i Firma J. J. DE &Co.I v h GOOD PIET VREKE m Speciale Kerstaanbieding Speciaalzaak KSBST-AVOfllD MET BEIDE HANDEN jVf. de Steur, VOOR DE A.S. FEESTDAGEN J. HO tl MES De Slijtersvereniging Middelburg* St Laurens wenst haar cliëntèk prettige feestdagen. Zij maakt tevens bekend, dat Zaterdag 23 December ook voor Maandag 25 December (Eerste Kerstdag) wordt gevent. Op Dinsdag 26 December (Tweede Kerstdag) wordt op gewone wijze gevent. Het melkleveringsbedrijf verzoekt haar cliëntèle beleefd zoveel mo gelijk flessen aan de venters terug te geven, en direct na gebruik de flessen even om te spoelen. CITROEN- OF RHUMPUNCH Prijs 4,75 per f^es- Wollen Dameskousen 5,95 Wollen Onderkousen 2,98 Interlock Dameshemden met mouwtje 4,92 VERHUISD Koepoortstraat 15, Schildersbedrijf J, C, DE COCK 26 Dec, a,s (2e Kerstdag) „De God der Schepping" Kerst- en Nieuwjaarskaarten Komt U eens kijken Verhoog uw feestvreugde Fa, J, A, PIETERS SLIJTERIJ PIETERS Nog steeds Kolenkitten van 2,50, 3,3,50, 4,4,80 VAN ROON KEES KLERCQ DE FAAM" wordt gratis verspreidt in geheel Middelburg en verschillende dorpen op Walcheren, Leren Handschoenen en Wanten vanaf f 6,— tot 19,50, Rencaps 9,85, Voor Visitekaartjes naar Littooij Olthoff, Span jaardstraat, Middelburg. EERSTE DEEL. III. Waarin de lezer wat méér van Brammetje verneemt. Maar met de werk- en de keuken meid bleek het personeel van het echtpaar Beheijdt nog ontoereikend. De twee meiden werden met werk overstelpt zij werden van de ene bezigheid in de andere gedreven, en de meisjes kwamen handen en voe ten te kort. Het werd 's avonds vaak over negenen, half tien, en soms wel tien uur, en dan sleepten zij zich doodmoe naar huis. Maar zij uitten geen enkel woord van protest, wantwaar zouden zij een dienst vinden, waar méér te verdienen viel? Want tot eer van mejuffrouw Be heijdt dient gezegd, dat zij een flink loon betaalde... twee gulden in de week. Een ongehoord bedrag voor die tijd Mejuffrouw Beheijdt. had het met de twee meisjes werkelijk getroffen. Zij waren gewillig en werkten, zoals een meisje maar werken kan. Doch klaar waren zij nooit. Zó kwam het dan ook, dat me juffrouw Beheijdt zij woonde juist drie weken in het nieuwe huis na een hele dag van mopperen en vitten 's avonds zei „Hoor eens, Anton, ik moet nóg een meisje hebben, hoor Betje en Toos doen wel hun best, maar er komt zo weinig uit hun handen. En ik vertik het, om wat te doen Ik ben genoeg gejaagd en afgebeuld „Hm, jaDe heer Beheijdt trok peinzend aan zijn sigaar de zestiende die dag, en het was te zien, dat hij genoot. Sigaren van twéé cent rookte niet iederéén, maar hij kon zich thans die luxe permitteren Zijn middelen lieten het roken van zulke sigaren toe „Hm, jazei meneer Beheijdt nog eens. Hij achtte twee meiden ruim voldoende, maar wist, dat het niet raadzaam zou zijn, die mening te kennen te geven. Zijn vrouw was de hele dag al zo prikkelbaar zij duldde zo weinig tegenspraak, en nü zeer zeker geen woord. Tóch waagde de heer des huizes een schuchtere poging. „Je hebt gelijkvolkomen ge lijk, Jacomientjestemde hij toe. „Drie booienhet is waarlijk niet te veelMaar al die vreemden over de vloerwat denk je, zouden Prientje en Maatjeoch, kijk, nu verspreek ik mijik bedoel als Rina en Aatje elke dag een paar uur zouden willen Meneer Beheijdt zweeg. Hij voelde zich lang niet op zijn gemak. De schone ogen van zijn dochters had den eensklaps iets hards en