Middelburg heeft nieuwe vlag vergaderingen 4 n n n Uit br ütbbflbtirnöe Iftstonc DE MIDDELBURGSE HANDEL Drie dagen Zomermarkt- Braderie M 75 in Middelburg Streekschool Zeeland sloeg de tenten in Frankrijk op Lezing hatha yoga Mn Op 7 9, 20 on 21 juni a.s. TT- h Woensdag 21 mei 1975 F R S BIJDRAGE S IN DE HUI WEER STICKERS 3x2 IN VLEESHAL Mogelijk heeft ook het torentje van dit pand, waarin nu de openbare bibliotheek is gevestigd, gediend als uit kijkpost. DOUANE HARMONIE NEDERLAND NAAR MIDDELBURG De periode 1574-1795 COLLECTE RODE KRUIS OPENBARE ZITTING OVER BEROEP J MENU TAFELTJE DEKJE VERKEERSMAAT REGELEN ENGELSE BAND EN ONDA IN CONCERT EN GEHOORZAAL Op koninginnedag wapperde de nieuwe Middelburgse vlag voor de eerste maal aan een van de masten voor het stadhuis. Het is een rechthoekige vlag (verhouding groot tot breed 2 3) in rode kleur met daarop een gele burcht. Op 30 november 1973 stelden burgemeester en wethouders aan de ge meenteraad voor over te gaan tot het voeren van een officiële door de Hoge Raad van Adel vastgestelde, gemeentevlag. Uit het raadsvoorstel citeren w^j: Momenteel is in gebruik een niet officiële vlag die drie horizontale banen telt, van boven naar beneden resp. geel, wit en rood gekleurd. In november 1963 heeft het toenmalige college van b. en w. al een verzoek gericht aan~3e Hoge Raad van Adel om van Advies te dienen over het voeren van een ver antwoorde vlag, in het midden van de stad of broekzyde beladen met een burcht" voor de gemeente Middelburg het meest passend geacht. Deze vlag, die oudtijds door onze gemeente werd gevoerd is klaarbiykeiyk ontleend aan Als U huurder bent van een woning waarvan de huurprijs niet meer dan f 450,per maand bedraagt; een inkomen heeft dat minder dan f 30.000,per jaar bedraagt. Als Uw vrouw ook werkt, kan de bijdrage en hoogste worden verminderd met 15% van hetgeen zij méér verdient dan f 1500,—; volgens de daarvoor geldende normen een te groot deel van Uw inkomen aan huur betaalt, kunt U in aanmerking komen voor een geldelijke bijdrage in de huur. Deze bijdrage - bekend als „indivi duele huursubsidie" - wordt door het rijk rechtstreeks aan de huurder öf via de verhuurder uitgekeerd. Het aan vraagformulier kunt U halen bij de gemeente. Bij dit formulier is een uit voerige toelichting gevoegd. L L het vanouds door de gemeente gevoerde wapen, zodat het historisch en heraldisch verantwoord ls. En dat is niet het geval met de geel-wlt-rode vlag, die tot nu toe werd gebruikt. Dit voorstel werd aangenomen door de gemeenteraad. Op 4 april 1974 moest men nog even de goedkeuring van de gemeenteraad vragen omdat door de Hoge Raad van Adel was geadviseerd geen vierkante vlag te nemen maar een rechthoekige. Dit in verband met de afmetingen van de nationale driekleur. Ook dit voorstel werd vlot door de gemeenteraad aanvaard, zodat tot bestelling van de nieuwe vlag overgegaan kon worden. De vlag werd gemaakt en kan dus nu worden gebruikt. By het zwembad kan men vrywel dagelijks de nieuwe Middelburgse vlag zien wapperen. In het kader van het monumenteiyaar (M75) heeft de Gemeente Middelburg stickers laten maken. De eerste party van 10.000 stuks was al snel "ultver kocht". Beloten is om nog een aantal van 5000 exemplaren te doen vervaar digen. Deze voorraad is pas binnen gekomen. Om te voorkomen dat de stickers voor minder goede doelen worden gebruikt ls gesteld, dat men de stickers in het stadhuis kan afhalen maar dat de stickers nu een dubbelde Hieronder ziet u de „portretten" van de zes Walcherse kunstenaars die tot en met 31 mei a.s. in de Vleeshal van het Middelburgse stadhuis exposeren. Van links naar rechts zijn dat Leonard Maas, Jan Haas, Jan van Leeuwen, Peter de Jong, Antoine Mes, Andries Minderhout. De expositie is geopend elke dag van 10 tot 17.00 uur 's maan dags van 14.