Nieuwe bedrijfsschool van Hoechst BRONSWIJK PERTI DERT DERTI Deze week extra voordelig Echte OPRUIMINGS-KOOPJES BIJ q T~| in alle afdelingen MAGERE HAMLAPPEN 850 cent RIBKARBONADE 380 cent 720 cent VARKENSFILET 1 ui»960 cent GEKOOKTE WORST 98 cent 380 cent 720 cent 300 cent 580 cent 420 cent 780 cent 300 cent - 540 cent 470 cent 880 cent 50 cent GASTDIENSTEN IN MIDDELBURGSE KERKEN CARNAVAL IN MIDDELBURG-ZUID VORIG JAAR 40 MILJOEN UITGEGEVEN Weekend-reclame RADIO - TELEVISIE GRAMMOFOONPLATEN WASAUTOMATEN FOTO - FILM ARTIKELEN 3E FAAM De beste belegging voor u is een advertentie in DE FAAM NU 59,- 5,- - 15,- enz. tot 400,- NU 298,- ENORME KORTINGEN 30 - 50 EN 70% PLATENKOFFERS 3,60 4,75 KORTINGEN TOT RUIM 25% U betaalt 650,- U betaalt 579,- DONDERDAG VI JANUARI 1971 Spieren los' voor bejaarden! Vrijdagmiddag: waren in de sporthal aan de Nassaulaan in Middelburg: een vijftiental bejaarden bijeengekomen om deel te nemen aan de eerste van een serie bewegingslessen die gegeven worden in het kader van de actie 'beter bewegen voor ouderen'. Me vrouw J. Fregeres-Baert beeft voorlo pig bij deze oefeningen nog de algehe le leiding, maar bet is de bedoeling dat dit door de bejaarden zelf wordt overgenomen. „Het is vooral voor de ouderen bij zonder belangrijk dat ze de spieren een beetje soepel houden", aldus de heer J. W. Eising, consulent van de stichting dienstverlening aan bejaar den. „Ook heeft de cursus, die van het Groene Kruis uitgaat, zijn nut al bewe zen. Er worden namelijk ook in ande re stadsgedeelten van Middelburg der gelijke oefeningen gedaan. Vorige week waren een paar bejaarden in zuid vol lof over de resultaten: er was er een bij, die nu weer een koffiebus van een plank kon pakken, zonder daarbij een pijnlijk gezicht te moeten trekken. Ook het sociaal as pect van deze middagen is niet te verwaarlozen. Natuurlijk wordt er geen hele middag gevuld met het doen van allerlei oefeningen, dait zou te gek worden. Na een half uurtje 'gymnastiek' worden er divserse spe len gedaan: dammen, bingo, etc. etc., onder het genot van een consumptie. Dit geeft weer mogelijkheden voor mensen die zich eenzaam voelen om wat contacten op te doen". De bejaarden zelf waren vrijdagmid dag enthousiast bezig. Om te beginnen werden er wat oefeningen zittend ge daan, maar al gauw stonden de 65- plussers waar ook gerust wat jon- De Raad van Kerken te Middelburg, waarvan lid zijn: de Doopsgezinde Gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Evangelisch-lutherse gemeente, de Hervormde gemeente, de Remon- strantse Kring Midden-Zeeland, de Rooms-Katholieke Parochie, de Waals Hervormde Gemeente, deelt mede, dat de aangesloten kerken bij toerbeurt vanaf zondag 30 januari a.s. leden van andere kerken gaarne als hun gasten in bun zondagsdienst zullen ontvan gen. De kerken willen hierdoor uiting ge ven aan hun geloof in de ene heer Jezus Christus, welk geloof alle chris tenen samenbindt. De kerken willen hierdoor ook uiting geven aan het verlangen, dat de waardering voor elkaar en de eenheid met elkaar be vorderd zullen worden. In de kerkbladen zal gepubliceerd worden in welke kerk en op welke datum de gastdienst zal plaats vinden. geren mensen tussen zaten naast hun in een kring opgestelde stoelen en volgden aandachtig de