vijandigs gekregen. En beider verachtelijk saamgeknepen lippen voorspelden óók weinig goeds. „Werken? Bedoelt LI dat smaal de Rina. „Moet ik hier soms voor derde meid spelen vroeg Aatje schamper. „Ik doe niets, hoort UGeen steekdeelde Rina mee. „En ik nog minder voegde Aatje er aan toe. „Ik zie mij al dweilen grinnikte Rina. „En ik mij al met een luiwagen grinnikte Aatje. „Wij hebben nu andere liefheb berijtjes, hé lachte Rina met een blik van verstandhouding voor haar zus. „Nou, óf we stemde die gretig toe. De dikke, blozende wangen van de meisjes waren nu werkelijk don kerrood. Zij stootten elkaar en haar moeder' lachend aan, fluisterden el kaar telkens wat in het oordan bogen de drie hoofden zich dicht tot elkaar. Rina en Aatje hadden blijkbaar een geheimpje, misschien wel méér, enmoeder Jacomien tje deelde in beider vertrouwen. De heer des huizes pufte de ene rookwolk na de andere uit. Maar de brave man kende zijn vrouw en dochters, en daarom was hij ver standig. Hij zweeg. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat mejuffrouw Beheijdt haar zin wist dóór te drijven. En zo wandelden Rina en Aatje de volgende morgen, keurig in hun splinternieuwe mantels en getooid met een even nieuwe als vervaarlijke luifelhoed van bruin castoor naar de Wal, waar toen het kantoor van de Middelburgse Cou rant gevestigd was. De jongejuffrouwtjes pronkten ver der nog met een grote, tonronde mof van echt vossebont, met dikke, dure zijde gevoerd. In haar mof droeg Rina zij was de oudste en droeg er natuurlijk de verantwoordelijkheid voor een door mama gedicteerde en door papa geschreven advertentie. Het opstellen er van had mejuf frouw Beheijdt geen hoofdbrekens gekost, maar het op schrift brengen haar man ruim drie kwartier. De heer Beheijdt kon uitstekend met Het prettigst winkelt U in de ochtenduren. Wij verzorgen zichtzendingen door de gehele provincie Zeeland hebben wij KEMPINSKI-WIJNEN (lekker en niet duur) Een fijn stukje KAAS voor lage prijs Een grote sortering HERO CONSERVEN en verder grote verscheidenheid in COMESTIBLES, CHOCOLAAD EN SUIKERWERK. LEVENSMIDDELENBEDRIJF DAM 29 MIDDELBURG bieden wij U een grote sortering PRIMA DRANKEN aan. Proefde U reeds onze heerlijke Op Zaterdag 23 December en Zaterdag 30 December zijn wij tot 's avonds 6 uur GEOPEND. MIDDELBURG BREESTRAAT 31 TELEFOON 2870 VLISSINGEN ORANJESTRAAT 9-11 TELEFOON 2443 t GORTSTRAAT 54, Middelburg. van Bogardstraat 12 naar Telefoon blijft No. 2940. v.h» J. M. HUBREGTSE van de Evang. Comm. van de Geref. Kerk te Middelburg op Belangstellenden worden des avonds te half acht verwacht in de Noorderker k. O.m. wordt vertoond de prachtige film DE TOEGANG IS VRIJ. Zo juist ontvangen een mooie sortering Reeds vanaf 5 cent per stuk, 3 stuks 10 cent, ook met Engelse tekst. FOTOHANDEL KORTE DELFT 2, TELEF. 2731 MIDDELBURG met het gebruik van onderstaande artikelen FRAMBOZEN-BESSEN 2,65 per liter BOERENJONGENS 2,45 per 24 liter BISSCHOPWIJN 2,35 per 24 liter Medoc 2,35 per 24 Üter ADVOCAAT 3,95 en 4,25 per 24 liter JAPO (ROOD EN WIT) 1,30 per 24 liter RHUMPUNCH 2,95 per 24 Üter of een keuze uit onze vele andere producten. Uw adres hiervoor is VLASMARKT 39, MIDDELBURG VLASMARKT 19, MIDDELBURG LANGEVIELE 62, Middelburg. Uw adres voor HAARDEN, Kachels, Wasmachines, WRINGERS, Gasfornuizen nu nog zonder weelde belasting. Wij hebben ontvangen RITMEES TER (miskleur) van 35 voor 25 ct., van 30 voor 20 cent. Sigaren- en Pijpenmagazijn Singelstr. 