Kon. Ver. „UIT HET VOLK-VOOR HET VOLK" Sroot TOie/erconcours feestprogramma Met vacantie Dames? v.h. GOOD, ten \Jcooy.? MET BEIDE HANDEN MIDDELBURG, OP ZATERDAG 25 AUGUSTUS TE MIDDELBURG, AANVANG 3 UUR PRECIES, Het terrein gaat open om 1 uur. De route is Molenwater (tuin Gasthuis), Koepoort, N, Oostersestraat, Oostkerk straat, Verwerijstraat, Zuidsingel, langs de COAK-school. Het terrein Molenwater vanaf tuin Gasthuis naar Koepoort is startbaan. Het gehele terrein is afgesloten, zowel voor verkeer als publiek en uitsluitend te betreden op vertoon van toegangs bewijs. Door bekende Hollandse Profs wordt deze voor Middel burg unieke wedstrijd gereden. Ook Belgische rijders doen hieraan mee. Het geheel belooft een spannend, een sport gebeuren te worden, welke voor Middelburg nieuw is. Het terrein is op verschillende plaatsen te bereiken. Toegang startbaanKoepoort (Singelzijde) en Korte Herengracht bij COAK-gebouw. Toegang van het gewone parcours is hoek Koepoortstraat—Molenwater, Bastion en Zuidsingel bij Watertoren. BERICHT VOOR LEDEN KON. VER. „UIT HET VOLK-VOOR HET VOLK". NUTSSPAARBANK - MIDDELBURG Spaarbusjes - Schoolsparen - Belastingbetaling DENKT U aan opgave voor vóór of op 22 Augustus bij de Heer Wagenvoort, Muziekhandel, Lange Delft ZATERDAG reclame ELKE DAG verse gebakken PANHARING FIRMA VAN DORT JOUAJEELOF LITTOOIJ OLTHOFF TWEEDE DEEL. IV. Een vader komt wat voor zijn zoontje kopen. Jan Bril staat in het bescheiden win keltje, samen met meneer Bros, achter de kleine toonbank. Hahet werk dat hij nu sedert een paar weken ver richt, bevalt hem duizendmaal beter dan zijn bezigheden op het Goesse kantoor I Zijn bleek gezicht maar het is wa rempel, of het al een kleurtje krijgt, en zijn wangen worden zelfs al een beetje gevuldnu, zijn vroeger zo bleek gelaat tekent louter tevredenheid en le venslustWie de kleine winkel binnen treedt, denkt onmiddellijkDie jonge man vindt het heerlijk, dat hij daar staathij werkt enkel en alleen voor zijn plezier 1 Ja nu geen laf en pijnlijk gesar thans geen onmeedogend wrede plage rijen meerNu slechts waardering en hartelijkheidDe oude heer Bros heeft al spoedig gezien, dat hij geen betere opvolger zou kunnen wensen. De wat beschroomde, maar welwillende en be hoorlijk ontwikkelde jonge man bewijst nü al, de rechte man op de rechte plaats te zijn De oude boekverkoper begeeft zich naar het woonvertrek, dat zich achter de winkel bevindt, en nauwelijks zit hij in zijn gemakkelijke stoel, oftinge- lingelingelingdaar klingelt de kleine bel aan de deur. Hèwat vindt Jan Bril dat een prettig geluid Er stapt een man de winkel in, of juister gezegdeen heer. Een heer, flink uit de kluiten gewassen grof en breed. Een heer in een zware, en ongetwijfeld heel dure, lange jas. Een heer met een opgeblazen, vrijmoedig ge zicht, welks kleur een beetje naar pur per zweemt. Een ongemeen deftig heer, met een wandelstok, krullend, rossig haar, een zéér vlezige, eigenwijze kin en dito bakkebaarden. Een allerliefst ventje huppelt aan va ders hand. Het huppelt en springt zelfs, als het voor de toonbank staat. En het knaapje gilt en kraait van levenslust en pret. De deftige vader ziet met innig wel gevallen op zijn jongske neer. Och, dat had U óók gedaan, als U 't kereltje had kunnen aanschouwen Geen wonder dus, dat Jan Bril het ventje allervriendelijkst toeknikt en hem op