uitleg van mevrouw Fregeres. De oefeningen wa ren vooral gericht om de gewrichten wat soepeler te maken. Zo stonden de deelnemers op een zeker moment op e'én been, terwijl het andere been naar voren gestrekt moest worden, en via een zijwaartse beweging weer op zijn plaats gezet. Ook werden er nog wat baloefeningen gedaan. Dit om het reactievermogen op te voeren. Dit is vooral van belang ir het huidige ver keer! De heer Eising deelde nog mee dat men ook van plan is om met de Enkele bejaarden bezig met beenoefe ningen. bejaarden aan volksdansen te gaan doen. Een groep jongere mensen zou een kadercursus volksdansen volgen en op verschillende plaatsen clubs moeten gaan vormen. Hij hoopte dat hiervoor eveneens ruime belangstel ling zal bestaan. Behalve in de wijk Nieuw-Middelburg (sporthal) worden bewegingslessen in 'open clubverband' gegeven in het Zuiderbaken, het Schuttershof dienstencentrum en in Nieuw- en St-Joosland. De kosten be dragen slechts 0,50 per les. In Middelburg weten ze van 'toete en blaeze'. Er staat voor het carnaval j weer een programma op stapel, dat er niet om liegt: 28 januari Carnavalsavond voor bejaarden, de 65-plusscrs toeters en blazers! 29 januari Generale repetitie voor de jeugd en verkiezing van een jeugd prins (es) carnaval. LACH-IN, een carnavalesk pro gramma, dat reeds een zekere faam beeft! 12 februari Intocht prins carnaval en 's avonds groot carnavalsbal! Het volledige programma van de Lach- In zal bovendien worden opgevoerd voor de verpleegden in Vijvervreugd en de ervaring van vorig jaar heeft geleerd, dat dit voor alle betrokke nen een onvergetelijke gebeurtenis gaat worden. Tussen intocht en carnavalsbal zal prins carnaval met enkele leden van zijn gevolg een bezoek brengen aan de zieken in Middelburg-Zuid. Evenals vorig jaa» zullen 11 prinsen carnaval 'de' carnavalshit voor 1972 kiezen en ook prins carnaval uit Mid delburg-Zuid zal weer zitting hebben in de jury. Hij zal op 5 februari a.s. te zien zijn op televisie (en voor de gelukkigen: in kleur). De wijkvereniging 'Zuid' geeft weer, evenals in voorgaande jaren, een spe ciale carnavalsuitgave uit, die huis- aan-huis verspreid zal worden. Hierin staan alle bijzonderheden vermeld met betrekking tot aanvangstijden en toegangsprijzen etc. Ja. ze weten daar van toete en blae ze'. Er zijn prijzen beschikbaar voor: de best versierde auto, brommer of fiets tijdens de intocht van prins carnaval op zaterdag 12 februari; de best verklede groep, paar of persoon tijdens het carnavalsbal op 12 februari; de leukste groep kinderen tijdens de intocht van prins carnaval. Slechts weinigen zullen vermoeden, dat een groep actieve medewerkers van de wijkvereniging maanden bezig zijn om deze carnavalsviering moge lijk te maken. MEER EN BETER VLEES VOOR UW GELD IN Slagerij Blankenburg!) Donderdag opende de commis saris der koningin in de provin cie Zeeland, mr. J. van Aartsen, op het terrein van Hoechst Hol land NV te Vlissingen-Oost een nieuwe bedrijfsschool. Hij deed dit met het doorbranden van een metalen staaf die voor de deur van de school stond opge steld. Onder het toeziend oog van het hoofd van de afdeling opleiding, de heer Fukkink en met assistentie, van instructeur K. Dasselaar foist de heer Van Aartsen het karweitje in minder