IIOTli'S Hwzets Partij van den Arbeid No. van Lijst Huishoudgoederen S. WIENER Co. Aardappel-, Groenten-en Fruitzaak Moderne Boodschaptas Boodschaptas O Speijer, Gebrs BLANKER, L. P. VAN OORSCHOT „Byou" L ill 1/1 Bh iMtu,». JVtuziek ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN SNIP EN SNAP GESCHEHKEMHU/S No. 15. 21 APRIL 1950 54e JAARGANG TELEFOON UITGEVERS: UTTOOIJ OLTHOFF. POSTREKENING 42280, TELEF. 238 LIKEUREN VERMOUTH WIJNHANDEL Voor een vooruitstrevende Provinciaal Bestuur de SUfF" Gedurende de verkiezingsdag kun nen inlichtingen etc* worden inge wonnen Nederlands Koffiehuis op de Dam* ZATERDAG 22 APRIL, P* J* VENDEVIELLE Boekhoudexamens* 19,50, 21,50 l 14,25 De zaak met de grootste sortering Borstels - Bezems - Luiwagens - Vegers en ander Borstelwerk* Sponsen - Zemen - Dweilen - Werkdoekjes en Mattenkloppers* DROGISTERIJ SCHULTE 6 THIEME ACCORDEONS Vereniging voor Geref* Onderwijs Middelburg* A.S. ZONDAG VOOR SEISSTRAAT 9 MIDDELBURG M*B*B* P* v* d* A* leeftijd in uitgegeven cir culaire moet gelezen wor den 6 tot 12 jaar* naar de Bollenvelden* bloeiend Zuid-Beveland* PRIMA OUDE JENEVER „OUDE GERRIT" FIRMA DENEVERS □EFFIRM SnipEen ambtenaar bij de P.T.T. te dezer stede, die Zaterdag 18 Maart j.l. in de morgen uren loket 2 bediende, kwam bij de overdracht der kas tot de onaangename ontdekking 100,tekort te hebben. Hij schrijft ons, dat er dus iemand is geweest die hem dit bedrag te weinig heeft be taald of dat hij het te veel heeft gegeven en hij roept onze medewerking in, om de onrechtmatige bezitter te be wegen zich te melden. SnapHij heeft gelijk, dat hij alles aanwendt, om die strop niet te moeten dragen. Snip Van harte is het te hopen, dat dit geld, dat hem of haar niet toekomt, brandt in de zak en alsnog teruggave plaats heeft. De fout moet natuurlijk ge merkt zijn, want 100 pop is geen dubbeltje. Snap Droef is het, dat telkens blijkt dat er nog oneerlijke mensen zijn. Snip Droef is ook, dat een Am sterdamse chauffeur 600 da gen onschuldig achter slot en grendel heeft gezeten. Eerst nu kwam men tot de ontdek king, dat deze man onschul dig was veroordeeld. Men denke zich dit even in. SnapWelk een ellende voor deze man en dit gezin. En de fi nanciële schade. SnipEn nu mag zonneklaar bewe zen zijn, dat hij onschuldig is, hij heeft toch een klap gehad, die hij heel zijn leven blijft voelen. SnapZou hij nu geen schadever goeding van de Staat kunnen eisen SnipJa, er is al een pleister op de wonde gelegd. Hij kreeg een bedrag van 6000, Snap Maar dat is niet genoeg, hem moet veel meer uitgekeerd worden. Die zes mille gaan al weg aan gemaakte onkos ten om zijn onschuld te be wijzen. Zijn raadslieden, die hem bijgestaan hebben en dit gunstige resultaat mogen boe ken, komen natuurlijk met hun declaraties. SnipVolkomen ben ik het met je eens, dat dit bedrag veel te laag is. Laten v/e nu.die 600 dagen eens aanhouden, dan heeft de man 85 weken loon gederfd. Dat is in geld om gezet het bedrag dat hem nu als smartegeld is uitgekeerd. Snap: Zeg, zou Minister Lieftinck van die zes mille ook nog een belangrijk deel opeisen Snip Dat is een kostelijke gedachte van je SnapJe lacht nu smakelijk om m'n vraag, maar heus ik meen het. Ik voor mij geloof vast, dat hij van dit smartegeld nog naar de fiscus moet brengen. SnipDan zou deze onschuldige man tenslotte nog armer zijn dan toen hij in de gevangenis zat. SnapEr wordt wel eens over rechtsherstel