zijn nieuwmodisch wasdoeken petje tikt. Het is een onge woon, speels gebaar van de gelukkige Bril, en het kereltje in zijn keurig. Schots geruit broekje waardeert het zéér, want het krijst opeens zijn onschuldige blijd schap uit. „Ik wil beeldjes... beeldjesbeeld jeskraait de kleine jongeheer, het tweede en derde woord aanzienlijk har der en aanmerkelijk hoger. „Ik wil beeld jes, hóórt LI Beeldjes van Jan de Was- scher en Vader Kinderschrik Jan Bril glimlacht zó vriendelijk, en hij knikt zó welwillend, dat het werke lijk aandoenlijk is. En het ventje gilt en trappelt maar... het trekt kinderlijk hunkerend aan va ders jashet schopt i ongeduldig be geren tegen de knoestige stok. „Ik wil beeldjesbeeldjesEen heleboelTwintig Néémillioen duizend Wie bij dit alles nog ongeroerd kan blijven. Moest onder het hart maar liever straatsteen schrijven. Aldus „De Schoolmeester" in zijn lui mig gedicht „De Morgenstond". Had de geestige dichter óók in meneer Bros' winkel kunnen zijn, dan waren die vro lijke regelen reeds tóén aan zijn pen ont vloeid Beeldjes. Och, waarde lezeres of lezerer is zo bitter weinig nieuws onder de zon Misschien maar dan moet U een beetje op jaren zijnhebt U de „beeldjes" nog gekendZij waren óf uw eigendom, óf behoorden eenmaal uw ouders toe. Die „beeldjes" waren ik hoop, dat U niet zult schrikken de voorlopers van onze tegenwoordige beeldromans. LI kent ze natuurlijk, al leest U ze wel licht ook niet. U verliest er niets bij, dat verzeker ik U Want een goed deel van die z.g. beeldromans zijn in hun dolzinnige en gezochte avonturen de on mogelijkheid zélf en een practische hand leiding voor wie een misdrijf wil begaan. Het getal jonge mensen, dat er door be- invloed werd en wordt, is groter, dan U misschien wel denktGelukkig daar om, dat men thans de jeugd ook aardige en onschuldige beeldverhalen weet te geven, die heus niet arm aan spanning zijn, en door jong en oud met graagte worden gelezen. En dit goede beeldverhaal is eigenlijk, evenmin iets nieuws U kent de beleve nissen van Prikkebeen toch nog wel het aardige boek van Johan Jacob An- tonie Goeverneur, met zijn luimige vers jes en grappige plaatjes, waarvan het alleen maar jammer is, dat zij niet van een Nederlandse tekenaar zijn. Prikke been was populair en is het gebleven U kunt het vermakelijke boekje nóg ko pen, hoor Nu dan ik hoop, dat U die oude „beeldjes" nog hebt gekend. Zo'n prent bevatte 16 a 20 afbeeldingen, en onder elk daarvan las men een twee- of vier regelig rijmpje. De „beeldjes" waren bijzonder geliefd vooral natuurlijk bij de jeugd. Er wa ren in die dagen maar weinig kinderboe ken, en van die weinige kunnen slechts enkele de toets van onze hedendaagse critiek doorstaan. De boekjes waren te hoogdravend en allesbehalve kinderlijk even, maar dat ontgaat de heer in de dikke jas. Brils fijne glimlach ziet hij TOEGANGSPRIJS STARTBAAN 1,10. PARCOURS 0,65. Kinderkaart uitsluitend geldig op gewone parcours (tot 15 jaar) 0,35. Op vertoon van Uw lidmaatschapskaart gelden voor U de volgende toegangsprijzen STARTBAAN 0,85, PARCOURS 0,45. U kunt zoveel kaarten kopen als U wilt. Deze reductiekaarten worden uitsluitend aan de leden verkocht op Vrijdag 24 Augustus van 610 uur nam. in de tent op de Markt. (Dus niet op het Molenwater.) HET BESTUUR. Kantoor: LANGE NOORDSTRAAT 4. Postgiro 92296 - Telefoon 2994. Dagelijks