FOCUS Muynck-Machine? Paardenvlees A. LEIJNSE, 1 PIET VREKE Green Lemon Tl J J Jl J1 G. TH. l Dit zijn de dranken Firma J. J. OE VLIEGER I Co. S. Wiener Co. Taxi-Centrale NIEUWE BURG 1 L. JANSE, J/tantel- en Japonstoffen SAARTJE PAVIAS WAAROM scheert U mij niet met een VEETONDEUSES 12.50 ALS RECLAME /y DE MAAN Theebeurzen met beugel l 12,75 l 13,75 l 17,90 s- Wilt u een leuke foto van uzelf of de kinderen CYCLOFOTO Engelse limonadesiroop FIRMA DENEVERS 1 J 1 DIE AAN DE SPITS STAAN Heinekens Bieren Hero dranken De Vlieger's Limonades Gedistilleerd en Wijnen KORFBAL VERENIGING „SWIFTS FIRMA DENEVERS DROGISTERIJ ALLES KUNNEN WIJ NIET ETALEREN, JOH. A. JULIANUS Een bijna onverslijtbare Jongens plusfours* J. van Graafeiland TURFKAAI MIDDELBURG. TAXI'S EN LUXE AUTO'S TE HUUR voor ELK DOEL. GEROOKTE PALING Volgende week alle soorten HARING* C* INGELSE DERDE DEEL. V. Saartje dwingt zich die woorden te uiten, terwijl een plotselinge ge dachte haar huiveren doet. Teeuw heeft gelogen! Hij heeft die pijnen maar voorgewend, om met haar al léén te kunnen zijn Saartje heeft zich niet vergist. Teeuw heeft die middag meer dan een uur in de Giststraat geslenterd en van een knecht van meester De Landmeter vernomen, dat Pavias tot zeven uur werken moethij heeft Saartjes moeder tegen vieren bij oude Mijntje zien binnengaan. Want ook in de Verwerij straat heeft de heer Van Limmeren lopen wachten. Vrouw Pavias is niet teruggekeerd, en daaruit heeft de schrandere ad viseur besloten, dat zij op visite is en voorlopig wel niet naar huis zal gaan. Saartje is dus alleen thuis, want 's Woensdags gaat zij niet uit naaien dat is Teeuw eveneens bekend. Teeuw heeft een hele poos lopen grinniken, en in die prettige stem ming heeft hij zichzelf nog een goede raad gegeven óók. „Slim wezen, Teeuwtjeslim, héél slimHandel niet te haastig, want het is misschien je laatste kans! Een beetje beleid... een tactische aanval, en eindelijk valt de vesting, hi-hi-hi Teeuw zit zo heerlijk op zijn ge mak, de handen diep in de zakken, en zijn smal en bleek gezicht is aan doenlijk om te zien. „Al mijn kwalen... al die scheuten en steken... dat alles, juffrouw Saar tje, is hartepijn Ként U bij geval hartepijn „Nee, meneernee Saartjes hele lichaam trilt. Zij is overeind gevlogen en heeft de knop van de deur al in haar hand. „Maar ga toch zitten, bidde ik u Teeuw kijkt werkelijk héél zoet sappig, en op een tedere toon, die zelfs een hart van graniet zou ver murwen, gaat hij voort „Wie kan mijn duldeloze pijnen stillen? Gij, juffrouw Saartje... gij! Het medicijn ligt in uw lieve hand jes Waarom, aanminnig meisje, ont houdt gij het mij Hulpeloos staren de lieve ogen de brutale indringer aan. Saartje is thans mooier dan ooit. „Nee... nee...!" stamelt zij nog maals in een laatst, maar vruchteloos verweer. Zij wringt de bevende han den in folterende angst. Dan en het geschiedt tóch nog onverwachtrammelt de klink Nog drie, vier secondenze zijn aan uren gelijk „Vader Het is een kreet van verlossing. Pavias is binnengekomen en Saartje hangt al aan zijn hals. En eensklaps snikt het arme meisje het uit... „Va der, ovadertje Teeuw is opgestaan. Hij knikt. Hij buigt. Hij