VOLGENDE WEEK AKTIES VOOR SCHONERE STAD Vestiging Modehuis Meulbroek in Middelburgse Segeersstraat Is dit wh zoon 3 Weekenddiensten DE FAAM Uitlaatgassen controle op Damplein 4ano® NIEUWS UIT POELENDAELE Brigdamseweg HAAL NU AL UW PASPOORT RIOLERING IN NOORD WEG Afzelling HUISVUIL EN PASEN Grof vin GEMEENTE WERKT GOEDE VRIJDAG NIET Gratis tentoonstelling kunstzinnige vorming m In verband met Pasen is de sluitings tijd van advertenties voor DE FAAM van 6 april VERVROEGD naar VRIJ DAG 31 maart 'S MORGENS 10 uur. Combinatie-advertenties DE VLIS- SINGER/DE FAAM sluiting donder dag 30 maart s middags 4 uur. DONDERDAG 30 MAART 1972 Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen van de volgende week in Middelburg te voeren acties voor een schonere stad. De Junior Kamer Walcheren en de gemeente Middelburg werken nauw samen om mede door middel van diverse acties een ieder er bi.j te bepalen dat wij er samen verantwoordelijk voor zijn, dat de stad (binnen- en buitenwijken) schoner wordt en blijft. Wat gaat er allemaal gebeuren? Hieronder een overzicht. Op dinsdag 4 april worden op diverse plaatsen in de stad borden geplaatst, waarop een aantal pakkende leuzen zijn aangebracht. Het Trefpunt heeft hierbij een grote helpende hand gebo den. Zo zullen bij de spoorwegover gang bij de Schroeweg borden worden gezet met de tekst. „WACHTEN? MO TOR AF". In bloembakken en plantsoenen komen kleinere bordjes met de tekst „Biijf van ons af". Die borden blijven tot. en met zaterdag staan. Dan zullen zij net jes opgeruimd worden. Hoe kan het anders bij deze actie. Op vrijdag 7 april zullen met name in het centrum van de stad door burge meester Wolters diverse papierbakken worden geplaatst. Dit om het een ieder makkelijk te maken papieren zakjes en dergelijke daar te deponeren waar zij horen. De jeugdbrandweer zal ook in actie ko men. Stoepen en andere straatgedeel ten die er niet netjes bijliggen zullen schoongespoten worden. Zaterdag 8 april a.s. is de grote schoonmaakdag. In ieder geval in drie wijken zal om 10.00 uur 's morgens ge start worden voor een grote raap- en prikactie. Plantsoenen zullen ontdaan worden van papier, watergangen zullen indien nodig schoongemaakt, worden, rommel op straat zal opgeprikt worden enz. Wie dat allemaal gaan doen? Ho pelijk vele vrijwilligers. Zij worden hierbij uitgenodigd. Wijken waar in ie der geval met groepen geraapt en ge prikt zal zijn Middelburg-Zuid (Ma- gistraatwijk en Dauwendaele, verzame len om 10.00 in Statenhove I (bij Mei veld). Stromenwijk om 10.00 uur verzamelen bij winkelcentrum Westerscheldestraat- Maasstraat. Op deze foto een beeld van een van de kleine vuïlnisbeltjes die hier en daar in de stad werden opgericht Daar moeten wij vanaf. Middelburg moet een schonere stad worden. Griffioen om 10.00 uur verzamelen bij hoek Europalaan-Laan der Verenigde Naties. Op de genoemde centraalposten wor den plastic zakken beschikbaar gesteld om het vuil in te stoppen. Harken, be zems, prikstokken en dergelijke U zelf mee te brengen. Een paar karretjes waarop al te volle zakken kunnen wor den geladen zijn natuurlijk ook harte lijk welkom. Het verzamelde vuil dient tussen half twaalf en kwart voor twaalf op de ver- zemelpunten ingeleverd te worden, waarna het naar de Markt zal worden getransporteerd, waar het in een voor het stadhuis staande wagen van de rei nigingsdienst zal worden gedeponeerd. Alle rapers-raapsters, prikkers-prik- sters enz. worden uitgenodigd ook mee naar het centrum van de stad te gaan om het vuil in te leveren. Doe allemaal mee. Grijp deze kans om Middelburg tot een zeer schone stad te maken. Dank bij voorbaat. Een ander zeer belangrijk onderdeel van de Houdt-TJw-stad-schoon-acties vindt ook al op zaterdag 8 april plaats. Van 10.00 tot 17.00 uur kan men op het Damplein de uitlaatgassen van de auto gratis laten controleren op het C.O.