geopend van 912.30 en van 23.30 uur. Donderdags van 93.30 uur, Zaterdags van 91 uur. Zitdag te Oostkapelle (Gemeentehuis), Maandagmiddag 35 uur. Inleggers-kapitaal per 30 Juli 1951 7.388.840,91. Reserves per 30 Juli 1951 6i2.835,89. RENTE-VERGOEDING met ingang van 1 Januari 1950 tot 5000,— 2K van 5000,10.000,— 2 Dagelijkse Berekening. ter herdenking van het 40-jarig bestaan der Padvinders beweging op Walcherenwaaraan medewerking wordt verleend door de Koninklijke Vereniging Uit het Volk- Voor het Volk", ter viering van de verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina en de Ver„Medioburgum", ter herdenking van haar 60-jarig bestaan. 16 pagina's groot, prijs 25 cent. Verkrijgbaar bij de Boekhandel, bij de bezorgers van „De Faam" en bij de Uitgevers Littooij Olthoff, Spanjaardstraat, Middelburg. 11 250 gram Koekjes 65 ct. Cano's, Rondo's 10 ct. Spritskoeken 8 ct. Eierkoeken 5 ct. 1 rol Beschuit 26 ct. BAKKERIJ 't Wittebroodskind KORTE NOORDSTRAAT 20—22 MIDDELBURG Segeerstraat 35, tel. 2392, Middelburg FiliaalKanaalstraat 69, Souburg. 1 ffluActcxlute MEDGEDIPL. VOETKUNDIGT NOORDS TR 26 ,MIDDELBURC_ Natuurlijk vergeet U niet in Uw koffer te pakken een paar mooie, sterke NYLONS. Grote sortering brengen wij U in prijzen van 3,95 4,95 5,95 6,95 SPECIAALZAAK GORTSTRAAT 54, Middelburg MOGEN WIJ DE ADVERTEN TIES. DIE U IN ANDERE BLADEN WILT PLAATSEN, VOOR U DOORGEVEN? HET KOST U NIETS MEER EN MET EENMAAL SCHRIJ VEN IS U VAN ALLES AF JTdverteniie-gureau Spanjaardstraat, Middelburg zij vertelden soms gebeurtenissen en deelden toestanden en feiten mee, zó dra matisch zó realistisch soms, dat zij ons doen huiveren. Ik zou U krasse staaltjes van die jeugdlectuur kunnen geven, maar ik acht de kolommen van dit blad er de plaats niet voor zij zouden U maar kwetsen en van een af keer vervullen, die volkomen gerecht vaardigd zou zijn. Vooral de zeventiende- en achttiende eeuw schonken véél van die afkeurens waardige jeugdlectuur, maar zij werd in de tijd van ons verhaal nog volop her drukt en gelezen, omdat men eenvoudig niets beters had. Zeker er waren enkele schrijvers en schrijfsters, die werkelijk trachtten de sfeer van het kind te benaderen en er ook werkelijk wel eens in slaagden die iets gaven, wat zelfs nü nog met wat goede wil, en zeker in hun tijd, „des kinds" mocht worden genoemd. Ik denk in de eerste plaats aan Hieronymus van Alphen, die werkelijk veel goeds schonk, omdat een waarachtige liefde tot de jeugd hem tot „zingen drong" en ver volgens aan Anslijn en Van Heijningen Bosch, die tientallen jaren later met hun talrijke leesboekjes een radicale omme keer in de leesstof voor de jeugd brach ten. De „beeldjes" want ik dwaal na tuurlijk weer een beetje af waren vaak op het allergoedkoopste papier ge drukt en kostten een halve cent. Zij vie len dan ook onder ieders bereik, en voor de meeste kinderen waren die prenten de enige lectuur. Boekjes trof men vrij wel uitsluitend bij de wat meer gegoeden en aanzienlijken aan het „gewone" kind kreeg ze niet, omdat vader en moe der ze niet konden betalen en er dien tengevolge niet aan dachten óók. Wilde men wat mooiere „beeldjes" dan betaalde men geen halfje, maar een cent, en voor dit bedrag had men ze op zwaar en degelijk geschept papier. Dat de kleuren van de prentjes der goedkope „beeldjes" althans in onze ogen afschuwelijk waren, en