ENTOONSTELLING na JZyoii Voor de Dames Magazijn „Nieuw Engeland" Erven Gabriëise, I Koopt uw Lederwaren i I P. H. A. Roovers I ]Pa33 J. HOOFTMAN, Jac. van Doezelaar Jr ZATERDAG-RECLAME „Walcherens Qroei Qroenten, fruit, Bloemen enz. Handtassen Jaxi~ Bedrijf SNIP EN SNAP EVANGELISATIE SAMENKOMST in de Veilingsgebouwen aan de Nieuwe Vlissingseweg 23 September 1950 Toegangsprijs f 0,50 Kinderen f 0,25 GESCHEHKENHU/S INTERKERKELIJKE EVANGELISATIE a.s. Zondag in het Veilingsgebouw VAN GIEZEN 2.1 22 10 10 5.25 6.00 8.00 9.50 enz. 2-pers. Bedstellen, 3-delig 89,'-* Moet II nog bonen en appelmoes Wecken L. OUTERMANS, ZATERDAG 16 SEPT. samenkomst op de Dam. EenHarrtei» geeft «ntre Staat ten allen tijde voor U klaar. Dus voor llw ritten groot of klein, Moet U Stationstraat 13 zijn. No. 34 15 SEPTEMBER 1950 54c JAARGANG VERSCHIJNT VRIJDAGS □EFFIF1M Advertenties 10 cent per mm. (abonnement lager) Faampjes, bij vooruit betaling, 60 cent (14 regels). Iedere regel meer 20 cent (tot maximum 8 regels) Snip In „Gemeenteleven" werd de vorige week geschreven over de consistorie tegen de voor gevel van de Nieuwe Kerk. SnapEn wat zei de schrijver er van Was hij het met ons eens SnipEigenlijk wel. Hij zegt het persoonlijk weinig te kunnen waarderen en hoort ook meestal in afkeurende zin er over spreken. Men hoort zeg gen, aldus de schrijver, „die puist" of „dat hok", en vrij wel allen spreken in critische zin. Maar dan noemt hij Mo numentenzorg en andere des kundigen, die de bezwaren van „Snip en Snap" uit De Faam niet deelden en deze plannen goedkeurden. SnapJa, dat is een beetje de kwaal van deze tijd. Een deskundige zegt zo behoort het en dan moet iedereen het maar goed vinden. Men kan tegenwoor dig, als ik het wel heb, niet een huis laten bouwen zo maar op eigen houtje, maar moet steeds een architect be stek en tekening maken. Dat is een deskundige en dus kan er in Nederland geen lelijk huis meer gebouwd worden en daarom is deze consistorie daar en alzo gebouwd een schoonheid Snip Dank je wel vriend. Daaraan doe ik niet mee. Het is zeer te betreuren, dat men daar dat gebouw heeft gezet en dit te meer, daar er rond die kerk andere plaatsen zijn te vin den, waar een consistorie kon gebouwd worden. Snap Dat ben ik volmaakt met je eens. En dan was die prach tige voorgevel ongeschonden gebleven. SnipLaten wij hiervan afstappen en luister naar een gedeelte van een brief, dat ik je wil voorlezen „LTag ik eens even een be roep op uw welwillende me dewerking doen. Ik zit n.l. met een vraag, misschien dat U beiden het antwoord wel zult kunnen vinden. De buurtbewoners hier vragen het elkaar, maar kunnen niet tot een goede oplossing ko men. De bolwerken en onze plantsoenen zien er keurig onderhouden uit, een lust voor de ogen. Maar ik kan niet begrijpen, dat er hier in Klein Vlaanderen niets aan het gras gedaan wordt en wij allen hele dagen hierop moe ten kijken, en niet alleen wij, maar ook de mensen, die Middelburg een bezoek bren gen, van een wandeling over de mooie bolwerken opeens voor deze Klein Vlaanderen- plantsoenen komen te staan. Wat een teleurstelling voor zo iemand. Zou dit niet on derhouden kunnen .worden, als dit gras steeds bijgehou den zou worden, zou dit er heel anders uitzien. Waarom elders wel en hier niet Snap i Dat Klein Vlaanderen, daar meen ik wel iets van te we ten. Het heeft de volle