-ge- halte. Is dat gehalte boven de vier pro cent dan zit u fout. Dan vervuilt u de lucht meer dan nodig. U weet het wel licht zelf niet, maar met een kleine in greep kan daar iets aan worden ge daan. Door Shell worden gratis twee testap paraten met complete bemanning ter beschikking gesteld. Twee auto's kun nen tegelijk worden getest. Wilt u mee helpen de luchtvervuiling tegen te gaan dan op zaterdag 8 april a.s. naar het DAMPLEIN waar u de uitlaatgassen Redactie Bureau Voorlichting gemeente Middelburg Stadhuis Middelburg. Telefoon 6251, toestel 48. van uw auto gratis door deskundige Shellploegen kunt laten testen. SLUIT U AAN Hebt u zelf goede ideeën om in de week na Pasen iets te ondernemen? U bent welkom. Scholen en clubs kun nen acties ondernemen. Wij denken hierbij aan het initiatief van de heer De Ru van de lts-huishoudschool die enkele lessen biologie op het bol werk geeft en daarbij gelijk eventueel aanwezig papierafval e.d. meeneemt De week na Pasen staat in Middelburg in het teken van acties tegen de ver vuiling. Doe mee. Volgende week meer nieuws. Het werk begint bij de Brigdamseweg. Per dag zal 15 meter riool worden aangelegd, zodat het totale karwei on geveer 100 werkdagen in beslag zal nemen. Begin september van dit jaar hoopt men bij de school te zijn. Van de Brigdamseweg tot de Golstein- seweg komt het riool in het midden van de straat te liggen en vandaar tot de school in de berm van de weg. De bestaande riolen, die aan de zijkant van de weg liggen worden op enige plaatsen gekoppeld aan het nieuwe riool. De lente is begonnen en voor dat wij het weten is het vakantieseizoen aange broken. Het is een elk jaar terugke rend verschijnsel, dat vlak voor de va kanties snel nog even een paspoort, wordt aangevraagd. Aangezien veel mensen zo handelen is het in juni en juli een drukte van belang op de afde ling bevolking waar de paspoorten en toeristenkaartenzaken worden behan deld. In het hoogseizoen is die afde ling op een avond in de week speciaal voor deze zaken geopend. Graag adviseren wij u als u inderdaad een paspoort nodig hebt of u moet uw oude paspoort laten verlengen nu al een bezoekje aan de afdeling bevolking te brengen. De kosten van een paspoort bedragen 35,Bij het. aanvragen moet u twee pasfoto's meebrengen. Voor het verlen gen van een paspoort, hetgeen ook 35kost hoeven geen foto's ingele verd te worden. Een paspoort is vijf jaar geldig. Een toeristenkaart kost 15,en is twee jaar geldig. Ook voor een toeris tenkaart dienen twee pasfoto's ingele verd te worden. In het algemeen kan worden gesteld, dat met een minder dan vijf jaar verlopen paspoort nog gereisd kan worden naar alle EEG- landen. Een toeristenkaart geldt in het algemeen alleen voor vakantiereizen naar de EEG-landen. Oostenrijk en Zwitserland. Een toeristenkaart kan maar twee jaar worden gebruikt. Sint.