a ËÓTO'S Ct. SNIP EN SNAP I Advertenties 10 cent per mm. (abonnement lager) Faampjes, bij vooruit betaling» 50 cent (14 regels). Iedere regel meer 15 cent (tot maximum 8 regels) ZEEUWSE BLAUWE AARDAPPELEN, D» JOZIASSE HOTEL „ROYAL" heeft beschikbaar prima INTERLOCK, Vistra-, Katoenen en Zijden Stoffen Stoomgoederen Verven alle kleuren» WIJNHANDEL per stuk kosten onze Soiree Dansante, MUZIEK in de Bar Afd. Parfumeriën Korte Delft 44 MIDDELBURG Telef. 3172 PIJPEN KEES KLERCQ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN OMGEVING UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, MIDDELBURG TELEFOON 2438 No. 8 24 FEBRUARI 1950 54e JAARGANG □EFRFIM VERSCHIJNT VRIJDAGS SnipDe vorige week hebben wij een b'fïef ontvangen over ons praatje van 10 Februari. SnapWaar hebben wij het toen over gehad Snip Het ging over auto's. Ik wil je de brief voorlezen, maar dan moesten wij dat onder werp voorlopig laten rusten. Wij zouden groot gevaar gaan lopen vervelend te wor den. Hoor nu de brief ,,Aan Snip en Snap, U moet me niet kwalijk ne men. maar wat U daar schrijft in Uw praatje van j.l. 10 Febr. kan ik niet begrijpen. Ik heb er verschillende voor stellingen van gemaakt, maar kan niet indenken, hoe die fietser U dat kan vertellen. B.v. als ik een auto achterop rijd, die zijn richtingaanwijzer uit heeft naar links, moet ik als goed fietser inhouden, want zeg ik bij mijzelf, die wagen gaat links af. Doet deze dat niet, dan kan er toch niets gebeuren, want de auto rijdt dan door en ik kan weer vaart vergroten. Ik kan dan wel mopperen en zeggen Kerel, doet die richtingaan wijzer binnen, als je toch niet links af wil, maar recht door gaat Nu zo: Als ik een auto te genkom en de auto geeft „linksaf" met zijn richting aanwijzer, dan moet ik als goed fietsrijder vaart minde- deren en de auto gelegenheid geven om links af te kunnen slaan. Doet de auto dat niet (ondanks zijn links-uitsteken- de-richtingaanwijzer) dan rijdt de auto recht door (desj noods rechtsaf), maar: er kan niets gebeuren Hoe U die „fietser" zó iets kan vertellen is mij een raad sel. En hoe hij geënterd is gewordeh en van zijn fiets moest springen gaat boven mijn verstand SnapZo, zo, dus je mag alleen mopperen „Kerel, doe die richtingaanwijzer binnen". Maar kwaad kan er niet van komen meent de briefschrij ver. Dat ben ik niet met hem eens. Stel een auto komt de Bree af en wil de Wagenaar- straat in. Dan geeft dus de wijzer aan dat hij links wil en hij laat dat ding staan. Als er dan fietsers achter hem rijden en ook hem tegenko men, dan denken deze allen, o, die auto zwaait de Span jaardstraat in, maar hij rijdt door. Als dat geen verwar ring geeft of op zijn minst een scheldpartij, dan weet ik het niet. En nu basta over de auto's. Snip Dan wilde ik je vragen Snap, hoe staat het met je spaar bankboekje Snap Och arme, wordt daar weer beslag opgelegd door een mi nister, die wij allemaal ken nen Snip Niet zo zenuwachtig, vriend. Dit is nu eens een goed be richt „De Nederlandse Spaarbank- bond is er in geslaagd een sterke vereenvoudiging aan te brengen in de regeling voor de uitbetaling op spaarbank boekjes buiten de plaats van uitgifte. Hierdoor hebben de 2.276.073 spaarbankboekjes met een gezamenlijk tegoed van ruim 1.100.000.000, algemene geldigheid verkre gen bij de ca. 400 kantoren der bijzondere spaarbanken in Nederland. Iedere spaar der kan thans zonder enige formaliteit tot een maximum van 200,per week geld opnemen van zijn spaarbank boekje op elke dezer kanto ren, ongeacht door welke de zer spaarbanken het spaar bankboekje is uitgegeven." SnapDus als iemand op reis gaat en hij heeft geen geld genoeg bij zich, maar wel zijn spaar bankboekje, dan kan hij bij elke spaarbank terecht om geld. Snip Goed begrepen. En je weet, de minister van financiën wil, dat we sparen en zuinig gaan leven, want het staat er slecht voor met onze schat kist. Dus hij en wij gaan be zuinigen. Snap Deze week las ik dit tijd woord van Seneca, de beken de figuur uit het oude Rome: Sera parsimonia in fundo est. SnipGeen Latijn alsjeblieft. Wat wil dat in onze taal zeggen Snap Dit „Zuinigheid als de bo dem al zichtbaar is, komt te laat". Snip Als de bodem al zichtbaar is! Het heeft er al de schijn van, of de Nederlandse schatkist geen bodem meer heeft. ADVERTENTIËN Wij hebben weer een partij VERSE SPINAZIE, ANDIJVIE, LOF vanaf 45 cent per K.G., MOOIE GOUDREINET, JONATHANS» ZOETE APPELEN, FIJNE ZOETE SINAASAPPELEN BANANEN ENZ, HOOGSTRAAT 29, TELEF, 2562 MIDDELBURG. KOEPOORTSTRAAT 10 TELEFOON 2790, MIDDELBURG Dames-! Wij ontvingen een zending mooi alsmede wat in voor Japonnen. Komt U even zien firma yT. Joziasse 3" Nieuwe Burg 33, Middelburg 'S MAANDAGS GEBRACHT, VRIJDAGS KLAAR, Deaagi LEO HELPER'S Brillen naar doktersrecept. Moderne optiek. Hoge korting voor Leden van Ziekenfondsen. LANGEDELFT 24 - Middelburg ADVOCAAT 3,80 per fles. Boerenjongens 2,25 per pot BLOEDWIJN 3,65 per fles Lange Noordstraat 69, Telefoon 2319, Middelburg. Bij tijdige bestelling glaswerk GRATIS beschikbaar. 6 LELIESTRAAT 19 TELEFOON 3286, MIDDELBURG Schouwburg Restaurant, A.s. ZONDAG 26 Februari 's avonds van 812 uur, 's Middags van 46 uur TRIO LEON ZIETSE. G. WöHLER. BESCHIKT U OVER VEEL VRIJE TIJD? Wij hebben dragers nodig voor Mid delburg, waarvoor kleding aanwezig is. U kunt zich schriftelijk opgeven aan de Begrafenis-Onderneming „De Voorzorg", Badhuisstraat 16, Vlis- singen. Wij hebben ze in 8 verschillende soorien „Bpau* BEDRIJFSECONOMISCHE ADVIEZEN. J. MULLER, Molstraat 5, Middelburg. Accountant. Leraar M.O. Boekhou den. Telefoon IC 11802797 ONZE SORTERING BLIJFT TOCH IETS APARTS. SIGAREN- EN PIJ PEN MAGAZIJN SINGELSTRAAT 48, Middelburg»

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 1