M. VAN LOO „DE WEEFSTOEL" Fotohandel Piet Vreke Pas- Po rtret- Bruids- Lange Giststraat 11, Middelburg REGENJASSEN DROGISTERIJ SGHüLTE&THIEME JECOVITOL P. S. VAN DEN BERG Woninginrichting VERSTELLE. &XX> Jïeurt Uw kachelfornuis etc VuduistedhfySftOfUev 6o/( nu behouden de zegels hun waarde HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. Langedelft 129, Tel» 934, Middelburg T I E'S Wij repareeren ook Zolen en Hakken op Rubberkaplaarzen en Overschoenen U slaagt altijd voordeelig bij HEEREN- EN JONGENS- Gummi Meisjesmantels Gummi Damesmantels Gummi Heerenjassen Gummi Fietspijpen Korte Noordstraat - Middelburg» niet te gauw af. Dikwijls zijn rooster, kachelpot en andere onderdeelen nog afdoende te herstellen. Vraagt advies Ijzergieterij BODDAERT Co», Middelburg - V; V/vV-k :5 .V- in het Huis met de Roode Pilaren, M'burg Witte Pitrietwiegen Luiermandjes Wagen- en Wagenbedjes enz» Langeviele 3 Middelburg BLANKE ZUURKOOL HUT-, RUIM- EN HANDKOFFER GOUDSWAARD Adverteert in dit Blad Korte Delft 2 - Middelburg» Alle soorten Lijstwerk VOOR PASFOTO'S alleen 's middags van 2-5 uur en 's avonds van 6-7.30 uur. Zaterdag om 8 uur gesloten Zondag den geheelen dag gesloten V ele menschen, die in het bezit zijn van onze Meu belen, roepen nog dagelijks over kwaliteit en model. OOK U, die weer meubelen moet koopen, kan zich van een degelijk en smaakvol interieur voorzien, mits U zich wendt tot Indien U nog een goed m COSTUUM PANTALON REGENJAS m REGENMANTEL OF WINTERJAS noodig hebt is uw aangewezen adres t Prima Costuums vanaf 11 tot 50 gulden. Ook zeer goede kwaliteit Heeren- en Dames Regenmantels in gummi zonder punten. Vraagt voor BEDRUKTE ENVELOPPEN monster en prijs aan de Electrische Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF, Spanjaardstraat, Middelburg TWEEDE DEEL. V. Meneer Loiret bijt geducht van zich af, maar spreekt vervolgens weer in raadselen. Een jonge juf frouw stort haar hartje uit, terwijl een jonge heer dit een uurtje later eveneens doet. Onze deftige commies was een paar dagen ongesteld geweest, en nu wandelde hij onder de boomen van het Molenwater. Het was Zaterdag, en daar hij den volgenden Maandag zijn werkzaamheden weer hoopte te hervatten, kuierde hij statig en lang zaam voort, terwijl hij, zijn gelief koosde sigaar rookend, in rustig ge nieten de fijne, blauwe rooksliertjes nakeek. „Zoo, zoode zieke is aan de beterhand, zie ik. Wel, dat doet mij genoegen, beste neef 1" De wandelaar bleef staan, en wendde het hoofd. „Oom, Scherppingh sprak hij. „Ja, ik ben heelemaal hersteldIk dank II voor uw vriendelijke woor den, en als ik vragen maghebt U mij ingehaald „Ja, zeker 1" zei de oude heer. „Ik heb jonge beenen, hoor Loop je een eindje mee 't Is zulk verrukkelijk Septemberweer. Wie weet, hoe spoedig de herfst zijn intrede doet, en dan is 't met het mooie weer ge daan „Graag, oom." De beide heeren wandelden nu samen voort, en spoe dig was het gesprek in vollen gang. Het liep over de graanprijzen, die een lichte neiging tot dalen vertoon den, maar meneer Loiret, wien dit onderwerp volkomen koud liet, bracht het gesprek eensklaps op iets anders. Het was niet heel beleefd, en de oude heer keek zijn neef dan ook vrij verwonderd aan. „Vindt U niet, dat meneer La- brandt er den laatsten tijd maar min netjes uitziet „Dat is mij óók opgevallen", ant woordde de grijsaard. „Ik heb al hooren verluiden, dat hij zijn ontslag wil aanvragen, 't Schijnt, dat zijn maag niet in orde iseen pijnlijk en hoogst gevaarlijk iets, neef." „JajaDe deftige