Champagne Pilz U verliest het hoofd er bij „Nieuw Engeland" ATTENTIE. Zeeuws Costuum Fa KEES HELDER J.A.P. als D ONZE prijzen ziet! S. WIENER Co. Firma R. R. van de Woestijne, SANBELLA CORSETTEN Voor al uw Drukwerk fijne franse Olijf"olie f 8,50, f 12,50, t 13,50. Corsetten met binnenband 17,95 WILT U EEN PRIMA MAATCORSET tctco&sc j-oto-'s* Vanaf DONDERDAG 22 JUNI MIDDELBURG GERO-ZILVER EN ZILMETA, Zie etalage en vraagt U binnen, DE SPECIAALZAAK EN FIJNSLIJPERIJ MUGGEN of VLIEGEN DROGISTERIJ SCHULTE THIEME DRUKKERIJ LITTOOIJ OLTHOFF DONDERDAG 29 JUNI van 10 tot 4 uur Per fles 3,40, FIRMA DENEVERS 8c Co. J.JEEL0F KEES KLERCQ -geliefkoosde beestjes zijn die als huisdieren zijn op te kwe ken, maar alleen de mens pla gen op alle mogelijke manie ren. Het ware gewenst, dat het College van B. en W. hier aan, mede in verband met de volksgezondheid, zijn volle aandacht zou willen schenken en maatregelen zou willen treffen om deze broednesten ten spoedigste te doen op ruimen. Met hartelijke dank voor de attentie voor dezen in Uw babbeltje verleend." Snap Ziezo, het is onder de aan dacht gebracht van de Stads- schuur. Laten we hopen, dat deze bewoners van deze plaag verlost worden. SnipWe hebben een uitnodiging ontvangen tot het bijwonen van een te houden provinciale persconferentie betreffende de uit Oostenrijk te impor teren houten huizen volgens Nederlands model. Dit be treft arbeiders- en midden standswoningen voor onge kend" laag prijsniveau. Snap Eerlijk gezegd, Snip, ik voel er niets voor die conferentie bij te wonen. SnipWarm loop ik er ook niet voor en bovendien op ge noemde datum kan ik op het vastgestelde uur onmogelijk. Snap Ja, het is wel gemakkelijk, de pers op deze wijze reclame te laten maken voor deze houten huizenbouwerij. We kunnen dus het bureau „Pre fabricated" niet ter wille zijn. Snipt En luister nog even naar deze brief „De Commissie die reeds vele malen een jaarlijkse rondrit met onze Middelb. Ouden van Dagen boven de 70 jaar organiseert, hoopt ook dit jaar in de eerste helft van Juli weer een dergelijke tocht te organiseren. Het hiervoor benodigde geld is reeds in haar bezit. Ze roept thans de Middel burgse Oudjes op zich te mel den op Maandag 26 en Dins dag 27 Juni 1950, telkens des avonds tussen 7 en 9 uur ten kantore van de N.V. Mid delburgse Verf- en Glashan- del W. L. Heyboer Co. aan de Lange Noordstraat 20, alhier. Daar het meerdere malen is voorgekomen, dat ook Oud jes beneden de 70 jaar zich meldden, heeft de Commissie gemeend dit jaar te moeten overgaan tot het laten tonen van trouwboekje o.i.d. tenein de aan te tonen, dat men bo vengenoemde leeftijd reeds heeft bereikt. De Commissie zou deze leeftijd gaarne lager stellen, doch in verband met het grote aantal dat zich de laatste jaren heeft aangemeld (in 1948 ruim 300 personen) ziet ze zich wel verplicht deze leeftijd aan te houden. Daar het voor een dergelijke rit vrij hoog bedrag telken jare spontaan door de Mid delburgse burgerij wordt bij een gebracht heeft de Com missie steeds op het stand punt gestaan, dat uitsluitend on- en minvermogenden aan deze tochten kunnen deelne men." die ouderwetse schuimende limonade Gazeuse, die uw grootouders al zo lekker vonden. HEREN SPORTCOSTUUMS 50,—, 62,50. KAMGAREN COSTUUMS 77,50, 85,— tot 125,—. SPORTJASJES 35,50, 37,50, 42,50 tot 60,—. ZOMERBROEKEN 17,50, 18,50, 20,—, 27,50 enz. KORTE HEREN KHAKIBROEKEN 9,75. PLUSFOUR PAKJES 32,50, 37,50 enz. REGENJASSEN 17,50, 22,50, 32,50. De fijnste GABARDINE JASSEN 87,50, 93,—, 105,—. DAMES REGENMANTELS 17,50, 22,50, dubbel tex 32,50. EGYPTISCH LINNEN MANTELS 55,—, 57,50, 65,—. TOPPERS 15,—, 29,50, 37,50. Prachtig HEREN ONDERGOED, KORTE BROEKJES en SINGLETS Lange Giststraat 11 recht over Rijwielhandel Dekker. Fa. J. GERRITZEN W. KOEJEMANS. Wij hebben steeds iets APARTS in Er zijn weer ZILMETA LEPELREKKEN, GOOTSTEENSCHEPJES en BAKJES, LOSSE LEPELS EN VORKEN, ENZ. ENZ. Onze sortering STAALWAREN is weer vóóroorlogs. Alle soorten SCHAREN en MESSEN, BROODMESSEN, BROOD ZAGEN, ZAKMESSEN ENZ., te veel om op te noemen. ST. JANSTRAAT (bij Lange Delft), Telefoon 3221, MIDDELBURG U BEHOEFT ZICH NIET TE LATEN PLAGEN door IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN, MIDDELBURG heeft voldoende AFWEERMIDDELEN tegen deze insecten én wel Muggenstiften 0,35 fles Wegmug 0,15 fles Mugatex 0,40 fles Mugia 0,40 fles Potter's Muggenolie 0,45 Citronelolie bij elke hoeveelheid. voor ieder figuur reeds van De corsetière van het bekende Corsettenhuis „Meeuwsen" v/h te Sluis wilt U gaarne prijsopgave opgeven van een door U gewenst maatcorset, Korte Noordstraat 53 tegen over de Kazerne, Telef, 3175, Middelburg. der firma Castelnau te Nice met zeer fijne Olijf smaak. Aan te bevelen voor salades en mayonaise. Ook voor constipatie en zonnebrand. Recept gratis verkrijgbaar. Genoemd merk alleen verkrijgbaar bij a o iznp&rtatirc SLIJTERIJ—WIJNHANDEL LANGE DELFT 90, Middelburg. WIJ MAKEN WEER IN LANGE DELFT 115 Telefoon 3139, Middelburg. Vakkundig aankleden met onze eigen costumes. L.NOOBDSTR76 MIDDELBURG TIJDELIJKE AANBIEDING. Een prima doos Sigaren voor i 1,20, Sigaren- en Pijpenmagazijn SINGELSTRAAT 48, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 2