Gemakkelijk kunt U Mennes' Lampentiuis L. VAN OORSCHOT, G. DE KLERK Carlo Eppings NUTSSPAARBANK Wisselwerking! Fa PAUL VAN SLUIJS Alles is niet te vermelden A. VAN RQON, Meubelmagazijn G. GEENSEN Kinderwagens en Vouwwagens ontvangen FASTENAU, 5S5ÏÏÏL, Firma Gebrs. LEIJNSE. Coöp, Veilingsvereen. „Walcheren" w.a. FIRM PEEK - Dam 33 - Tel. 485 Bieten rooien PUROL 8ladthee-Surr. „DELICAAT" JleuedMOH. Winier-Warmie-Wonder! Wij brengen nog mmm■■■■bhhhhbbmbhhm B. C. G E E RS „Mijnhardtjes" De Nederlandsche Pijnstillers J/iidza-zaak Levert U prima LAMSBOUT, LAMSCOTELETTEN LAMSKREPJES en LAMSVEL Versche Severworsf. Het beste Koffie-Surrogaat Rijwiellantaarns, Rijkskeur Afscherm- materiaal, Kaarslantaarns, Rijwielreparaties» F. J. VAN AARTSEN WELKE BONS ZIJN GELDIG Groenten- en Fruit- centrale, Dam, Plantsoen J. en C. FLIPSE. Burgerlijke Stand van Middelburg» REPARATIES P. J. Jongepier, EEN RUIME KEUZE VOOR DE PERKEN: PEDICURE, Noordstraat 42, M'burg. Met 1 October verval len de V/oensdag- en Zaterdagavondzittingen. In plaats daarvan geopend: Zaterdag middag van 2.30—3,30 uur. Wij zorgen voor de VERHUISD C. A. VAN OPDORP, van Heerenstraat 10 naar Langevielesingel D 141, Middelburg. Te koop gevraagd prima gebruikt Radiotoestel. ONGEM. KAMER daar wij van de meest vooraanstaande fabrie ken als Jaarsma, Bronco, Davo, Faber en BD onze Haarden en Haardkachels Komt U hebben, zien bij eens Een HAARD van Daar hebt U genoegen van, omdat wij Haardka chels hebben voor elke brandstof en voor elk doel en nog zoo billijk in prijs zijn soliede MEUBELEN tegen lagen prijs Voor Uw Woon-, Zit- of Slaapkamer in Eiken, Gebijtst of Old-Finish. PEERLESS-BEDDEN, 50 Toonkamers LANGEVIELE 14 - MIDDELBURG Nu hebben wij weer een prachtzending De bekende (Souplexwagens) met volle garantie. Tijdelijk gevestigd in de SEGEERSTRAAT in het slob no. 24 tegenover de Geref. Kerk. MIDDELBURG. GEEN KQFFIENOOD MEER Ontvangen enkele TAFEL-, THEE- EN ONTBIJTSERVIEZEN Spanjaardstraat 17 Middelburg Vleeseh Van 30 Sept. tot en met 6 Oct. geeft met ,,02 vleeseh" ge merkte bonnen recht op het koopen van 100 gram vleeseh, been inbegre pen, of een rantsoen vleeschwaren. De met „02 worst, vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op Zondag 6 October a.s. nog niet ge bruikt zijn, blijven nog geldig tot en met 13 October. Brood, Van 30 Sept. tot én met 6 October geven de met 8 genum merde bonnen van het nieuwe brood- bonboekje recht op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood. Thee of Koffie. Bon 114 (algemeen distributieboekje). Geldig tot en met 8 November, recht gevende op Yi pond Koffie of 75 gram Thee. Bloem of Bakmeel, Bon 71 (alge meen distributieboekje). Geldig tot en met 4 October, recht gevende op 2j/2 ons Tarwebloem, of Tarwe meel, of Roggebloem, of Roggemeel, of Zelfrijzend Bakmeel of Boekweit- meel. Suiker. Bon 109 (algemeen distri butieboekje). Geldig tot en met 28 October, recht gevende op 1 Kilo suiker. Petroleum, Petroleumzegel „Perio de 6", voor hen, die over geen an dere kookgelegenheid beschikken dan met petroleum. Geldig van 9 Sept. tot en met 3 November, recht ge vende op 2 liter Petroleum. Boter. Bons 05 tot en met 012 (Boterkaart)Op eiken bon Yi pond Boter tot en met 18 October. Margarine of Boter. Bons 05, 06, 07 (Vetkaart). Op eiken bon Yi pond Margarine of Boter tot en met 18 October. Op bon 08 (Vetkaart)een Yi pond Gesmolten Vet of Boter. Boter (met reductie). Bons 09, 10, 11, 12 (Vetkaart): eiken bon een Yi pond Boter met 10 cent reductie per Yï pond tot en met 18 October. Bon 41 (algemeen distributieboek je). Geldig van 7 Sept. tot en met 4 Oct., recht gevende op 250 gram Rijst of Rijstemeel of Rijstebloem. Bon 54 (algemeen distributieboek je). Geldig van 7 Sept. tot en met 4 Oct., elk recht gevende op 250 gram Havermout, Havervlokken, Gort of Grutten. Bon 28. 1 ons Maizena of Gries- meel of Puddingpoeder van 9 Sept. tot en met 1 November. Bon 15. 