Haal 't bij „LIDO" BALANS- OPRUIMING! ERVEN GABR1ËLSE, •ows TeftfoonstetUna BEZIGE HANDEN SNIP EN SNAP Reeds een goede fles VERMOUTH HOLTAP Karpetten» KERKHOVE vooroorlogse Slagroomwafels Bakkerij P» van Giezen UITSLAG trekking T entoonstelling „Coloriet", NET Dienstmeisje WIJNHANDEL PROVINCIALE Middelburg, Mei 1950 Koninklijke Ver, „Uit het Volk—Voor het Volk" Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond Voor de Cabaret-revue „Wat zegt U er van 7* Begin Januari verschijnt Provinciale Almanak voor Zeeland. Uitgave Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg No. 2 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN OMG UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, MIDDELBURG TELEFOON 2 13 JANUARI 1950 54e JAARGANC Snip Wat heb je daar voor papie ren in je hand Snap Daar wilde ik wat over pra ten met je. Wij krijgen n.l. in Mei weder een tentoonstel ling in Middelburg. SnipKonijnen of honden, wat zal het zijn SnapOp het papier staat„Bezige Handen", Prov. Tentoonstel ling van voorwerpen in vrije tijd vervaardigd. Het gaat uit van de Kon. Ver. „Uit het VolkVoor het Volk", die deze tentoonstelling aldus aankondigt. SnipDeze Vereniging blijft dus actief. SnapDat zal waar zijn. Er worden prijzen en diploma's beschik baar gesteld. En zo staat er, teneinde een billijke beoorde ling der inzendingen te bevor deren, is het aantal rubrieken groter dan bij vorige tentoon stellingen. Bovendien worden de inzendingen van elke ru briek ingedeeld in twee groe pen. Snip In handige en onhandige per sonen misschien SnapNiet zo vriend Snip, luister liever met aandacht. Er komt een groep van personen tot 14 jaar en een groep van in zenders boven die leeftijd. SnipGoed, maar wat kan men in zenden Snap Luister dan zal ik het je rus tig voorlezen Het Bestuur stelt de deelname open in de volgende rubrie ken 1. a. schilderen, b. tekenen, c. boetseren en beeldhou wen. 2. Houtbewerking a. kleine meubels, enz., b. hout-- zaagwerk, c. houtsnij werk, d. inleg en tarsia- werk. 3. Metaalbewerking (geen mecanowerk) 4. Cartonnage werk. 5. Vrouwelijke handwerken: a. haak- en breiwerk, b. borduurwerk, c. knoop- en weefwerk, d. kantwerk 6. Speelgoed. 7. Scheepsbouw en vliegtuig bouw. 8. Diversen. SnipEn als die neef van mij nu wil meedoen, waar en wan neer moet hij zich melden SnapWeet jij de Spanjaardstraat te vinden SnipZeg, zou ik de straat waar De Faam gedrukt wordt, niet kennen SnapNatuurlijk, nu op no. 74 is het Secretariaat gevestigd. Laat die neef daar heengaan en hij krijgt alle inlichtingen. Nog dit wil ik er van zeggen, het is een tentoonstelling, waarvan de deelname open staat voor allen, die in de provincie Zeeland wonen. Het Comité van aanbeveling omvat dan ook namen als de Heer Commissaris der Ko ningin in Zeeland, voorts van Ged. Staten en de Burge meesters van Middelburg, Goes, Tholen, Oostburg, Vlissingen, Terneuzen, Zie- rikzee en enkele andere be kende figuren. SnipIk hoop van harte, dat deze tentoonstelling mag slagen. En hoe is het, is er nog iets, ik dacht, dat je nog een pa pier had Snap Dat is zo, maar ik weet niet goed wat ik daarmee doen moet. De schrijver is nog al mopperachtig. Dit deugt niet en dat is niet in orde, enz. B.v. over het verkeer op straat, de een loopt links en de ander rechts, dan weer midden op de straat. Ook mensen, die schuin de straat oversteken, en zo nog het een en ander. Snip De schrijver wil zeker, dat er witte strepen getrokken wor den op sommige punten, om daar recht over te steken. SnapGoed geraden, b.v. in de Lange Delft, bij de Nieuwe Burg en zo maar door. SnipKom, kom, de voetgangers mogen toch wel een beetje hun vrijheid behouden. Dat verkeer, hiermede worden toch eigenlijk de auto's be doeld, mag nu niet alle vrij heid voor zichzelf opeisen. Snap Juist vriend, de auto's behoe ven heus niet altijd met een vaart van zeventig k.m. door de stad te daveren. Voor nog oude prijzen hebben wij nog enkele goede kwaliteit Holtap Karpetten, ook nog enkele prima 2-pers. Kapok bedstellen, Clubstellen en Fauteuilgarnituren bekleed met mooie stof en leerdoek, ruime keuze in Trap- en Ganglopers, mooie Ta felkleden vanaf 9,75, Bedkleedjes, Tafelzeil, enkele coupons Vloerbe dekking, Deurmatten. Verder Dres soirs en Theemeubels, zeer voordelig Vlissingsestraat 48, Middelburg KENT U NOG ONZE Vanaf heden wederom verkrijgbaar a 0,25 per stuk. KORTE DELFT 19, Middelburg Koekringen per 250 gram 35 ct Rumbonen per 100 gram 30 ct; Pindarotsjes per 100 gram 38 ct. ZIE ETALAGE "TPI LANGE NOORDSTRAAT 41 over het Postkantoor, Middelburg. Prijzen zijn gevallen op de nummers: 319 (Schilderij van Rolves). 334 (Schilderij van Kuyt). 341 (Schilderij van P. Prince). 4i4 (Schilderij van C. Prince). Vanaf heden af te halen bij Kunst handel Visser, Langeviele 2729, Middelburg. Mevr. Folmer te Driewegen dij uuc» vraagt, wegens grote teleurstelling van de tegenwoordige, een beslist voor dag en nacht. vanaf f 2,00 Lange Noordstraat 69, Telefoon 2319, Middelburg. Bij tijdige bestelling glaswerk GRATIS beschikbaar. PRACTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN. Succesvolle opleiding. J. MULLER, Leraar M.O. Boek houden, Accountant, Molstraat 5, Middelburg. Telefoon K 11802797 Voor Geboortekaartjes naar LITTOOIJ OLTHOFF Spanjaardstraat 47, Middelburg van voorwerpen, door in vrije tijd vervaardigd georganiseerd door de De deelname staat open voor de volgende rubrieken SCHILDER-, TEKEN- EN BEELDHOUWKUNST, HOUTBEWERKING, METAALBEWERKING, CARTONNAGE- WERK, VROUWELIJKE HANDWERKEN, SPEELGOED, SCHEPEN EN VLIEGTUIGBOUW. Prijzen en diploma's voor alle afdelingen. Inschrijvingsformulieren met uitvoerige inlichtingen, worden op aanvraag toegezonden door het Secretariaat, Spanjaardstraat 74, Middelburg. AFDELING MIDDELBURG. te geven door het A tot Z Cabaret, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan der A.N.B., zijn nog enkele kaarten ad 1,(belasting inbe grepen) verkrijgbaar op onderstaande adressen K. SLOOVER, Korte Geere 34, C. POORTVLIET, Dokstraat 24, D. KROMMENHOEK, Jacob Catsstraat 66. HET BESTUUR.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1950 | | pagina 1