48 (hoek Brakstr,), M'burg De zaak met de kleine etalages, maar de grote sortering binnen. ZUSTERSTRAAT 8—10 TELEFOON 2344, MIDDELBURG paarden omgaan de goede dieren waren als lammetjes bij het horen van zijn rauwe, bulderende stem en de striemende slagen van zijn zweep. De brave man sjouwde en droeg va ten bier, alsof ze kistjes sigaren wa ren. Maar behoorlijk schrijven, en de woorden nog zuiver bovendien, neen... dat ging boven 's heren Be- heijdts vermogen. De goede man verknoeide vier pennen ze vermaken kon hij na tuurlijk niet... dat was goed voor een schoolmeester, of andere armoed zaaiers van dat soorten hij ver scheurde zesmaal, wat hij begonnen was. Op het zevende velletje gelukte het echter, maar toen stootte Bram metje, die met beide ellebogen breed uit naast papa over de tafel hing, het kleine kruikje met inkt omver, op het nieuwe tafelkleed dit tot groot vermaak van de kleine deug niet en niet minder van zijn zuster paar. Maar nadat de jeugdige bengel onder de ijselijkste bedreigingen naar de keuken was verbannen, gelukte het, dank zij een nieuw kruikje inkt, op blaadje nummer acht. En einde lijk toonde papa Beheijdt zijn gade met innige zelfvoldoening, wat zijn vaardige hand op het papier te voor schijn had getoverd. De waardige dame knikte goed keurend. „Lees óók eens, schatjes dit tegen haar dochters, die proest ten en grinnikten achter haar zak doekjes. Verbeeld je... ma was zó met haar derde gedienstige bezig, dat ze nog niet eens gezien had, hoe de inkt van het mooie tafelkleed op het dure vloerkleed sijpelde. De schatjes lazen, wat papa had gewrocht. „Er zit warmepel geen enkele fout in prees Rina. „Die vader van ons wordt nog eens proffesór Be heijdt grinnikte, zeer gevleid, want zijn oudste kon het weten Het lieve meisje had maar eventjes tot haar negende jaar school gegaan. Zo trippelden de twee zusjes dus, van boven tot onder in het nieuw, en afgunstig nagekeken door tiental len minder bevoorrechte meisjes, naar de Wal, en spoedig had een van de gebroeders Abrahams de uitgevers van de Middelburgse Cou rant de advertentie in handen. Het product van 's heren Beheijdts schrijf- en woordkunst luidde als volgt en ned een ordentlik mijsje gevraagt bij een liev en soed knap je van sez jaace een verder vor ligten beesig- heede vor en Ruim Lon. geliefe sig te preeseteere saavonts tuschse sez en seve uure bij Mijn juut trou beheijdt in den Laange Vijlle. Het ontcijferen dezer regelen zal genoemde heer Abrahams aardig wat moeite hebben gekost, maar het moet hem toch gelukt zijn, want de advertentie werd zonder één fout geplaatst. En "nu hebt U natuurlijk wel al begrepen, dat „Mijnjuuffrou beheijdt" van de tientallen meisjes, die zich aanmeldden, alleen Santje Ceneij waardig achtte, het lieve Brammetje bezig te houden. (Wordt vervolgd) Ie soort Fyffes bananen per kg 1,25 Mandarijnen 14 voor 1, Sinaasappelen 10-12-14 voor 1, le soort rijpe Handperen „0,60 Handappels vanaf 3 kilo 0,50 Smeltappelen 3 pond 0,25 Stoofperen per kilo 0,38 Potjes Vruchten vanaf 0,50 Hero Appelmoes 0,70 Grote sortering Kerstschaaltjes, pracht geschenk, vanaf 1, Verder ruim voorzien van Kropsla, Lof, Spruitjes, Bloemkool, Andijvie, zoute Snijbonen en le kwaliteit voorgekookte Sperciebonen a 40 ct. per pond, enz. enz. KORTE NOORDSTRAAT 17 TELEFOON 3354, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 2