dan geen tijd te klaren. Even te voren had hij een voorschoot en een speciale bril uitgereikt ge kregen om kleren en ogen te be schermen. De commissaris werd bij zijn verrichtingen verder ga degeslagen door een groot aan tal genodigden en de leerlingen van de bedrijfsschool, die aan weerskanten van het tegelpad naar de schooldeur stonden op gesteld. Het gezelschap arriveerde bij de be drijfsschool na het officiële gedeelte van de openingsbijeenkomst in de kantine van het bedrijf. Daar werden diverse toespraken gehouden, waaron der een inleiding over het onderwerp 'recente ontwikkelingen rondom de bedrijfsopleiding van werkende jonge ren' door de secretaris van de stich ting Bemetel, de heer G. C. M. Harde- beek. Ook commissaris Van Aartsen voerde daar het woord. Hij memo- 500 gram 450 cent 500 gram 1 kilo 500 gram a 500 cent 200 gram Deze reklamea zijn geldig van 13 tot en met 19 januari SCHOUDERLAPPEN 500 gram 1 kilo SCHOUDERKARBONADE 500 gram 1 kilo PROCUREURLAPPEN 500 gram 1 kilo IEDERE MAANDAGMORGEN 500 GRAM VERSE WORST 210 CENT DOORR. RUNDERLAPPEN 500 gram 1 kilo reerde hoe Hoechst een van de eerste op het belang van een hoge brug bij ondernemingen was die zich in Vlis- de PZEM-centrale, die ertoe zou kun- singen-Oost vestigde. Alleen de KMS nen bijdragen, dat leerlingen van di- was met 'Scheldepoort' iets eerder, verse onderwijsinstellingen aan beide „Nadat de hoerastemming wat was zijden van het kanaal sneller op de gezakt", aldus de heer Van Aartsen, plaats van bestemming kunnen gera- „werden in verband met deze vesti- ken. ging weldra ook een groot aantal Behalve loco-burgemeester van Vlis- negatieve geluiden gehoord. Ik wil singen bevonden zich ook burgemees- daar ook wel eens wat positieve fac- ter F. G. A. Huber van Goes en zijn toren tegenover stellen". collega G. H. E. M. van Waes van de Uit recente cijfers van Hoechst was gemeente Borsele zich onder de geno- volgens hem gebleken, dat er in 1971 digden. in totaal zo'n veertig miljoen gulden Onder het genot van een drankje gelui(jen liet horen, 's-Avonds bestond door Hoechst was uitgegeven. Twintig werd vervolgens de nieuwe school be- voor de ouders van de leerlingen de miljoen aan personeelskosten en soci- zichtigd. De school biedt onderdak mogelijkheid eens rond te kijken in ale lasten, zes miljoen aan huren, aan vijftig leerlingen die er les knj- de nieuwe school. Ook van die zijde vracht, etc. en 14 miljoen aan energie, gen in metaalbewerken, elektrotech- was er veel belangstelling. „Toch zeker driekwart gedeelte van niek en procestechniek. Veel belang- dit geld is via slager, melkboer, bak- stelling bestond er voor de afdeling ker, en noem maar op in de Zeeuwse meet- ©n regeltechniek waar een won economie terechtgekomen", aldus de derlijk bouwwerk, voorzien van een De commissaris der koningin in actie heer Van Aartsen. Ook aan'het milieu- aan" en uitgaande rode lamp vreemde met de snijbrander, vraagstuk besteedde hij aandacht: „Van de zijde van overheid en van de zijde van de diverse bedrijven wordt er zoveel mogelijk gedaan om een ontwikkeling in de hand te werken, die zo weinig mogelijk schade aan het milieu aanricht. We verkeren hier in Zeeland in de gelukkige omstandig heid dat we daaraan nog van alles kunnen doen". Nadat