Carlo Eppings Mennes' Lampenhuis Koopt thans alleen goede kleeding f. m &am Alles is niet te vermelden A. VAN R00N, Lamsvleesch 1 J. C. LAVOOIJ jVfidza-zaak JCunst in dienst der Jechniek VOOR PASFOTO'S JT. X Xe Goinfre m Wij hebben voorradig: §tmmn AX de m m m m fas Pijn - Pijn - Pijn 0 H nog nat en naar Chroom Waterketels Etenstampers Drinkkruiken en -Kannen Thermosfiesschen F. J. VAN AARTSEN Overspannen zenuwen HET NOODLOT VAN DEN HEER LOIRET. Groenten- en Fruit- centrale, Dam, Plantsoen Prima Nooten 1 ct per stuk 35 cent per pond Handperen vanaf 12 cent per KG. Tomaten 10 cent per K.G Prima Zoete Druiven 25 ct. per pond J. en C. FLIPSE. Noordstraat 42, M'burg. aparte modellen Huiskamer- en Schemerlampen» foto-kinohandel VEERSCHE SINGEL 98 Middelburg JOHN. MERK ■B©B®B®B©fl©fl©©B®B©B©B©fl©Bfl Bekend adres in DAMESHOEDEN werd verplaatst naar SEGEERSTRAAT 34 g en brengt voor het nieuwe seizoen een goed gesorteerde collectie Vilt - Haarvilt en Velourshoeden. Nouveauté's in Suède en Baretten B©fl©B©fl©fl©fl©©fl©fl©B©B©fl©B B Volkskledingmagazijn Nederstraat 10, M'burg. enkele Zilmeta Casettes, een pracht- collectie Klokken, een mooie (niet groote) collecte Horloges» Wij betalen voor oud Goud een zeer hoogen prijs, 14 karaats 1,20 per gram. daar wij van de meest vooraanstaande fabrie ken als Jaarsma, Bronco, Davo, Faber en BD onze Haarden en Haardkachels hebben. Komt U eens zien bij Winier-Warmte-Wonder! Een HAARD van Daar hebt U genoegen van, omdat wij Haardka chels hebben voor elke brandstof en voor elk doel en nog zoo billijk in prijs zijn Bout 60, Cotelet 50, Kripjes 45 ct. per pond I©fl 'ra Mooie sorteering hebben we thans H in voorraad. m Chique modellen. Matige prijzen. GORTSTRAAT 32-34 - MIDDELBURG 5 Telefoon 708. m B®B®B©B®B®B®®B©B®B®B®B©B co' Spanjaardstraat 17 Middelburg Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent. TWEEDE DEEL. IV. Mijntje heeft een buitenkansje zij wil anderen in haar geluk laten dee- len en komt daardoor in een eigen' aardig huishouden terecht. Oom Scherppingh doet zijn nichtje ver- baasd staan, terwijl de heer Loiret dit op zijn beurt vrouw en dochter doet. Mijntje Loiret wandelde langs den Kinderdijk, en zij had de grootste moeite, om niet vroolijk te lachen of een deuntje te zingen. Zij was echter een keurig en welopgevoed meisje, en daarom lachte en zong zij niet, maar haar gezichtje heelemaal be dwingen, ja, dat vermocht zij toch niet, en de werklui voor de pakhui zen en op de kaai keken haar glim lachend na. Mijntje was blij. Het Was de eerste September, en haar vader had haar dien morgen met zijn gewone stipt heid haar maandelijksch zakgeld ge geven. Nu had zij oom Scheppingh weer eens een bezoek gebracht, en hem vergezeld naar zijn pakhuis, waar hij een en ander te verrichten had. Onder het voortgaan had zij den ouden heer verteld, dat ,,de Zilver vloot" weer gekomen was, wat de brave grijsaard lachend had aange hoord, zonder er echter meer van te zeggen dan ,,Nou, nou, je treft het, hoor Maar voor het pakhuis had hij haar onverhoeds een rijksdaalder in de hand gestopt, met de boodschap er bij, dat er bij hem óók een Zilver vloot gekomen was, en zij voor dat geld maar eens een paar mooie hand schoenen of een aardig halsdoekje moest koopen. Ge weet dus nu, wat de oorzaak was, dat het aardige meisje zich zoo gelukkig gevoelde. Maar terwijl zij de brug tegenover de Segeerstraat betrad... neen, laat ik. U eerst iets anders vertellen. De Koningsbrug was er in die da gen nog niet, maar wel bevond zich bij de Segeerstraat (toen nog Sint- Geertruidstraat gehceten) een hou