eerste gezicht is er niet veel bijzonders aan te zien. Voor de echt geïnteresseerde be zoeker echter, zitten er echter toch wel Bepaalde waardevolle zaken in. In niets lijkt deze expositie op voor gaande. De stijl waarin de twee jonge exposanten werken is zo totaal verschil lend en in feite misschien ook wat we reld- en wezensvreemd, hoewel: bij de totstandkoming van hun werkstukken moet hen voor ogen hebben gestaan de toeschouwer een stuk te laten meebele ven van het proces van een werk- stuk-in-wording, van idee tot eindpro- dukt. Verscheidene zaken die in direkte relatie tot de wording van het kunstwerk staan, hebben in het werk dat uiteinde lijk tot stand kwam, een eigen plaats. Met name Verstraeten streeft ernaar om de komplexibiliteit van iedereen en alles wat ons omringt, duidelijk te maken. Opmerkelijk in zijn kollektie: Normal Behaviour, 2 studies en Moved Mirror B 1 3 gouaches van elk 31,5 x 31,5 cm. en een objekt bevattend glas, aarde en een zonnebloem. Ook het objekt Normal Behaviour still life is een vondst. Ver straeten exposeerde eerder in St. Mar tens Latem, in India, galerie Alkemade, Den Dullaert en 1-n de Beyerd. - ;v -m" 1V A< UN- Bob Pingen werkt als fotograaf en ci neast, schilder en fraficus. Dat komt ook duidelijk naar voren in zijn werk, waarin wit een voorname funktie vervult. Twee lichtdrukken van zijn hand die in de achterkamer van het Z.K.C. hangen, zijn bijzonder gaaf: Motion Pictures man coming down en Idem man in ci nema. Beide lichtdrukken meten 60 x 80 Door het vreemde karakter van het werk (neem b.v. de twee blokjes hout, ver bonden met een koordje boven de ka chel) is dit bepaald geen tentoonstelling voor de eerste de beste, maar wel een teken aan de wand. Een goed teken aan de wand voor het Z.K.C., want per slot van rekening moet je maar durven en ook een goed teken aan de wand voor de beide exposanten: ze zijn nog jong en hebben duidelijk nog veel te bieden. Ongetwijfeld mensen waar we meer van zullen horen. Het Zeeuws Kunstenaars Centrum is geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 14.00-17.00 uur op woensdag avond van 19.30-21.30 uur en op zaterdagmor gen van 10.30-12.00 uur. Ook zal er nogal wat gedrang zijn om de Porsche van de Rijkspolitie en de BMW-motor. Het NGK-racing team van P. Plompen uit Rotterdam geeft eveneens acte de présence met 50 cc race materiaal. Ook is er op de show een ex clusieve Honda racemotor te bewonde ren uit 1960. "Het is bepaald niet onmogelijk dat bij de opening van de show twee echte pro fessionals verschijnen, te weten Gijs van Lennep en de Zwitserse International B. Kneubühler, die in 1974 de Asser TT won, en in Holland grote populariteit geniet. Gijs van Lennep brengt - als hij komt, dat is jammer genoeg nog niet 100% zeker - zijn Golf GT mee", aldus Goudswaard, die ervan overtuigd is dat dit één van de grootste Nederlandse speed-shows gaat worden. Enfin, het is «lleiut*. tf zien op de show van 2600 m2. Of het nu gaat om een demonstratie mini-racen met de model auto's op strobaan circuits, om de moto ren, om lektuur of om inlichtingen over de MRTZ bij de infostand van de ver eniging. Ook zal het gezellig toeven zijn aan de bar, waar allerlei versnaperingen verkrijgbaar zijn. Om de sfeer nog te vervolmaken wordt er ook voor een achtergrondmuziekje gezorgd. Vrijdag 21 januari draait in Midgard de film "Zwartziek" van Jacob Bijl. Jacob Bijl zal op deze avond ook zelf aanwezig zijn, zodat het mogelijk is om na afloop van de film met hem van gedachten te wisselen. De inhoud van de film is als volgt: Na enige jaren huwelijk ontdekt een jonge vrouw, dat ze buiten haar man om emoties heeft, die ze toch met hem wil delen. Ze wil niet verzwijgen dat andere mannen aantrekkingskracht op haar hebben en wil een grotere vrijheid om haar eigen leven te leiden zonder haar ervaringen met hem op te geven. Dat kan hij niet accepteren; ze vraagt en neemt méér dan hij haar emotioneel gezien kan geven. Het maakt hem onze ker en haast ziek van jaloezie - zwart ziek. Het leidt tot ruzies en onbegrip, tot angst elkaar te verliezen, wat hen weer nader tot elkaar brengt. Tot zover de inhoud. De aanvang is half negen, entree voor de film en discussie is vijf gulden. Verkoop en installatie van o.a.: met verwarming nu weer voorradig, wassen zoals vroeger, zuinig met water, stroom en zeep. 175 ltr. tafelmodel van 660.