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond tot 22.00 uur. CE per stuk kosten. Een ieder die nog graag een sticker (Voorbeeldstad Middelburg) op zyn auto, fiets, schooltas, slaap kamerdeur, w.c.-deur enz. wil hebben kan deze sticker tegen 0,10 afhalen by de bodekamer van het stadhuis. In verband met de op maandag 26 mei a.s. te houden vergadering van de Middelburgse gemeenteraad worden er nog enkele openbare commissie vergaderingen gehouden. Op woensdag 21 mei 1975 om 10.00 uur ver gadert de Commissie Financiën. Op diezelfde dag, aanvang 20.00 zal de Commissie Gemeentebedrijven bijeenkomen. Op donderdag 22 mei a.s. zal om 17.00 uur de Commissie Onderwijs vergaderen. Zoals al vermeld zal dan de Gemeenteraad in zijn maandelijkse zitting bijeenkomen op maandag 26 mei a.s. om 14.00 uur. Een dag later dus op dinsdag 27 mei a.s. aanvang 19.30 uur zal de Commissie Ruimtelijke Ordening vergade ren. Alle vergaderingen worden gehouden in het stadhuis. Voor de commissie vergaderingen dient men de normale dienstingang te nemen (de draai deur) en voor de Gemeenteraadsvergadering die in de Raadszaal van het stadhuis wordt gehouden, kan men toegang verkrijgen via het kleine deurtje pal op de hoek van het stadhuis Lange Noordstraat Markt. A Zoals al eerder werd gemeld zal de „Douane Harmonie Nederland" op vrijdag 23 mei a.s. naar Middelburg komen. De harmonie bestaat uit 45 muzikanten en een uit 25 personen bestaande drumband. De harmonie komt naar Middelburg omdat er op die dag een grote sportdag is van diverse belastingdiensten uit Zuid- West Nederland. Om 12.15 uur zal de rondwandeling door het centrum van de stad beginnen op het Damplein. Daarna wordt de volgende route ge lopen: Sint Pieterstraat, Balans, Wagenaarstraat, Hofplein, Lange Delft, Koorkerkstraat, Koorkerkhof, Abdijplein. Op het Abdijplein zal een poosje halt gehouden worden om een muzikale groet te brengen aan de deelnemers van de jaarvergadering van V.V.V.- directeuren uit heel Nederland die ook op die dag in Middelburg wordt ge houden. Na deze groet gespeeld te hebben gaat de harmonie verder via de Balans, de Spanjaardstraat, Molstraat weer terug naar het Damplein. RedactieBureau Voorlichting gemeente Middelburg Stadhuis Middelburg/Telefoon 26251, toestel De afdeling Middelburg van het Nederlandse Rode Kruis heeft van Burgemeester en wethouders een vergunning gekregen om in het tydvak van 26 mei tot 8 juni 1975 een collecte in de gemeente Middelburg te houden. Het jaar 1574 vormt het einde van de middeleeuwse Middelburgse handels- periode. In dat jaar gaf de Spaanse bezetting van Middelburg zich over aan prins Willem van Oranje en hier mede eindigde voor de stad de lands heerlijke tijd. Na een aanvankelijke inzinking herleefde de Middelburgse handel echter spoedig! Middelburg was zelfs in de 17e eeuw een tijdlang de tweede handelsstad van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de middeleeuwse periode stond de Middelburgse eigen handel ver ten achter bij de uit- en doorvoer, de Arnestad was toen vooral voor-en transitohaven. Thans werd dit anders. De Middelburgse kooplui werden zelf actief. Uitgeweken Vlamingen, als Balthasar de Moucheron, gaven een krachtige impuls aan het Middelburgse handelsleven. In de