glimlacht en heft zéér plechtig de hand. Maar Pavias staat al vóór hem, vuurrood van drift, met gebalde vuisten, en de vingers jeuken hem. „Van Limmeren, kerel... wat voer jij uit Hiérbij mijn kind Teeuw schrijdt langzaam en plechtstatig om Pavias heen en naar de deur. „Ik heb slechts een wijle mogen rusten, mijn vriend Ik was zo ziek, ach, zo ziek, maar uw dochter heeft mij vol liefde verkwiktIk moet nü echter weer gaan, vriend Pavias Adieu'k Heb het zo druk, weet jealtijd maar drukUw onder danige dienaar, juffrouw Saartje VI. Een versregel, die indruk maakt Twee weken zijn na het bezoek van Teeuw bij Saartje voorbijgegaan, en zijn werkzaamheden hebben hem gedurende die tijd dagelijks buiten de stad geroepen. Dat kwam zó Terwijl men in Middelburg en Vlissingen over het algemeen de Fransen vréést, en alle pogingen in het werk stelt, om de rust zo veel mogelijk te bewaren, zijn de gemoe deren op het land al geruime tijd in beroering. Er is op Walcheren een grote en wijdvertakte verzetsgroep ontstaan, en van dag tot dag neemt het gisten toe. De hoofden der op standige beweging hebben tot nu toe een daadwerkelijk optreden weten te verhinderen, en dit getuigt van ge zond beleid. Wat vermogen de boe ren eigenlijk tegen de voortreffelijk gedrilde en in talrijke slagen geharde soldaten Zéér waarschijnlijk niet véélHet ontbreekt de boeren bo vendien aan een bekwaam en scherp zinnig opperhoofd. De Fransen zenden dagelijks hun verspieders uit en 's avonds moeten zij de kapiteins der gendarmerie nauwkeurig rapporteren, wat zij ge hoord en gezien hebben. Teeuw be hoort óók tot de verraders, en zijn werk is een kolfje naar zijn hand. Ja, nu ziet hij Saartje niet, maar uitstel behoeft geen afstel te zijn Ko Blauwsel zijn vriend uit de Geere, zoals U, naar ik hoop, nog DAGELIJKS PRIMA Doorregen Lappen 1,30 per 5 ons Magere Lappen 1,40 per 5 ons Stukken 1,50, 1,60 per 5 ons Prima gesneden ROOKVLEES. ROOKWORST 1,10 per 5 ons. prima GEHAKT 1,10 per 5 ons. GRAVENSTRAAT 55, Middelburg 's Maandagsmiddags GESLOTEN. HUIS ■f gebloemd LANGE DELFT 29 TEL.209I L_ MIDDELBURG LAAT EEN MAKEN. U hebt dan keus uit 36 verschillende opnamen. Desgewenst in 1 dag klaar. Enig adres in Zeeland FOTOHANDEL KORTE DELFT 2, TEL. 2731 MIDDELBURG der firma Blackworth te Londen Gefabriceerd van de GROENE LEMOENAPPEL uit de Engelse koloniën. Voordeliger in gebruik dan alle andere soorten limonades wegens hoger zoetgehalte en fijne groene lemoenappelsmaak. Is de fijnste limonadesiroop die ooit is gedronken. Per fles 1,50. KORTING voor schoolfeesten, ge zelschappen en feestpartijen. Aanbevolen te gebruiken in de wintermaanden met warm water als groc. Ook aanbevolen met bijvoeging van een weinig brandewijn. Is de fijnste limonadesiroop die ooit is gedronken. Alleen verkrijgbaar bij de importeurs oude SLIJTERIJ-Wijnhandel LANGE DELFT 90, Middelburg is nuttig en onmisbaar, wanneer er goede materialen bij gebruikt worden. Deze artikelen levert U LANGE DELFT 31, TELEFOON 2236, MIDDELBURG Wij kunnen U aanbieden DRAAI- EN TUIMELSCHAKELAARS STOPCONTACTEN STEKKERS FITTINGEN SNOER DRAAD ENZ. ENZ. Ook in ZWAKSTROOM- en ANTENNEN BENODIGD HEDEN kunnen wij U