oCaimböck •onrs GEEN RIJBEWIJS i V<. U. A.Ho-wus Franse Wijnazijn Franse Oliifoli By ou GfSCHEHKEMHU/s SNIP EN SNAP INTERKERKELIJKE EVANGELISATIE Mode-Academie DE LEEUW-VAN REES EVANGELISATIE SAMENKOMST y ZATERDAG 23 SEPT. samenkomst op de Dam* Handschoenen Het NUT van EAU DE COLOGNE en hoe het te gebruiken. GEROOKTE PALING C. INGELSE Boekhoudexamens. VAN GIEZEN Prima Advocaat Vermouth prima Zoete Wijn WIJNHANDEL en in de toekomst heeft U nodig, ook al beweert de concurrentie het. MOBYLETTE is het mooiste en 't beste wat er te leveren is. Vraagt het de berijder, Geef U vroegtijdig op, dan bent U verzekerd iets goeds te krijgen. BLAUWEDIJK, TEL. 2155, MIDDELBURG groot model 12,95 gewoon model 11,50 DINSDAG 26 SEPTEMBER A.S. PROF. FANTASIO a.s. Zondag in het Veilingsgebouw KEES HELDER Co. MUZIEKHANDEL Gebr. van Damme FIRMA DENEVERS No. 35 22 SEPTEMBER 1950 54c JAARGANG VERSCHIJNT VRIJDAGS □EFFIRM Advertenties 10 cent per mm. (abonnement lager) Faampjes, bij vooruit betaling, 60 cent (14 regels). Iedere regel meer 20 cent (tot maximum 8 regels) NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN OMGEVING UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, MIDDELBURG TELEFOON 2438 Snip Snap Snip Snap Snip Snap Snip Snap Snip Snap Snip Snap j Snip t Snap Snip Laten wij nu even de brief bekijken, die wij de vorige week hebben laten rusten. Graag, ik ben geheel gehoor. De schrijver is blijkbaar een chauffeur, die nog al eens met vrachtauto's moet rijden. En nu heeft hij een hinderpaal op zijn weg, of juister gezegd twee. En moeten wij die hinderpa len wegwerken De kwestie is deze. Je kent de St. Janstraat en nu heeft er een boompje gestaan aan de kant van de Nieuwe Ha ven, beschut door twee ijze ren paaltjes. Het boompje is verdwenen, maar de paaltjes zijn er nog. Kom is dat nu zo hinderlijk Inderdaad, ik heb dat geval eens bekeken, maar die din gen, die daar nu zonder doel staan, kunnen last veroorza ken en de autoband, die er tegenop rijdt, zal dat pijnlijk gevoelen. Loop er straks eens langs, als je naar huis gaat, dan zal je het zelf kunnen waarnemen. Dat doe ik zeker en mag ik ze er dan uittrekken In geen geval, daartoe ben je niet bevoegd. En luister ver der, we kregen weer een brief uit Klein Vlaanderen. Wij krijgen toch geen terecht wijzing of zo iets over wat we bespraken aangaande die straat Neen, er wordt zelfs gezegd, dat men het met ons eens is voor de volle honderd pro cent, maar nu komen twee bewoners met nog andere verlangens. En ik kan het mij goed voorstellen, dat men daar enige last van onder vindt. Je moet die brief maar eens meenemen, maar voor ditmaal wilde ik van Klein Vlaanderen afstappen en overgaan tot een derde brief. Waar komen we nu terecht De Beenhouwerssingel vraagt de aandacht. Een bewoner van die singel zegt met bi- zondere aandacht gelezen te hebben, dat Snip en Snap gesproken hebben over ver betering van sommige straten. Hij nodigt ons uit eens een kijkje te komen nemen, om te constateren, dat het lopen over de Beenhouwerssingel voor hen, die goed ter been zijn, reeds een kwelling is, maar voor ouderen en invali den eigenlijk ondoenlijk. Ik ken die Beenhouwerssingel reeds tientallen jaren en die is altijd zo geweest, ik dacht eigenlijk, dat het zo hoorde, met dat gras tussen de stenen. Ja, dat het al lang zo is, is waar, maar als je daar nu woont, wil ik graag aanne men, dat je ook een goed ge plaveide straat voor je deur zoudt willen hebben, maar dan staan ze weer aan een ander gevaar bloot. Snap Nu maak je me nieuwsgierig. Wat zou er dan kunnen ge beuren SnipZodra een straat er goed bij ligt, om het eens huishoude lijk te zeggen, komt tegen