maar al te vaak een beetje buiten de omtrekken der fi guren gedrukt, deerde de jeugdige lezers niet. Men lette er eenvoudig niet op, omdat er in die prijs nu eenmaal niets beters te krijgen was. Soms hadden de prenten betrekking op een ambacht, dus op een tak van nijverheid,- maar dikwijls gaven ze ook een grappige en buitengewoon leerzame geschiedenis. Die „beeldjes" waren het meest geliefd. Vooral het huwelijksleven van Jan de Wasscher en de zonderlinge opvoedkundige praktijken van de heer Kinderschrik en zijn gade, waren gewel dig populair. Ik heb de prent van dit waardige echt paar in mijn jeugd nog gezien, en ik herinner mij de beruchte Monsieur et Madame Croque-mitaine maar al te wel. Mevrouw knipte maar eventjes een bab belziek meisje de tong af, terwijl haar echtvriend een ongezeglijke jongen in een kelder vol ratten sloot. „Laat de kleine man maar eens wat kijken, vriendbeval de heer, die er eigenlijk net uitzag, alsof men een on behouwen poldergast in een dure en mo dieuze winterjas gestoken had. „Ik ver wacht, dat je wel zó met je tijd mee gaat, dat je van taal wilt spreken, dan heb je nu de meestgevraagde prenten in voorraad hebt „Och, ochJan Bril zucht echter terstond, maar het lachje wekt zijn misnoegen niet. Een winkelier be hoort nu eenmaal de vriendelijkheid in persoon te zijn „Natuurlijk, meneer." Jan Bril knikt de nieuwe klant allervriendelijkst toe en dan haalt hij van onder de toonbank een pak met de gevraagde prenten voor de dag. Hij vouwt het papier behoedzaam open, en de prent van Jan de Was scher ligt warempel bovenop „Alstublieft, meneer." „Ha-a-a-a-aDe potige heer graait de prent onmiddellijk naar zich toe. Jan Bril staat werkelijk sprakeloos Zulke kolossale, donkerbehaarde handen heeft hij nimmer gezien. Een kolenschop is er een theelepeltje bij „Ha-a-a-a-ajuicht de heer, ter wijl hij de lelijke prentjes met aandacht en vol bewondering bekijkt. „Zo zou Rembrandt ze niet geleverd hebben, jong mens En dan de fraaie gedichtjes, die er onder staan Ik begrijp niet, dat een mens ze zó maken kan Jan de Wasscher en zijn Griet Trouwen hier, gelijk gij ziet. En nu moet je alsjeblieft goed luiste ren, beste jongen Je staat er bij, of je niet kunt voelen, hoe allergeweldigst schoon die versjes zijn De stevige heer zet zich eensklaps in postuur hij houdt het blaadje op arm lengte van zijn ogen, en dan gaimt hij zó hard, dat meneer Bros van schrik uit zijn leunstoel springt Jan moet nu de glazen spuiten. Maar breekt bijna al de ruiten. Kijk eens, jongmensals je soms van taal wilt spreken, dan hèb je nu taalIk denk, dat die fraaie verzen van Vondel zijnmisschien zelfs wel van Jacob Tromp Zeg jij maar eens, of ik met spek schiet, vriend Jan Bril kijkt de luidruchtige man in de grootste verbazing aan. „Ik geloof, dat U zich een beetje ver gist, meneerWat onder die pren „Ha-ha-ha-ha! Nee maar, jongmens... nü wordt het toch wel een beetje gek, vind je niet Net of ik geen verstand van die dingen heb Je bent een rare boekverkoper, hoor Maar afijnje bent amper volwassen en zult misschien nog wel wat leren, naar ik hoop De potige heer grijnst een beetje en klopt Jan Bril allervriendelijkst op' zijn schouder. En uiterst welwillend gaat hij voort „Jaren geleden had ik een dik boek met verzen. Verzen, jongmenso.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1951 | | pagina 2