Carlo Eppings Wij berichten Mennes' Lampenhuis L.;VAN OORSCHOT, Alles is niet te vermelden A. VAN ROON, Inkoop Oud-Goud tot de hoogste koers Segeerstraat 46. Gntvangen H/iUe Ueeten Overhemden Mm ADVERTENTIEBLAD VOOR MIDDELBURG EN DE DORPEN OP WALCHEREN Rijwielhandel Hoofdpijn en Kiespijn. VOOR PASFOTO'S f 2,95 Noodwinkel Dam 16, M. VRIESMAN, Middelburg Wederopbouw-Lepels N. Th. DE JONG VERSCHIJNT DES WOENSDAGSMIDDAGS No. 52 18 SEPTEMBER 1940 44e JAARGANG PRIJS DER ADVERTENTIÊN: VAN 1-3 REGELS 45 CT., IEDERE REGEL MEER 15 CENT, 3 MAAL PLAATSING WORDT SLECHTS 2 MAAL BEREKEND, BIJ CONTRACT VOORDEELIGE VOORWAARDEN Rjjkskeur Lamphoezen Acbterschermpjes Gaskousjes Jasgchermen Fietstasschen F. J. VAN AARTSEN Gevonden Voorwerpen. ITGEVERS: LITTOOÜ OLTHOFF, POSTREKENING 42280, TELEF. 238 Groenten^ en Fruit- entrale, Dam, Plantsoen J. eri C. FLIPSE. PEDICURE. Niordstraat 42, M'burg. VOORRADIG: V. d. BOUDT's foto-kinohandel VEERSCHE SINGEL 98 Middelburg JOHN. MERK Slagerij POELMAN Voor Scheren en Haar snijden is en blijft Uw adres J. P. BOOM, WELKE BONS ZIJN GELDIG Ook gekleurde Overhemden daar wij van de meest vooraanstaande fabrie ken als Jaarsma, Bronco, Davo, Faber en BD onze Haarden en Haardkachels hebben. Komt U eens zien bij Daar hebt U genoegen van, omdat wij Haardka chels hebben voor elke brandstof en voor elk doel en nog zoo billijk in prijs zijn Boekhandel, Leesbibliotheek en Bijbelmagazijn W. DE JONG v.h. Fa F. P. D'huy, wordt Zaterdag a.s» verplaatst naar EIKEN CRAPEAUD GARNITUREN in verschillende modellen en in prima uitvoering voorradig bij Middelburg. Langeviele 25 Vraagt voor BEDRUKTE ENVELOPPEN monster en prijs aan de Electrische Drukkerij LITTOOIJ OLTHOFF, Spanjaardstraat, Middelburg ADVERTENTIÊN KUNNEN TOT UITERLIJK 12 UUR AANGE NOMEN WORDEN AAN HET BUREAU SPANJAARDSTRAAT -li'. Spanjaardstraat 17 Middelburg ■9m en vlu3 als geen ar.der i helpen hierbij altijd een poe der of cachet van Mijnhardt. Mijn- hardt's ïWders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijnhard- tjes" Doos 10 en 50 ct. Te bevragen aan het Bureau van Politie te Middelburg des Dinsdags, Donderdags en Zaterdags van 6 tot 8 uur n.m. Vischsnoer Beurs met inhoud Blauwe Band van Regenmantel Eigenhaard (Elck wat wils): Stam kaart ten name van Griep Porte- monnaie met inhoud Identiteits plaatje Dameshandschoen Pet Heerenrijwiel. Bij vinders Broche in letters naam Suze, Annie Mandenmaker, Zacha- rias Jansenstraat 38 Katoenen hemd, Juffr. S. J. Scheers, St. Jorisstraat 8 Belastingmerk (los) t.n. v. Westen- de, M. Bosdijk, Beenhouwerssingel 57 Zwarte Voetbalschoen, R. Sten huis, Korte Noordstraat 13 Zadel dek, M. van Flierenburg, Volderij- straat 6Groene Ceintuur, C. de Vos, Seissingel 190 Klein Sleutel tje, J. Graafhuis, Bogardstraat 6 Belastingmerk in étui, L. Joosse, Langeviele 77 Snoer Koralen, Mej. Leijnse, Oude Vlissingsche weg 334 Knipmes, Sanderse, Spuistraat 8 Zilveren Ring, J. Barendse, Veer- sche weg 2 Portemonnaie met inh., J. Roose, Oostkerkplein 7 