leveren. Ruim gesorteerd. Komt U eens kijken, U slaagt zeker. Middelburg Breestraat 31 Tel. K 1800—2870 Vlissingen Oranjestraat 11 Tel. K 1184—2443 Nieuwste dessins Prima kwaliteiten Grote sortering Nog lage prijzen ROTTERDAMSE KADE 27, TEL. 2990, MIDDELBURG Hervatting der indoortraining op DONDERDAG 12 OC TOBER a.s. in de zaal van de Rijksleerschool, ingang St, Sebastiaanstraat, Nieuwe leden kunnen zich melden aan de zaal of bij het Bestuur. Aanvang der lessen adspirant-leden 6.30 uur. Leden 8 uur. geïmporteerd uit Portugal der firma Sylva Dias, is een zeer fijne Douro Porto. Voordelige prijs slechts ƒ4,50 p. fles Alleen verkrijgbaar bij de importeurs OUDE SLIJTERIJ-WIJNHANDEL LANGE DELFT 90, Middelburg. NU beginnen met GELE LEVERTRAAN, HALITRAN, SANOSTOL met sinaasappelsmaak. Onmisbaar voor Uw kinderen. Nog OUDE PRIJS. L, Noordstraat 70, Middelburg maar hebben toch alles van meubelen en woningtextiel voorradig. Veel succes hebben wij met onze 4 fauteuils en tafel voor de lage prijs van 232,50. Van deze kunnen nog maar enkelen profiteren, daar de fabrikant ze heeft moeten verhogen. Profiteert hiervan. Pracht Slaapameublementen nog aan de oude lage prijs van 310,—, 340,—, 450,—, Tafelkleden, Schoorsteen- en Dressoirlopers, Wandkleden enz., Gordijnstoffen, Lopers en Karpetten alles nog aan lage prijs. Langeviele 42 over de Lange Geere, Telefoon 2928, Middelburg Zijn de juist weer ontvangen CORDUROY broeken. De grote mode, mooie pasvorm en royaal gemaakt. Voorradig in blauw, grijs en bruin. In alle maten. Vanaf leeftijd 12 jaar. HERENMODEHUIS II LANGE DELFT 59, Middelburg Vraagt onze sterk verlaagde tarieven voor buiten de stad. Tel. 3200 2337 vanaf 1,per 250 gram, tevens LEVENDE PALING, CELLEBROERSHOF 1, Telefoon 2320, Middelburg* weetheeft hem van een aantal boeren, die de smokkelaars helpen, de namen en adressen verschaft, zo dat onze vriend niet alleen de Fran sen, maar in de eerste plaats zijn eigen belangen kan dienen. En het geld vloeit hem dan ook toe rui mer dan ooit het geval is geweest. De 11e Februari stuit een met ge weren, hooivorken en zeisen gewa pende troep boeren bij Het huis Om, tussen Brigdamme en Serooskerke, op een detachement van veertig Fransen, uit Vlissingen geionden, om een reeds vroeger gegeven order de bevolking heeft haar vuurwapens op de gemeentehuizen moeten inle veren ten uitvoer te leggen. De boeren menen echter, dat de Fransen hun die wapens willen ont nemen, om, als zij weerloos zijn, de beesten weg te halen. Ongegrond is die vrees natuurlijk niet, en bij de nadering der soldaten nemen de boe ren dan ook een zeer vijandige hou ding aan. De burgemeester van Sint Laurens, Mr. Jacob Verheije van Citters, en de oude predikant, Arnoldus Jacobus Clinge, weten de landbouwers geluk kig wat te kalmeren. Zij wijzen hun op de verschrikkelijke gevolgen van een gewelddadig verzet, en de mees ten zoeken dan ook hun woonsteden weer op. De helft van het detachement mar cheert nu naar Sint Laurens en de overigen naar Middelburg langs de Noordsingel naar de Dampoort terwijl een vijftigtal van de verme telste boeren zich eveneens naar de stad begeeft. In Middelburg wéét men al van het