-Laurens heeft er lang op gewacht. Maar nu gaat het toch gebeuren. Di rect na de Pasen en wel op dinsdag 4 april a.s. begint het aannemingsbedrijf A. J. Suijkerbuijk N.V. uit Hoogerhei- de met het aanleggen van rioolbuizen in de Noordweg die samen een lengte zullen krijgen van niet minder dan 1500 meter. De doorsnede van de buis is 40 cm. Op" dë plaats waar -gewérkt wordt zal de weg over een lengte van ongeveer 100 meter geheel worden afgesloten. De bewoners van de huizen waarvoor gewerkt wordt zullen gedurende een week wat last ondervinden. Aan het begin en het einde van de Noordweg zullen uiteraard borden worden geplaatst met de mededeling dat. het doorgaande verkeer is ge stremd. De bus van Streekvervoer Walcheren zal in verband met de werk zaamheden via de Sandberglaan moe ten rijden. Er zal dan een halte ter hoogte van de Schotelweg worden ge creëerd. OPENINGSTIJDEN KOMENDE FEESTDAGEN Op Goede Vrijdag, dus vrijdag a.s. sluit het overdekt bad om 17.00 uur. 'Poelendaele' is op eerste paasdag ge sloten. Op tweede paasdag zijn de openingstijden van 10.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. Noch op Goede Vrijdag, noch op twee de paasdag worden lessen gegeven. DIPLOMAZ WEMMEN Voor de diploma's C en D kan op za terdag 1 april a.s. om 13.00 uur proef gezwommen worden. Een week later, dus op zaterdag 8 april a.s. om 13.00 uur worden dan de officiële examens afgenomen voor C- en D-diploma's. Eisen C-diploma's. in het water van startblok en aansluitend 25 meter borstcrawl; start, in water en aanslui tend 25 meter rugslag; van startblok in water en aanslui tend 200 meter zwemmen in slag naar keuze; met. hurksprong in water en twee bordjes opduiken, die op 2 meter diep te op een afstand van 2 meter uit elkaar liggen; met. hurksprong in water en over afstand van 10 meter drenkeling in kopgreep vervoeren; van lage wip rechtstandig voor waarts gestrekt; van lage wip zweefsprong voorover gestrekt. Eisen D-diploma: in water van startblok en aansluitend 300 meter zwemmen waarvan 200 meter school slag, 50 meter rugslag en 50 meter borstcrawl; in hurksprong van bassinrand en van acht bordjes die op een diepte van 2'/3 meter een meter uit elkaar liggen er in een ademtocht ten minste vier opduiken; van startblok in water duiken en aansluitend 10 meter onder water zwemmen: van lage wip rechtstandig voorover gestrekt.; van lage wip zweefsprong voorover gestrekt; waterpolobal 10 meter crawlend voorwaarts brengen en met dezelfde bal 5 meter ver werpen. Zoals u ziet zijn de eisen niet gering. Men moet inderdaad goed voorbereid zijn wil men de proef met succes door- staan. In de week van 20 tot 25 maart 1972 zijn er weer heel wat schooldiploma's gehaald. In totaal konden 70 A-diplo ma's en 128 B-diploma's uitgereikt worden. OPEN BAD Het overdekte zwembad zal op zater dag 29 apx-il a.s. weer worden openge steld. GEVONDEN VOORWERPEN In de kassa van het overdekte zwem bad liggen heel wat gevonden voorwer pen op hun rechtmatige eigenaar (esse) te wachten. Het kan voorkomen, dat niet direct na het verlies het desbe treffende voorwerp gevonden wordt. Het is in die gevallen dus raadzaam om toch nog eens bij de zwembadkas sa langs te gaan. BEJAARDENGROEP Op initiatief van het Dienstencentrum voor Bejaarden 'Het Schuttershof' is destijds een groepje bejaarden weke lijks in het overdekte zwembad gaan zwemmen. De animo is er jammer ge noeg wat afgegaan. Van de oorspron kelijk zwemlustigen komt. nu nog een dame regelmatig haar baantjes zwem men. Wie komt. deze dame gezelschap houden? De rustige tijden in Poelen daele zijn 's morgens van 9.45-10.00 uur en van 10.45-11.00 uur. Op maandag 3 april a.s. (tweede Pasen) wordt er geen huisvuil op gehaald. Hèt huisvuil (in de plas tic zakken dus) wordt