Tompou- ce, A. Willemse, Heerenstraat 13 Schop, Joost Marinisse, Marnixplein 29, Souburg Bankbiljet, C. Houte nen, Nieuwe Vlissingsche weg E 137 Huissleutel, Mej. Fondse, Kor te Geere 40 Ruigharige Schotsche Terrier, P. L. Lagranze, Veersche Singel 84; Blauwe Dameshandschoen, C. A. Bernard, Lange Delft 113; Armbandje, P. Ploegard, Nieuw Oosterschestraat 12Biljet van geldswaarde, F. v. d. Bunder, Nieuw- straat 7Fietstasch met brood en flesch, J. Groenewegen, Blindenhoek 5 Belastingmerk, J. de Witte, Kou- dekerkschestraat A 5, Biggekerke rechter Dameshandschoen (zwart), Oude Vlissingsche weg E 383 Brui ne Glacé Handschoen, P. Burgs, Schoorsteenvegerssingel 64 Boeren Pet, M. Kerkhove Jr., Latijnsche Schoolstraat 15Blauwe Ceintuur, R. de Leeuw, Dwarsstraat 10 Hals kettinkje, W. H. Harden, Veersche weg 171 Melkbus, J. Schout, Zand straat 23 Huissleutel, C. Dommisse, Branderijmolengang 4 Huissleutel, R. v. d. Broeke, Bogardstraat 10 Vulpen, I. Traas, Zacharis Jansen straat 35 Kleine Bruine Hond, J. Jilleba, Nieuwe Vlissingsche Weg E 190 Textielkaart no. 649, Veersche Singel, J. Hoek, Veersche Singel 198; Zilverbon, C. de Koning, Kleine Werfstraat 15 Vulpen in étui, Koo- man, Veersche weg 153 Zakje in houdende waschgoed, A. J. Arnol- dus, Gravenstraat 78 Bewijs van lidmaatschap Algemeene Nederland- sche Metaalbewerkersbond, A. Reijn- houdt, Karelsgang no. 8 Vulpen, D. Kleinepier, Oude Vlissingsche weg E 380; Kinderschoentje (links), J. Vreeswijk, Bogardstraat 29 Kop- doek, L. Hendrikse, Korte Giststraat 8 Portemonnaie met inhoud, C. de Boer, Nieuw Oosterschestraat 48a. N.B. Indien bij één der vinders voorwerpen worden afgehaald, ge lieve men hiervan terstond kennis te geven aan het bureau van politie alhier. dma TRIUMF PEREN 15 en 20 nt per K.G., SMELT APPELEN I cent per K.G. STOOFPEREN cent per K.G., TOMATEN 13 1 15 cent per K.G. ZOETE BLAU WE DRUIVEN 25 cent per pond, tLLOÈNEN 20 cent enz. enz. Lcht partij WITTE AARDAP- P.LEN. Aanbevelend, Gediplomeerd Voetkundige. TIJDELIJK ADRES: Dok aan huis te ontbieden. de ontvangst van een nieuwe zending KOOKPLATEN, 125 220 Volt. Philips HANDDYNAMO'S uit voorraad leverbaar. Philips RADIO-TOESTELLEN, Seizoen 194041. Vraagt demonstratie STOFZUIGERS en KACHELS in diverse merken en prijzen. Verder alle ELECTRISCHE APPARATEN en MODERNE VERLICHTINGS ORNAMENTEN. Lange Noordstraat 57-59 t.o. Blindenhoek Telefoon 592, Middelburg. PFAFF heeft weer voorradig een groote sorteering in Handnaaima chines, Trapnaaimachines, Inlaatmeu- bels, Naaitafeltjes, Salonkasten, Zig zag Naaimachines, Kleermakersnaai machines, KORTE DELFT 35, Middelburg. Waschknijpers, Kleerhangers, Trap pen (alle maten), Afdruipbakken, Droogrekken (Inschuifbaar), Kolen kitten enz. Prijs billijk. Kwaliteit bekend. Korte Noordstraat 15, Middelburg. Aanbevelend, BRAKSTRAAT - MIDDELBURG. Voor deze week' ruim voorzien van le kwaliteit RUNDVLEESCH. A.s. Donderdag Boerenleverworst (zonder bon), Bloedworst, Bakbloed- worst enz, enz. Zaterdag tot half 9 geopend. BELEEFD