com mies staarde een oogenblik naar het midden van het exercitie-veld, waar een baardig en zeer ongemakkelijk uitziend sergeant een twintigtal re- cruten de eerste beginselen der krijgs kunst onderwees. „Jajazei de heer Loiret nog eens. „Jammer, buitengewoon jammerikik heb al jaren geleden geconstateerd, dat de toe stand mijns supérieurs „O, Nicolaas, houd op 1" sprak de graankooper lachend. „Man, je spreekt zoo deftig, of je professor of minister bent En eerlijk gezegd... je spréékt niet alleen zoo, maar je handelt evenzeer Neem mij maar niet kwalijk, dat ik dit zeg, beste neef Ik heb aan je wiegje gestaan, en je welzijn gaat mij zeer ter harte. Ik maak mij wel e'ens ongerust over je." „Over mij Ik waardeer uw lieve bedoeling, oom, maar er is niet de minste redeneigenlijk getuigen uw woorden van een zeer te laken kortzichtigheid Denkt U soms, dat ik niet capabel ben, om het doel, dat ik nastreef, te bereiken „Eeneen doelriep de oude heer onthutst, terwijl hij bleef staan. „Wat wil je daar mee zeggen De lange, magere man hield even eens zijn schreden in. Hij liet zijn stok een paar geweldige cirkels be schrijven, en zei „Luister eens, beste oom Ik ben een man, die nimmer handelt, alvo rens rijpelijk te hebben nagedacht U sprak zooeven zónder te denken Wil ik eens zeggen, waar het bij U om gaat Ik liet mijn woning ver beteren en verfraaien, niet waar 7 Ze zit keurig in de verf, en is een lust voor het oog. Mijn vrouw, mijn kinderen en ik zélf gaan eenvoudig, maar onberispelijk en smaakvol ge kleed, en ik rook sigaren van twee cent het stuk. Dit alles heeft uw be vreemding, ja, misschien wel uw er gernis gewekt Wie weinig weet, kan weinig begrijpen, waarde oom „Wat zeg je riep de oude heer, die rood van ergernis was geworden. „Het is uw schuld niet!" vervolgde de commies met zijn innemendsten lach. ,,U mag niet boos worden, hoor Ik moet U, helaas, voorloopig nog van het doel, datik nastreef, onkundig laten, maar als het gordijn voor het nieuwe bedrijf mijns levens wordt terzijde geschoven, wel, dan zult U moeten erkennen, hoe ik de eerste Loiret ben, die het noodlot van zijn geslacht vernietigd heeft (Vervolg op pagina 3) 4 r Vv: V"- fV maar Wij hebben nu nog ruime sorteering en kwaliteit in In onze puntenvrije artikelen, zooals hebben wij nog een mooie sorteering tegen aantrekkelijke prijzen. HEERENKLEEDING- EN MODEMAGAZIJN heeft ontvangen (Levertraan met geijkt vitaminengehalte) in nieuwe verpak king van 400 cm:l, In verband met distributiebepaling voor levertraan ge schiedt de aflevering alleen op doktersbon. Prijs per flacon 1,15. 50 c.M. BREED EN 7y2 M, LANG 30 cent per rol 50 c.M. BRE^JD EN 10 M. LANG 40 cent per rol 100 c.M, BREED EN 10 M. LANG 70 en 75 cent per rol 120 c.M. BREED EN 10 M. LANG 90 cent per rol 150 c.M. BREED EN 10 M. LANG 1.20 per rol MAANLICHT PAPIER in strooken 60 cent per pak HET ADRES voor BEHANGSELPAPIER, VERFWAREN, SCHOONMAAKARTIKELEN en BORSTELWERK. VARKENSMARKT 8 MIDDELBURG Wij hebben weer ontvangen een ruime sorteering VANAF HEDEN verkrijgbaar Nieuwe oogst. A. INGELSE, Noodwinkel No. 58 Houtkaai, Middelburg. VOOR DE BETERE Korte Noordstraat 6, Middelburg, Kwaliteit en voordeeliger Er was eens een schilder in Laren Die de kunst aan 't plezier wilde paren. Roode Ster, zeldzaam zacht, Deed hem daaglijks de kracht Voor zijn kunstvollen arbeid vergaren. FOTO'S KROMMEWEELE 21 TELEF. 371 MIDDELBURG ;V:V.V. ;V' ;V'rW v.h. LANGE DELFT 37 thans RECHT OVER FIRMA DEKKER.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 2