gesproken. SnipGenoeg, op dat onderwerp ga ik niet in. SnapDe heer L. A. Schenk vroeg B. en W. in de laatste raads zitting in overweging te wil len nemen om bij het geven van nieuwe straatnamen ook vooraanstaande burgers van onze stad, zoals oud-burge meesters,' te vernoemen. We hebben slechts één straat naar een Burgemeester genoemd en die moeten we toch zeker behouden. Snip Behouden Bestaat die dan nog Hoe is men er toe ge komen deze straat naar deze Burgemeester te noemen Snap* Op hoek Groenmarkt—Korte Lombardstraat had onze bur gemeester, Dhr. P. Dumon Tak, een pand, waar vroeger een kassiers-kantoor was. De Korte Lombardstraat was zeer smal en om die te ver breden heeft Dhr. Tak be doeld pand doen afbreken en de grond aan onze Ge meente cadeau gedaan. Uit dankbaarheid heeft toen onze raad besloten deze straat voortaan te noemen Burge meester Takstraat. Snip Dank voor je duidelijke uit eenzetting. Nu herinner ik het me ook. Door de brand.in 1940 is daar de situatie ge heel veranderd. Snap In de Burgemeester Takstraat staan thans slechts twee huis jes en deze kunnen volgens mij bij de Latijnse School straat gevoegd worden. Snip Ja, daarmede ga ik volkomen accoord. In ieder geval komt de Burgemeester Takstraat een betere straat toe dan dit straatje met zegge twee pan den. Snap Laten we hopen, dat B. en W. van onze goede stad dit onrecht ook inzien en we spoedig een nieuwe Burge meester Takstraat krijgen. Snip Daaraan twijfel ik geen ogen blik, want dit moet gezegd dit College neemt met ere zijn plaats in. Snap Dat beaam ik ten volle. Ook de tijdelijke vervanging van onze overleden Burgemeester is in goede handen. SnipOm ons raadslid Schenk nog even te volgen in zijn ge dachte We krijgen dus Dumon Takstraat, Jonkheer Sandbergstraat en de Walré de Bordesstraat. SnapStopt je nu Je vergeet de Burgemeester tijdens de be zetting. Snip Zo juist ontvang ik een ver zoek. Ik vertel je niets nieuws als ik je er aan herinner, dat er vele Verenigingen op fi lantropisch terrein werkzaam zijn. Snap Inderdaad, ik vind dat een ge lukkig verschijnsel, hoewel te veel van het goede schaadt. SnipMaar wel vertel ik je wat nieuws als ik je zeg, dat een algemeen bekende instantie er binnenkort het bijltje bij neerlegt. Snap Verklaart je nader. Snip: De N.I.W.I.N. 'SnapSnapt je het niet Onze jon gens komen toch alle terug. Ik moet zeggen met alle cri- tiek op de N.I.W.I.N. is er toch ook veel ooeds tot stand gekomen. Kerstpaketten, ver jaardagsdozen. Snip Vergeet ook niet de Zeeuwse actie voor de muziekinstru menten. Snap Er wordt nu voor de laatste maal een beroep op ons ge daan. Een dubbeltje per ge zin. De melkslijters helpen op a.s. Dinsdag, 25 dezer. SnipGoed, ik zal mijn melkleve- rancier afwachten. SnapEn luister nu nog even naar dit met gevoel geschreven stukje, dat ons werd gezon den om er iets over te zeggen: „Kinderen van ons Volk/' Ja, dat zijn zijer viel een schaduw over hun leven, omdat de oorlog op wrede wijze aan hen Vaderen soms ook nog Moeder ont nam Duizenden kinderen telt ons land, die in de schaduw staan, omdat hun Vader streed en viel op de Grebbeberg, in de Peel, in het ondergronds ver zet of omkwam in Duitse- of Japanse concentratiekampen.! Deze kinderen hebben recht, op onze liefde en zorg. De Stichting „Het Vierde Prinsenkind" wil ieder jaar, totdat allen de veertienjarige leeftijd bereikt hebben, en kele duizenden oorlogswezen, halfwezen en