jaren 1532-1535 werd een haven kanaal gegraven dat de kronkelige dichtslibbende Arne verving en de Middelburgse haven (aan de Dam) rechtstreeks met open zee verbond. De schepen konden nu tot in het hartje van de stad doorvaren. Het moet een mooi en ook wat vreemd gezicht ge weest zijn: die ranke scheepsmasten midden in de stad. Dat de schepen niet altijd op eigen kracht zo ver Middelburg in kwamen bewijst de volgende passage uit een 18e eeuws scheepsjournaal (in het bezit van de gemeente): „teegen 7 uren quamen op neffens het Carsteel van Rametis Rammekens) don liep de wint op W.Z.W. nog Reegenig weer en Kleine Koultie kreegen doen en binen lodts aan bordt en quamen dan in vorwater van Middelburg en Kregen 4 Parden vor die ons optrocken en te 8 uren quamen Effen binen in de Haven van de stadt Middelburg". Naast de Admiraliteit van Zeeland waren te Middelburg in de 17e en 18e eeuw kantoren gevestigd van de Oost en West-Indische Compagnie, de Commercie Compagnie en diverse andere maatschappijen. De Commercie Compagnie ondernam tussen 1732 en 1793 160 winstgevende slavenreizen. Behalve handel in koloniale waren, de slavenhandel en de walvistvangst bracht ook de commissie- of kaapvaart veel geld in het laatje. In 1703 voeren nog 47 schepen ter kaapvaart of „vrije nering", zoals de Zeeuwen deze vorm van scheepvaart never noemden. De haven, handel en scheepvaart gaven in Middelburg aan vele handen werk. Er was zelfs een speciaal ballast- of zandschuitvaardersgilde. Oneerlijke concurrentie was in deze branche niet toegestaan. We lezen in een ordonnantie uit 1738: „Soo wien des Sondaags op sijn voordeel uytvaart sonder nood of om een ander over te slaan, sal verbeuren 20 Schell(ingen) Vis.(Vlaams)". Uit de tweede Middelburgse bloeitijd dateren ook de vele thans nog bestaande herenhuizen. Veel van die huizen waren voorzien van een torentje. Als men nu één van zijn scheDen verwachtte stond er een uit kijk in het torentje. Deze man gaf snel bericht als hij het bewuste schip de haven zag naderen. Vroeger leerden we dat op de „Gouden" 17e eeuw de tijd van „verval" volgde. In zekere zin is dit ook wel zo: de 18e eeuw betekende een achteruitgang op handelsgebied. Als illustratie moge dienen dat in 1778 slechts 17 schepen vanuit Middelburg naar Oost- en West-Indië vertrokken en 16 schepen vanuit die streken de Middelburgse haven binnenliepen. De Franse tijd (1795-1814) betekende voor Middelburg het einde van de tweede handelsperiode. Hoe het de stad daarna verging zullen we een volgende keer verhalen. Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat de hp.han- deling van het beroep d.d. 15 juni IWJ, ingesteld door het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Zeeland te Goes in zake de voorlopige vaststelling van het bedrag aan exploitatiekosten over 1969 t/m 1972, bedoeld in art. 88, eerste lid, onder a, van de Wet op het voortgezet onderwijs, van de stedelijke scholengemeenschap, alhier, zal plaatsvinden in een openbare ver gadering van de 3e kamer uit Gedepu teerde Staten op 2 juni 1975 te 15.30 uur, in het gebouw van het provinciaal bestuur, St. Pieterstraat 42 te Middel burg. Het menu van 26 mei - 31 mei maandag carbonade, tuinbonen en aardappelen dinddag gebraden lever, appeltjes en aardappelen woensdag macaroni en toetje donderdag carbonade, spinazie en aardappelen vrijdag kip, appeltjes en aardappelen vrijdag kip, appeltjes en aardappelen zaterdag wat de pot schaft. De maaltijden worden op maandag en donderdag bezorgd. Op die dagen kan men bestellen op