aan dacht van B. en W., maar de kwestie is er zijn zoveel stra ten, die om verbetering schreeuwen, b.v. St. Pieter straat en de Noordstraat en ga zo maar verder, moeten ook nodig onderhanden ge nomen worden en dan komt er voor Klein Vlaanderen nog iets bizonders bij. Snip Laat horen, wat is dat Snap Zoals het nu is, kan het niet blijven. Een trottoir is er niet. Kinderen, die uit de huizen komen, kunnen zo worden aangereden door een auto, want deze rijden vlak langs de ramen. SnipNu laat er dan een trottoir aanleggen aan beide zijden en een rijweg in het midden. Snap t Daar is over gedacht. Onze briefschrijver wil blijkbaar dat grasveld behouden, maar dan goed onderhouden. Zo zie je, dat Klein Vlaanderen een soort probleem is. En vergeet niet, dat het aanleg gen van trottoirs kostbaar is. SnipDat begrijp ik ten volle. SnapTenslotte zei nog eens her haald, dat dit vraagstuk de vplle aandacht heeft van het Gemeentebestuur en dat het behoort tot één der eerste werken, die op het program ma staan, om te worden be handeld. SnipNog een brief heb ik hier, maar deze moet nog maar wachten. Snap Accoord, het wordt mijn tijd. Tot ziens. SnipWacht nog even. Denk er oin a.s. week naar de Ten toonstelling „Walcherens' Groei" te gaan. SnapBeslist. Die nichten van me hebben het er al met me over had, om toch te kijken naar hun Floralia-plant. Bovendien wil ik nu wel eens goed zien wat Walcheren nu opbrengt. ADVERTENTIËN Denkt li toch aan de Spreker Ds H. VELDKAMP te Middelburg. Onderwerp „De kleine man". De boodschap, welke daar gebracht WGrdt, gaat ook li aan Daarom verwachten wij U beslist. De tijd van aanvang is 7,15 uur n.m. PROFITEER van onze 4 Roomhorens voor 50 cent. BANKETBAKKERIJ Kortedelft 19, tel. 2218, M'burg •n 22 uur 22 uur 22 uur brengt U het nieuwste van het seizoen KomtU eens kijken bij met aparte stijl bracht ons de jaarbeurs vanaf Korte Delft 44 Middelburg HET LEDERHUIS JZ De zaak met de grootste sortering hebben wij voor reclameprijzen Zuiver wollen Rokken in zwart, blauw en bruin, 12,50 en 15, Linnen Sportjekkers, waterdicht, in bleu, rood en groen, 25, LANGE GISTSTRAAT 11 (recht over Rijwielhandel Dekker) Fa. J. GERRÏTZEN W. KOEJEMANS L. Noordstraat 41-43 tegen over Postkantoor, Middelburg Wij zijn ruim gesorteerd in glazen en ketels. Verder alle huishoudelijke artikelen en Hengelsportartikelen. Reparatie van huishoudelijke arti kelen worden nog steeds door ons uitgevoerd. BIERKAAI 7, MIDDELBURG. J in een SPECIALE LEDERWARENZAAK. Grote sortering Reis- en Boodschaptassen, Kof- fers, School- en Actemappen, Portemonnaies, Portefeuilles, Riemen, Reisétui's, Scheerétui's, b.v. Canadian Bag van pracht tuigleder slechts 18,50, Dit is één. uit velen. 'jfjv Komt U eens kijken in de H SPECIALE LEDERWARENZAAK g VLASMARKT TEL. 2176, MIDDELBURG STRAAT i half acht Sprekers Ds H. Veldkamp, Ds H. J. Keyzer, St. Laurens Komt U ook luisteren naar de echte boodschap Een jas van originele, Schotse, handgeweven Harris tweed heeft een onmiskenbaar rijk ca chet, In zaken en op de wandeling. Bij sport en voor gekleed. Al onze Harrisjassen wor den door de Victory- fabriek gemaakt, wat een waarborg is voor kwaliteit Voor gabardin- en tweedjassen naar KLEDINGMAGAZIJN Vlasmarkt 3335, Middelburg Middelburg, (Beleefd aanbevelend) Telefoon 2373

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 1