I. C. lAVOQff RECLAMES, Spaar nu kolen uit! bij FEU, Winkelgalerij, Dam 20. „DE ECONOOM" I. G. PLUIJMERS DEKKER Irogistsrij Fa F. H. I. i/ 'Cr'er AKKERTJES B. F. Te Roller Limlmcl BOODSCHAPTASSEH Firma F.jB. DEN BOER L, J. van 't Westende Licht - Kracht - Radio w. %mm JOH. A. JULIANUS, E. H. B. O. 9 Wederom ontvangen Gozijn, 9 9 9 COLBERT-COSTUMES TWEED- EN GABARDINE REGENJASSEN. Zonder rubber, zonder metaal, zonder slijtage Moderne dessins Mooie pasvorm Chique modellen Vóór-oorlogsche kwaliteit Matige prijzen. VOOR KLEEDING NAAR MAAT: keurcollectie Schotsche- en Engelsche Stoffen. J Laat U zoo'n Costuum aanmeten, daar zult U plezier van hebben 9 Gortstraat 32-34, Telef. 708, Middelburg 9 NUTSSPAARBANK BOGARDSTRAAT 19 - MIDDELBURG. GEOPEND Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag van 101 uur. Donderdag van 1012 en 12 uur. Zaterdag van 10—1 uur en 2.30T.30 uur. Rente 2.7 Rentevergoeding per dag. zooals FOLDERS, CIRCULAIRES, PRIJS COURANTEN, STAAT- EN TABELLEN enz. J. BLIEK - BREESTRAAT 39, MIDDELBURG H.H. ADVERTEERDERS! Weet U wel, dat te Souburg en Ritthem meer dan 1700 exemplaren van De Faam worden verspreid? Repetitor Economie, Staatsinrichting, Arbeidswetgeving. Onduleren bij U aan huis Mej. A. SUURLAND, Voor Scheren en Haar snijden is en blijft Uw adres J. P. BOOM, Een bron van gezondheid ALEWIJNSES ROGGEBLOEM kost slechts 18 cent. RUBBERHAKKEN, LEER EN IJZERWAREN is Giststraat 20 Middelburg Levende en Gerookte 0^" PALING "Ü0 C. INGELSE Standplaats Dam M'burg J. Gabriëlse. ZONDER PUNTEN CREDIETEN ZOET ST OF-tabletten PRIMA ZONDER BON. alleen nog in prima leder vanaf 7.50. Voorraad beperkt. Noodwinkel Dam 3 Londensche Kade 38 Ornamenten, Radiotoestellen. Afdeeling Middelburg. Dames en Heeren, boven 18 jaar, die wenschen deel te nemen aan den nieuwen E.H.B.O.-Cur sus, kunnen zich opgeven tot 7 October a.s. bij de Secretaresse Lat. School straat 22, Telefoon 12. Ge weet, hoe mijn vader duizenden guldens aan loten besteedde, maar nooit iets won dat mijn grootva der met een allerliefst meisje verloofd was, maar... een weduwe trouwde, die vier onhandelbare en brutale jongens bezat. En mijn over-groot- vader, wel, hij wachtte zeven en der tig jaar op de erfenis van een ach terneef, en wat kreeg hij tenslotte Een leelijk en slecht onderhouden huis, met een eerste en tweede hy potheek bezwaard! Maar ik zal..." ,,Ja, ja, dat weet ik alsprak de oude heer droog. ,,In dat overwin nen van je noodlot is zeker ook het belemmeren van een huwelijk van Pieter met Pietje Wierdels begre pen „Zeer zeker, oom sprak de heer Loiret met indrukwekkenden ernst. „Wat is dat boek toch mooi, Pie tje sprak mejuffrouw Calandt. „Er staan wel veel vreemde woorden in, die ik niet begrijp, maar ik ben blij, dat ik de „Camera Obscura" gekocht heb. Lees je mij nu morgen het Dia kenhuismannetje nog eens voor V Wat jammer toch, dat mijn oogen zoo zwak zijn, en ik zoo weinig le zen