tel. 27537 tussen 9- 9.30 uur. Deze dienstverlening van het UW geldt voor bejaarden en zieken die zelf niet voor warm eten kunnen zorgen. .Burgemeester en wethouders hebben de volgende verkeers maatregelen genomen. Molenwater. Het parkeerterrein dat speciaal ten behoeve van de bezoekers van het gasthuis'aan het Molenwater ter hoogte van de Luthersekcrklaan is aangelegd, heeft een- tussenbaan aan beide zijden waarvan de auto's gepar keerd kunnen worden. Besloten is nu om de nodelijke toegang tot het middenterrein van dit par keerterrein te sluiten voor alle verkeer, behalve voetgangers, in westelijke richting. (9 mei 1975). Trompstraat. Aan de noordeiyke /.ydc van dc Trompstraat ter hoogte van het perceel Tromp straat 38 zal een parkeerplaats worden gereserveerd voor de heer J. H. Andrlessen die op dit adres woont. De heer Andrlessen kan zich slechts met grote moeite over korte afstand te voet bewegen. (12 mei 1975). Sint Laurenslaan. Het pad dat ligt achter de huizen aan de noordelijke zijde van de Sint-Laurenslaan heeft 2 aftak kingen op de Sint Laurenslaan. Dit pad wordt bereden door fietsen en bromfietsen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties voor voetgangers en met name voor kinderen. In verband hier mede is besloten dit pad aan te wijzen als voetpad. Men mag er dus niet meer rijden met Fietsen en bromfietsen. (13 mei 1975). Op de achter de maatregelen ver melde data zijn de besluiten offi ciéél ter openbare kennis ge bracht. Binnen 30 dagen na die data kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de ge nomen besluiten bij de Kroon. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Commissaris van dc koningin in Zeeland te Middelburg. I Op 19, 20 en 21 juni a.s. hoopt de middenstand van Middelburg zich In een eerste, groots opgezette zomermarkt - braderie te manifesteren. Het spreekt haast vanzelf dat deze braderie in het teken zal staan van het monumentenjaar en van het feit dat Middelburg als monumentenstad ls gekozen. Het is daarom dat de braderie commissie heeft getracht naast de ruim 150 „gewone" commerciële deelnemers nog diverse ambachtsbeoefenaars uit vroeger tijden te engageren, zoals een klompenmaker, pottenbakker enz. Ook zal het geheel opgeluisterd worden door een drietal looporkesten, waarvan één Hollands orkest en twee Dixieland- bands. Voor de kleintjes zal des middags een echte Hollandse poppen kast op diverse plaatsen in de binnenstad optreden. Om het monumentenaspect nog meer te doen uitkomen zal er ook een .Stand werkersconcours georganiseerd worden, waaraan tussen de 20 en 30 deelnemers zullen meedoen. Het ligt in de bedoeling dat Burgemeester Wolters op donderdag 19 juni om half elf op het bordes van "het stadhuis de opening zal verrichten waarbij waarschijnlijk ook wethouders met hoofden van dienst aanwezig zullen zijn. Dat deze eerste Middelburgse zomermarkt - braderie een succes zal worden lijdt geen twijfel, aangezien het aantal deelnemers boven verwachting (170) van het organiserende comité is. Het is mede daardoor dat het Braderie „terrein"een grote oppervlakte heeft, te weten: Lange Viele, Kromme Weele, Vlas-Markt, Pottenmarkt, Buitenhof, Markt, Burgpromenade, Lange Delft en Zaterdag 24 mei a.s'. om half acht geven de Engelse Brassband uit Ratby en de chr. brassband Onda uit Middelburg een concert in de Concert- en Gehoor ,zaal te Middelburg. De zaal is om zeven, uur open. Segeerstraat. Vanzelfsprekend zullen gedurende de drie braderiedagen bovengenoemde straten afgesloten worden voor het verkeer. In