Uw nieuwe hoed Firma S. WIENER Co. Koning Winter Alle Ouden van Dagen VEBSPUY Ji. C. Julianus 3n 3uivere petroleum Kachels, Stofzuigers, gaarden, J(achels ChSteau neufdu Pape Jiafny-acen Castumns i/OfL is op komst dus kleedt u WAMff J/ztafoe 2,— MET BEIDE HANDEN ZEER LAGE PRIJZEN. gezellige middag op Dinsdag 12 December a*s*, des middags om half 3 in de BogardzaaL WINKELBETIMMERINGEN Zeeuwse Electrische Meubelfabriek Langeviele 58-60, Middelburg SCHAATSENSLEDEN Voor de kenners en fijnproevers FIRMA DENEVERS 96,-, 102,-, 112,-, 125,-, t 135,-. Gemoltonneerde Heren Borstrokken 7.90, 8,40, 8,90 Gemoltonneerde Heren Pantalons 6,26, 7,90, 8,25, 8,90 Gemoltonneerde Directoirs 3,75, 4,25 Flanellen Nachtjaponnen 7,50, 9,90, 11,50, 13,90 Flanellen Dames Pyama's 13,90, 16,25 Flanellen Heren Pyama's 13,50, 15,00 Flanellen Lakens 8,66, HUWELIJKSKAARTEN HUWELIJKSBRIEVEN ROUWKAARTEN ROUWBRIEVEN DRUKKERIJ LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat 47, Middelburg, Telefoon 2438. VOORDELIGE RESTANT AANBIEDING van ƒ3,50 voor slechts FIRMA DENEVERS Schilder 's Zomers buiten 's Winters binnen EERSTE DEEL. I. Een hoofdstuk, waarin na een aan loopje en een praatje over het onder werp, oude bekenden weer voor het voetlicht treden. Een meisje schuift haar bordje weg en begint te schreien. In de vorige vertelling hebt U heel wat van Saartje Pavias kunnen le zen. Een héél eenvoudig meisje, zo als U natuurlijk nog weet, maar één, wier levenswegje een geruime tijd allesbehalve gemakkelijk was. Nu weet ik wel, dat haar jeugd in een tijd van bezetting viel, en dat het juist de overheersing door de Fran sen was, die haar zoveel verdriet bezorgde. Maar al had ons vader land in die tijd geen vreemde heer schappij moeten dulden, dan had zij tóch wel een en ander kunnen mee maken, dat allesbehalve prettig was. In een tijd, waarin geen vreemdeling de baas speelt, kan een meisje óók wel wat ondervinden. Ik hoop, dat U dit met mij eens zult zijn, maarmocht U twijfe len, dan hoop ik, dat U dit nieuwe verhaal tot het einde lezen zult. Ja, ik hoop het, al bestaat de kans na tuurlijk, dat ik U al spoedig gruwe lijk verveel, en U deze vertelling reeds na het lezen van het tweede of derde hoofdstuk voor goed ter zijde legt. Maar als U in de lezing van deze vertelling tot het en voor de hoofdpersoon heus niet bittere eind volhardt, weldan zult U het waarschijnlijk wel met mij eens zijn, en besluiten „Kijk, wat dit meisje zoal onder vond, gebeurde in een tijd, toen er geen Fransman meer de voet op Ne derlandse bodem had. En tóch wat moest zij een heleboel moeilijk heden overwinnen, eer Ja, beste lezeres of lezerde rest van uw gevolgtrekking schenk ik U, want deelde ik die mee, dan zou ik nü al vertellen, wat ik eerst in het laatste hoofdstuk behoor te doen. Ik wil alleen maar vertellen, dat dit verhaal, zoals onze vaderen zeiden, een blij-eindig besluit zal heb ben een happy end, als li dit lie ver hoort. U weet al, dat het wéér een meisje is, dat in de volgende hoofdstuk ken uw aandacht zal vragen, en ik zal U nu maar zeggen, wie zij is. „Saartje alweer denkt li mis schien, omdat ik boven dit hoofdstuk van oude bekenden sprak. Och, die gevolgtrekking ligt voor de hand, maarU hebt van Saartje al zo véél gehoord, en al zal zij ook nog wel eens onze aandacht vragen het is nü maar een bijrol, die zij vervult. In de hoofdrol ziet U thans Santje Ceneij, Saartjes vriendin. Saartje moet een bijzonder mooi meisje zijn geweest, dat bij haar schoonheid bovendien nog een hartje van goud bezat. Haar vriendin Men kende in die dagen gelukkig ik gebruik dit laatste woord op zettelijk en hoop, dat U het met mij eens zult zijn nog geen