woordig aanstonds de P.T.T. en gaat daar naar hartelust aan 't graven. Snap O, bedoel je dat. Een beetje gelijk heb je wel, want de straat, waar ik in woon, is nu reeds voor de derde keer omgewoeld. En het plaveisel wordt er inderdaad niet be ter op. Snip Nu wij het toch over straten hebben, wil ik de bewoners van de Eigenhaardstraat ge lukwensen, dat ze vóór 21 December een lantaren in hun straat krijgen. Snap t Daar sluit ik mij gaarne bij aan. ADVERTENTIËN half acht Sprekers: Ds Wagenaar, Zoutelande, Ds Johannes. Medewerking Geref. Evangelisatie koor. Komt U ook luisteren naar de echte boodschap nieuwe zending ontvangen. De frisheid van Eau de Cologne spreekt in het bijzonder tot zieken, maar ook voor gezonden werkt de zuivere geur opwekkend. Als U zich na ingespannen arbeid minder fit gaat voelen, kan het hel pen het gezicht met Eau de Cologne te wassen. Er is geen medische aanwijzing waarom het zo is, maar Eau de Cologne heeft bewezen de eigen schap te bezitten de geest op te wek ken. Gebruik het daarom kwistig, sprenkel het op de huid of in het haar. De zuivere vluchtige geur is be schaafd en gedistingeerd. Eau de Cologne in vele goede merken bij AFD. PARFUMERIËN KORTE DELFT 44, Middelburg. vanaf ƒ1,per 250 gram, tevens LEVENDE PALING. CELLEBROERSHOF 1, Telefoon 2320, Middelburg. Opleiding door J. MULLER, Molstraat 5, Middelburg. Leraar M.O., Accountant. Telefoon K 1180—2797. PROFITEER van onze 4 Roomhorens voor 50 cent. BANKETBAKKERIJ Kortedelft 19, tel. 2218, M'burg (diverse merken) reeds vanaf 2,per liter Verder ruim gesorteerd in tegen billijke prijzen, Lange Noordstraat 69, Telefoon 2319, Middelburg. Bij tijdige bestelling glaswerk beschikbaar. nu ÊLÊ\t\iW/\ ZO JUIST ONTVANGEN model Canadian bag, prima gevoerd met binnen- vak, nu nog voor slechts Alléén in de speciale Lederwarenzaak van VLASMARKT 9 MIDDELBURG STATIONSTRAAT 9, TELEFOON 3082, MIDDELBURG. Begin October a.s. zal er een 3-maandelijkse cursus gegeven worden in patroontekenen en knippen. Deze cursus is bedoeld voor dames, die wel voldoende met naaien op de hoogte zijn, maar die zich verder willen bekwamen in patronen maken voor eigen gebruik. Ook voor de verschillende vakopleidingen bestaat nog gelegenheid zich op te geven. Inlichtingen dagelijks (behalve Dinsdags) van 1012, 24 en 810 uur. Voor OUDEN VAN DAGEN van 65 jaar en ouder zal op in de BOGARDZAAL, aanvang 3 uur precies, optreden en zal ook beluisterd kunnen worden de zanghulde van de kinderen, bij het Koninklijk bezoek op 19 Augustus 1,1. HET DAMES-COMITÉ TOT ONTSPANNING VOOR OUDEN VAN DAGEN. Denkt U toch aan de Spreker Ds H. VELDKAMP te Middelburg. Onderwerp: „JEZUS KOMT". Een kinderkoor zal zingen. De boodschap, welke daar gebracht wordt, gaat ook U aan Daarom verwachten wij U beslist. De tijd van aanvang is 7,15 uur n.m. FIRMA LANGE DELFT 115, Middelburg, Telefoon 3139, Muziek, violen, strijkstokken, gitaren, mandolines, banjo's, blokfluiten, foudraals, Mond orgels, lessenaars, alle soorten onderdelen. Snaren, vraagt prijs, grote sor tering. Steeds voorradig het bekende merk PIRASTRO. Piano- en Orgelhandel Lange Noordstraat 16 (bij Stadhuis), Middelburg. Geïmporteerde der Firma Gauthier te Bordeaux. Zeer fijn voor salades en mayon naise wegens zijn aparte wijnsmaak. Per fles 90 cent. uit Nice. Per fles 3,40, Importeurs Slijterij-Wijnhandel LANGE DELFT 90, Middelburg TAMBOERS- EN PIJPER CORPS „JULIANA", Middelburg. Op WOENSDAG 27 Septem ber a.s. begint een NIEUWE CURSUS voor pijpers. Onderricht gratis. Contributie 50 cent per maand. Aanmeldingen bij Th. Wijt man, Langevieleweg 63, Mid delburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 1