1 ons Macaroni of Ver micelli of Spaghetti van 9 Sept. tot en met 1 November. Zeep. Gedurende het tijdvak van 25 September tot en met 18 October a.s. geeft de met „104" genummerde bon van het algemeen distributie bonboekje recht op het koopen van 150 gram toiletzeep (nieuwe samen stelling) of 120 gram huishoudzeep, of 200 gram zachte zeep, of 250 gram zeeppoeder, of voorzoover voor radig 125 gram zeepvlokken, of 250 gram zelfwerkende waschmidde- len, of 200 gram vloeibare zeep. Voorzoover de verpakking dit toe laat, kan de verbruiker desgewenscht gedeelten van bovenstaande hoeveel heden in combinatie op één bon koo pen. Men zal dus bijv. op één bon 60 gram huishoudzeep plus 100 gram •zachte zeep kunnen verkrijgen. Prima WITTE AARDAPPELEN 4 en 5 cent per K.G. RIJPE PEREN vanaf 12 cent per K.G. NOTEN 35 cent per pond. TOMATEN, SMELTAPPELEN en STOOFPEREN 10 cent per K.G. Aanbevelend, Kloven, ontvellingen, schrammen en andere huidverwondingen ver zacht en geneest men snel met Doos 30 en 60 ct. GETROUWD K. Mulder, 39 j. en M. P. van Dijck^. 44 j. H. W. Radespiel, 24 j. en A. F- Boer, 26 j.; C. K. Louws, 36 j. en J. Dingeman- se, 36 j. P. Kesteloo, 63 j. en M. J. Pagter, 54 j. GEBOREN: Adriana, dochter van J. A. van Offenbeek en S. Dinge- manse Anthonie, zoon van J. Hen- drikse en C. Geljon Michiel Antho- nius, zoon van M. A. Nortier en E. P. de Witte Cornelis, zoon van j. de Hamer en M. M. C. de Valk Johanna Cornelia, dochter van C. de Rijke en J. J. Korstanje Johannes, zoon van J. J. van Hengst en W. Focke Jacobus Wilhelmus, zoon van J. W. F. Hollaers en S. van Sluijs Willem Adriaan, zoon van J. Nooyens en J. Davidse Marina, dochter'van J. Poortvliet en P. D. Verhulst. OVERLEDEN Jacobus Vermeu len, lid.; Ida Agnes van der Steen, 78 j„ wed. van K. W. KokJan Coppoolse, 76 j„ man van J. J. Taal. bij ons Uw keus maken uit onze groote sorteering Verlichtings-omamenten, de nieuw ste Zijden Rokkappen, Perkamenten Huiskamerlampen, Leka-lampen met Cellonplaat, Schemerlampen, Wand en Tafelverlichting. Stofzuigers in diverse goede merken, Electrische Kachels 220 Volt, Snel kokers, Ketels, Theelichten, Dynamo lantaarns. Philips Radiotoestellen. VRAAGT DEMONSTRATIE!! Lange Noordstraat 57~59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. van alle soorten MEUBELEN (ook origineele Antiek-reparaties) PFAFF heeft weer voorradig een groote sorteering inHandnaaima chines, Trapnaaimachines, Inlaatmeu- bels, Naaitafeltjes, Salonkasten, Zig zag Naaimachines, Kleermakersnaai machines. KORTE DELFT 35, Middelburg. in HOUTWAREN, zooals Tafels, Trappen, Droogrekken, Afdruipbak- ken, Messenbakken, Waschborden, Aardappelbakken enz. vindt U bij Korte Noordstraat 15, Middelburg. Violen en Vergeet mij niet 100 st. 50 cent. Eerste soort Tulpen, Hya cinten, Crocus enz» tegen lagen prijs. Koud. weg D 3, 't Zand, Middelburg Donderdags Dam, hoek Kortedelft. Gediplomeerd Voetkundige. TIJDELIJK ADRES: Ook aan huis te ontbieden. THANS is het meer dan tijd Uw Koffierantsoen te verdubbelen Doet dit zelf eens met Alléén COFFIX verbetert uw Koffie, prijs 15 cent per pakje. Probeert ook een zuiver natuurproduct, bij ver menging met gewone Thee, geen smaakverschil. Alom verkrijgbaar, vraagt Uwen winkelier. MIDDELBURG. Geeft U ons de Bonnen Alle soorten Levertraan voorradig. HALLITRAN, SANOSTOL EN SINATRAN nog zonder bon bij DROGISTERIJ „DE STER" VLASMARKT 17 - Middelburg. H MOOI STUDIE-ORGEL g§ prijs 30. GEBR. VAN DAMME B gj| Lange Noordstraat 31 Middelburg Brieven met uitersten prijs onder letter S bureau van dit blad. TE HUUR GEVRAAGD te Middelburg of St. Laurens. Aanbiedingen v. Citterstraat A 57, St. Laurens. LANGEVIELE 62, Middelburg. In CLUBGARNITUREN, DRES SOIRS, THEEMEUBELS brengen wij U nog een mooie collectie. WOENSDAG 9 OCTOBER, des ochtends 10 uur, zal PREI en SELDERIJ voor drogerij doeleinden geveild worden. Prijzen kunnen varieeren van 3 tot 6 cent per kg. Prei moet volgroeid zijn, zonder baard, en wat lengte van blad be treft, moeten de dode punten afgesneden zijn. Bladselderij, hetzij ge woon, hetzij blad van knolselderij of bleekselderij, moet vers zijn, ont daan van geel blad en zonder wortel worden aangevoerd. Alle opgaven dienen binnen te zijn vóór Maandag 7 October. Prei moet worden aangevoerd in bossen van 5 kg., selderij in bos sen van 2 kg"! v. HOORN, Directeur. wat te koop is, levert U Noordpoortstraat 2 - MIDDELBURG Zonder koffiebon maar met Midzabon Totaal 49 stuks met décor 36.75 effen crème 24.15. 2 st. 10 ct. 12 st. 50 ct.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1