kan." Er volgde geen antwoord, maar wel klonk er iets, dat op een met heel veel moeite onderdrukten snik geleek. „Wat is er, Pietje vroeg de oude dame gejaagd. „Zooeven, onder 't lezen, klonk je stem al zoo vreemd; ik dacht, dat je keelpijn had, maar nü geloof ik, dat je worstelt met je tranenToe, kom eens bij mij, meisjelief, en vertel mij eens, wat er aan scheelt." Pietje kwam langzaam naar de vriendelijke, oude dame toe zij bleef met neergeslagen oogen staan, en zweegde handen krampach tig saamgevouwen. „Meisjemeisjemag ik het niet weten 1 Toe, heb een beetje ver trouwen in mij klonk het zacht. En opeens knielde Pietje bij den stoel der goede oude neer. Haar arm rustte op de leuning, en op die arm rustte haar blonde hoofd. „Hijhij heeft mij nu al drie... driemaal gevraagd, ofof ik zijn meisje wil worden, maar... moeder... moeder wil het niet En ikik houd zooveel van hem „Toe, kindlief, schrei niet zoo..." Juffrouw Calandt lei haar hand op Pietje's hoofd, en haar dorre, magere hand streelde liefkoozena het volle, blonde haar. „Nu begrijp ik, waarom zij als een schoolmeisje door haar moeder ge haald en gebracht wordt dacht de oude dame. „Verschrikkelijk Zoo'n lief kind „Het is Pieter Loiret, niet waar vroeg zij dan schalks. „Jaja Het aardige meisje kwam haastig overeind. „Ja, hij is hetHeeftheeft hij het U ver teld „Neen, kindlief, neen Ik meende alleen wel eens iets te hebben ge merkt, als je hem binnenliet. Maar. houd maar moed, beste meid Ik ben wel oud, maar misschien weet ik wel een middeltje, om je te helpen „Dus, meneer Loiretzegt LI meneer Scherppingh maar, dat ik de bewuste stukken voorloopig niet wil verkoopen. Houdt de stijging aan, danmaar ik mag U wel eens even iets vragen, niet waar Gevoelt U zich den laatsten tijd niet wel U bent magerder geworden II ziet bleek en U kijkt nu en dan net, of U erge pijn hebt. U vindt het toch niet onbescheiden.dat ik zoo spreek?" „Integendeel, waarde mejuffrouw!" antwoordde Pieter Loiret. „Ik ben U werkelijk zeer verplicht, maar... het heeft niets te beteekenen, heusch Ik heb een beetje last van e... e... buikpijnneen, ik wil zeggen pijn in... in... in mijn hoofd." Juffrouw Calandt keek haar be zoeker lachend aan, en zij dreigde schertsend met haar vinger. „Ik wist niet, dat U zóó jokken kunt, meneer Loiret sprak zij vriendelijk. „Het is iets anders, dat U deertU lijdt er onder, dat LI Pietje Wierdeis tot driemaal toe hebt gevraagd, terwijl zij U driemaal heeft afgewezen En toch meent U te hebben gemerkt, dat U haar niet onverschillig bent, niet waar Kom, stort Uw hart maar eens uit Dat kan een mensch soms zoo goed doen „Maar dat isdat isPie ter aarzelde even, maar toen gaf hij aan het verzoek der vriendelijke, oude dame gehoor. Toen hij eindelijk zweeg, dacht juffrouw Calandt een oogenblik na. Dan vatte zij eensklaps Pieter's hand, en zei„Houd maar moed, beste jongen Ik weet misschien wel een middel, dat je helpen