HEROPENING Bloemenhuis „Flora" Spanjaardstraat 27, De prijzen stijgen! Mennes' Lampenhuis FIRMA HOOIJKAMP G. OE KLERK L, VAN OORSCHOT, Carlo Eppings Alles is niet te vermelden A. VAN ROON, FIRMA PATERIK Meubelmagazijn G, GEENSEN I J/ïidza-zaak Bieten rooien PÜROL PFAFF Bladthee-Surr. „DELICAAT" Londensche Kaai 39 Wij brengen nog ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Kou - Griep - Pijn a.s. Zaterdag Naaimachinehuis VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 3 9 OCTOBER 1940 45e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Rijwiellantaarns, Rijkskeur Afscherm- materiaal, Kaarslantaarns, Rijwielreparaties. F. J. VAN AARTSEN Overspannen zenuwen UITGEVERS: LITTOOIJ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Groenten- en Fruit- centrale, Dam, Plantsoen Mooi Winterfruit. J. en C. FLIPSE. WELKE BONS ZÏJN GELDIG Lange Geere 29, M'burg SU Muziekhandel. El jH Gebr. van Da mme Ui L. Noordstraat 31 HEDEN GEOPEND Turfkaai over de Visch- markt. A. BEHGELINK. VOOR DE PERKEN EEN RUIME KEUZE PEDICURE. Noordstraat 42, M'burg. 'IF daar wij van de meest vooraanstaande fabrie ken als Jaarsma, Bronco, Davo, Faber en BD onze Haarden en Haardkachels hebben. Komt U eens zien bij 1w'.TT1-"'fhk Winter-Wannie-Wonder! Een HAARD van Daar hebt U genoegen van, omdat wij Haardka chels hebben voor elke brandstof en voor elk doel en nog zoo billijk in prijs zijn soliede MEUBELEN tegen lagen prijs Voor Uw Woon-, Zit- of Slaapkamer in Eiken, Gebijtst of Old-Finish. PEERLESS-BEDDEN. 50 Toonkamers g LANGEVIELE 14 - MIDDELBURG g - ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAAROSTRAAT k-.-T. r VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND. BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN ■i Hl Spanjaardstraat 17 Middelburg H Door hun kou, koorts en pijn- g uitdrijvende werking helpen hierbij altijd veilig en vlug een poe der of cachet van Mijnhardt te Zeist. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijnhardtjes" Doos 10 en 50 ct. NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN TE MIDDELBURG. 14 M. Peterse, Dam 1. 19 Mr P. Dieleman, Loskaai 7. 27 A. van Dixhoorn, Loskaai 1-3-5. 29 C. Papegaaij, Houtkaai 54. 52 J. J. Grijspeere, Bierkaai 35. 64 Fa J. B. Diesch, Dam 10. 91 F. B. den Boer, Dam 3. 95 C. F. Diesch, Dam 2. 99 Fa S. Wiener Co., Dam 26. 105 Mr J. A. Dumon Tak, Molen water 63. 112 v. Overbeeke, O. Vliss weg 37. 170 L. Weijl, Dam 41. 188 J. Frank, Londensche kaai 52. 259 Fa F. P. D'huy, Segeerstr. 46. 271 Fa Wed. C. Paterik, Londen sche kaai 39. 299 G. M. Feij, Dam 23. 304 N.V. Stoomwasscherij Volhar ding, Londensche kaai 41. 341 F. Merk, Dam 17. 366 Gebr. Wagenaar, Dam 4. 380 Ir der Domeinen, Reigerstraat 2. 393 Fa M. W. Hildernisse, Dam. 418 H. M. J. Hoogesteger, Hout- kaai 55. 471 Distr. Comm. Rijksveldwacht, Molenwater 135. 517 L. B. van Houte, Londensche kaai 49. 604 Mr v. d. Veur, Park de Grif fioen 6. 717 Café ,,De Gouden Zon", Hout- kaai 50. 793 J. Snoep, Laan van Nieuwen- hove 5. 823 C. Kwanters, Londensche kaai 39. 835 L. Tissink, Londensche kaai 46. 844 W. Rottier, Vlasmarkt 13. 874 J. J. Worrell, Wagenaarstr. 