— „DOE-HET-ZELVERS" kunnen b(J ons terecht voor al hun materialen Langeviele 62 MIDDELBURG Tel. 12330 HOBBELPAARD In werkelijkheid heeft u hier niet één hobbelpaard maar twee hobbelpaarden in één. Zonder onderstel is het een veilig laag paard waarop een kind in zijn eerste levensjaren maar hartelust kan hobbelen. Is het kind wat ouder geworden, dan kunnen we het hobbelpaard met stevige veren op een onderstel monteren, waardoor het kind "echt" kan paard rijden. Tekening no. 1396 geeft u alle onderdelen, van dit veilig geconstrueerde hobbelpaard, op ware grootte. Schilder het in aantrekkelijke kleuren en u zult er nog jarenlang plezier van hebben. U kunt de tekening bestellen door storting van 8,— op postgirorekening 35.67.600 van Karweipost B.V., Amstelveen, onder vermelding van Fa/VI. tekening no. 1396. Na ontvangst van uw betaling volgt spoedige toezending van het door u bestelde. Eerder verschenen in deze serie o.m.: een praktische kast voor handgcreed- schap (Fa/Vl. 1031, 6,50), een Lepelrek en plantenbak (Fa/Vl. 1176, 6,50), Grootvaderklok met boog-wijzerplaat (Fa/Vl. 1336, 15,-) cn an tieke wieg (Fa/Vl. 1347, 8,-). Donderdag 27 januari a.s. wordt in de Schouwburg in Middelburg een feeste lijke ontspanningsavond gehouden voor de bejaarden van de zes bejaardentehui zen waar "Radio Walcheren", omroep vóór zieken, bejaarden en gehandicap ten, radio-programma's verzorgt. De or ganisatie van het geheel is eveneens in handen van deze omroep. Hoofdmoot van de avond is een finale-quiz, waarin drie bejaardentehuizen de strijd met el kaar zullen aanbinden. De quiz wordt omlijst door allerlei vormen van amuse-* ment. Het ligt in de bedoeling dat burgemee ster drs. P.A. Wolters van Middelburg aan het einde van de quiz de PZC-wis- selbeker uitreikt aan het kampioen steam. Het is al de derde keer dat "Ra dio Walcheren" (RAWA) een dergelijke ontspanningsavond houdt. Zoals be kend verzorgt de RAWA niet alleen uitzendingen voor de zieken in het Gas thuis te Middelburg en het Bethesda-St. Josephziekenhuis te Vlissingen en in woners van bejaardentehuizen, maar wordt ook ieder jaar een quiz gehouden tussen verschillende bejaardentehuizen. Dat zijn dan de tehuizen Ter Veste, Swerfrust, het Jacob Roggeveenhuis, St. Willibrord en De Griffioen, alle te Middelburg en Ter Recde te Vlissingen. Voor de finalewedstrijd-donderdag avond 27 januari -bleven er na het spe len van een aantal voorrondes drie over: Ter Reede, Swerfrust en De Griffioen. Naast genoemde activiteiten verleent de omroep ook nog medewerking aan het gesproken weekblad "Ons Zeeland" BELANGELOOS Aan deze ontspanningsavond werken mee: het mini-majoretten peloton Sou burg met de drumband van Vlijt en Volharding, de accordeonist majoor Bos, de dansgroep Tempo Doeloe, de pianist Jo den Hollander, het duo Steenstra-Borstlap met een Weens re pertoire en de bekende conferencier-i mitator Dick Engelbracht. Bijna alle ar tiesten verlenen belangeloos hun mede werking. Het aankondigen van de di verse programma-onderdelen en de presentatie van de quiz zijn in handen van RAWA-medewerkers. Het bloem werk dat deze avond aanwezig zal zijn is gratis aangeboden dbor Bloemen en Tuincentrum Dekker te Middelburg. Ook dit jaar stelt het touringcarbcdrijf Gebr. Van Fraassen Zn. te Vlissingen weer een aantal bussen beschikbaar om de bejaarden van en naar de Schouw burg te vervoeren. Om één en ander gladjes te laten verlopen zijn bovendien deze avond zo'n 25 RAWA-medcwer- kers ingeschakeld. De reden dat RAWA jaarlijks deze ont spanningsavonden organiseert, is, naast het brengen van een stukje amusement voor de bejaarden, het meer naar buiten willen treden en het vestigen van de aan dacht op hetgeen Radio Walcheren doet. De gebeurtenissen deze avond worden op de band vastgelegd en later nog eens in de betrokken bejaardentehuizen afge draaid. De avond begint om 1930 uur en eindigt om ongeveer 22.15 uur. Nog steeds kan "Radio Walcheren", omroep voor zieken, bejaarden en ge handicapten een aantal nieuwe mede- 12,- 24,- 30,- 18,— 20,— 40,— enz. 8- 10,- 4 vakken 42 cm breed im. leer vanaf leer, met portereuillevak Lange Delft 44, Segeerstraat 4a MIDDELBURG werkers plaatsen. Er is op dit moment dringend behoefte aan: presentator, voor het maandaga vondprogramma in het Bethesda-St. Jo sephziekenhuis (l x per week) technicus, voor het bedienen van de apparatuur tijdens het zondagmorgen- programma in het Bethesda-St. Joseph ziekenhuis (1x3 weken) technicus, voor het op band zetten van het programma voor het bejaar dentehuis 'Ter Reede". Deze werk zaamheden vinden plaats in studio Be thesda-St. Josephziekenhuis (1 x week) technici, voor het bedienen van de apparatuur tijdens diverse programma's in het Bethesda-St. Josephziekenhuis en het Gasthuis. technici, voor het verzorgen van op namen van koren, orkesten cn andere evenementen en voor werkzaamheden t.b.v. de disco- en bandotheek. Wanneer u over veel vrije tijd beschikt en bereid bent belangeloos mee te wer ken, neem dan eens contact op met de hoofdprogrammaleider van deze om roep, de heer A.J. de Jonge, Reggestraat 1 in Oost-Souburg (wel graag na 18.00 uur) Tel. 01183-61929.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1977 | | pagina 1