schoon heidswedstrijden, maar al had men die verderfelijke liefhebberij wél ge kend, dan zou Santje volkomen kans loos zijn geweest, als zij er aan had meegedaan. Iets, wat ik echter ten volle moet betwijfelen, want het meisje zou er geen seconde aan heb ben gedacht. Santje moet slechts een lief en héél vriendelijk gezichtje hebben bezeten een bezit, waarmee het goede kind echter volkomen tevreden was en haar hartje, wel, dat was van het zelfde beproefde goud als dat van haar vriendin. Maar U zult ongetwijfeld vinden, dat dit inleidinkje al véél te lang, en derhalve allerakeligst eentonig begint te worden. Ik houd er daarom maar mee op, want U zult al spoedig mer ken, dat ik geen woord te véél van Santje heb gezegd. De vriendschap tussen de twee meisjes dagtekende al van hun eerste schooljaren, die zij in de z.g. Kleine Armschool sleten. Die schoolnaam wekt natuurlijk uw verwondering, want U hebt die onderwijsinrichting niet meer gekend ik trouwens evenmin. Zij bevond zich in de St. Janstraat, aan de Oostzijde, niet ver van de Vismarkt. Op die school gingen de kinderen van hen, die men toen minvermogend noemde de kinderen uit de kleine burgerstand. De kinderen van onver mogende ouders bezochten de z.g. Spinschool aan het Molenwater. Maar dit soort kinderen ging, helaas! maar weinig, en dikwijls in het ge- worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van een Zij, die slecht ter been zijn, kunnen desgewenst per auto afgehaald en thuis gebracht worden. Opgave hiervoor bij Mevr. D. LOUISSEDE WITTE, Gortstraat 62 en bij Mevr. W. OLDEMANKOPMELS, Noordstraat 36 od Maandag 11 December van 1012 en van 24 uur. HET BESTUUR VAN DE NED. CHRISTENVROUWEN BOND, Afd. Middelburg. is aangekomen bij HERENMODEHUIS LANGE DELFT 11 MIDDELBURG VOOR IS HET ADRES: Telefoon 2150 Onze ruim dertig-jarige ervaring is waarborg voor stijlvolle intérieurs. Vakkundig personeel slaat ons hierbij voortdurend ten dienste. Een lijst van uitgevoerde betimmeringen geven wij 11 gaarne ter inzage. Als laatste hebben wij hierbij gevoegd HEREN-MODEMAGAZIJN „OLD ENGLAND' LANGE DELFT 38, MIDDELBURG COUPONS ROTTERDAMSE KADE 27, TEL. 2990, MIDDELBURG HBEHBHB BM 1 BEDWARMERS, KRUIKEN, KTS-BUSSEN, PRACHT WRINGERS MET EXTRA BOK, EMAILLE UITZETTEN, BROODTROMMELS, SALONKETELS, KOEKENPANNEN, BRAADPANNEN, Nu nog onverhoogde prijzen wereldbekende fijne Rode Rhonewijn gewas 1944. De speciale soort druif gerijpt onder de brandende zon der Rhone wijn bergen bij Bourgognedepartement. Is een zware zachte donkere wijn met origineel eigen fijn bouquet. Per fles 4,35. Alleen verkoop voor Zeeland der Firma Du Buisson te Valence. Verder verkrijgbaar FIJNE BORDEAUXWIJNEN. Chateau Beychevelle per fles 3,75 Chat. Palmor, gewas 1946 3,25 Alleen verkrijgbaar bij de IMPORTEURS WIJNHANDEL LANGE DELFT 90, Middelburg. Opgericht 1870. Daarin kunnen wij U een keurige sortering laten zien in prijzen van KORTE DELFT 17, Middelburg. LANGEVIELE 62, MIDDELBURG. Ook voor GELDKISTEN en BRANDKASTEN, STRIJKPLANKEN, DROOGREKJES. Komt U vragen heel niet naar school, omdat er toen van leerplicht geen sprake was. Behalve die twee genoemde scho len vond men in onze stad nog en kele kleine, die het eigendom van een onderwijzer waren. Die z.g. schoolhouders gaven hun onderwijs bijna allen met behulp van één „on- der"-meester, zodat het werk van de onderwijzers over méér dan één afdeling ging. Toch werd er op die schooltjes voor die tijd aardig wat geleerd, want zij hadden vaak bekwame onderwij zers. Wie voor zijn kinderen de be ginselen der Franse, Engelse en Hoogduitse talen en bovendien nog wat wiskunde wenste, was op die scholen aangewezen. Geen wonder dan ook, dat zij