zal (Wordt vervolgd) GROOTE ZENDING Zuinig zijn met de punten is geboden 1 Gelegenheid tot storten van salarissen en pensioenen per giro en tot betalen van belastingen en schoolgelden. Inlichtingen hieromtrent worden gaarne verstrekt. MIDDELBURG TYPE- EN COPIEER-INRICHTING ROTTERDAMSCHE KADE 11 TELEFOON 765. Wij vervaardigen alle voorkomende Vraagt VRIJBLIJVEND offerte of reizigersbezoek. door een nieuwe Haard of Haardkachel aan te schaffen, en wel een met front-wand circulatie want deze geeft U de MEESTE warmte met de MINSTE kolen. Dus naar ONTVANGEN: Dames- en Heerenrijwielen, le klas, met origineele Torpedo naaf, zware spaken in achterwiel en witte banden, 70, Haast U, want wachten kost geld J Rijwielhandel ,,'T CENTRUM", Krommeweele 25, Middelburg Leeraar M.O. Staatswetenschappen. HOUTTUINEN 24, Middelburg. 40 cent. W^assen en Onduleren 70 cent. Knippen en Onduleren 60 cent. Wassen, Knippen en Qndul. 90 cent Beleefd aanbevelend, ROUAANSCHE KAAI 13, Tel. 131 MIDDELBURG. K. Noordstr. naast de Kazerne, Mdg vormt het geregeld gebruik van een bord ROGGEBLOEMPAP voor het ontbijt. En het is niet duur. Een pondspak JE ADRES VOOR GISTSTRAAT MIDDELBURG. UW ADRES voor NAAIMACHI NES, RIJWIELEN en TOEBE- HOOREN. REPARATIE-INRICHTING voor MACHINES en RIJWIELEN van ELK fabrikaat. NAALDEN voor ALLE machines voorradig. PUIKE Westkapelsche Aardappelen 6J/J cent per Kilo, per 10 Kilo 60 cent. Bintjes Aardappelen 5 cent per Kilo, per 10 Kilo 45 cent. Pakhuis Korte Singelstraat 45 bij Ook Groenten verkrijgbaar. Balatum, Vloerzeil, Twisted, Jaspé Matting. Reparatie inrichting voor alle soorten Meubelen, A, GERNLER, Bree 46, M'burg. 900-5 z. borgen, elk doel. Ieder een vrijbl. voorw. Br. antw. porto De Onderlinge, Mathen.w. 110, Rotterdam-W. Wij kunnen weer leveren Zwarte V erduisteringsgordijnen, Verduiste- ringspluchette in 4 kleuren. Tevens Reparatie van alle Meubelen. J. J. ANTHEUNI5SE, Kinderdijk 14, Middelburg in doosjes van 100 stuks 10 cent 400 30 500 43 SUKRETTENPOEDER per ons-bus 40 cent per Yi pondsbus 85 cent Korte Noordstraat 44, Middelburg Neem direct 'n "AKKERTJE", want "AKKERTJES" zijn dan van groote waarde. Ze be strijden koorts en infectie. "AKKERTJES" verdrijven de ziektekiemen, door hun af leidende werking. Bovendien bevorderen "AKKERTJES" het transpireeren, onmisbaar bij het doeltreffend bestrijden Ivan kou, koorts en griep. "AKKERTJES" stillen direct alle pijnen en maken dat U zich prettig gaat gevoelen. tegen hoofdpijn, pijnen, "nare dagen" Doos: 13 stuks - 12 stuivers: 2 stuks - 2 stuivers. TELEF. 306 - GISTSTRAAT 27 MIDDELBURG. MIDDELBURG. NOODWINKEL TELEFOON 387 - MIDDELBURG RUIME SORTEERING VOOR BRUINE- EN WITTE BONEN, HEELE- EN SPLITERWTEN, MOOIE BLANKE ZOUTEVIS naar LANGEVIELE 76 - Middelburg WEDEROM ONTVANGEN enkele rollen Balascherm Verduisteringsstof van 2 Meter breed. Langeviele 42, Telef, 58, Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 3