SSrieven uit Canada Visitekaartjes MOTORHANDEL DE PREE Magazijn „Nieuw Engeland" ECHTE ZEEUWSE BOTERBABBELAARS A. VAN DER WELLE 1 Zonnebrandolie 8 Zonnebrandcrême ^feestprogramma Littooij Olthoff, Middelburg RT125 MOTORRIJWIELEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR FAAMPJES ZUSTERSTRAAT 8-10 - Telef. 2344 - MIDDELBURG EXTRA AANBIEDING IN '«IKSilï LANGE DELFT 19, MIDDELBURG. EHF" Omdat onze sortering HAARDEN EN KACHELS VAN ROON, Langeviele 62, Middelburg Ljliëia O DROGISTERIJ SCHULTE 8 THIEME CHIN, 12 Augustus 1951. Beste Vrienden, Ik heb je de vorige maal een beetje verveeld vrees ik met mijn uitvoerige beschrijving van de reis over zee, en ik wil nu de reis over land maar achter wege laten. Als je er belang in stelt, schrijf ik je daar later nog wel eens over, maar nu ben ik in gedachten al zo ver daarvan weg, dat het me moeite kost me een en ander weer te herinneren. Het is nog erger dan in Holland wat betreft de tijd hij vliegt onder je weg en de dagen zijn weken en maanden voor je er erg in hebt. We zijn nu al aan de oogst begonnen, en toen we hier kwamen was liet land nog kaal en deed niets vermoeden van enige opbrengst. Je weet, we kwamen hier als contrac- ters voor de suikerbieten, en daar heb ben we heel wat lange dagen in gesle ten. Als je een zo grote sprong moet maken in je beroep, en je bent dan met een van werkgever werknemer gewor den, zijn wel alle factoren aanwezig om fouten te maken denk ik. Dat hebben we dan ook gedaan hoor, maar daarover later. Toen we na vier etmalen in de trein te hebben gezeten eindelijk ons einddoel begonnen te naderen, nam ook onze spanning toe, hoe het nieuwe land en de bevolking ons zou ontvangen. In de trein op een zo lange reis leef je eigen lijk in een kleine maatschappij apart, en hoewel er in het begin bezwaren waren, voelden we ons tenslotte in de trein zo op ons gemak, dat het een gevoel van spijt gaf, dat dit achter de rug was. Je ziet zoveel moois, en je hebt er geen zorgen dan om aan eten en drinken te komen, en och, dat is me best toever trouwd. Als de trein bij dag of nacht eens een poosje stopte en we waren in de buurt van een winkel, dan namen we de benen daarheen, en werden enorme voorraden brood en blikvoedsel ingeslagen. Het zijn meestal winkels van de spoorwegen en niet duur. We maakten daar ook voor het eerst kennis met het verpakte brood dat al gesneden is, en hier algemeen wordt gegeten. De kwaliteit is heel goed, en we voelden ons er best bij. Het was dan de laatste morgen, en we wisten ongeveer om tien uur in Lethbridge te zullen aankomen. We zouden dan nog een 20 mijl moeten terugreizen naar de plaats van onze bestemming ,,Chin". Of het een stad was of dorp, was ons niet bekend. Alle bagage werd gereed gezet, en de ramen geïnspecteerd, om te zien of alles in orde was voor een vlotte ont lading. Daar houden ze hier van. We zochten andere kleren op, want we wa ren ontoonbaar van vuil na die lange reis, maar we hadden niet zoveel koffers in de wagen, daar de meeste in de ba gagewagen meereisden, zodat het een beetje behelpen was. En och, we wisten immers, dat Canada een vrij land is Ik vond, dat er alle reden was een overhemd te sparen, en mijn pyamajasje in schrille kleuren aan te trekken. 