ook door de oorlog verminkte kinderen, onbezorgde vacantieweek bie den. Dit kan alleen wanneer ons Volk zich ook nu -weer op een spontane wijze kwijt van ,zijn plicht ten opzichte van het zo zwaar getroffen deel der Nederlandse jeugd. Wat zo'n vacantie voor d.ze oorlogsslachtoffertjes bete kent, kunt U zien op de mooie en ontroerende film getiteld „Fluistering der Ge vallenen", die op 28 April a.s., 's avonds 8 uur, vertoond zal worden in de Doopsge zinde Kerk, Lange Noord straat, Middelburg, waar ook de HerenA. Schout, Vlis- singen en Ds de Vries, Mid delburg, zullen spreken. Door aanwezig te zijn, toont gij uw dankbaarheid aan hen, die vielen en dat het welzijn dezer kinderen U ter harte gaat ADVERTENTIËN diverse smaken 2,75 per fles vanaf 2,per liter Lange Noordstraat 69, Telefoon 2319, Middelburg. die gebruik wensen te maken van een auto, kunnen dit opgeven vóór of op 26 April bij C. B. HELM, Poeledaleweg 55, Mevr, v. BOVENWOUDSTRA, Flatgebouw, Rouaanse Kade, H. J. FLIERMAN, Rozenstraat 34. Na de schoonmaak komt de tijd om de linnen kast aan te vullen. Wij zijn ruim gesorteerd in diverse soorten HANDDOEKEN THEEDOEKEN BADHANDDOEKEN. Prima kwaliteit LAKENS en SLOPEN Kortom, voor alle huishoudgoederen naar ROTTERDAMSE KADE 27, TELEFOON 2990 MIDDELBURG des morgens om 10 uur, OPENEN wij onze Wij nodigen U beleefd uit tot een bezoek en zullen U tot uw volle tevredenheid bedienen. Aanbevelend, KONINGIN JULIANASTRAAT 27—29, MIDDELBURG Opleiding door J. MULLER, Molstraat 5, Middelburg, Leraar M.O., Accountant. Telefoon K 1180—2797. Canadian bag model van prima tuigleder vanaf enz. (leder) met ritssluiting en voortas vanaf KORTE DELFT 44 MIDDELBURG Wij maken gaarne een zichtzending voor U klaar In het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg, MUZIEKHANDEL „DE GOEDE HARMONIE" De speciaalzaak voor 12 tot 120 bas. HOHNER, SCANDALLI enz. HOHNER Mondorgels e.a. De grootste sortering GRAMOFOONPLATEN. LANGE DELFT 32 TEL. 3131, MIDDELBURG. AANGIFTE VAN LEERLINGEN die vóór 1 October a.s. 6 jaar zijn voor de cursus, die met September begint, kan geschieden Voor SCHOOL GRAVENSTRAAT bij de Heer B. H. Lavooij, Noordsingel 22. Aan deze school wordt ook opgeleid voor toelatingsexamen Chr. Lyceum, Gymnasium, R.H.B.S., Handelsschool en Ambachtsschool. Voor SCHOOL HEERENGRACHT bij de Heer I. van Noppen, Molenwater 21. Aan deze school wordt ook opgeleid voor toelatingsexamen Chr. Lyceum, Gymnasium, R.H.B.S., Handelsschool en Ambachtsschool Voor M.U.L.O. SCHOOL, Nieuwe Haven 4, bij het Hoofd der School, de Heer J. IJsselsteijn, Heerengracht 118. Deze leerlingen moeten met vrucht zes leerjaren van een Lagere School hebben doorlopen. Opleiding voor het M. U. L. O. diplo ma A en B., Voorbereiding voor het toelatingsexamen Chr. Lyceum, H.B.S., Gymnasium e.d. l*«*straat "ELFf Geslepen Bowlstel, 12-persoons, met lepel 19,75 Drinkservies, 30-delig 17,50 Gebakstel, 12-persoons 5,75 Schouwburg Restaurant. 's Middags yan 46 uur en van 8,3011.30 uur G. WöHLER. ZONDAG 23 APRIL DINSDAG 25 APRIL ZONDAG 30 APRIL MAANDAG 1 MEI 1 en 5 MEI Middagtocht door POTTENMARKT TELEFOON 2865, MIDDELBURG merk Eigen van ouds bekend merk onzer Firma. Van Moutwijn gestookt. Per LITERKRUIK 5,65. Aanbevolen enige druppels Rode of Groene Pommerans. Alleen verkrijgbaar bij de fabrikanten SLIJTERIJ Wijnhandel - Likeurstokers LANGE DELFT 90, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 1