14. 886 G. P. Goergen, Dam 18. 971 Terpstra, Langevielesingel E 70. 972 I. J. Schieman, Teerpakhuizen- straat 18. 974 J. Geelhoed, Leliestraat 3. 976 Alsma 6 Van Es, Koepoortstr. 21. 978 E. Tilroe, Turfkaai 64. 979 A. G. Wiersma, Loskaai 27. Kloven, ontvellingen, schrammen en andere huidverwondingen ver zacht en geneest men snel met Doos 30 en 60 ct. Dienstregeling tram VlissingenVlissingen. Met ingang van heden vertrekt de eerste tram te 7 uur voorm. van de Remise naar Middelburg en te 7.20 uur voorm. van Middelburg, daarna een van Vlissingen (Betje Wolf- plein) te 7.15 uur voorm. en te 8 uur voorm. van Middelburg en vervol gens op de tot heden gebruikelijke tijdstippen. Mijnhardt's Zenuwtabletten maken II spoedig weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent. Wij hebben zeldzaam Ie soort Goudreinet 20 ct. per K.G. Ie soort Groninger Kroon 20 cent per K.G. MAAK DAT U ER BIJ BENT DAT IS GOEDKOOP! Aanbevelend, Vleesch. Van 7 Oct. tot en met 13 Oct. geeft met ,,03 vleesch" ge merkte bonnen recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegre pen, of een rantsoen vleeschwaren. De met „03 worst, vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op Zondag 13 Oct. a.s. nog niet ge bruikt zijn, blijven nog geldig tot en met 20 October. Brood. Van 7 Oct. tot en met 13 October geven de met 9 genum merde bonnen van het nieuwe brood- bonboekje recht op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood. Thee of Koffie. Bon 114 (algemeen distributieboekje). Geldig tot en met 8 November, recht gevende op J/2 pond Koffie of 75 gram Thee. Bloem of Bakmeel. Bon 78 (alge meen distributieboekje). Geldig van 5 tot en met 1 Nov., recht gevende op 2J/2 ons Tarwebloem, of Tarwe meel, of Roggebloem, of Roggemeel, of Zelfrijzend Bakmeel of Boekweit- meel. Suiker. Bon 109 (algemeen distri butieboekje). Geldig tot en met 25 October, recht gevende op 1 Kilo suiker. Petroleum. Petroleumzegel „Perio de 6", voor hen, die over geen an dere kookgelegenheid beschikken dan met petroleum. Geldig van 9 Sept. tot en met 3 November, recht ge vende op 2 liter Petroleum. Boter. Bons 05 tot en met 012 (Boterkaart)Op eiken bon x/2 pond Boter tot en met 18 October. Margarine of Boter. Bons 05, 06, 07 (Vetkaart). Op eiken bon y2 pond Margarine of Boter tot en met 18 October. Op bon 08 (Vetkaart) een pond Gesmolten Vet of Boter. Boter (met reductie). Bons 09, 10, 11, 12 (Vetkaart): eiken bon een y2 pond Boter met 10 cent reductie per y2 pond tot en met 18 October. Bon 76 (algemeen distributieboek je). Geldig van 5 Oct. tot en met 1 Nov., recht gevende op 250 gram Rijst of Rijstemeel of Rijstebloem. Bon 77 (algemeen distributieboek je). Geldig van 5 Oct. tot en met 1 Nov., elk recht gevende op 250 gram Havermout, Havervlokken, Gort of Grutten. Bon 28. 1 ons Maizena of Gries- meel of Puddingpoeder van 9 Sept. tot en met 1 November. Bon 15. 