't Stond werkelijk netjes en een sterk vloekende das deed de deur dicht. In spanning namen we het land op waar we doorreisden, want dat zou voor het eerst de streek zijn, waar we kwamen te wonen. Het land is licht heuvelachtig en heeft veel wat met Holland overeenkomt. Al leen er is niet zoveel bomengroei. Het uitzicht is er onbegrensd, wat wel een van de meest typische dingen is, die ons treffen. We zijn hier een 800 meter bo ven de zeespiegel. Het weer was prach tig. Vanaf Winnipeg hebben we gereisd in een stoptrein en nu stoppen we zo vaak, dat het haast vervelend wordt, en we totaal verrast zijn als we op bord van een klein stationnetje de naam Chin lezen. Ligt onze stad dan aan de spoor lijn Wat te doen Llitstappen of door reizen naar Lethbridge, waar we worden afgehaald. Gelukkig wordt aan die on zekerheid een eind gemaakt, doordat in goed Hollands door de trein geroepen wordt of de Familie Vroon aanwezig is. Het is de verbindingsman van de Emi gratiecentrale in Canada, die ons hier komt afhalen. Het ontladen is werk van een ogen blik en voor we het weten worden we voorgesteld aan onze werkgever, John Sera, glad to see you. Waar we er nog zo weinig op voor bereid waren, overrompelde het ons wel een beetje. Ik was er juist aan toege- weest, om in mijn beste Engels een toe spraak voor te bereiden, en nu was de zaak al voor elkaar. Chin is geen stad en geen dorp. Het is een stationnetje voornamelijk voor vervoer van landbouwproducten uit de streek. Met auto's werden we naar ons huis gebracht, een reis van nog geen vijf minuten, en voor we het weten draaien we het erf op van onze ranch. We hebben een aardig oud huis, op een groot erf en wonen vlak aan de hoofdweg. Het is eigenlijk een boerderij en er staan nog een stuk of zes andere schuurtjes en stallen op. Onze werkge ver kocht het verleden jaar met het bij behorende land, en bestemde het huis voor ons. Wij zijn hier zo vrij als een mens maar zijn kan, en zijn blij met onze nieuwe woonplaats. Het huis heeft zes vertrekken, maar is voor ons toch aan de kleine kant. We hebben een mooie serre, die uit ziet op de weg en van waaruit we iedere avond de zonsondergang kunnen zien. Wat is buiten wonen toch mooi en wat hebben we altijd veel gemist hierin. Als we 's avonds voor het eerst naar bed gaan in ons nieuwe huis, zijn wc dankbaar en tevreden, al is het ook, dat we met vier man in een bed liggen. Onze bagage is er nog niet, dat duurt nog wel een maand. Als ik terugdenk aan die eerste we ken De eerste morgen ontnuchterde ons wel wat. Het huis was vuil, niet ge schilderd en behangen, geen electrisch, geen gas, geen water. Wc hebben op een en ander gerekend gelukkig en heb ben in onze handbagage petroleumstel len en lampen, maar die staan nog aan het station te Lethbridge, zodat we bet- die eerste dag wel zonder warm eten zullen moeten doen. En vroeg naar bed. Zoals de vorige dag is afgesproken zijn we om 8 uur op het bietenland, dat on geveer een halve mijl achter ons huis ligt, waar de boer ons zal wijzen, hoe we hebben te doen. Maar in plaats daar van komt zijn vrouw en wordt mij ge vraagd met de truck mee te rijden naar Lethbridge, om de bagage te gaan halen. Nu moet je weten, dat ik vanwege het mooie weer in mijn pyamajasje was en het nu niet als overhemd, maar als jasje over een oude broek. Maar de baas keek er niet naar en zo gebeurde het, dat ik weldra in Lethbridge, wat een flinke stad is, liep, waar toch af en toe wel een nieuwsgierige blik op me werd geworpen, naar ik dacht vanwege mijn kleedij Een mooi land, dat Canada. Een mooie stad Lethbridge. Het is er in de binnen stad zo druk met auto's, dat je vaak een kwartier rijdt voor je er een klein plaatsje vindt om je ,,car" te parkeren. Mooie winkels en enkele flinke waren huizen. Ik weet nu meteen, dat we in de buurt wonen van een bevolkingscen trum, maar dat we over een eigen auto zullen moeten beschikken, om er iets van mee te krijgen. De baas zegt dat ook en we gaan meteen eens kijken bij een kennis-autohandelaar of hij een geschikte auto voor ons heeft. Het gaat allemaal zo vlot, dat zelfs een boer-Hollander wel voelen kan, dat het