AANBEVELEND. K. Noordstr. naast de Kazerne, Mdg Vleesch. Van 16 tot en met 22 Sept. bonnen 79, 84, 89 en 94 (al gemeen distributiebonboekje) voor vleesch of vleeschwaren, bon 99 uit sluitend voor vleeschwaren. Brood. Van 16 tot en met 22 September geven de met 5 genum merde bonnen van het nieuwe brood- bonboekje recht op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood. Thee of Koffie. Bon 73 (algemeen distributieboekje)Geldig tot en met 27 September, recht gevende op J/£ pond Koffie of x/2 ons Thee. Bloem of Bakmeel, Bon 71 (alge meen distributieboekje). Geldig tot en met 4 October, recht gevende op 2J/2 ons Tarwebloem, of Tarwe meel, of Roggebloem, of Roggemeel, of Zelfrijzend Bakmeel of Boekweit- meel. Suiker, Bon 72 (algemeen distri- buitieboekje). Geldig tot en met 27 September, recht gevende op 1 kilo suiker. Petroleum. Petroleumzegel „Perio de 6", voor hen, die over geen an dere kookgelegenheid beschikken dan met petroleum. Geldig van 9 Sept. tot en met 3 November, recht ge vende op 2 liter Petroleum. Boter. Bons 05 tot en met 012 (Boterkaart). Op eiken bon pond Boter tot en met 18 October. Margarine of Boter. Bons 05, 06, 07 (Vetkaart). Op eiken bon pond Margarine of Boter tot en met 18 October. Op bon 08 Vetkaart)een J/^ pond Gesmolten Vet of Boter. Boter (met reductie). fV" 11, 12 (Vetkaart): eiken 1 pond Boter met 10 cent ri Y2 pond tot en met 18 Bon 41 (algemeen distril je). Geldig van 7 Sept. to 4 Oct., recht gevende op Rijst of Rijstemeel of Rijst« Bon 54 (algemeen distribu je). Geldig van 7 Sept. tot 4 Oct., elk recht gevende gram Havermout, Haven Gort of Grutten. i Bon 28. 1 ons Maizena of meel of Puddingpoeder van c. tot en met 1 November. Bon 15. 1 ons Macaroni ol micelli of Spaghetti van 9 Sej en met 1 November. Kolen enz. Tot 30 September kan men bij handelaren koopen 20 van het verbruik van April 1939 tot en met Maart 1940. Zeep. Van 31 Augustus tot en met 24 September bon 115 van het al gemeen distributieboekje voor 150 gram Toiletzeep (nieuwe samenstel ling) óf 120 gram huishoudzeep, óf 200 gram zachte zeep óf 250 gram zeeppoeder, óf 125 gram zeepvlok ken, óf 250 gram zelfwerkende waschmiddelen, óf 200 gram vloei bare zeep. Wasscherijen zullen gedurende bo vengenoemd tijdvak bon 115 van hun clientèle in ontvangst kunnen nemen en wel één bon per acht kilogram droog waschgoed. De bonnen voor extra-rantsoen geven van 31 Augustus 1940 tot en met 24 Januari 1941 elk recht op het koopen van een stuk toiletzeep (oude samenstelling) van gemiddeld ge wicht. Van 31 Augustus tot en met 31 December kan op bon 116, welke tegelijk met de textielkaart is uitge reikt, 50 gram scheerzeep of een tube scheercrême dan wel een pot scheerzeep worden gekocht. v'v:; -V- V 'v in alle maten voorhanden. LANGEVIELE 62, Middelburg. Winier-Warmie-Wonder! Een HAARD van Graveur Juwelier Horlogerie Koorkerkhof 16 Giro 201121 Middelburg tijdelijk NOORDSTRAAT 41, w 'V 60 MODELKAMERS

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1940 | | pagina 1