1 ons Macaroni of Ver micelli of Spaghetti van 9 Sept. tot en met 1 November. Zeep. Gedurende het tijdvak van 25 September tot en met 18 October a.s. geeft de met „104" genummerde bon van het algemeen distributie bonboekje recht op het koopen van 150 gram toiletzeep (nieuwe samen stelling) of 120 gram huishoudzeep, of 200 gram zachte zeep, of 250 gram zeeppoeder, of voorzoover voor radig 125 gram zeepvlokken, of 250 gram zelfwerkende waschmidde- len, of 200 gram vloeibare zeep. Voorzoover de verpakking dit toe laat, kan de verbruiker desgewenscht gedeelten van bovenstaande hoeveel heden in combinatie op één bon koo pen. Men zal dus bijv. op één bon 60 gram huishoudzeep plus 100 gram zachte zeep kunnen verkrijgen. MIDDELBURG Aanbevelend, C. FLIPSE. dus koopt nu nog tegen voordeelige prijzen uit onze ruime sorteering Verlichtingsomamenten Stofzuigers (gi Keteltjes 0 Theelichten Q lichtgevende artikelen (radium) 0 Zaklantaarns enz. enz. Lange N oordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telëfoon 592, Middelburg. DBF- MIDZA-ZAAK is VERPLAATST van Kortedelft naar DAM 19, Middelburg. Wij staan tel uwen dienste. GEEN BOTSINGEN MET AN DEREN Niet op de tast naar uw Schakelaar. Koopt „Nachtwacht", het betere lichtgevend speldje. Goed gekeurd door autoriteiten, slechts 12J/2 cent. Adres Lambrechtstraat 10, M'burg. Wederverkoopers korting. Waar wij ons, door familieomstan digheden, genoodzaakt zagen, de noodwinkel op te zeggen, bevelen wij ons gaarne aan ter bezorging van de volgende artikelen Brood, Beschuit, Klein- en Luxe Brood, Cakes, Gevulde Heeren en Cocosmacronen Kaiser's Koek a 28, 16, 11 centGemberkoek 16 cent Friesche Koek a 28, 26, 25, 18 en 17 cent. Kaiser's Biskwie, Koekjes, Boter ham- en Amandelspeculaas, Rademaker's Hopjes a 16, 22, 28, 35 en 50 cent per pakje. Chocoladetabletten a 25 en 45 cent. Chocolade Reepen a 5 en 6 cent. Rollen King en Red Band Peper munt enz. tijdelijk adres |H Piano's, Orgels, Violen, P| Guitaren, Mandolinen, ggj |H Mondorgels, Fluiten, Snaren Hp merk Pirastro enz, enz. |jgj Middelburg de Noodslagerij van RUND-, KALFS-, LAMS- EN VARKENSVLEESCH EN FIJNE VLEESCHWAREN Aanbevelend, Violen en Vergeet mij niet 100 st. 50 cent. Eerste soort Tulpen, Hya cinten, Crocus enz. tegen lagen prijs. Koud. weg D 3, 't Zand, Middelburg Donderdags Dam, hoek Kortedelft. Hoe gauw is Uw Identiteits- en Stamkaart niet vuil en smerig Wij hebben AARDIGE ÉTUI'S voor U. SLECHTS 15 CENTAdres Lam brechtstraat 10, Middelburg. Weder verkoopers korting. in HOUTWAREN, zooals Tafels, Trappen, Droogrekken, Afdruipbak- ken, Messenbakken, Waschborden, Aardappelbakken enz. vindt U bij Korte Noordstraat 15, Middelburg. Gediplomeerd Voetkundige. TIJDELIJK ADRES: Ook aan huis te ontbieden. THANS is het meer dan tijd Uw Koffierantsoen te verdubbelen Doet dit zelf eens met Alléén COFFIX verbetert uw Koffie, prijs 15 cent per pakje. Probeert ook een zuiver natuurproduct, bij ver menging met gewone Thee, geen smaakverschil. Alom verkrijgbaar, vraagt Uwen winkelier. LANGEVIELE 62, Middelburg. V jf.'f, .'7 V 'SW'' Voor een mooie WINTERHOED slaagt U bij ons zeker. Wij ontvingen ook LEUKE KLEINE HOEDJES gegarneerd met bont. TEGENOVER DE NOODWINKELS v?w, y yy-: yyy y -v In CLUBGARNITUREN, DRES- A SOIRS, THEEMEUBELS brengen j| wij U nog een mooie collectie.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1