afgesproken werk is en als we een proefrit hebben gemaakt in een „Nash" die achthonderd dollar kosten moet, besluit ik nog even te wach ten en me nog wat meer te oriënteren alvorens tot kopen over te gaan. Wat zijn die Canadezen toch uitgeslapen „dol larmensen". De baas zegt laconiek „O.K." en we gaan terug naar huis, waar het nieuwe werk wacht. Nu worden de dagen lang en ver moeiend. De dag begint om vijf uur en om 9 uur komen we thuis. En werken Ik dacht, dat ik wist wat werken was, maar ik moet nog veel leren, hoorDe bieten, die op rijen gezaaid zijn, moeten uitgedund worden tot op elke voet nog een plantje blijft staan. Als gereedschap hebben we onze Hollandse hakken mee gebracht en op iedere voet moet je buk ken, om de laatste plantjes met de hand uit te rukken. Als we alle rijen, die we hebben achter elkaar leggen, kom ik tot de ongelooflijke lengte van 360 K.M. bieten. Die zullen we driemaal door moe ten en tenminste de eerste maal op iedere drie meter bukken. Ach mijn arme rug Gedachten over wat ik hier zie en hoor en beleef in Canada, durf ik alsnog niet door te geven aan De Faam-lezers. Ik ben zo bang, dat ik alles nog niet zo goed zie. Ik heb daarover gesproken met een erkende autoriteit, die me ook aanraadde te wachten. Maar, zei hij, schrijf dat Canada een hard land is, een land vein enorm hard werken en van ontbering. Dat je allemaal moet door maken om iets te bereiken. Maar toch wil ik nu al wel schrijven, dat het mij nu voorkomt, dat een gedeelte der be volking parasiteert op de emigranten. Die het werk doen. Ik denk wel eens, dat de emigratie voor de suikerbieten van zoveel betekenis is, omdat geen Ca nadees dat werk wil doen. Ik weet van een Hollands advocaat, die naar hier is gekomen met een bieten-contract, omdat hij er anders niet in kwam. Hij had ge dacht, wanneer eenmaal in Canada te zijn, hier wel van af te komen. Maar hij kreeg de keus tussen de bieten of terug naar Holland. Toen wij de bieten hadden gehad, dacht ik, dat ik kon werken. Maar nu ik tien dagen in de „peas" ben geweest, lijkt me dat bietenwerk maar een peule schilletje. Deze worden hier groen ge maaid en gedorst voor de Conservenfa- briek. Ik dacht, dat ik sterk was, maar de „reuzen" waarmee ik soms moet wer ken doen me bijna de handen en armen van het lijf scheuren. Het was werk, dat je doet bidden om een wolkje voor de zon en doet danken voor een vleugje wind. Emigreren is ontberenCanada is een hard landDat zijn twee dingen, die we al eens eerder hebben gehoord, maar die nu werkelijkheid voor ons gaan worden. Over die werkelijkheid een volgend maal. Maar toch wil ik besluiten met te zeg gen, dat Canada een mooi land is en we blij zijn hier te zijn. En hopen hier ons een toekomst te maken. Allemaal onze hartelijke groeten, vrien den. L. A. VROON. de enige complete vóór- en achter geveerde 1 25 cc machine beneden duizend r gulden Dubbel Egyptisch linnen Regenjassen 45,55,75, Dubbel Gabardine Regenjassen 52,50, 62,50. Wollen Gabardine, 4 kleuren, 125, Fa. J. GERRITZEN 6 W. KOEJEMANS binnenkomen, moet er ruimte gemaakt worden en verkopen wij nog veel voor OUDE PRIJZEN Zie onze Wasmachines, Gasfornuizen, Stofzuigers, Strijk ijzers, Brandkasten, Wasfornuisjes, Petroleumstellen, Raam- horren, Wasborden, Horrengaas, Grasperkscheerders, Bak ovens, Stepwielen, Hotelpannen. KOMT ZIEN BIJ Gloria electrische Koelkast, flinke afm., 490, Alle maten Stereliseerglazen. Luxe busjes, inhoudende 300 gram, 1,40 verkrijgbaar bij Fabrikant van de echte Zeeuwse Boterbabbelaars Opgericht in 't jaar 1887. Electrische Banket- en Suikerbakkerij ZUSTERSTRAAT 20, MIDDELBURG Uw huid tegen Zonnebrand met of Wij kunnen U leveren goed werkende oliën en crèmes. IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN g MIDDELBURG ter herdenking van het 40-jarig bestaan der Padvinders beweging op Walcherenwaaraan medewerking wordt verleend door de Koninklijke Vereniging Uit het Volk- Voor het Volk", ter viering van de verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina en de Ver. Medioburgum ter herdenking van haar 60-jarig bestaan. 