uitsluitend bezocht werden door jongens en meisjes, wier ouders een hoog of vrij hoog schoolgeld konden betalen. Laag kon dit schoolgeld natuurlijk niet zijn, omdat zo'n schoolhouder geen sala ris van Gemeente of Rijk ontving. Kreeg een schoolhouder er dus een paar leerlingen bij, dan was dit een aardig buitenkansje, maar verloor hij er, dan was dit een bron van grote zorg. Ik zei U al, dat zo'n schoolhouder géén salaris ontving, maar zijn „on- der"-meester „genoot" het wél. Het kwam echter uit de zak van de ,,bo- ven"-meester, en daar laatstgenoem de het meestal niet breed had, was de beloning van de gewone meester maar magertjes. Saartje en Santje moeten ongetwij feld uitstekende leerlinge!jes zijn ge weest, want zij werden na twee jaar in staat gesteld, de Kleine Armschool te verlaten, om naar de school van Nicolaas de Troije, in de Sint-Geer- truidstraat nü de Segeerstraat te gaan. Dat kwam zo Het departement of de kring Mid delburg van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de stichting die voor het onderwijs zó héél veel goeds heeft gedaan wist. er voor te zor gen, dat een, zij het dan ook beperkt, aantal leerlingen van de Kleine Arm school in staat gesteld werd, beter en wat méér omvattend onderwijs te ontvangen, dan de school in de St. Janstraat bieden kon. In 1796 stichtte genoemd departe ment dank zij de ruime bijdragen van zijn leden en begunstigers een schoolfonds, en na een paar maan den werd reeds een veertigtal kin deren bij verschillende schoolhou ders geplaatst. Men had echter uit sluitend kinderen van nimmer be deelde ouders gekozen, terwijl bij de selectie ook terdege op het milieu der leerlingen en hun leerlust en vor deringen werd gelet. Een meevaller dus voor die jon gens en meisjes, en voor de ouders was het een grote eer. En de school houders zullen wel in de handen heb ben gewreven, want het departement betaalde voor elke leerling maar eventjes een gulden per maand.! Van elke zes leerlingen moest er echter één kosteloos onderricht ontvangen. Zó kwamen Saartje en Santje op de kleine school in de Sint-Geertruid- straat, bij „monsieur" De Troije, die niet alléén aardig wat Frans onder wees, maar bovendien een zéér be kwaam landmeter was. KORTE NOORDSTRAAT MIDDELBURG mousserende vruchten Champagne wijn der bekende fabriek Champa SLIJTERIJ WIJNHANDEL LANGE DELFT 90, Middelburg De overplaatsing van de meisjes wekte natuurlijk veler afgunst, en in de Verwerijstraat was het eerzame Mijntje dan ook de tolk van meer dan twintig huismoeders, als zij on ophoudelijk verkondigde, „dat het met de waereld niet lang meer zou duren, omdat de kinders van een doodgewone „ambagtsknegt" nu óók 11,50 al op zo'n school mochten gaan Het is een gure, winderige en re genachtige avond van Louwmaand 1815. Ceneij zit met zijn zoon Wil lem bij het lustig brandende kachel tje, dat geen ogenblik verveelt. Ceneij is zadelmaker en hij woont op de Vlasmarkt in een klein huisje, dat tientallen jaren geleden werd afge broken. Beneden is de werkplaats, waarvan het achterdeel ruimschoots plaats voor een rijtuig biedt, terwijl het gezin, dat, zoals U weet, uit vier personen bestaat, de bovenverdieping bewoont. „Hóór toch eens zegt de zadel maker, als een plotselinge regenvlaag de kleine ruitjes van het woonvertrek striemt, ,,'t Is weer, om. geen hond naar buiten te jagen „Ik ga tenminste geen deur meer uitis het antwoord van zijn vrouw, die aan de tafel in een rood aarden teil het eetgerei omwast. „Hoe laat is het nu vervolgt zij dan met een zucht, terwijl de kom van haar man haar vingers ontglipt en in het warme water plonst, ,,'t Is

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 2