ten ophaalbrug. Onder die brug had men publieke privaten en zelfs moet er in de achttiende eeuw in haar onmiddellijke nabijheid een huisje hebbengestaan. Dit huisje stond slechts gedeeltelijk op den kant, maar rustte verder op palen, die in het water stonden, en men kon er oesters, mossels, garnalen en ha ring eten. Nu, op die brug bleef Mijntje staan. Een onbestemd gevoel van deernis en droefheid had zich eens klaps van haar meester gemaakter welden tranen in haar mooie oogen, en den pas ontvangen rijksdaalder krampachtig in haar kleine vuist klemmend, nam zij een besluit. ,,Ik heb zoo veel, en zij zoo wei nigprevelde zij. Mijntje Loiret ging weer voort. Zij richtte haar schreden naar de Breestraat. ,,Ga maar naar binnen", zei een havelooze jongen, die op de stoep lag, en zich vermaakte met het van gen en pijnigen van vliegen. „Moeder is thuis. Zij zit brieven te schrijven. Stil eensoei, wat een kanjer Maar ik heb hem Kijk maar „Stakkerd mompelde Mijntje, en zonder naar de arme bromvlieg te Aanbevelend, ■Jfa Door hun uitdrijvende- en Hl pijnstillende werking helpt hierbij altijd veilig en vlug als geen ander een poeder of cachet van Mijn- hardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijnhardtjes" Doos 10 en 50 ct. kijken, die het veelbelovende ventje van onder zijn kleverige pet graaide, stapte zij het stoepje op, en daar de oude voordeur, evenals de deur van het woonvertrek open ging, kreeg zij al dadelijk een en ander te aanschou wen, dat haar met innige deernis vervulde. Het medelijdende meisje zag vier grauwe, eertijds bekalkte, maar thans naakte wanden. In een hoek stond een krib, met muf en vochtig stroo er in, en daarin bevonden zich een tweetal kinderen, die even afzichte lijk in voorkomen, als in kleeding waren. De stumperdjes waren ziek, en zij lagen al vier weken zoo, zonder ver zorging, en zonder een hemdje aan het lijf. „Wat lief van U, dat U eens komt, dame zei de morsige bewoonster met een huilerige klaagstem. „We zijn zoo arm, zoo bitter, bitter arm, en mijn lieve bloedjes van kinderen., o, o, o De vrouw was bezig, een brief te schrijven, maar zij had nu haar pen neergelegd en zuchtte er barmelijk. Mijntje poogde iets te zeggen, maar het was haar onmogelijk. Haar lippen beefden en langs haar blozen de wangen biggelden tranen. (Zie vervolg pagina 4) Gediplomeerd Voetkundige. TIJDELIJK ADRES: Ook aan huis te ontbieden. Wanneer deze samen werken moet er ongetwijfeld iets gemaakt worden, dat af is, dat zich door model en uitvoering aanpast aan het moderne interieur. Dit resultaat kunt U in onze Etalage zien in Hanglampen alle met afgedekte lichtbron door cellonplaat, geen zijde. Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. V. d. BOUDT's Aanbevelend, PFAFF heeft weer voorradig een groote sorteering inHandnaaima chines, Trapnaaimachines, Inlaatmeu- bels, Naaitafeltjes, Salonkasten, Zig zag Naaimachines, Kleermakersnaai machines. KORTE DELFT 35, Middelburg. m Koopt VAN DE VEN'S KLEDING! Nog steeds de bekende prima kwaliteit en pasvorm. Kleedt U keurig, het gaat langer mee en be steed uw punten nuttig in het' Wij raden U aan beslist niet langer te wachten met het koopen van Uurwerken. HORLOGERIE Vlasmarkt 52 - Tel. 870 - Middelburg LANGEVIELE 62, Middelburg. KORTE NOORDSTRAAT - MIDDELBURG - TELEFOON 614. B m door de bui van gisteren? Komaan, besluit dan een jas te kopen, waar U jaren wat aan heeft. Al onze Victory's zijn tegen de regen goed geprepareerd de stof herstelt zich terstond na elke bui. gabardine popeline - tweed - loden

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1