verband hiermee heeft het comité een zeer prettige samenwerking met de politie en brandweer. Uiteraard zullen de winkels donderdagavond 19 en vrijdagavond 20 juni tot 9 uur geopend mogen blijven. Voorde distributie en bevoorrading van de bedrijven zullen auto's tot 's morgens tien uur gelegenheid hebben door de bovengenoemde winkelstraten te rijden. ••••••••••••••a IWu v m Wie verre reizen doet, kan veel verhalen. Op de Streekschool aan het Molenwater te Middelburg gonst het momenteel dan ook van die verhalen, het ene nog mooier dan het andere. Geen wonder: recenteiyk brachten 6 groepen leerlingen van deze nog vry nieuwe school, afkomstig uit de afdelingen elektro en scheepsbouw een kampeerbezoek aan Frankryk. In een ruig en dicht bebost gebied, even ten Zuiden van de Franse grens met België, waren vier kampen opgeslagen. Daar het gebied een oppervlakte heeft van ca. 400 km2 zaten de jongelui dus een behooriyk stuk uit elkaar. Gedurende de vier dagen Frankryk hebben de leerlingen en uiteraard ook de begeleidende leraren, zich hecriyk kunnen uitleven in allerlei spelen en tochten. Geen wonder dut de stemming in de kampen opperbest was. „Voor Zeeland geloof ik wel dat dit een vrij unieke zaak is zo'n kamp" aldus initiatiefnemer E. v.d. Pluym, leraar aan de streekschool en ondanks het experimentele karakter dat deze reis had, kunnen we stellen dat die voor 400% is geslaagd. De beheerder van het terrein waar we zaten, heeft ons verteld dat we volgend jaar gerust terug mogen komen. Indien we daar kans toe zien zal dat ook zeker gebeuren, maar dan met leerlingen uit alle eerste klassen. We hopen dat we de grote bedrijven in de omgeving bereid vinden ons financieel met dit projekt te helpen, want er moeten dan toch tenminste tenten, kookapparatuur etc. worden aange schaft. Dat was - zeker wat tent- materiaal betreft - deze keer een beetje behelpen. Veel steun ondervonden ve vanuit de Commandokazerne in Roosendaal, die een rubberboot, zwemvesten en peddels beschikbaar stelde om rivieren over te kunnen steken tijdens de speurtochten, in ons geval de Maas." Voor de jongelui was één en ander een hele belevenis. Per groep van vier was dagelijks Fr. 40.beschikbaar, ongeveer 25,om van te eten, koken moesten ze per groep zelf doen. De leraren hadden voor de kamp periode dezelfde rechten en plichten als hun leerlingen en een hiërarchische verhouding bestond eenvoudig niet. Achtergrond van het kampgebeuren was o.m. de bevordering van de eenheid in een groep, die binnen de kortste keren inderdaad als een geheel naar buiten trad, in plaats van opgesplitst te zijn in meerdere kleine groepjes. Hoeveel belang de betrokken leraren aan het projekt hechten, moge blijken uit het feit dat een aantal een gedeeltd van de Paasvakantie opofferde om in Frankrijk voorbereidingen te gaan treffen voor het kamp. Dc financiële middelen voor het kamp waren afkomstig uit de bestuurskas van de Streekschool en de leerlingen hadden elk 100,bij elkaar gespaard, elke week 5,Voor een volgend karrip - met een veel grotere groep dus - zouden de kosten rond de 6.000,k f 7.000,komen te liggen. Swami Shivapremananda van de •Divine Life Society zal zondag 25 mei om half drie een lezing houden over Hatha Yoga in de ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat 1, Middelburg. Swami Shivapremananda staat aan het hoofd van verscheidene Ashrams in Zuid Amerika en in New York. Entree y 3,50 voor reis en verblijfkosten van de Swami

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1975 | | pagina 5