volgende week in de maandagwijk opge haald op dinsdag, in de dinsdag- wijk op woensdag en in de woens- dagwijk op donderdag. In de maand april zal tweemaal grof huisvuil worden opgehaald. In de maandagwijk op vrijdag 7 en 21 april a.s. en in de dinsdag en woensdagwijk op vrijdag 14 en 28 april a.s. Grof huisvuil omvat, niet aan be derf onderhevige afvalstoffen, af komstig uit gezinshuishoudingen, die door afmetingen, vorm of ge wicht niet. in gesloten plastic zak ken kunnen worden aangeboden. Voorbeelden: wasmachines, radio toestellen. matrassen, emmers, gebundelde takken e.d. Dus geen plastic zakken met of zonder op druk 'Gemeente Middelburg', geen kartonnen dozen met. of zonder in houd. De gemeentelijke diensten en kan toren zijn op Goede Vrijdag en op tweede paasdag gesloten. Cursisten van het Zeeuwse Insti tuut voor Kunstzinnige Vorming stellen van donderdag 30 maart tot. en met dinsdag 4 april a.s.. ei gen werk tentoon in de Vleeshal van het stadhuis. De expositie wordt op 30 maart a.s. geopend door de heer A. L. van Geesber- gen, voorzitter van het instituut. De openingstijden zijn: donderdag 30 maart 20.00-22.00 uur; vrijdag 31 maart 9.00-12.00, 14.00-18.00 en 19.00-21.00; zaterdag 1 april 9.00-12.00. 14.00-18.00 en 19.00-21.00; zondag le paasdag ge sloten. maandag 3 april 10,00-18.00 en 19.00-21.00 uur; dinsdag, 4 aprH 13.00-18.00 uur. De toegang is gratis. U moet op deze paastentoonstelling beslist eens een kijkje gaan nemen. OPENBARE COMMISSIEVERGADERING De commissie van advies en bij stand gemeentewerken komt op dinsdag 4 april a.s. om 19.30 uur in het stadhuis in openbare verga dering bijeen. Ingang Lange Noordstraat. Ieder welkom. |lli| 1, 2 en 3 april, Pasen 1972 Hulpcentrum Noord- en Midden-Zeeland 01100-4444 POLITIE Alarmno. 01180-5800 AMBULANCE Bij ongevallen telefoon 01180-5800 BRANDWEER alarmno. 01180-2233 Artsen: Middelburg: zaterdag 0-24 uur: J. de la Hay ze, Seisdam 22, tel. 01180-4305; zondag 0-24 uur: P. H. Schram, Oos- terscheldestraat 2, tel. 01180-4664; maandag 0-24 uur: J. de la Hayze, Seisdam 22, tel. 01180-4305. Alleen voor spoedgevallen visites aan vragen vóór 10.00 uur. Spreekuur van 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middel burg-Zuid (alleen patiënten van J. J. Jansen en S. M. P. F. Jansen-Schra- ma: zie onder Souburg, Nieuwland en Arnemuiden. Wastkapelle, Zoutelande, Koudekerke en Domburg: F. G.Vaandrager. West straat 7, Domburg, tel. 01188-1271. Souburg, Arnemuiden en Nieuwland: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, Souburg, tel. 01183-1212. Veere, Oostkapelle, Grijpskerke en Se- rooskerke A. C. Kousemaker, Toren straat 46 Serooskerke, tel. 01189-212. Dierenarts: J. Hoftijzer, tel. 01180-3118, consult alleen na tel. afspraak. Tandartsen: 1 en 2 april M. D. Smallegange, J. M. Kemperstraat 32, Vlissingen, maandag W. Krommenhoek, Rouaansekaai 23 Middelburg, tel. 01180-3320. Apotheek: J. M. H. van de Sande, Badhuisstraat 22-24, Vlissingen, tel. 01184-2066. Vrijdag 31 maart tot en met vrijdag 7 april 1972: A. Ringeling, Lange Delft 133, Middelburg. Wijkverpleegsters: Middelburg, Nieuw- en St-Joostland: zr N. Schout, Verlengde Onderstraat, Veere, tel. 01181-208; maandag zr M. den Boer, Adr. Lauweo-eijstraat 77, tel. 01180-6286. Domburg, Aagtekerke, Oostkapelle, Grijpskerke. Serooskerke, Vrouwen polder, Veere, Gapinge en Sint-Lau- rens: zr Corrie, Noordstraat 27, Dom burg, tel. 01188-1427. Groene Kruis en Oranje-Groene Kruis Souburg en Ritthem: W. Minet-Huber, Zuiderzeesttraat 8. tel. 01183-1736. Wijkvei-pleging Zoutelande, Koudeker ke. Meliskerke, Biggekerke: J. Mein- ders, Zuidstraat 14, Zoutelande, tel. 01186-325. Middenin de Middelburgse Segeers straat zetelt sinds vorige week Mode huis Meulbroek. Deze zaak is geves tigd In het vroegere pand van Mode huis Smith. Ongeveer drie weken gele den begon men de interieursverander ingen aan te brengen, hetgeen een vlot verloop had zodat men vorige week de deur kon openen. Veel meer dan dat hield de opening niet in want de heer J. Meulbroek houdt zoals hij zelf vertelt niet zo van officiële openingen en wat dies meer zij. Van daar dat één en ander geruisloos is verlopen. Modehuis Meulbroek voert overwe gend een herenlijn, hoewel dames er voor een pantalon bijvoorbeeld ook uitstekend kunnen slagen. Een aparte plaats is ingeruimd voor de vrijetijds- kleding en de suède jassen, pantalons en pakken. Verder omvat de collectie een groot aantal blazers, truien, col berts, pantalons, overhemden etc. etc. In de nieuwe zaak is gebruik ge maakt van het zogenaamde 'shop in shop' systeem zodat van de aanwezige ruimte voor honderd procent gebnxik kan worden gemaakt. De bezoekers hebben de beschikking over een vijf tal paskamers. De Middelburgse vesti ging van Meulbroek is de vijfde van die naam in Zeeland. De heer J. Meulbroek heeft nog twee zaken in Goes, één in 's-Heer Arendskerke en één in Vlissingen. De heer Meulbroek ging op dertien jarige leeftijd al in de handel: op de fiets trok hij met veters, garen band en knopen erop uit. Na de oorlog kwamen de zaken pas goed op dreef: in 1939 vestigde hij een zaak in 's-Heer Arendskerke, in 1961 en 1965 twee in Goes en in a968 volgde nog een zaak in Vlissin gen. In totaal heeft de heer Meul broek zo'n vijftien mensen in dienst. „Ik ben aan deze kanten overal be kend", aldus de heer Meulbroek. „Dat komt omdat ik vijftien jaar lang op praktisch alle Zeeuwse markten heb gestaan, iedere week opnieuw". Onder het bedrijfspand aan de Segeers straat bevindt zich een grote kelder. „Wie weetzegt de heer Meulbroek „begin ik daar nog wel eens een boetiek of zo in want de ruimte is daar beslist geschikt voor". Gezien de ondernemingslust van de heer Meul broek is het best mogelijk dat binnen kort inderdaad deze plannen tot uit voer worden gebracht. De prijzen die Modehuis Meulbroek voert liggen zeer gunstig. Dat komt door het feit dat Meulbroek deel uitmaakt van een inkoopcombinatie met in totaal zo'n duizend leden. Mo dehuis Meulbroek is één van de vijf tien grootste afnemers, hetgeen aan de uitgebreide collectie die ca. 50 meter hangruimte in beslag neemt, duidelijk is te zien. HOOG WATER VLISSINGEN Van donderdag 30 maart tot en met woensdag 5 april. do. 2.18 en 14.34, vr. 2.46 en 15.03, za. 3.15 en 15.34, zo. 3.44 en 16.05, ma. 4.15 en 16.38, di. 4.51 en 17.13, wo. 5.34 en 17.57. Westkapelle 21 min. vroeger en Vrouwenpolder 17 min. later. Zou telande en Domburg zijn ongeveer gelijk aan Westkapelle. tgf//////////////////SSS//S/S////S//////S///////S//////////f///////////////S//(, Kinderen in hun spél. Wat is er fijner dan in zo'n super snelle car over de stoep te crossen, moet deze kleine Middelburger denken. De moeder van dit jongetje kan in het bezit komen van de originele foto als zij even bij het kantoor van de PZC, Markt 51, Middelburg aan wipt. Haar wacht bovendien een waardebon van 5,00. WW wnwwwwwwvvwwwwnawwwwvwvwvwww

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1972 | | pagina 3