voorgevallene, en het gerucht heeft zich bovendien verspreid, dat het op de Noord weg tot een treffen gekomen is, waarbij de Fransei\ vol komen verslagen zijn. De Middelburgers houden het nu natuurlijk niet meer in huis. Zij wil len horen, wat er bij Sint Laurens gebeurd is. Aan de Punt lopen de schippers en kaaiwerkers te hoop, en zij uiten hun vaderlandliefde door bij de Dambrug ze lag tegenover de Schuitvlotstraat een gendarme een duchtig pak slaag te geven. Als zij echter vernemen, dat de boeren een aanval op de stad in de zin heb ben, is er geen houden meer aan, en hollen zij door de Giststraat en de Noordstraat naar de Noordbrug. De Fransen hebben de brug die van hout is echter al weken te voren als voorzorgsmaatregel stuk gezaagd, en bij het overblijfsel is het landvolk genoodzaakt halt te hou den. Op de bolwerken, en vooral op dat achter het Armweeshuis nu staat daar ter plaatse het gasthuis wemelt het natuurlijk van nieuwsgie rigen, en zij roepen de boeren toe, dat het ijs in de vesten, hoewel het stevig dooit, nog sterk genoeg is, om hen te dragen, en dat zij maar dade lijk moeten komen. De boeren geven aan die uitnodi ging graag gehoor, maar reeds ko men uit het Oudemannen- en vrou wenhuis in de Korte Noordstraat, dat als kazerne gebruikt wordt, tien tallen gardesoldaten naar het bol werk gesneld en zij openen onmid dellijk het vuur. Het schieten blijft echter zonder uitwerking, en dit maakt een van de officieren zó woedend, dat hij een soldaat zijn geweer ontrukt en een van de boeren zekere Willem Hubrechtse op de plaats doodt. De geweren branden nu met ver dubbelde woede los, en het wordt een sauve qui peut de boeren zoe ken hun heil in een overhaaste vlucht naar de singel, terwijl enkele in de naburige woningen een schuilplaats vinden. Een tweetal boeren vlucht op het Noordplein in de werkplaats van Werkes, de smid, maar de woeden de Fransen verbrijzelen deur en ven sters met de kolven van hun gewe ren. Dan vuren zij in het wilde naar binnen, waarbij, o wonder niemand getroffen wordt, en het de boeren zelfs gelukt, te ontkomen. Maar de knecht en de leerjongen, die zich bij het eerste schot al op de grond ge worpen hadden, worden de smidse uitgesleurd. En zoals het méér gebeurt één, die niemendal met het relletje te ma ken heeft een boerenjongen, Lau rens Zwigtman, is bij de smederij in het gedrang geraakt en heeft zich niet uit de voeten kunnen maken. Een kogel treft hem in het been, en hij wankelt, daar hij geen andere wijkplaats vindt, de smidse binnen. Het gelukt hem zelfs de zolder te bereiken, waar hij onmiddellijk het bewustzijn verliest. Daar vinden de Franse soldaten de jonge boer, en zijn aanwezigheid op de zolder boven de smederij is natuurlijk zéér verdacht. Zij beroven hem dan ook maar dadelijk van zijn gouden knopen en zilveren broek stukken, terwijl hij na de roof nog drie bajonetsteken ontvangt. Zwigtman mocht, na een weken lang lijden, gelukkig herstellen. Dezelfde middag worden nog ver scheidene landbouwers, zowel in de stad als er buiten, gearresteerd. Een aantal burgers, die, naar de Fransen menen, de vluchtende boeren een

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 2