Fl GEMEENTE BEDRIJVEN MIDDELBURG. 1Winkelweek f Aanbieding Stadwaren Firn R. R. i It Wttslijif 5 - s U. A. P<mus 1 LEDEREN Boodschaptas f 16,80 JZyou BOODSCHAPTASSEN Wmë:-'' HUISHOUDGOED ONDERGOED NACHTGOED firma Joziasse él 3oon ff/////immuun. SNIP EN SNAP EVANGELISATIE SAMENKOMST S39V1031U1 NI J3A3P1 ÖOSiei" INTERKERKELIJKE EVANGELISATIE ZIET DE ETALAGE! Nieuwe Burg 33 - Middelburg ZftTERDAG-HECLAME a,s* Zondag in het Veilingsgebouw Ds J, KL TELKAMP te Bergen (N* HL)* Boekhoudexamens» De wol wordt duurder, ZATERDAG 30 SEPT. samenkomst op de Dam, Wegens noodzakelijke werkzaamheden aan de Hoogspanningsruimte „Poelendale" zal de electri- citeitslevering aan alle aangeslotenen op het net van het GJEJB* Middelburg op Zondag 1 October a,s, onderbroken worden van 7 tot uiterlijk 11 uur v.m. .GfSCHEHKENHWj Die waren niet van ons Zaterdagmiddag 430 uur Ds ]L W- VERHEY „DE WANDELENDE JOOD" Goedkope aanbieding gevoerd. (Canadian bagmodel) Dit vindt U bij HET LEDERHUIS Korte Delft 44 Telef. 3172, Middelburg. De zaak met de grootste sortering. VAN GIEZEN HUISMOEDERS, emmers groene zeep, Wed. P. ABRAHAMSE No. 36 29 SEPTEMBER 1950 54e JAARGANG VERSCHIJNT VRIJDAGS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN OMGEVING Advertenties 10 cent per mm. (abonnement lager) Faampjes, bij vooruit betaling, 60 cent (14 regels). Iedere regel meer 20 cent (tot maximum 8 regels) UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, MIDDELBURG TELEFOON 2438 Snip Snap Snip Snap Snip Snap Snip Snap Snip j Snap Snip Snap Wel vriend, wat kom jij daar gejaagd binnensnellen. Het is net, alsof je haast hebt. Dat heb ik ook, zelfs had ik er aan gedacht, om van avond niet bij je aan te komen, want ik moet nog meer doen van avond. Maar laat eens horen, is er nog iets te bespreken van avond Wat dat betreft kunnen wij het spoedig afhandelen. Er is een schrijver, die de bewo ners van Klein Vlaanderen de raad geeftpak zelf aan, in andere landen doet men dat ook wel. De schrijver noemt zelfs Joego-Slavië, waar hij werken zag uitgevoerd door vrijwilligers. Ja, voor dit vrijwilligers-plan voel ik in principe veel, maar met Klein Vlaanderen is de kwestie niet zo maar klaar te krijgen. Stel je voor, dat de bewoners dat grasperk eens keurig voör elkaar brachten en er zou tenslotte door het Gemeente bestuur worden besloten een rijweg te maken met links en rechts trottoirs, dan was al dat werk voor niets geweest. Neen, rustig nog even af wachten. Dan een klacht van iemand, die met een handkar met groenten en vruchten, enige malen per week het beroemde Veilingsgebouw aan de N. Vliss. weg moet verlaten, om naar huis te gaan en dan daar, om de weg te bereiken, een put moet passeren van 12 cm. Dit is een voortdu rende kwelling voor hem. Vindt je ook niet, dat die vriend zich moet wenden tot het Bestuur der veiling, dan zal spoedig dat pad voor hem geëffend worden en kan hij zijn weg naar huis met blijd schap vervolgen. Dat dacht ik ook zo. En nu nog een derde punt, maar daar weet ik geen raad mee. i Is dat zo een gewichtig pro bleem Hoor maar. De geachte schrijver zegt, dat de lonen met 5 procent zijn verhoogd en dat heeft zijn instemming. Maar nu vraagt hij, waar moet ik naar toe om verho ging te krijgen Valt hij er niet onder