16 pagina's groot, prijs 25 cent. Verkrijgbaar bij de Boekhandel, bij de bezorgers van „De Faam" en bij de Uitgevers Littooij Olthoff, Spanjaardstraat, Middelburg. Van 14 regels 60 cent bij vooruitbetaling (maximum 8 regels STEUTEL ZOON, Pottenmarkt 10, Middelburg. VERF, SCHOON MAAK ARTIKELEN ENZ. UW ADRES SPECIALITEIT IN BOEREN GOUDSE KAAS. CORNELISSE, KORTE DELFT 27. MIDDELBURG BEL OP, voor alle fotowerkDOM BURG no. 488. Ontwikkelen, afdrukken, vergroten. Films heden gebracht, morgen klaar. 30 jaar ervaring tot uw dienst FOTOHANDEL P. KAMPMAN, DOMBURG. Alle huishoudelijke artikelen, Souvenirs. Geef mij maar B. VERGOUWE voor mijn reparaties aan Radiotoestellen of Electrische installaties, 't Beste adres. B. A. A. VERGOUWE, Gortstraat 47, Middelburg. KAAS NAAR UW SMAAK koopt U in de OLBAZAAK. CORNELISSE. KORTE DELFT 27, Middelburg Mevrouw, lust of trekt uw naaimachi ne Wij maken het direct en perfect. J. DE BEL, Naaimachinehandel, St. Janstraat 25, Middelburg. RUIL nu uw SCHEERAPPARAAT IN voor een PHILISHAVE. Installatie- Bureau A. BROEKSMA, St. Pieterstraat 4143, Telefoon 3685, Middelburg. DOET UW VOORDEELBij ons 2 films 6X9/ 2,50. Volle film Van daag gebracht... morgen klaar. FOTO- >ALDA, Houttuinen 34 bij Militair FIos- pitaal, Middelburg. MIDDENSTANDSDIPLOMA ALGEMENE HANDELSKENNIS. Aanvang cursus 1 September. L. Tissink, Noordweg 199, St. Laurens LEDER. RUBBER ZOLEN, RUB BER PLAKZOLEN, GUMMI HAK KEN. Lederhandel M. VAN HILST Dam 25, Middelburg. UITSLUITEND fijne GELDERSE Vleeswaren. CORNELISSE, Korte Delft 27, Middelburg. Hier Dumppaleis J. J. COS1JN Zn., Vlissingsestraat 42, Tel. 3210, Middel burg. De zaak, waar een ieder slaagt. Geen vertegenwoordigers of filialen. Nette degelijke bediening. Het nieuwe offensief wordt ingezet met de navolgende prijzenKhaki over hemden, nieuw, 6,95 rode Zakdoeken, grote maat, 0,55 Werkbroeken 6, Werkjassen 6,Khaki Herenbroeken kort, 7,50. J. J. COSIJN Zn., Middelburg. Marvabroeken 15,lederen Kop pels 2,75, 3,50; Rijbroeken 15, Wollen Battledress broeken 7.50, 10,—Windjacks 2.50, 5,—, ƒ7,50, 12,50; groene Werkbroeken 9,75. J. J. COSIJN 6 Zn., Middelburg. Cowboy overhemden, de Lux, 11,95; Vechtpetjes, khaki en groen, 2,25 Fietstassen 2,75 Broodtassen 2, 2,50; Kittbags 10,Overalls 10,Camouflagejassen 7,50; Olie jekkers 5,50. J. J. COSIJN Zn., Middelburg. Am. linnen Werkbroeken met koper beslag, 14,50Veldflessen met band van 1,95 voor ƒ1,Fieldjacks, dubb., 23,50, met wollen voering 32.50 Zuidwesters 1,95; Veldbedden ƒ16,50. J. J. COSIJN Zn., Middelburg. Duffelcoats 45,Jeepjassen 45,- Winterjassen 19,50 krimpvrije khaki- overhemden, de Lux, 10,95 Colbert jassen, alleen nog kleine maten, 17,50; Werksokken 1,95 Heren khakibroe- ken, lang model,, de Lux, 16,50. J. J. COSIJN Zn., Middelburg. Dit was weer een greep uit onze enorme sortering dumpgoederen en wij hopen dit binnenkort nog meer uit te breiden. Geen vertegenwoordigers of fi lialen. Goederen uitsluitend verkrijgbaar in de van ouds bekende zaakJ. J. COSIJN Zn., Vlissingsestraat 42, Telefoon 3210, Middelburg. 10 VERSE EENDEIEREN 1,—, 2 kilo MOESAPPELEN 25 cent. J. LEIJNSE, Zacharias Jansenstraat 8, Middelburg EN TOCH HEEFT CORNELISSE DE BETERE KAASSOORTEN KORTE DELFT 27, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1951 | | pagina 4