de bedrijfsschool was geopend en alle bezoekers binnen waren, wer den ze daar verwelkomd door ir. P. A. G. Zomer, die de commissaris be dankte voor de openingshandeling. Hij bood de heer Van Aartsen en de heer Hardebeck ieder een paar fraaie kan delaars aan, die door leerlingen van de bedrijfsschool waren vervaardigd. De commissaris kreeg vervolgens een 'geschenkbon' die hij voor de micro foon moest voorlezen. Hij las dat de bon goed is voor een complete speel tuin, te vervaardigen door de leerlin gen van de bedrijfsschool, als ge schenk van hen voor een door de commissaris aan te wijzen speeltuin in Zeeland. Het spreekt vanzelf dat de commissaris deze verrassing in dank aanvaardde. De loco-burgemeester van Vlissingen, de heer Ch. Gillissen Verschage, sprak waarderend over de voortvarendheid waarmee bij Hoechst wordt gewerkt Hij zag de nieuwe school als een bewijs daarvan. Hij nam de gelegen heid te baat om nog even te wijzen DIKKE RIBLAPPEN 500 gram 1 kilo VOOR UW HOND MAGER HART 100 gram Korte Noordstraat 49-51, telefoon 2914 Wij zijn ook op maandagmorgen geopend!!! LANGE DELFT 99. MIDDELBURG De gebakspecialist van Middelburg Heerlijk vers vruchten- *5 "7®% taartje van 5,voor Wj f w amandelkoekjes 1,10 1V» ons FIRMA Philips cassettespelers van 98, Inruil TV-apparaten i Telefunken bandrecorder (nieuw) 4 sporen Voor elke smaak, voor elke beurs op een grote partij langspeelplaten 45 toerenplaten reeds vanaf 0,98 Grundig bandrecorder lichtbeschadigd) van 453,NU 279,- Enkele complete stereo tuner-versterker pick-up- combinaties incl. 2 houten luidspreker boxen NU 485,- Transistor radio's Philips (nieuw) van 71,50 NU 59,- Grundig (nieuw) van 240,NU 175,- Enkele radio-tv-meubeltjes in teak en palissander HALVE PRIJS Grundig radio moderne uitvoering (iets beschadigd) van 334,— NU 250,- ZIE VERDER ONZE ETALAGE Tfo 45 toeren voor 50 platen vanaf •jfo Langspeel voor 50 platen vanaf Philips - Ruton - Siemens - Zanussi Kwaliteitsmachines tegen de meest scherpe prijzen. Wacht niet langer en bezoek onze speciale showroom in het souterrain. Garantie en service door de erkende technische diensten 2 voorbeelden: ZANUSSI DL 4 adviesprijs 949, korting 279, DERT-prijs 670, Zelf halen-korting 20, PHILIPS type 3112 adviesprijs 778, korting 179, DERT-prijs 599,— Zelf halen-korting 20, Grote partij FOTO-PAPIER tegen weggeefprijzen bijv. 25 vel vergrotingspapier 18-24 karton NU 5,40 10 vel vergrotingspapier 13-18 karton NU 0,95 100 vel vergrotingspapier 7-10 karton NU 3,25 10 vel vergrotingspapier 24-30 karton NU 3,35 100 vel postkaarten NU 4,75 Kleinbeeldvergroter m. Wetzler objectief van 179,NU 1 39,00 400 mm tele-objectief met automatische (elektr.) spring-diafragma van 304HU 299,00 500 mm spiegel-objectief met Praktica-vatting van 375rNU 275,00 Mooi uitgevoerd Kino-statief NU 39,00 Zwaar balhoofd (Hama) 10,50 NU 4,95 Super 8 filmprojector met zoomlens (enkele stuks) van 198,— NU 1 Jy,00 Enkele 8 mm inruil-projectoren VANAF 95,00 Foto-albums en lijsten (iets beschadigd) HALVE PRIJZEN Jeugd-verrekijkers NU 4,95 Inruilcamera's-filters enz. zie onze opruimings-etalages FIRMA FIRMA Nieuwendijk 35 37 Tel. 01184-2209 Nieuwendijk 35 37 Tel. 01184-2209 firma

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1972 | | pagina 2