Heeft hij geen betrekking Neen, hij is 65 jaar oud, heeft in zijn leven de kans gezien wat op zij te leggen, maar door de oorlog is hij daar aardig wat van kwijt geraakt en kan hij er niet van komen. Nu is zijn vraag, hoe hoog of hoe laag moet mijn inkomen zijn om in aanmerking te ko men voor de noodwet-Drees. Dat is een moeilijk geval. Te zeggen, peuzelt U alles maar op en komt U dan melden, dat gaat niet. Als ik er over nadenk, is onze briefschrijver niet de enige man in Neder land, die met dit probleem zit. Snip Was dat maar waar. Er zijn er vele, die verkeren in die omstandigheden. Snap Dan is mijn advies, bespreek deze dingen eens met uw lot genoten en zie een weg te vinden, om deze vraagstuk ken op te lossen. Maar nu moet ik weg, want mijn vrouw heeft mij op het hart gebonden, zo laat thuis, want wij moeten nog op bezoek van avond. ADVERTENTIËN Denkt U toch aan de Spreker Medewerking van ZANGKOOR. De boodschap, welke daar gebracht wordt, gaat ook U aan Daarom verwachten wij U beslist. De tijd van aanvang is 7.15 uur n.m. Opleiding door J. MULLER, Molstraat 5, Middelburg. Leraar M.O., Accountant. Telefoon K 1180—2797. dus nü kopen. PULLOVERS VESTEN SLIPOVERS S <N 3 a 2 o 31 32 35 v <u 3 O) S 4> in H NHSNYQ Jnn 11 *raId mo doojjc B£[ ♦jeez ap uee spuoAB s, ua Q£ jjpQ a}JO}| 'aBrnpa^ '_/VV nhzeBearaajeBig fxq jeeqBfuq -J3A :ppadaq Bon J b uapree^j ♦Bjnqyappij^r a; xoHsaaxxnHDS m jnn g puoAnbup jeeipj aAmaru jeeq juado half acht Sprekers Ds VELDKAMP, Kapitein FONS. Medewerking Muziekcorps Leger des Heils Komt U ook luisteren naar de echte boodschap MUZIEKHANDEL. Piano-, Orgel-, Klavarskribo muziek. Ruime keuze. GEBR. VAN DAMME Muziekhandel Lange Noordstraat 16, Middelburg. De adj.-Directeur der Gemeente Bedrijven, R. A. M. VIS. Wij kunnen U thans nog leveren onze PRIMA KWALITEITEN zoals Broodmessen, Broodzagen, Tafel-, Dessert- en Fruitmesjes, alle soorten Scharen (groot en klein), Haarsnijmachines, Zakmessen, Werkmessen, Scheermesjes en Scheerbehoeften enz. Onze grote sortering en vakmanschap staan tot Uw dienst in de SPECIAALZAAK van ELECTRISCHE FIJNSLIJPERIJ ST. JANSTRAAT TELEFOON 3221 MIDDELBURG Fleren Portemonnaies in prima leder vanaf 2,95 Dames Portemonnaies 2,25 (g Heren Broekriemen 2, Kindertuigjes 2,50 flk Heren Portefeuilles 6,50 a a Dames Portefeuilles 5,95 2 Heren Handschoenen 24,50 s? 2 Hondentuigen 1,75 g V Ale soorten Riemen 0,45 w Opvouwbare Boodschaptassen „3,15 IP Linnen Boodschaptassen vanaf 4,50, 5,50 enz. Horlogebandjes, prima leder, vanaf 1,75 Enz. Enz. 2 SPECIALE LEDERWARENZAAK 2 VLASMARKT 9 MIDDELBURG ^«*straat De Zonneschermen, die vorig jaar een hele winter in een vochtige kel der op de Herengracht opgeborgen waren. Wij verzorgen ze beter in onze moderne luchtige zeer droge ruime bergplaats. Laat ze NU ons opbergen. SPEIJER'S ZONNESCHERMENBEDRIJF SEISSTRAAT 9, Middelburg hoopt op het MOLENWATER bij de Muziektent te spreken over HOHNER. Hohner Accordeons Hohner Mondorgels grote sortering. GEBR. VAN DAMME Lange Noordstraat 16, Middelburg. PROFITEER van onze 4 Tompouces voor 50 cent. BANKETBAKKERIJ Kortedelft 19, tel. 2218, M'burg weer ontvangen inhoud 10 kilo voor 11,50. Aanbevelend, Vlasmarkt 26, Tel. 3087, Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 1